Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੪ ॥
(ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਪ੍ਰਵੀਰਯਤਿਕਤਮ੍)

ਯਸ੍ਯ ਸਂਸ੍ਮਰਣਾਦੇਵ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਚਤੁਸ਼੍ਟਯਮ੍ ।
ਲਭ੍ਯਤੇ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਤੇ ਨਮਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੧ ॥

ਹਨੂਮਾਨ੍ ਵਾਯੁਤਨਯਃ ਕੇਸਰੀਪ੍ਰਿਯਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਅਞ੍ਜਨਾਨਨ੍ਦਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪਿਙ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ੋऽਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਵਾਰਿਧਿਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੩ ॥

ਮਹਾਬਲੋ ਮਹੌਦਾਰ੍ਯਃ ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਰਾਮਦਾਸਾਗ੍ਰਣੀਰ੍ਭਕ੍ਤਮਨੋਰਥਸੁਰਦ੍ਰੁਮਃ ॥ ੪ ॥

ਅਰਿਸ਼੍ਟਧ੍ਵਾਨ੍ਤਤਰਣਿਃ ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਗੋਸ਼੍ਪਦੀਕਤਵਾਰਾਸ਼ਿਃ ਸੀਤਾਦਰ੍ਸ਼ਨਲਾਲਸਃ ॥ ੫ ॥

ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਸਂਸ੍ਤੁਤਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਕਰ੍ਮਾ ਜਿਤਖਗੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਨੋਜਵੋ ਵਾਯੁਜਵੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਪ੍ਲਵਗਰ੍ਸ਼ਭਃ ॥ ੬ ॥

ਸੁਰਪ੍ਰਸੂਨਾਭਿਵਸ਼੍ਟਃ ਸਿਦ੍ਧਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਃ ।
ਦਸ਼ਯੋਜਨਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣਕਾਯਵਾਨਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥

ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਬਾਹੁਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਰਾਮਦ੍ਵੇਸ਼ਿਜਨਾਸਹ੍ਯਃ ਸਜ੍ਜਨਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੮ ॥

ਰਾਮਾਙ੍ਗੁਲੀਯਵਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰਮਹੀਨੋ ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਮੈਨਾਕਵਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸਿਨ੍ਧੁਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ਕਦ੍ਰੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੯ ॥

ਦੇਵਮਾਨਪ੍ਰਦਃ ਸਾਧੁਃ ਸਿਂਹਿਕਾਵਧਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਲਙ੍ਕਿਣ੍ਯਭਯਦਾਤਾ ਚ ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੦ ॥

ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਿਯਸਲ੍ਲਾਪਸ਼੍ਚੂਡਾਮਣਿਧਰਃ ਕਪਿਃ ।
ਦਸ਼ਾਨਨਵਰਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਮਸ਼ਕੀਕਤਰਾਕ੍ਸ਼ਸਃ ॥ ੧੧ ॥

ਲਙ੍ਕਾਭਯਙ੍ਕਰਃ ਸਪ੍ਤਮਨ੍ਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਾਣਹਰ੍ਤਾ ਚ ਯੂਪਾਕ੍ਸ਼ਵਧਕਾਰਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਕਾਰੀ ਚ ਭਾਸਕਰ੍ਣਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਸਪ੍ਰਾਣਹਰ੍ਤਾ ਚ ਤਤੀਯਾਂਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਂਹਾਰੀ ਤਣੀਕਤਦਸ਼ਾਨਨਃ ।
ਸ੍ਵਪੁਚ੍ਛਗਾਗ੍ਨਿਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਲਙ੍ਕਾਪੁਰਵਰੋऽਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧੪ ॥

ਆਨਨ੍ਦਵਾਰਿਧਿਰ੍ਧਨ੍ਯੋ ਮੇਘਗਮ੍ਭੀਰਨਿਃਸ੍ਵਨਃ ।
ਕਪਿਪ੍ਰਵੀਰਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਮਧੁਭਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਰਾਮਬਾਹੁਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਚ੍ਚਤੁਰਾਨਨਃ ।
ਸਤ੍ਯਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਾਣੋ ਵਿਭੀਸ਼ਣਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬ ॥

ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਾਣਹਰ੍ਤਾ ਚ ਕਪਿਸੈਨ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਕਰੋ ਮਤ੍ਤਨਾਸ਼ਨੋऽਕਮ੍ਪਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥

ਦੇਵਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਃ ਸ਼ੂਰੋ ਯੁਦ੍ਧੋਨ੍ਮਤ੍ਤਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਨਿਕੁਮ੍ਭਾਨ੍ਤਕਰਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸੂਦਨਃ ਸੁਰਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੮ ॥

ਦਸ਼ਾਸ੍ਯਗਰ੍ਵਹਰ੍ਤਾ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਪ੍ਰਾਣਦਾਯਕਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਜਯੀ ਸ਼ਕ੍ਰਸ਼ਤ੍ਰੁਗਰ੍ਵਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਞ੍ਜੀਵਨਾਚਲਾਨੇਤਾ ਮਗਵਾਨਰਜੀਵਨਃ ।
ਜਾਮ੍ਬਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਕਦ੍ਵੀਰਃ ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਙ੍ਗਦਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਭਰਤਪ੍ਰਿਯਸਲ੍ਲਾਪਃ ਸੀਤਾਹਾਰਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਰਾਮੇਸ਼੍ਟਃ ਫਲ੍ਗੁਨਸਖਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਤ੍ਰਾਣਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਕਰ੍ਤਾ ਕਿਮ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਲਯਃ ।
ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਭਵਰੋਗਸ੍ਯ ਭੇਸ਼ਜਮ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਇਤ੍ਥਂ ਹਨੁਮਤਃ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ਼ਤਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਪਠਨ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਨ੍ਯਾਂ ਸੁਤਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਸੁਤਮ੍ ।
ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਰੋਗਾਰ੍ਤੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਰੋਗਾਦ੍ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ।
ਇਦਮਾਯੁਸ਼੍ਕਰਂ ਧਨ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯਕਰਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਯਜ੍ਞਫਲਦਂ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਸਮਸ੍ਤਵੇਦਫਲਦਂ ਸਰ੍ਵਦਾਨਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਪਠਨੀਯਂ ਮਹਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਸਮਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਏਵਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮਨਂ ਹਨੂਮਤੋ ਯਤਿਃ ।
ਰਘੁਪ੍ਰਵੀਰਾਭਿਧਾਨਃ ਕਤਵਾਨ੍ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਦਮ੍ ॥ ੨੮ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil