Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 4 ॥
(ശ്രീരഘുപ്രവീരയതികൃതം)

യസ്യ സംസ്മരണാദേവ പുരുഷാര്‍ഥചതുഷ്ടയം ।
ലഭ്യതേ ശ്രീഹനുമതേ നമസ്തസ്മൈ മഹാത്മനേ ॥ 1 ॥

ഹനൂമാന്‍ വായുതനയഃ കേസരീപ്രിയനന്ദനഃ ।
അഞ്ജനാനന്ദനഃ ശ്രീമാന്‍ പിങ്ഗാക്ഷോഽമിതവിക്രമഃ ॥ 2 ॥

സര്‍വലക്ഷണസമ്പന്നഃ കല്യാണഗുണവാരിധിഃ ।
സ്വര്‍ണവര്‍ണോ മഹാകായോ മഹാവീര്യോ മഹാദ്യുതിഃ ॥ 3 ॥

മഹാബലോ മഹൌദാര്യഃ സുഗ്രീവാഭീഷ്ടദായകഃ ।
രാമദാസാഗ്രണീര്‍ഭക്തമനോരഥസുരദ്രുമഃ ॥ 4 ॥

അരിഷ്ടധ്വാന്തതരണിഃ സര്‍വദോഷവിവര്‍ജിതഃ ।
ഗോഷ്പദീകൃതവാരാശിഃ സീതാദര്‍ശനലാലസഃ ॥ 5 ॥

ദേവര്‍ഷിസംസ്തുതശ്ചിത്രകര്‍മാ ജിതഖഗേശ്വരഃ ।
മനോജവോ വായുജവോ ഭഗവാന്‍ പ്ലവഗര്‍ഷഭഃ ॥ 6 ॥

സുരപ്രസൂനാഭിവൃഷ്ടഃ സിദ്ധഗന്ധര്‍വസേവിതഃ ।
ദശയോജനവിസ്തീര്‍ണകായവാനംബരാശ്രയഃ ॥

മഹായോഗീ മഹോത്സാഹോ മഹാബാഹുഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
രാമദ്വേഷിജനാസഹ്യഃ സജ്ജനപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 8 ॥

രാമാങ്ഗുലീയവാന്‍ സര്‍വശ്രമഹീനോ ജഗത്പതിഃ ।
മൈനാകവിപ്രിയഃ സിന്ധുസംസ്തുതഃ കദ്രുരക്ഷകഃ ॥ 9 ॥

ദേവമാനപ്രദഃ സാധുഃ സിംഹികാവധപണ്ഡിതഃ ।
ലങ്കിണ്യഭയദാതാ ച സീതാശോകവിനാശനഃ ॥ 10 ॥

ജാനകീപ്രിയസല്ലാപശ്ചൂഡാമണിധരഃ കപിഃ ।
ദശാനനവരച്ഛേത്താ മശകീകൃതരാക്ഷസഃ ॥ 11 ॥

ലങ്കാഭയങ്കരഃ സപ്തമന്ത്രിപുത്രവിനാശനഃ ।
ദുര്‍ധര്‍ഷപ്രാണഹര്‍താ ച യൂപാക്ഷവധകാരകഃ ॥ 12 ॥

വിരൂപാക്ഷാന്തകാരീ ച ഭാസകര്‍ണശിരോഹരഃ ।
പ്രഭാസപ്രാണഹര്‍താ ച തൃതീയാംശവിനാശനഃ ॥ 13 ॥

അക്ഷരാക്ഷസസംഹാരീ തൃണീകൃതദശാനനഃ ।
സ്വപുച്ഛഗാഗ്നിനിര്‍ദഗ്ധലങ്കാപുരവരോഽവ്യയഃ ॥ 14 ॥

ആനന്ദവാരിധിര്‍ധന്യോ മേഘഗംഭീരനിഃസ്വനഃ ।
കപിപ്രവീരസമ്പൂജ്യോ മധുഭക്ഷണതത്പരഃ ॥ 15 ॥

രാമബാഹുസമാശ്ലിഷ്ടോ ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനഃ ।
സത്യലോകേശ്വരഃ പ്രാണോ വിഭീഷണവരപ്രദഃ ॥ 16 ॥

ധൂംരാക്ഷപ്രാണഹര്‍താ ച കപിസൈന്യവിവര്‍ധനഃ ।
ത്രിശീര്‍ഷാന്തകരോ മത്തനാശനോഽകമ്പനാന്തകഃ ॥

ദേവാന്തകാന്തകഃ ശൂരോ യുദ്ധോന്‍മത്തവിനാശകഃ ।
നികുംഭാന്തകരഃ ശത്രുസൂദനഃ സുരവീക്ഷിതഃ ॥ 18 ॥

ദശാസ്യഗര്‍വഹര്‍താ ച ലക്ഷ്മണപ്രാണദായകഃ ।
കുംഭകര്‍ണജയീ ശക്രശത്രുഗര്‍വാപഹാരകഃ ॥ 19 ॥

സഞ്ജീവനാചലാനേതാ മൃഗവാനരജീവനഃ ।
ജാംബവത്പ്രിയകൃദ്വീരഃ സുഗ്രീവാങ്ഗദസേവിതഃ ॥ 20 ॥

ഭരതപ്രിയസല്ലാപഃ സീതാഹാരവിരാജിതഃ ।
രാമേഷ്ടഃ ഫല്‍ഗുനസഖഃ ശരണ്യത്രാണതത്പരഃ ॥ 21 ॥

ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകര്‍താ കിമ്പുരുഷാലയഃ ।
വേദവേദാങ്ഗതത്ത്വജ്ഞോ ഭവരോഗസ്യ ഭേഷജം ॥ 22 ॥

ഇത്ഥം ഹനുമതഃ പുണ്യം ശതമഷ്ടോത്തരം പഠന്‍ ।
വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ॥ 23 ॥

കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ കന്യാം സുതാര്‍ഥീ ലഭതേ സുതം ।
കീര്‍ത്യര്‍ഥീ ലഭതേ കീര്‍തിം മോക്ഷാര്‍ഥീ മോക്ഷമാപ്നുയാത് ॥ 24 ॥

രോഗാര്‍തോ മുച്യതേ രോഗാദ്ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് ।
ഇദമായുഷ്കരം ധന്യം സര്‍വോപദ്രവനാശനം ॥ 25 ॥

സര്‍വശത്രുക്ഷയകരം സര്‍വപാപപ്രണാശനം ।
സമസ്തയജ്ഞഫലദം സര്‍വതീര്‍ഥഫലപ്രദം ॥ 26 ॥

സമസ്തവേദഫലദം സര്‍വദാനഫലപ്രദം ।
പഠനീയം മഹത്പുണ്യം സര്‍വസമ്പത്സമൃദ്ധിദം ॥ 27 ॥

ഏവമഷ്ടോത്തരശതം നാമനം ഹനൂമതോ യതിഃ ।
രഘുപ്രവീരാഭിധാനഃ കൃതവാന്‍ വാഞ്ഛിതാര്‍ഥദം ॥ 28 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top