Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૪ ॥
(શ્રીરઘુપ્રવીરયતિકૃતમ્)

યસ્ય સંસ્મરણાદેવ પુરુષાર્થચતુષ્ટયમ્ ।
લભ્યતે શ્રીહનુમતે નમસ્તસ્મૈ મહાત્મને ॥ ૧ ॥

હનૂમાન્ વાયુતનયઃ કેસરીપ્રિયનન્દનઃ ।
અઞ્જનાનન્દનઃ શ્રીમાન્ પિઙ્ગાક્ષોઽમિતવિક્રમઃ ॥ ૨ ॥

સર્વલક્ષણસમ્પન્નઃ કલ્યાણગુણવારિધિઃ ।
સ્વર્ણવર્ણો મહાકાયો મહાવીર્યો મહાદ્યુતિઃ ॥ ૩ ॥

મહાબલો મહૌદાર્યઃ સુગ્રીવાભીષ્ટદાયકઃ ।
રામદાસાગ્રણીર્ભક્તમનોરથસુરદ્રુમઃ ॥ ૪ ॥

અરિષ્ટધ્વાન્તતરણિઃ સર્વદોષવિવર્જિતઃ ।
ગોષ્પદીકૃતવારાશિઃ સીતાદર્શનલાલસઃ ॥ ૫ ॥

દેવર્ષિસંસ્તુતશ્ચિત્રકર્મા જિતખગેશ્વરઃ ।
મનોજવો વાયુજવો ભગવાન્ પ્લવગર્ષભઃ ॥ ૬ ॥

સુરપ્રસૂનાભિવૃષ્ટઃ સિદ્ધગન્ધર્વસેવિતઃ ।
દશયોજનવિસ્તીર્ણકાયવાનમ્બરાશ્રયઃ ॥

મહાયોગી મહોત્સાહો મહાબાહુઃ પ્રતાપવાન્ ।
રામદ્વેષિજનાસહ્યઃ સજ્જનપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૮ ॥

રામાઙ્ગુલીયવાન્ સર્વશ્રમહીનો જગત્પતિઃ ।
મૈનાકવિપ્રિયઃ સિન્ધુસંસ્તુતઃ કદ્રુરક્ષકઃ ॥ ૯ ॥

દેવમાનપ્રદઃ સાધુઃ સિંહિકાવધપણ્ડિતઃ ।
લઙ્કિણ્યભયદાતા ચ સીતાશોકવિનાશનઃ ॥ ૧૦ ॥

જાનકીપ્રિયસલ્લાપશ્ચૂડામણિધરઃ કપિઃ ।
દશાનનવરચ્છેત્તા મશકીકૃતરાક્ષસઃ ॥ ૧૧ ॥

લઙ્કાભયઙ્કરઃ સપ્તમન્ત્રિપુત્રવિનાશનઃ ।
દુર્ધર્ષપ્રાણહર્તા ચ યૂપાક્ષવધકારકઃ ॥ ૧૨ ॥

વિરૂપાક્ષાન્તકારી ચ ભાસકર્ણશિરોહરઃ ।
પ્રભાસપ્રાણહર્તા ચ તૃતીયાંશવિનાશનઃ ॥ ૧૩ ॥

અક્ષરાક્ષસસંહારી તૃણીકૃતદશાનનઃ ।
સ્વપુચ્છગાગ્નિનિર્દગ્ધલઙ્કાપુરવરોઽવ્યયઃ ॥ ૧૪ ॥

આનન્દવારિધિર્ધન્યો મેઘગમ્ભીરનિઃસ્વનઃ ।
કપિપ્રવીરસમ્પૂજ્યો મધુભક્ષણતત્પરઃ ॥ ૧૫ ॥

રામબાહુસમાશ્લિષ્ટો ભવિષ્યચ્ચતુરાનનઃ ।
સત્યલોકેશ્વરઃ પ્રાણો વિભીષણવરપ્રદઃ ॥ ૧૬ ॥

ધૂમ્રાક્ષપ્રાણહર્તા ચ કપિસૈન્યવિવર્ધનઃ ।
ત્રિશીર્ષાન્તકરો મત્તનાશનોઽકમ્પનાન્તકઃ ॥

દેવાન્તકાન્તકઃ શૂરો યુદ્ધોન્મત્તવિનાશકઃ ।
નિકુમ્ભાન્તકરઃ શત્રુસૂદનઃ સુરવીક્ષિતઃ ॥ ૧૮ ॥

દશાસ્યગર્વહર્તા ચ લક્ષ્મણપ્રાણદાયકઃ ।
કુમ્ભકર્ણજયી શક્રશત્રુગર્વાપહારકઃ ॥ ૧૯ ॥

સઞ્જીવનાચલાનેતા મૃગવાનરજીવનઃ ।
જામ્બવત્પ્રિયકૃદ્વીરઃ સુગ્રીવાઙ્ગદસેવિતઃ ॥ ૨૦ ॥

ભરતપ્રિયસલ્લાપઃ સીતાહારવિરાજિતઃ ।
રામેષ્ટઃ ફલ્ગુનસખઃ શરણ્યત્રાણતત્પરઃ ॥ ૨૧ ॥

ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકર્તા કિમ્પુરુષાલયઃ ।
વેદવેદાઙ્ગતત્ત્વજ્ઞો ભવરોગસ્ય ભેષજમ્ ॥ ૨૨ ॥

ઇત્થં હનુમતઃ પુણ્યં શતમષ્ટોત્તરં પઠન્ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ॥ ૨૩ ॥

કન્યાર્થી લભતે કન્યાં સુતાર્થી લભતે સુતમ્ ।
કીર્ત્યર્થી લભતે કીર્તિં મોક્ષાર્થી મોક્ષમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૪ ॥

રોગાર્તો મુચ્યતે રોગાદ્બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ।
ઇદમાયુષ્કરં ધન્યં સર્વોપદ્રવનાશનમ્ ॥ ૨૫ ॥

સર્વશત્રુક્ષયકરં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।
સમસ્તયજ્ઞફલદં સર્વતીર્થફલપ્રદમ્ ॥ ૨૬ ॥

સમસ્તવેદફલદં સર્વદાનફલપ્રદમ્ ।
પઠનીયં મહત્પુણ્યં સર્વસમ્પત્સમૃદ્ધિદમ્ ॥ ૨૭ ॥

એવમષ્ટોત્તરશતં નામનં હનૂમતો યતિઃ ।
રઘુપ્રવીરાભિધાનઃ કૃતવાન્ વાઞ્છિતાર્થદમ્ ॥ ૨૮ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top