Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౪ ॥
(శ్రీరఘుప్రవీరయతికృతమ్)

యస్య సంస్మరణాదేవ పురుషార్థచతుష్టయమ్ ।
లభ్యతే శ్రీహనుమతే నమస్తస్మై మహాత్మనే ॥ ౧ ॥

హనూమాన్ వాయుతనయః కేసరీప్రియనన్దనః ।
అఞ్జనానన్దనః శ్రీమాన్ పిఙ్గాక్షోఽమితవిక్రమః ॥ ౨ ॥

సర్వలక్షణసమ్పన్నః కల్యాణగుణవారిధిః ।
స్వర్ణవర్ణో మహాకాయో మహావీర్యో మహాద్యుతిః ॥ ౩ ॥

మహాబలో మహౌదార్యః సుగ్రీవాభీష్టదాయకః ।
రామదాసాగ్రణీర్భక్తమనోరథసురద్రుమః ॥ ౪ ॥

అరిష్టధ్వాన్తతరణిః సర్వదోషవివర్జితః ।
గోష్పదీకృతవారాశిః సీతాదర్శనలాలసః ॥ ౫ ॥

దేవర్షిసంస్తుతశ్చిత్రకర్మా జితఖగేశ్వరః ।
మనోజవో వాయుజవో భగవాన్ ప్లవగర్షభః ॥ ౬ ॥

సురప్రసూనాభివృష్టః సిద్ధగన్ధర్వసేవితః ।
దశయోజనవిస్తీర్ణకాయవానమ్బరాశ్రయః ॥

మహాయోగీ మహోత్సాహో మహాబాహుః ప్రతాపవాన్ ।
రామద్వేషిజనాసహ్యః సజ్జనప్రియదర్శనః ॥ ౮ ॥

రామాఙ్గులీయవాన్ సర్వశ్రమహీనో జగత్పతిః ।
మైనాకవిప్రియః సిన్ధుసంస్తుతః కద్రురక్షకః ॥ ౯ ॥

దేవమానప్రదః సాధుః సింహికావధపణ్డితః ।
లఙ్కిణ్యభయదాతా చ సీతాశోకవినాశనః ॥ ౧౦ ॥

జానకీప్రియసల్లాపశ్చూడామణిధరః కపిః ।
దశాననవరచ్ఛేత్తా మశకీకృతరాక్షసః ॥ ౧౧ ॥

లఙ్కాభయఙ్కరః సప్తమన్త్రిపుత్రవినాశనః ।
దుర్ధర్షప్రాణహర్తా చ యూపాక్షవధకారకః ॥ ౧౨ ॥

విరూపాక్షాన్తకారీ చ భాసకర్ణశిరోహరః ।
ప్రభాసప్రాణహర్తా చ తృతీయాంశవినాశనః ॥ ౧౩ ॥

అక్షరాక్షససంహారీ తృణీకృతదశాననః ।
స్వపుచ్ఛగాగ్నినిర్దగ్ధలఙ్కాపురవరోఽవ్యయః ॥ ౧౪ ॥

ఆనన్దవారిధిర్ధన్యో మేఘగమ్భీరనిఃస్వనః ।
కపిప్రవీరసమ్పూజ్యో మధుభక్షణతత్పరః ॥ ౧౫ ॥

రామబాహుసమాశ్లిష్టో భవిష్యచ్చతురాననః ।
సత్యలోకేశ్వరః ప్రాణో విభీషణవరప్రదః ॥ ౧౬ ॥

ధూమ్రాక్షప్రాణహర్తా చ కపిసైన్యవివర్ధనః ।
త్రిశీర్షాన్తకరో మత్తనాశనోఽకమ్పనాన్తకః ॥

దేవాన్తకాన్తకః శూరో యుద్ధోన్మత్తవినాశకః ।
నికుమ్భాన్తకరః శత్రుసూదనః సురవీక్షితః ॥ ౧౮ ॥

దశాస్యగర్వహర్తా చ లక్ష్మణప్రాణదాయకః ।
కుమ్భకర్ణజయీ శక్రశత్రుగర్వాపహారకః ॥ ౧౯ ॥

సఞ్జీవనాచలానేతా మృగవానరజీవనః ।
జామ్బవత్ప్రియకృద్వీరః సుగ్రీవాఙ్గదసేవితః ॥ ౨౦ ॥

భరతప్రియసల్లాపః సీతాహారవిరాజితః ।
రామేష్టః ఫల్గునసఖః శరణ్యత్రాణతత్పరః ॥ ౨౧ ॥

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకర్తా కిమ్పురుషాలయః ।
వేదవేదాఙ్గతత్త్వజ్ఞో భవరోగస్య భేషజమ్ ॥ ౨౨ ॥

ఇత్థం హనుమతః పుణ్యం శతమష్టోత్తరం పఠన్ ।
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ॥ ౨౩ ॥

కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతమ్ ।
కీర్త్యర్థీ లభతే కీర్తిం మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ ॥ ౨౪ ॥

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ।
ఇదమాయుష్కరం ధన్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ ॥ ౨౫ ॥

సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।
సమస్తయజ్ఞఫలదం సర్వతీర్థఫలప్రదమ్ ॥ ౨౬ ॥

సమస్తవేదఫలదం సర్వదానఫలప్రదమ్ ।
పఠనీయం మహత్పుణ్యం సర్వసమ్పత్సమృద్ధిదమ్ ॥ ౨౭ ॥

ఏవమష్టోత్తరశతం నామనం హనూమతో యతిః ।
రఘుప్రవీరాభిధానః కృతవాన్ వాఞ్ఛితార్థదమ్ ॥ ౨౮ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil