Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotram 4 ॥
(sriraghupravirayatikrtam)

yasya samsmaranadeva purusarthacatustayam ।
labhyate srihanumate namastasmai mahatmane ॥ 1 ॥

hanuman vayutanayah kesaripriyanandanah ।
anjananandanah sriman pingakso’mitavikramah ॥ 2 ॥

sarvalaksanasampannah kalyanagunavaridhih ।
svarnavarno mahakayo mahaviryo mahadyutih ॥ 3 ॥

mahabalo mahaudaryah sugrivabhistadayakah ।
ramadasagranirbhaktamanorathasuradrumah ॥ 4 ॥

aristadhvantataranih sarvadosavivarjitah ।
gospadikrtavarasih sitadarsanalalasah ॥ 5 ॥

devarsisamstutascitrakarma jitakhagesvarah ।
manojavo vayujavo bhagavan plavagarsabhah ॥ 6 ॥

suraprasunabhivrstah siddhagandharvasevitah ।
dasayojanavistirnakayavanambarasrayah ॥

mahayogi mahotsaho mahabahuh pratapavan ।
ramadvesijanasahyah sajjanapriyadarsanah ॥ 8 ॥

ramanguliyavan sarvasramahino jagatpatih ।
mainakavipriyah sindhusamstutah kadruraksakah ॥ 9 ॥

devamanapradah sadhuh simhikavadhapanḍitah ।
lankinyabhayadata ca sitasokavinasanah ॥ 10 ॥

janakipriyasallapascuḍamanidharah kapih ।
dasananavaracchetta masakikrtaraksasah ॥ 11 ॥

lankabhayankarah saptamantriputravinasanah ।
durdharsapranaharta ca yupaksavadhakarakah ॥ 12 ॥

virupaksantakari ca bhasakarnasiroharah ।
prabhasapranaharta ca trtiyamsavinasanah ॥ 13 ॥

aksaraksasasamhari trnikrtadasananah ।
svapucchagagninirdagdhalankapuravaro’vyayah ॥ 14 ॥

anandavaridhirdhanyo meghagambhiranihsvanah ।
kapipravirasampujyo madhubhaksanatatparah ॥ 15 ॥

ramabahusamaslisto bhavisyaccaturananah ।
satyalokesvarah prano vibhisanavarapradah ॥ 16 ॥

dhumraksapranaharta ca kapisainyavivardhanah ।
trisirsantakaro mattanasano’kampanantakah ॥

devantakantakah suro yuddhonmattavinasakah ।
nikumbhantakarah satrusudanah suraviksitah ॥ 18 ॥

dasasyagarvaharta ca laksmanapranadayakah ।
kumbhakarnajayi sakrasatrugarvapaharakah ॥ 19 ॥

sanjivanacalaneta mrgavanarajivanah ।
jambavatpriyakrdvirah sugrivangadasevitah ॥ 20 ॥

bharatapriyasallapah sitaharavirajitah ।
ramestah phalgunasakhah saranyatranatatparah ॥ 21 ॥

utpattisthitisamharakarta kimpurusalayah ।
vedavedangatattvajno bhavarogasya bhesajam ॥ 22 ॥

ittham hanumatah punyam satamastottaram pathan ।
vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam ॥ 23 ॥

kanyarthi labhate kanyam sutarthi labhate sutam ।
kirtyarthi labhate kirtim moksarthi moksamapnuyat ॥ 24 ॥

rogarto mucyate rogadbaddho mucyeta bandhanat ।
idamayuskaram dhanyam sarvopadravanasanam ॥ 25 ॥

sarvasatruksayakaram sarvapapapranasanam ।
samastayajnaphaladam sarvatirthaphalapradam ॥ 26 ॥

samastavedaphaladam sarvadanaphalapradam ।
pathaniyam mahatpunyam sarvasampatsamrddhidam ॥ 27 ॥

evamastottarasatam namanam hanumato yatih ।
raghupravirabhidhanah krtavan vanchitarthadam ॥ 28 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top