Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Harisharan Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shri Harisharan Ashtakam Lyrics in Punjabi

51 Views

Sri Harisharanashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਧ੍ਯੇਯਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਸ਼ਿਵਮੇਵ ਹੀ ਕੇਚਿਦਨ੍ਯੇ
ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਗਣੇਸ਼ਮਪਰੇ ਤੁ ਦਿਵਾਕਰਂ ਵੈ ।
ਰੂਪੈਸ੍ਤੁ ਤੈਰਪਿ ਵਿਭਾਸਿ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਮੇਕਸ੍-
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੧ ॥

ਨੋ ਸੋਦਰੋ ਨ ਜਨਕੋ ਜਨਨੀ ਨ ਜਾਯਾ
ਨੈਵਾਤ੍ਮਜੋ ਨ ਚ ਕੁਲਂ ਵਿਪੁਲਂ ਬਲਂ ਵਾ ।
ਸਂਦਸ਼੍ਯਤੇ ਨ ਕਿਲ ਕੋऽਪਿ ਸਹਾਯਕੋ ਮੇ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੨ ॥

ਨੋਪਾਸਿਤਾ ਮਦਮਪਾਸ੍ਯ ਮਯਾ ਮਹਾਨ੍ਤਸ੍-
ਤੀਰ੍ਥਾਨਿ ਚਾਸ੍ਤਿਕਧਿਯਾ ਨਹਿ ਸੇਵਿਤਾਨਿ ।
ਦੇਵਾਰ੍ਚਨਂ ਚ ਵਿਧਿਵਨ੍ਨ ਕਤਂ ਕਦਾਪਿ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੩ ॥

ਦੁਰ੍ਵਾਸਨਾ ਮਮ ਸਦਾ ਪਰਿਕਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ
ਚਿਤ੍ਤਂ ਸ਼ਰੀਰਮਪਿ ਰੋਗਗਣਾ ਦਹਨ੍ਤਿ ।
ਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਚ ਪਰਹਸ੍ਤਗਤਂ ਸਦੈਵ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੪ ॥

ਪੂਰ੍ਵਂ ਕਤਾਨਿ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ਮਯਾ ਤੁ ਯਾਨਿ
ਸ੍ਮਤ੍ਵਾਖਿਲਾਨਿ ਹਦਯਂ ਪਰਿਕਮ੍ਪਤੇ ਮੇ ।
ਖ੍ਯਾਤਾ ਚ ਤੇ ਪਤਿਤਪਾਵਨਤਾ ਤੁ ਯਸ੍ਮਾਤ੍
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੫ ॥

ਦੁਃਖਂ ਜਰਾਜਨਨਜਂ ਵਿਵਿਧਾਸ਼੍ਚ ਰੋਗਾਃ
ਕਾਕਸ਼੍ਵਸੂਕਰਜਨਿਰ੍ਨਿਰਯੇ ਚ ਪਾਤਃ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਸ੍ਮਤੇਃ ਫਲਮਿਦਂ ਵਿਤਤਂ ਹਿ ਲੋਕੇ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੬ ॥

ਨੀਚੋऽਪਿ ਪਾਪਵਲਿਤੋऽਪਿ ਵਿਨਿਨ੍ਦਿਤੋऽਪਿ
ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ਤਵਾਹਮਿਤਿ ਯਸ੍ਤੁ ਕਿਲੈਕਵਾਰਮ੍ ।
ਤਂ ਯਚ੍ਛਸੀਸ਼ ਨਿਜਲੋਕਮਿਤਿ ਵ੍ਰਤਂ ਤੇ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੭ ॥

ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਧਰ੍ਮਵਚਨੇਸ਼ੁ ਤਥਾਗਮੇਸ਼ੁ
ਰਾਮਾਯਣੇऽਪਿ ਚ ਪੁਰਾਣਕਦਮ੍ਬਕੇ ਵਾ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਵਿਧਿਨਾ ਗਦਿਤਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ ॥ ੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਹਂਸਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *