Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in English

śrīkārtikeyāṣṭakam Lyrics in English:

Om̃ sriganesaya namah ।

agastya uvaca-
namo’stu vrndarakavrndavandyapadaravindaya sudhakaraya ।
sadananayamitavikramaya gaurihrdanandasamudbhavaya ॥ 1॥

namo’stu tubhyam pranatartihantre kartre samastasya manorathanam ।
datre rathanam paratarakasya hantre pracandasuratarakasya ॥ 2॥

amurtamurtaya sahasramurtaye gunaya ganyaya paratparaya ।
aparaparaya paraparaya namo’stu tubhyam sikhivahanaya ॥ 3॥

namo’stu te brahmavidam varaya digambarayambarasamsthitaya ।
hiranyavarnaya hiranyabahave namo hiranyaya hiranyaretase ॥ 4॥

tapah svarupaya tapodhanaya tapah phalanam pratipadakaya ।
sada kumaraya hi maramarine trnikrtaisvaryaviragine namah ॥ 5॥

namo’stu tubhyam sarajanmane vibho prabhatasuryarunadantapaṅktaye ।
balaya cabalaparakramaya sanmaturayalamanaturaya ॥ 6॥

midhustamayottaramidhuse namo namo gananam pataye ganaya ।
namo’stu te janmajaratigaya namo visakhaya susaktipanaye ॥ 7॥

sarvasya nathasya kumarakaya krauñcaraye tarakamarakaya ।
svaheya gaṅgeya ca kartikeya saiveya tubhyam satatam namo’stu ॥ 8॥

iti skande kasikhandatah srikartikeyastakam sampurnam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top