Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Ketu Deva Ashtottara Shatanama in English:

॥ sriketu astottarasatanamastotram ॥

ketu bija mantra – Om sra~ srim sraum sah ketave namah ॥

srnu namani japyani keto ratha mahamate ।
ketuh sthulasirascaiva siromatro dhvajakrtih ॥ 1 ॥

navagrahayutah simhikasurigarbhasambhavah ।
mahabhitikarascitravarno vai pimgaḷaksakah ॥ 2 ॥

sa phalodhumrasamkasah tiksnadamstro mahoragah ।
raktanetrascitrakari tivrakopo mahasurah ॥ 3 ॥

krurakanthah krodhanidhischayagrahavisesakah ।
antyagraho mahasirso suryarih puspavadgrahi ॥ 4 ॥

varahasto gadapaniscitravastradharastatha ।
citradhvajapatakasca ghorascitrarathassikhi ॥ 5 ॥

kuḷutthabhaksakascaiva vaiḍuryabharana statha ।
utpatajanakah sukramitram mandasakhastatha ॥ 6 ॥

gadadharah nakapatih antarvedisvarastatha ।
jaiminigotrajascitraguptatma daksinamukhah ॥ 7 ॥

mukundavarapatram ca mahasurakulodbhavah ।
ghanavarno lambadeho mrtyuputrastathaiva ca ॥ 8 ॥

utpatarupadhari ca’drsyah kalagnisannibhah ।
nrpiḍo grahakari ca sarvopadravakarakah ॥ 9 ॥

citraprasuto hyanalah sarvavyadhivinasakah ।
apasavyapracari ca navame papadayakah ॥ 10 ॥

pancame sokadascoparagakhecara eva ca ।
atipurusakarma ca turiye sukhapradah ॥ 11 ॥

trtiye vairadah papagrahasca sphotakakarakah ।
prananathah pancame tu sramakaraka eva ca ॥ 12 ॥

dvitiye’sphutavagdata visakulitavaktrakah ।
kamarupi simhadantah satye’pyanrtavanapi ॥ 13 ॥

caturthe matrnasasca navame pitrnasakah ।
antye vairapradascaiva sutanandanabandhakah ॥ 14 ॥

sarpaksijato’namgasca karmarasyudbhavastatha ।
upante kirtidascaiva saptame kalahapradah ॥ 15 ॥

astame vyadhikarta ca dhane bahusukhapradah ।
janane rogadascordhvamurdhajo grahanayakah ॥ 16 ॥

papadrstih khecarasca sambhavo’sesapujitah ।
sasvatasca natascaiva subha’subhaphalapradah ॥ 17 ॥

dhumrascaiva sudhapayi hyajito bhaktavatsalah ।
simhasanah ketumurti ravindudyutinasakah ॥ 18 ॥

amarah piḍako’martyo visnudrsto’suresvarah ।
bhaktarakso’tha vaicitryakapatasyandanastatha ॥ 19 ॥

vicitraphaladayi ca bhaktabhistaphalapradah ।
etatketugrahasyoktam namnamastottaram satam ॥ 20 ॥

yo bhaktyedam japetketurnamnamastottaram satam ।
sa tu ketoh prasadena sarvabhistam samapnuyat ॥ 21 ॥

॥ iti ketu astottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top