Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Ketu Deva Ashtottara Shatanama in Gujarati:

॥ શ્રીકેતુ અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

કેતુ બીજ મન્ત્ર – ૐ સ્રાઁ સ્રીં સ્રૌં સઃ કેતવે નમઃ ॥

શૃણુ નામાનિ જપ્યાનિ કેતો રથ મહામતે ।
કેતુઃ સ્થૂલશિરાશ્ચૈવ શિરોમાત્રો ધ્વજાકૃતિઃ ॥ ૧ ॥

નવગ્રહયુતઃ સિંહિકાસુરીગર્ભસમ્ભવઃ ।
મહાભીતિકરશ્ચિત્રવર્ણો વૈ પિંગળાક્ષકઃ ॥ ૨ ॥

સ ફલોધૂમ્રસંકાષઃ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રો મહોરગઃ ।
રક્તનેત્રશ્ચિત્રકારી તીવ્રકોપો મહાસુરઃ ॥ ૩ ॥

ક્રૂરકણ્ઠઃ ક્રોધનિધિશ્છાયાગ્રહવિશેષકઃ ।
અન્ત્યગ્રહો મહાશીર્ષો સૂર્યારિઃ પુષ્પવદ્ગ્રહી ॥ ૪ ॥

વરહસ્તો ગદાપાણિશ્ચિત્રવસ્ત્રધરસ્તથા ।
ચિત્રધ્વજપતાકશ્ચ ઘોરશ્ચિત્રરથશ્શિખી ॥ ૫ ॥

કુળુત્થભક્ષકશ્ચૈવ વૈડૂર્યાભરણ સ્તથા ।
ઉત્પાતજનકઃ શુક્રમિત્રં મન્દસખસ્તથા ॥ ૬ ॥

ગદાધરઃ નાકપતિઃ અન્તર્વેદીશ્વરસ્તથા ।
જૈમિનીગોત્રજશ્ચિત્રગુપ્તાત્મા દક્ષિણામુખઃ ॥ ૭ ॥

મુકુન્દવરપાત્રં ચ મહાસુરકુલોદ્ભવઃ ।
ઘનવર્ણો લમ્બદેહો મૃત્યુપુત્રસ્તથૈવ ચ ॥ ૮ ॥

ઉત્પાતરૂપધારી ચાઽદૃશ્યઃ કાલાગ્નિસન્નિભઃ ।
નૃપીડો ગ્રહકારી ચ સર્વોપદ્રવકારકઃ ॥ ૯ ॥

ચિત્રપ્રસૂતો હ્યનલઃ સર્વવ્યાધિવિનાશકઃ ।
અપસવ્યપ્રચારી ચ નવમે પાપદાયકઃ ॥ ૧૦ ॥

પઞ્ચમે શોકદશ્ચોપરાગખેચર એવ ચ ।
અતિપુરુષકર્મા ચ તુરીયે સુખપ્રદઃ ॥ ૧૧ ॥

તૃતીયે વૈરદઃ પાપગ્રહશ્ચ સ્ફોટકકારકઃ ।
પ્રાણનાથઃ પઞ્ચમે તુ શ્રમકારક એવ ચ ॥ ૧૨ ॥

દ્વિતીયેઽસ્ફુટવાગ્દાતા વિષાકુલિતવક્ત્રકઃ ।
કામરૂપી સિંહદન્તઃ સત્યેઽપ્યનૃતવાનપિ ॥ ૧૩ ॥

ચતુર્થે માતૃનાશશ્ચ નવમે પિતૃનાશકઃ ।
અન્ત્યે વૈરપ્રદશ્ચૈવ સુતાનન્દનબન્ધકઃ ॥ ૧૪ ॥

સર્પાક્ષિજાતોઽનંગશ્ચ કર્મરાશ્યુદ્ભવસ્તથા ।
ઉપાન્તે કીર્તિદશ્ચૈવ સપ્તમે કલહપ્રદઃ ॥ ૧૫ ॥

અષ્ટમે વ્યાધિકર્તા ચ ધને બહુસુખપ્રદઃ ।
જનને રોગદશ્ચોર્ધ્વમૂર્ધજો ગ્રહનાયકઃ ॥ ૧૬ ॥

પાપદૃષ્ટિઃ ખેચરશ્ચ શામ્ભવોઽશેષપૂજિતઃ ।
શાશ્વતશ્ચ નટશ્ચૈવ શુભાઽશુભફલપ્રદઃ ॥ ૧૭ ॥

ધૂમ્રશ્ચૈવ સુધાપાયી હ્યજિતો ભક્તવત્સલઃ ।
સિંહાસનઃ કેતુમૂર્તી રવીન્દુદ્યુતિનાશકઃ ॥ ૧૮ ॥

અમરઃ પીડકોઽમર્ત્યો વિષ્ણુદૃષ્ટોઽસુરેશ્વરઃ ।
ભક્તરક્ષોઽથ વૈચિત્ર્યકપટસ્યન્દનસ્તથા ॥ ૧૯ ॥

વિચિત્રફલદાયી ચ ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદઃ ।
એતત્કેતુગ્રહસ્યોક્તં નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૨૦ ॥

યો ભક્ત્યેદં જપેત્કેતુર્નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
સ તુ કેતોઃ પ્રસાદેન સર્વાભીષ્ટં સમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૧ ॥

॥ ઇતિ કેતુ અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top