Ashtaka

Shri Krishna Sharanam Ashtakam Lyrics in English

śrīkṛṣṇaśaraṇāṣṭakam Lyrics in English:

dvidalikrtadrksvasyah pannagikrtapannagah ।
krsikrtakrsanusca srikrsnah saranam mama ॥ 1॥

phalikrtaphalarthi ca kussitikrtakauravah ।
nirvatikrtavatarih srikrsnah saranam mama ॥ 2॥

krtarthikrtakuntijah praputikrtaputanah ।
kalaṅkikrtakamsadih srikrsnah saranam mama ॥ 3॥

sukhikrtasudama ca saṅkarikrtasaṅkarah ।
sitikrtasarinnathah srikrsnah saranam mama ॥ 4॥

chalikrtabalidyauryo nidhanikrtadhenukah ।
kandarpikrtakubjadih srikrsna saranam mama ॥ 5॥

mahendrikrtamaheyah sithilikrtamaithilah ।
anandikrtanandadyah srikrsnah saranam mama ॥ 6॥

varakikrtarakeso vipaksikrtaraksasah ।
santosikrtasadbhaktah srikrsnah saranam mama ॥ 7॥

jarikrtajarasandhah kamalikrtakarmukah ।
prabhrastikrtabhismadih srikrsnah saranam mama ॥ 8॥

srikrsnah saranam mamastakamidam protthaya yah sampathet
sa srigokulanayakasya padavi samyati bhumitale ।
pasyatyeva nirantaram taranijatirasthakeli prabhoh
samprapnoti tadiyatam pratidinam gopisatairavrtam ॥ 9॥

॥ iti sridevakinandanatmaja sriraghunathaprabhukrtam
srikrsnasaranastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment