Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Krishnashtakam 5 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 5

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 5 Lyrics in Kannada:

(ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಕೃತಮ್)
॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಮಧ್ವಮಾನಸಪದ್ಮಭಾನುಸಮಮ್ ಸ್ಮರ ಪ್ರತಿಸಂಸ್ಮರಮ್
ಸ್ನಿಗ್ಧನಿರ್ಮಲಶೀತಕಾನ್ತಿಲಸನ್ಮುಖಮ್ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್ ।
ಹೃದಯಕಮ್ಬುಸಮಾನಕನ್ಧರಮಕ್ಷಯಮ್ ದುರಿತಕ್ಷಯಮ್
ಸ್ನಿಗ್ಧಸಂಸ್ತುತ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 1॥

ಅಂಗದಾದಿಸುಶೋಭಿಪಾಣಿಯುಗೇನ ಸಮ್ಕ್ಷುಭಿತೈನಸಮ್
ತುಂಗಮಾಲ್ಯಮಣೀನ್ದ್ರಹಾರಸರೋರಸಮ್ ಖಲನೀರಸಮ್ ।
ಮಂಗಲಪ್ರದಮನ್ಥದಾಮವಿರಾಜಿತಮ್ ಭಜತಾಜಿತಮ್
ತಮ್ ಗೃಣೇವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 2॥

ಪೀನರಮ್ಯತನೂದರಮ್ ಭಜ ಹೇ ಮನಃ ಶುಭ ಹೇ ಮನಃ
ಸ್ವಾನುಭಾವನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶನ್ತಮಾರ್ಥಿಶು ಶನ್ತಮಮ್ ।
ಆನತೋಸ್ಮಿ ನಿಜಾರ್ಜುನಪ್ರಿಯಸಾಧಕಮ್ ಖಲಬಾಧಕಮ್
ಹೀನತೋಜ್ಝಿತರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 3॥

ಹೇಮಕಿಂಕಿಣಿಮಾಲಿಕಾರಸನಾಂಚಿತಮ್ ತಮವಂಚಿತಮ್
ರತ್ನಕಾಂಚನವಸ್ತ್ರಚಿತ್ರಕಟಿಮ್ ಘನಪ್ರಭಯಾ ಘನಮ್ ।
ಕಮ್ರನಾಗಕರೋಪಮೂರುಮನಾಮಯಮ್ ಶುಭಧೀಮಯಮ್
ನೌಮ್ಯಹಮ್ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 4॥

ವೃತ್ತಜಾನುಮನೋಜಜಂಘಮಮೋಹದಮ್ ಪರಮೋಹದಮ್
ರತ್ನಕಲ್ಪನಖತ್ವಿಶಾ ಹೃತಮುತ್ತಮಃ ಸ್ತುತಿಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಹಮ್ ರಚಿತಾರ್ಚನಮ್ ರಮಯಾ ಸ್ವಯಾಗತಯಾ ಸ್ವಯಮ್
ಚಿತ್ತ ಚಿನ್ತಯ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 5 ॥

ಚಾರುಪಾದಸರೋಜಯುಗ್ಮರುಚಾಮರೋಚ್ಚಯಚಾಮರೋ
ದಾರಮೂರ್ಧಜಭಾರಮನ್ದಲರಂಜಕಮ್ ಕಲಿಭಂಜಕಮ್ ।
ವೀರತೋಚಿತಭೂಶಣಮ್ ವರನೂಪುರಮ್ ಸ್ವತನೂಪುರಮ್
ಧಾರಯಾತ್ಮನಿ ರೌಪ್ಯಪೀಠ ಕೃತಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 6 ॥

ಶುಷ್ಕವಾದಿಮನೋತಿದೂರತರಾಗಮೋತ್ಸವದಾಗಮಮ್
ಸತ್ಕವೀನ್ದ್ರವಚೋವಿಲಾಸಮಹೋದಯಮ್ ಮಹಿತೋದಯಮ್ ।
ಲಕ್ಷಯಾಮಿ ಯತೀಸ್ವರೈಃ ಕೃತಪೂಜನಮ್ ಗುಣಭಾಜನಮ್
ಧಿಕ್ಕೃತೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 7 ॥

ನಾರದಪ್ರಿಯಮಾವಿಶಾಮ್ಬುರುಹೇಕ್ಕ್ಷಣಮ್ ನಿಜಲಕ್ಷಣಮ್
ದ್ವಾರಕೋಪಮಚಾರುದೀಪರುಚಾನ್ತರೇ ಗತಚಿನ್ತ ರೇ ।
(ತಾರಕೋಪಮಚಾರುದೀಪರುಚಾನ್ತರೇ ಗತಚಿನ್ತ ರೇ । )
ಧೀರಮಾನಸಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಸಮಾನಮಚ್ಯುತಮಾನಮ
ದ್ವಾರಕೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ॥ 8 ॥

ಫಲ-ಶ್ರುತಿಃ
ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಸ್ಯ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಮ್ ದುರಿತಾಪ್ರಿಯಮ್
ತತ್ಪದಾರ್ಚಕವಾದಿರಾಜಯತೀರಿತಮ್ ಗುಣಪೂರಿತಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಮಷ್ಟಕಮೇತದುಚ್ಚಮುದೇ ಮಮ ತ್ವಿಹ ನಿರ್ಮಮ-
(ಗೋಪ್ಯಮಷ್ಟಕಮೇತದುಚ್ಚಮುದೇ ಭವತ್ವಿಹ ನಿರ್ಮಮ-)
ಪ್ರಾಪ್ಯಶುದ್ಧಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಮ್ ಹತಧೀಮಲಮ್
ಪ್ರಾಪ್ಯಸೌಖ್ಯಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಮ್ ಹತಧೀಮಲಮ್ ॥ 9 ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top