Home / Ashtaka / Shri Lalit Okta thotaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Shri Lalit Okta thotaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Lalitoktatotaka Ashtakam Lyrics in Bengali:

শ্রীললিতোক্ততোটকাষ্টকম্

নয়নেরিতমানসভূবিশিখঃ
শিরসি প্রচলপ্রচলাকশিখঃ ।
মুরলীধ্বনিভিঃ সুরভীস্ত্বরয়ন্
পশুপীবিরহব্যসনং তিরয়ন্ ॥ ১॥

পরিতো জননীপরিতোষকরঃ
সখি লম্পটয়ন্নখিলং ভুবনম্ ।
তরুণীহৃদয়ং করুণী বিদধত্
তরলং সরলে করলম্বিগুণঃ ॥ ২॥

দিবসোপরমে পরমোল্লসিতঃ
কলশস্তনি হে বিলসদ্ধসিতঃ ।
অতসীকুসুমং বিহসন্মহসা
হরিণীকুলমাকুলয়ন্ সহসা ॥ ৩॥

প্রণয়িপ্রবণঃ সুভগশ্রবণ
প্রচলন্মকরঃ সসখিপ্রকরঃ ।
মদয়ন্নমরীর্ভ্রময়ন্ ভ্রমরী
মিলিতঃ কতিভিঃ শিখিনাং তাতভিঃ ॥ ৪॥

অয়মুজ্জ্বলয়ন্ ব্রজভূসরণীং
রময়ন্ ক্রমণৈর্মৃদুভির্ধরণীম্ ।
অজিরে মিলিতঃ কলিতপ্রমদে
হরিরুদ্বিজসে তদপি প্রমদে ॥ ৫॥

বদ মা পরুষং হৃদয়ে ন রুষং
রচয় ত্বমতশ্চল বিভ্রমতঃ ।
উদিতে মিহিকাকিরণে ন হি কা
রভসাদয়ি তং ভজতে দয়িতম্ ॥ ৬॥

কলয় ত্বরয়া বিলসত্সিচয়ঃ
প্রসরত্যভিতো য়ুবতীনিচয়ঃ ।
নিদধাতি হরির্নয়নং সরণৌ
তব বিক্ষিপ সপ্রণয়ং চরণৌ ॥ ৭॥

ইতি তামুপদিশ্য তদা স্বসখীং
ললিতা কিল মানিতয়া বিমুখীম্ ।
অনয়ত্ প্রসভাদিব য়ং জবতঃ
কুরুতাত্ স হরির্ভবিকং ভবতঃ ॥ ৮॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতস্তবমালায়াং শ্রীললিতোক্ততোটকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment