Ashtaka

Shri Lalit Okta thotaka Ashtakam Lyrics in Gujarati

Lalitoktatotaka Ashtakam Lyrics in Gujarati:

શ્રીલલિતોક્તતોટકાષ્ટકમ્

નયનેરિતમાનસભૂવિશિખઃ
શિરસિ પ્રચલપ્રચલાકશિખઃ ।
મુરલીધ્વનિભિઃ સુરભીસ્ત્વરયન્
પશુપીવિરહવ્યસનં તિરયન્ ॥ ૧॥

પરિતો જનનીપરિતોષકરઃ
સખિ લમ્પટયન્નખિલં ભુવનમ્ ।
તરુણીહૃદયં કરુણી વિદધત્
તરલં સરલે કરલમ્બિગુણઃ ॥ ૨॥

દિવસોપરમે પરમોલ્લસિતઃ
કલશસ્તનિ હે વિલસદ્ધસિતઃ ।
અતસીકુસુમં વિહસન્મહસા
હરિણીકુલમાકુલયન્ સહસા ॥ ૩॥

પ્રણયિપ્રવણઃ સુભગશ્રવણ
પ્રચલન્મકરઃ સસખિપ્રકરઃ ।
મદયન્નમરીર્ભ્રમયન્ ભ્રમરી
મિલિતઃ કતિભિઃ શિખિનાં તાતભિઃ ॥ ૪॥

અયમુજ્જ્વલયન્ વ્રજભૂસરણીં
રમયન્ ક્રમણૈર્મૃદુભિર્ધરણીમ્ ।
અજિરે મિલિતઃ કલિતપ્રમદે
હરિરુદ્વિજસે તદપિ પ્રમદે ॥ ૫॥

વદ મા પરુષં હૃદયે ન રુષં
રચય ત્વમતશ્ચલ વિભ્રમતઃ ।
ઉદિતે મિહિકાકિરણે ન હિ કા
રભસાદયિ તં ભજતે દયિતમ્ ॥ ૬॥

કલય ત્વરયા વિલસત્સિચયઃ
પ્રસરત્યભિતો યુવતીનિચયઃ ।
નિદધાતિ હરિર્નયનં સરણૌ
તવ વિક્ષિપ સપ્રણયં ચરણૌ ॥ ૭॥

ઇતિ તામુપદિશ્ય તદા સ્વસખીં
લલિતા કિલ માનિતયા વિમુખીમ્ ।
અનયત્ પ્રસભાદિવ યં જવતઃ
કુરુતાત્ સ હરિર્ભવિકં ભવતઃ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં શ્રીલલિતોક્તતોટકાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।