Ashtaka

Shri Lalit Okta thotaka Ashtakam Lyrics in Punjabi

Lalitoktatotaka Ashtakam Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤੋਕ੍ਤਤੋਟਕਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਨਯਨੇਰਿਤਮਾਨਸਭੂਵਿਸ਼ਿਖਃ
ਸ਼ਿਰਸਿ ਪ੍ਰਚਲਪ੍ਰਚਲਾਕਸ਼ਿਖਃ ।
ਮੁਰਲੀਧ੍ਵਨਿਭਿਃ ਸੁਰਭੀਸ੍ਤ੍ਵਰਯਨ੍
ਪਸ਼ੁਪੀਵਿਰਹਵ੍ਯਸਨਂ ਤਿਰਯਨ੍ ॥ ੧॥

ਪਰਿਤੋ ਜਨਨੀਪਰਿਤੋਸ਼ਕਰਃ
ਸਖਿ ਲਮ੍ਪਟਯਨ੍ਨਖਿਲਂ ਭੁਵਨਮ੍ ।
ਤਰੁਣੀਹਦਯਂ ਕਰੁਣੀ ਵਿਦਧਤ੍
ਤਰਲਂ ਸਰਲੇ ਕਰਲਮ੍ਬਿਗੁਣਃ ॥ ੨॥

ਦਿਵਸੋਪਰਮੇ ਪਰਮੋਲ੍ਲਸਿਤਃ
ਕਲਸ਼ਸ੍ਤਨਿ ਹੇ ਵਿਲਸਦ੍ਧਸਿਤਃ ।
ਅਤਸੀਕੁਸੁਮਂ ਵਿਹਸਨ੍ਮਹਸਾ
ਹਰਿਣੀਕੁਲਮਾਕੁਲਯਨ੍ ਸਹਸਾ ॥ ੩॥

ਪ੍ਰਣਯਿਪ੍ਰਵਣਃ ਸੁਭਗਸ਼੍ਰਵਣ
ਪ੍ਰਚਲਨ੍ਮਕਰਃ ਸਸਖਿਪ੍ਰਕਰਃ ।
ਮਦਯਨ੍ਨਮਰੀਰ੍ਭ੍ਰਮਯਨ੍ ਭ੍ਰਮਰੀ
ਮਿਲਿਤਃ ਕਤਿਭਿਃ ਸ਼ਿਖਿਨਾਂ ਤਾਤਭਿਃ ॥ ੪॥

ਅਯਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਯਨ੍ ਵ੍ਰਜਭੂਸਰਣੀਂ
ਰਮਯਨ੍ ਕ੍ਰਮਣੈਰ੍ਮਦੁਭਿਰ੍ਧਰਣੀਮ੍ ।
ਅਜਿਰੇ ਮਿਲਿਤਃ ਕਲਿਤਪ੍ਰਮਦੇ
ਹਰਿਰੁਦ੍ਵਿਜਸੇ ਤਦਪਿ ਪ੍ਰਮਦੇ ॥ ੫॥

ਵਦ ਮਾ ਪਰੁਸ਼ਂ ਹਦਯੇ ਨ ਰੁਸ਼ਂ
ਰਚਯ ਤ੍ਵਮਤਸ਼੍ਚਲ ਵਿਭ੍ਰਮਤਃ ।
ਉਦਿਤੇ ਮਿਹਿਕਾਕਿਰਣੇ ਨ ਹਿ ਕਾ
ਰਭਸਾਦਯਿ ਤਂ ਭਜਤੇ ਦਯਿਤਮ੍ ॥ ੬॥

ਕਲਯ ਤ੍ਵਰਯਾ ਵਿਲਸਤ੍ਸਿਚਯਃ
ਪ੍ਰਸਰਤ੍ਯਭਿਤੋ ਯੁਵਤੀਨਿਚਯਃ ।
ਨਿਦਧਾਤਿ ਹਰਿਰ੍ਨਯਨਂ ਸਰਣੌ
ਤਵ ਵਿਕ੍ਸ਼ਿਪ ਸਪ੍ਰਣਯਂ ਚਰਣੌ ॥ ੭॥

ਇਤਿ ਤਾਮੁਪਦਿਸ਼੍ਯ ਤਦਾ ਸ੍ਵਸਖੀਂ
ਲਲਿਤਾ ਕਿਲ ਮਾਨਿਤਯਾ ਵਿਮੁਖੀਮ੍ ।
ਅਨਯਤ੍ ਪ੍ਰਸਭਾਦਿਵ ਯਂ ਜਵਤਃ
ਕੁਰੁਤਾਤ੍ ਸ ਹਰਿਰ੍ਭਵਿਕਂ ਭਵਤਃ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੂਪਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਮਾਲਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤੋਕ੍ਤਤੋਟਕਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।