Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Lalita Lakaradi Shatanamastotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಲಲಿತಾಲಕಾರಾದಿಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಲಕಾರಾದಿಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸಾಧನಾ ।
ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಲಕಾರಾದಿಶತನಾಮಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ೠಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಾ ದೇವತಾ । ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್ ।
ಸ ಕ ಲ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ಉತ್ಕೀಲನಮ್ ।
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಾದೇವತಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯೇ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ತಥಾ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ಪೂಜನೇ ತರ್ಪಣೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ೠಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋೠಷಯೇ ನಮಃ- ಶಿರಸಿ ।
ಓಂ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ- ಮುಖೇ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಾದೇವತಾಯೈ ನಮಃ- ಹೃದಿ ।
ಓಂ ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ- ಲಿಂಗೇ ।
ಓಂ ಸ ಕ ಲ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತ್ತಯೇ ನಮಃ- ನಾಭೌ ।
ಓಂ ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ಉತ್ಕೀಲನಾಯ ನಮಃ- ಸರ್ವಾಂಗೇ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಾದೇವತಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯೇ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ತಥಾ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ಪೂಜನೇ ತರ್ಪಣೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ- ಅಂಜಲೌ ।
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಃ ಸ ಕ ಲ ಹ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಂ ಸ ಕ ಲ ಹ್ರೀಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೌಂ ಸ ಕ ಲ ಹ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಐಂ ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಸೌಂ ಸ ಕ ಲ ಹ್ರೀಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಾನ್ ಧಾರಯನ್ತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ ॥

ಮಾನಸಪೂಜನಮ್ ।
ಓಂ ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗನ್ಧಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಾಪ್ರೀತಯೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಾಪ್ರೀತಯೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಾಪ್ರೀತಯೇ ಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂ ಅಗ್ನಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಾಪ್ರೀತಯೇ ದರ್ಶಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಜಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಾಪ್ರೀತಯೇ ನಿವೇದಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಾಪ್ರೀತಯೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಲಕಾರಾದಿಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸಾಧನಾ ।
ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ –
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗರೂಮ್ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛೇಶಂ ಪರಾನನ್ದಂ ಭೈರವೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ ।
ಕೌಲೇಶ ! ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ ।
ಲಲಿತಾಯಾ ಶತನಾಮ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರಿಭೈರವೋವಾಚ ।
ಶೃಣು ದೇವೀ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದನುತ್ತಮಂ
ಪಠನದ್ಧಾರಣಾದಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 3 ॥

ಷಟ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪಶೋರಗ್ರೇ ಸ್ವಯೋನಿಮಪರೇ ಯಥಾ ॥ 4 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಲಲಿತಾಯಾ ಲಕಾರಾದಿ ನಾಮಶತಕಸ್ಯ ದೇವಿ ! ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ॥ 5 ॥

ದೇವತಾ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ತಥಾ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 6 ॥

ವಾಕ್ಕಾಮಶಕ್ತ್ತಿಬೀಜೇನ ಕರಷಡಂಗಮಾಚರೇತ್ ।
ಪ್ರಯೋಗೇ ಬಾಲಾತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಯೋಜಯಿತ್ವಾ ಜಪಂ ಚರೇತ್ ॥ 7 ॥

ಅಥ ಮೂಲ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಲಕಾರಾದಿಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಲಲಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಚಿತಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣೀ ಲಾಕಿನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 1 ॥

ಲೋಲಾ ಲಕಾರಾ ಲೋಮಶಾ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾ ಲಜ್ಜಾವತೀ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ಲಕ್ಷರತಾ ಲಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಾ ॥ 2 ॥

ಲೋಲಲಯಾತ್ಮಿಕಾ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾವತೀ ಚ ಲಾಂಗಲೀ ।
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಸಾರಾ ಚ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತದೀರ್ಘಿಕಾ ॥ 3 ॥

ಲಜ್ಜಾ ಲಜ್ಜಾಮತೀ ಲಜ್ಜಾ ಲಲನಾ ಲಲನಪ್ರಿಯಾ ।
ಲವಣಾ ಲವಲೀ ಲಸಾ ಲಾಕ್ಷಕೀ ಲುಬ್ಧಾ ಲಾಲಸಾ ॥ 4 ॥

ಲೋಕಮಾತಾ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾ ಲೋಕಜನನೀ ಲೋಲುಪಾ ।
ಲೋಹಿತಾ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೀ ಚ ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಚೈವ ಲಿಂಗೇಶೀ ॥ 5 ॥

ಲಿಂಗಗೀತಿ ಲಿಂಗಭವಾ ಲಿಂಗಮಾಲಾ ಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾ ।
ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನೀ ಲಿಂಗಾ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾನನ್ದಾ ॥ 6 ॥

ಲಿಂಗಾಮೃತಪ್ರಿತಾ ಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರಿತಾ ಲಿಂಗಪೂಜ್ಯಾ ।
ಲಿಂಗರೂಪಾ ಲಿಂಗಸ್ಥಾ ಚ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗನತತ್ಪರಾ ॥ 7 ॥

ಲತಾಪೂಜನರತಾ ಚ ಲತಾಸಾಧಕತುಷ್ಟಿದಾ ।
ಲತಾಪೂಜಕರಕ್ಷಿಣೀ ಲತಾಸಾಧನಸಧ್ದಿದಾ ॥ 8 ॥

ಲತಾಗೃಹನಿವಾಕಸಿನೀ ಲತಾಪೂಜ್ಯಾ ಲತಾರಾಧ್ಯಾ ।
ಲತಾಪುಷ್ಪಾ ಲತಾರತಾ ಲತಾಧಾರಾ ಲತಾಮಯೀ ॥ 9 ॥

ಲತಾಸ್ಪರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಲತಾಽಽಲಿಂಗನಹರ್ಷಿತಾ ।
ಲತಾವಿದ್ಯಾ ಲತಾಸಾರಾ ಲತಾಽಽಚಾರಾ ಲತಾನಿಧೀ ॥ 10 ॥

ಲವಂಗಪುಷ್ಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಲವಂಗಲತಾಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ।
ಲವಂಗಲತಿಕಾರೂಪಾ ಲವಂಗಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ॥ 11 ॥

ಲಕಾರಾಕ್ಷಾರಪೂಜಿತಾ ಚ ಲಕಾರವರ್ಣೋದ್ಭವಾ ।
ಲಕಾರವರ್ಣಭೂಷಿತಾ ಲಕಾರವರ್ಣರೂಚಿರಾ ॥ 12 ॥

ಲಕಾರಬೀಜೋದ್ಭವಾ ತಥಾ ಲಕಾರಾಕ್ಷರಸ್ಥಿತಾ ।
ಲಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾ ಲಕಾರಬೀಜಸರ್ವಸ್ವಾ ॥ 13 ॥

ಲಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಾಂಗೀ ಲಕ್ಷ್ಯಛೇದನತತ್ಪರಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಧರಾ ಲಕ್ಷ್ಯಘೂರ್ಣಾ ಲಕ್ಷಜಾಪೇನಸಿದ್ಧದಾ ॥ 14 ॥

ಲಕ್ಷಕೋಟಿರೂಪಧರಾ ಲಕ್ಷಲೀಲಾಕಲಾಲಕ್ಷ್ಯಾ ।
ಲೋಕಪಾಲೇನಾರ್ಚಿತಾ ಚ ಲಾಕ್ಷಾರಾಗವಿಲೇಪನಾ ॥ 15 ॥

ಲೋಕಾತೀತಾ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ಲಜ್ಜಾಬೀಜಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಲಜ್ಜಾಹೀನಾ ಲಜ್ಜಾಮಯೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 16 ॥

ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲೋಕಲಯಾ ಲಮ್ಬೋದರೀ ।
ಲಘಿಮಾದಿಸಿದ್ಧದಾತ್ರೀ ಲಾವಣ್ಯನಿಧಿದಾಯಿನೀ ।
ಲಕಾರವರ್ಣಗ್ರಥಿತಾ ಲಮ್ಬೀಜಾ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 17 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ! ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ ।
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಚ ಸದಾ ನಿಶಿ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಾಧಕಶ್ರೇಷ್ಠೋ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಿವಿನಿರ್ಮಮುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಲಲಿತಾಪದಮ್ ।
ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶಿವಾರಣ್ಯೇ ಶಿವದೇವಾಲಯೇ ತಥಾ ॥ 2 ॥

ಶೂನ್ಯದೇಶೇ ತಡಾಗೇ ಚ ನದೀತೀರೇ ಚತುಷ್ಪಥೇ ।
ಏಕಲಿಂಗೇ ಋತುಸ್ನಾತಾಗೇಹೇ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹೇ ತಥಾ ॥ 3 ॥

ಪಠೇದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸಾಧಕೋ ವಾಂಛಾಂ ಯತ್ಕುರ್ಯಾತ್ತತ್ತಥೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 4 ॥

ಬಹ್ಮಾಂಡಗೋಲಕೇ ಯಾಶ್ಚ ಯಾಃ ಕಾಶ್ಚಿಜ್ಜಗತೀತಲೇ ।
ಸಮಸ್ತಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ದೇವೀ ! ಕರಾಮಲಕವತ್ಸದಾ ॥ 5 ॥

ಸಾಧಕಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಯಾವನ್ತ್ಯಃ ಸನ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಸ್ವಯಮಾಯಾನ್ತಿ ಪುರತೋ ಜಪಾದೀನಾಂ ತು ಕಾ ಕಥಾ ॥ 6 ॥

ಅಯುತಾವರ್ತ್ತನಾದ್ದೇವಿ ! ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಽಸ್ಯ ಗೀಯತೇ ।
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಯುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥ 7 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಮಾಸಾರ್ಧ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ದಾಸೀಭೂತಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಾಸಾರ್ಧಾದ್ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 8 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಹುತ್ವಾ ಪಾಲಶಕುಸುಮೈರ್ನರಃ ।
ಭೂಲೋಕಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಕನ್ಯಾಃ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಥಿತಾಸ್ತಥಾ ॥ 9 ॥

ಪಾತಾಲಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಕನ್ಯಾಃ ನಾಗಕನ್ಯಾಃ ಯಕ್ಷಕನ್ಯಾಃ ।
ವಶೀಕುರ್ಯಾನ್ಮಂಡಲಾರ್ಧಾತ್ಸಂಶಯೋ ನಾತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 10 ॥

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇ ಪಠೇತ್ಶತವಾರ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ವ್ಯಾಧಿನಾಶಶ್ಚ ಭವೇದ್ದೇವೀ ! ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 11 ॥

ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಂ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವವಕಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸೀದತಿ ಧ್ರುವಂ ಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶಿಷ್ಯತಿ ॥ 12 ॥

ಪ್ರೇತವಸ್ತ್ರಂ ಭೌಮೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ರಿಪುನಾಮ ಚ ಕಾರಯೇತ್ ।
ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೃತ್ವಾ ತು ಪೂಜಾಂ ಚೈವ ಹಿ ಕಾರಯೇತ್ ॥ 13 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ನಿಖನೇದ್ರಾತ್ರೌ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಂ ಪಠೇತ್ತತಃ ।
ಜಿಹವಾಸ್ತಮ್ಭನಮಾಪ್ನೋತಿ ಸದ್ಯೋ ಮೂಕತ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 14 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಯುತಾರ್ಧ ಸುಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ।
ಶತ್ರುಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ಸದ್ಯೋ ನಾನ್ಯಥಾ ಮಮ ಭಾಷಿತಮ್ ॥ 15 ॥

ಪ್ರೇತವಸ್ತ್ರಂ ಶನೌ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಸಮ್ಪುಟಿತಮ್ ।
ಶತ್ರುನಾಮ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಚ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಕಾರಯೇತ್ ॥ 16 ॥

ತತಃ ಲಲಿತಾಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಯ ಕೃಷ್ಣಧತ್ತೂರಪುಷ್ಪಕೈಃ ।
ಶ್ಮಶಾನೇ ನಿಖನೇದ್ರಾತ್ರೌ ಶತವಾರಂ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ 17 ॥

ತತೋ ಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವರಾಜಸಮೋಽಪಿ ಸಃ ।
ಶ್ಮಶಾನಾಂಗಾರಮಾದಾಯ ಮಂಗಲೇ ಶನಿವಾರೇ ವಾ ॥ 18 ॥

ಪ್ರೇತವಸ್ತ್ರೇಣ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಬಧ್ನೀಯಾತ್ ಪ್ರೇತರಜ್ಜುನಾ ।
ದಶಾಭಿಮನ್ತ್ರಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಖನೇದ್ವೈರಿವೇಶ್ಮನಿ ॥ 19 ॥

ಸಪ್ತರಾತ್ರಾನ್ತರೇ ತಸ್ಯೋಚ್ಚಾಟನಂ ಭ್ರಾಮಣಂ ಭವೇತ್ ।
ಕುಮಾರೀ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿತತ್ಪರಃ ॥ 20 ॥

ನ ಕಿಂಚಿದ್ದುರ್ಲಭಂ ತಸ್ಯ ದಿವಿ ವಾ ಭುವಿ ಮೋದತೇ ।
ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ರಾಜಪೀಡಾಯಾಂ ಸಗ್ರಾಮೇ ವೈರಿಮಧ್ಯಕೇ ॥ 21 ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಭಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಪಠೇನ್ನರಃ ।
ತತ್ರ ತತ್ರಾಭಯಂ ತಸ್ಯ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 22 ॥

ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸಮಾನೀಯ ಶೋಧಿತಾಂ ವರಕಾಮಿನೀಮ್ ।
ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 23 ॥

ದರಿದ್ರಸ್ತು ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಕಾಮಿನೀಸಂಗಮೈಃ ಸಹ ।
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಕುಬೇರಸದೃಶೋ ಭವೇತ್ ॥ 24 ॥

ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಮಾನವಃ ।
ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಜುಹುಯಾತ್ಸ ಧನರಾಶಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 25 ॥

ನವನೀತ ಚಾಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ವನ್ಧ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಪ್ರದಂ ದೇವಿ ! ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 26 ॥

ಕಂಠೇ ವಾ ವಾಮಬಾಹೌ ವಾ ಯೋನೌ ವಾ ಧಾರಣಾಚ್ಛಿವೇ ।
ಬಹುಪುತ್ರವತೀ ನಾರೀ ಸುಭಗಾ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ ॥ 27 ॥

ಉಗ್ರ ಉಗ್ರಂ ಮಹದುಗ್ರಂ ಸ್ತವಮಿದಂ ಲಲಿತಾಯಾಃ ।
ಸುವಿನೀತಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ದಾನ್ತಾಯಾತಿಗುಣಾಯ ಚ ॥ 28 ॥

ಭಕ್ತ್ತಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಗರೂಭಕ್ತ್ತಿಪರಾಯ ಚ ।
ಭಕ್ತಭಕ್ತಾಯ ಯೋಗ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಶಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ॥ 29 ॥

ವೇಶ್ಯಾಪೂಜನಯುಕ್ತಾಯ ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಾಯ ಚ ।
ದುರ್ಗಾಭಕ್ತಾಯ ಶೈವಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಜಾಪಿನೇ ॥ 30 ॥

ಅದ್ವೈತಭಾವಯುಕ್ತಾಯ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ।
ಪ್ರದೇಯಂ ಶತನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಲಲಿತಾಜ್ಞಯಾ ॥ 31 ॥

ಖಲಾಯ ಪರತನ್ತ್ರಾಯ ಪರನಿನ್ದಾಪರಾಯ ಚ ।
ಭ್ರಷ್ಟಾಯ ದುಷ್ಟಸತ್ತ್ವಾಯ ಪರೀವಾದಪರಾಯ ಚ ॥ 32 ॥

ಶಿವಾಭಕ್ತ್ತಾಯ ದುಷ್ಟಾಯ ಪರದಾರರತಾಯ ಚ ।
ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನಿನ್ದಕಾಯ ಚ ಪಂಚಮಕಾರನಿನ್ದಕೇ ॥ 33 ॥

ನ ಸ್ತ್ರೋತ್ರಂ ದರ್ಶಯೇದ್ದೇವೀ ! ಮಮ ಹತ್ಯಾಕರೋ ಭವೇತ್ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನ ದಾಪಯೇದ್ದೇವೀ ! ಮನಸಾ ಕರ್ಮಣಾ ಗಿರಾ ॥ 34 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ಕುರುತೇ ಯಸ್ತು ಸ ಕ್ಷೀಣಾಯುರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ ।
ಪುತ್ರಹಾರೀ ಚ ಸ್ತ್ರೀಹಾರೀ ರಾಜ್ಯಹಾರೀ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ ॥ 35 ॥

ಮನ್ತ್ರಕ್ಷೋಭಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತಾನಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ॥ 36 ॥

ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತೋ ದೇವೀ ! ಕ್ರಮಾದ್ ರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕಲ್ಪೋಕ್ತಸಿದ್ಧಿಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ॥ 37 ॥

ವಿಧೇರ್ಲಿಪಿಂ ತು ಸಮ್ಮಾರ್ಜ್ಯ ಕಿಂಕರತ್ವ ವಿಸೃಜ್ಯ ಚ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 38 ॥

ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತೋ ದೇವೀ ! ಮಮ ಸಮೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸದಾಽನಘೇ ॥ 39 ॥

ಸ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಸುಖೀ ಸಾಧುಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ನಜಿತೇನ್ದ್ರಯಃ ।
ಸ ವೇದವಕ್ತಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೀ ಸರ್ವಾನನ್ದಪರಾಯಣಾಃ ॥ 40 ॥

ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ಲಲಿತಾ ಸಮ್ಭಾವ್ಯ ಪೂಜಯೇಜ್ಜಗದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭೂಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 41 ॥

ಗುರುರೂಪಂ ಶಿವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಿವರೂಪಂ ಗುರುಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।
ಸದಾಶಿವಃ ಸ ಏವ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 42 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೌಲಿಕಾರ್ಣವೇ ಶ್ರೀಭೈರವೀಸಂವಾದೇ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧದಾಯಕ
ಶ್ರೀಮಲ್ಲಲಿತಾಯಾ ಲಕಾರಾದಿಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top