Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

srilalitambika divyastottarasatanamastotram
sivakamasudaryambastottarasatanamastotram ca
॥ purva pithika ॥

sri sanmukha uvaca ।
vande vighnesvaram saktim vande vanim vidhim harim ।
vande laksmim haram gaurim vande maya mahesvaram ॥ 1 ॥

vande manonmayim devim vande devam sadasivam ।
vande parasivam vande srimattripurasundarim ॥ 2 ॥

pancabrahmasanasinam sarvabhistarthasiddhaye ।
sarvajna ! sarvajanaka ! sarvesvara ! siva ! prabho ! ॥ 3 ॥

namnamastottarasatam sridevyah satyamuttamam ।
srotumicchamya’ham tata! namasaratmakam stavam ॥ 4 ॥

srisiva uvaca ।
tadvadami tava snehacchrnu sanmukha ! tattvatah ।

mahamanonmani saktih sivasaktih sivankari । sivasnkari
icchasaktih kriyasaktih jnanasaktisvarupini ॥ 1 ॥

santyatita kala nanda sivamaya sivapriya ।
sarvajna sundari saumya saccidanandavigraha ॥ 2 ॥

paratparamayi bala tripura kundali siva ।
rudrani vijaya sarva sarvani bhuvanesvari ॥ 3 ॥

kalyani sulini kanta mahatripurasundari ।
malini manini sarva magnollasa ca mohini ॥ 4 ॥

mahesvari ca matangi sivakama sivatmika ।
kamaksi kamalaksi ca minaksi sarvasaksini ॥ 5 ॥

umadevi mahakali syama sarvajanapriya ।
citpara cidghanananda cinmaya citsvarupini ॥ 6 ॥

mahasarasvati durga jvala durga’timohini ।
nakuli suddhavidya ca saccidanandavigraha ॥ 7 ॥

suprabha svaprabha jvala indraksi visvamohini ।
mahendrajalamadhyastha mayamayavinodini ॥ 8 ॥

sivesvari vrsarudha vidyajalavinodini ।
mantresvari mahalaksmirmahakali phalaprada ॥ 9 ॥

caturvedavisesajna savitri sarvadevata ।
mahendrani ganadhyaksa mahabhairavamohini ॥ 10 ॥

mahamayi mahaghora mahadevi madapaha ।
mahisasurasamhantri candamundakulantaka ॥ 11 ॥

cakresvari caturveda sarvadih suranayika ।
sadsastranipuna nitya saddarsanavicaksana ॥ 12 ॥

kalaratrih kalatita kavirajamanohara ।
sarada tilaka tara dhira surajanapriya ॥ 13 ॥

ugratara mahamari ksipramari ranapriya ।
annapurnesvari mata svarnakantitatiprabha ॥ 14 ॥

svaravyanjanavarnadhya gadyapadyadikarana ।
padavakyarthanilaya bindunadadikarana ॥ 15 ॥

moksesi mahisi nitya bhuktimuktiphalaprada ।
vijnanadayini prajna prajnanaphaladayini ॥ 16 ॥

ahankara kalatita parasaktih paratpara ।
namnamastottarasatam sridevyah paramadbhutam ॥ 17 ॥

॥ phalasruti ॥

sarvapapaksaya karam mahapatakanasanam ।
sarvavyadhiharam saukhyam sarvajvaravinasanam ॥ 1 ॥

grahapidaprasamanam sarvasatruvinasanam ।
ayurarogyadhanadam sarvamoksasubhapradam ॥ 2 ॥

devatvamamaresatvam brahmatvam sakalapradam ।
agnistambham jalastambham senastambhadidayakam ॥ 3 ॥

sakinidakinipida hakinyadinivaranam ।
deharaksakaram nityam paratantranivaranam ॥ 4 ॥

mantram yantram mahatantram sarvasiddhipradam nrnam ।
sarvasiddhikaram pumsamadrsyatvakaram varam ॥ 5 ॥

sarvakarsakaram nityam sarvastrivasyamohanam ।
manimantrausadhinam ca siddhidam sighrameva ca ॥ 6 ॥

bhayascauradisamanam dustajantunivaranam ।
prthivyadijananam ca vaksthanadiparo vasam ॥ 7 ॥

nastadravyagamam satyam nidhidarsanakaranam ।
sarvatha brahmacarinam sighrakanyapradayakam ॥ 8 ॥

suputraphaladam sighramasvamedhaphalapradam ।
yogabhyasadi phaladam srikaram tattvasadhanam ॥ 9 ॥

moksasamrajyaphaladam dehante paramam padam ।
devyah stotramidam punyam paramartham paramam padam ॥ 10 ॥

vidhina visnuna divyam sevitam maya ca pura ।
saptakotimahamantraparayanaphalapradam ॥ 11 ॥

caturvargapradam nrnam satyameva mayoditam ।
namnamastottarasatam yacchamya’ham sukhapradam ॥ 12 ॥

kalyanim paramesvarim parasivam srimattripurasundarim
minaksim lalitambikamanudinam vande jaganmohinim ।
camundam paradevatam sakalasaubhagyapradam sundarim
devim sarvaparam sivam sasinibham sri rajarajesvarim ॥

iti srimantrarajakalpe moksapade skandesvarasamvade
srilalitadivyastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top