Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

srilalitambika divyastottarasatanamastotram
sivakamasudaryambastottarasatanamastotram ca
॥ purva pithika ॥

sri sanmukha uvaca ।
vande vighnesvaram saktim vande vanim vidhim harim ।
vande laksmim haram gaurim vande maya mahesvaram ॥ 1 ॥

vande manonmayim devim vande devam sadasivam ।
vande parasivam vande srimattripurasundarim ॥ 2 ॥

pancabrahmasanasinam sarvabhistarthasiddhaye ।
sarvajna ! sarvajanaka ! sarvesvara ! siva ! prabho ! ॥ 3 ॥

namnamastottarasatam sridevyah satyamuttamam ।
srotumicchamya’ham tata! namasaratmakam stavam ॥ 4 ॥

srisiva uvaca ।
tadvadami tava snehacchrnu sanmukha ! tattvatah ।

mahamanonmani saktih sivasaktih sivankari । sivasnkari
icchasaktih kriyasaktih jnanasaktisvarupini ॥ 1 ॥

santyatita kala nanda sivamaya sivapriya ।
sarvajna sundari saumya saccidanandavigraha ॥ 2 ॥

paratparamayi bala tripura kundali siva ।
rudrani vijaya sarva sarvani bhuvanesvari ॥ 3 ॥

kalyani sulini kanta mahatripurasundari ।
malini manini sarva magnollasa ca mohini ॥ 4 ॥

mahesvari ca matangi sivakama sivatmika ।
kamaksi kamalaksi ca minaksi sarvasaksini ॥ 5 ॥

umadevi mahakali syama sarvajanapriya ।
citpara cidghanananda cinmaya citsvarupini ॥ 6 ॥

mahasarasvati durga jvala durga’timohini ।
nakuli suddhavidya ca saccidanandavigraha ॥ 7 ॥

suprabha svaprabha jvala indraksi visvamohini ।
mahendrajalamadhyastha mayamayavinodini ॥ 8 ॥

sivesvari vrsarudha vidyajalavinodini ।
mantresvari mahalaksmirmahakali phalaprada ॥ 9 ॥

caturvedavisesajna savitri sarvadevata ।
mahendrani ganadhyaksa mahabhairavamohini ॥ 10 ॥

mahamayi mahaghora mahadevi madapaha ।
mahisasurasamhantri candamundakulantaka ॥ 11 ॥

cakresvari caturveda sarvadih suranayika ।
sadsastranipuna nitya saddarsanavicaksana ॥ 12 ॥

kalaratrih kalatita kavirajamanohara ।
sarada tilaka tara dhira surajanapriya ॥ 13 ॥

ugratara mahamari ksipramari ranapriya ।
annapurnesvari mata svarnakantitatiprabha ॥ 14 ॥

svaravyanjanavarnadhya gadyapadyadikarana ।
padavakyarthanilaya bindunadadikarana ॥ 15 ॥

moksesi mahisi nitya bhuktimuktiphalaprada ।
vijnanadayini prajna prajnanaphaladayini ॥ 16 ॥

ahankara kalatita parasaktih paratpara ।
namnamastottarasatam sridevyah paramadbhutam ॥ 17 ॥

॥ phalasruti ॥

sarvapapaksaya karam mahapatakanasanam ।
sarvavyadhiharam saukhyam sarvajvaravinasanam ॥ 1 ॥

grahapidaprasamanam sarvasatruvinasanam ।
ayurarogyadhanadam sarvamoksasubhapradam ॥ 2 ॥

devatvamamaresatvam brahmatvam sakalapradam ।
agnistambham jalastambham senastambhadidayakam ॥ 3 ॥

sakinidakinipida hakinyadinivaranam ।
deharaksakaram nityam paratantranivaranam ॥ 4 ॥

mantram yantram mahatantram sarvasiddhipradam nrnam ।
sarvasiddhikaram pumsamadrsyatvakaram varam ॥ 5 ॥

sarvakarsakaram nityam sarvastrivasyamohanam ।
manimantrausadhinam ca siddhidam sighrameva ca ॥ 6 ॥

bhayascauradisamanam dustajantunivaranam ।
prthivyadijananam ca vaksthanadiparo vasam ॥ 7 ॥

nastadravyagamam satyam nidhidarsanakaranam ।
sarvatha brahmacarinam sighrakanyapradayakam ॥ 8 ॥

suputraphaladam sighramasvamedhaphalapradam ।
yogabhyasadi phaladam srikaram tattvasadhanam ॥ 9 ॥

moksasamrajyaphaladam dehante paramam padam ।
devyah stotramidam punyam paramartham paramam padam ॥ 10 ॥

vidhina visnuna divyam sevitam maya ca pura ।
saptakotimahamantraparayanaphalapradam ॥ 11 ॥

caturvargapradam nrnam satyameva mayoditam ।
namnamastottarasatam yacchamya’ham sukhapradam ॥ 12 ॥

kalyanim paramesvarim parasivam srimattripurasundarim
minaksim lalitambikamanudinam vande jaganmohinim ।
camundam paradevatam sakalasaubhagyapradam sundarim
devim sarvaparam sivam sasinibham sri rajarajesvarim ॥

iti srimantrarajakalpe moksapade skandesvarasamvade
srilalitadivyastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top