Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീലലിതാംബികാ ദിവ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശിവകാമസുദര്യംബാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ച
॥ പൂര്‍വ പീഠികാ ॥

ശ്രീ ഷണ്‍മുഖ ഉവാച ।
വന്ദേ വിഘ്നേശ്വരം ശക്തിം വന്ദേ വാണീം വിധിം ഹരിം ।
വന്ദേ ലക്ഷ്മീം ഹരം ഗൌരീം വന്ദേ മായാ മഹേശ്വരം ॥ 1 ॥

വന്ദേ മനോന്‍മയീം ദേവീം വന്ദേ ദേവം സദാശിവം ।
വന്ദേ പരശിവം വന്ദേ ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീം ॥ 2 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മാസനാസീനാം സര്‍വാഭീഷ്ടാര്‍ഥസിദ്ധയേ ।
സര്‍വജ്ഞ ! സര്‍വജനക ! സര്‍വേശ്വര ! ശിവ ! പ്രഭോ ! ॥ 3 ॥

നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം ശ്രീദേവ്യാഃ സത്യമുത്തമം ।
ശ്രോതുമിച്ഛാംയഽഹം താത! നാമസാരാത്മകം സ്തവം ॥ 4 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
തദ്വദാമി തവ സ്നേഹാച്ഛൃണു ഷണ്‍മുഖ ! തത്ത്വതഃ ।

മഹാമനോന്‍മനീ ശക്തിഃ ശിവശക്തിഃ ശിവങ്കരീ । ശിവശ്ങ്കരീ
ഇച്ഛാശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിഃ ജ്ഞാനശക്തിസ്വരൂപിണീ ॥ 1 ॥

ശാന്ത്യാതീതാ കലാ നന്ദാ ശിവമായാ ശിവപ്രിയാ ।
സര്‍വജ്ഞാ സുന്ദരീ സൌംയാ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹാ ॥ 2 ॥

പരാത്പരാമയീ ബാലാ ത്രിപുരാ കുണ്ഡലീ ശിവാ ।
രുദ്രാണീ വിജയാ സര്‍വാ സര്‍വാണീ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 3 ॥

കല്യാണീ ശൂലിനീ കാന്താ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ।
മാലിനീ മാനിനീ ശര്‍വാ മഗ്നോല്ലാസാ ച മോഹിനീ ॥ 4 ॥

മാഹേശ്വരീ ച മാതങ്ഗീ ശിവകാമാ ശിവാത്മികാ ।
കാമാക്ഷീ കമലാക്ഷീ ച മീനാക്ഷീ സര്‍വസാക്ഷിണീ ॥ 5 ॥

ഉമാദേവീ മഹാകാലീ ശ്യാമാ സര്‍വജനപ്രിയാ ।
ചിത്പരാ ചിദ്ഘനാനന്ദാ ചിന്‍മയാ ചിത്സ്വരൂപിണീ ॥ 6 ॥

മഹാസരസ്വതീ ദുര്‍ഗാ ജ്വാലാ ദുര്‍ഗാഽതിമോഹിനീ ।
നകുലീ ശുദ്ധവിദ്യാ ച സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹാ ॥ 7 ॥

സുപ്രഭാ സ്വപ്രഭാ ജ്വാലാ ഇന്ദ്രാക്ഷീ വിശ്വമോഹിനീ ।
മഹേന്ദ്രജാലമധ്യസ്ഥാ മായാമയവിനോദിനീ ॥ 8 ॥

ശിവേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ വിദ്യാജാലവിനോദിനീ ।
മന്ത്രേശ്വരീ മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹാകാലീ ഫലപ്രദാ ॥ 9 ॥

ചതുര്‍വേദവിശേഷജ്ഞാ സാവിത്രീ സര്‍വദേവതാ ।
മഹേന്ദ്രാണീ ഗണാധ്യക്ഷാ മഹാഭൈരവമോഹിനീ ॥ 10 ॥

മഹാമയീ മഹാഘോരാ മഹാദേവീ മദാപഹാ ।
മഹിഷാസുരസംഹന്ത്രീ ചണ്ഡമുണ്ഡകുലാന്തകാ ॥ 11 ॥

ചക്രേശ്വരീ ചതുര്‍വേദാ സര്‍വാദിഃ സുരനായികാ ।
ഷഡ്ശാസ്ത്രനിപുണാ നിത്യാ ഷഡ്ദര്‍ശനവിചക്ഷണാ ॥ 12 ॥

കാലരാത്രിഃ കലാതീതാ കവിരാജമനോഹരാ ।
ശാരദാ തിലകാ താരാ ധീരാ ശൂരജനപ്രിയാ ॥ 13 ॥

ഉഗ്രതാരാ മഹാമാരീ ക്ഷിപ്രമാരീ രണപ്രിയാ ।
അന്നപൂര്‍ണേശ്വരീ മാതാ സ്വര്‍ണകാന്തിതടിപ്രഭാ ॥ 14 ॥

സ്വരവ്യഞ്ജനവര്‍ണാഢ്യാ ഗദ്യപദ്യാദികാരണാ ।
പദവാക്യാര്‍ഥനിലയാ ബിന്ദുനാദാദികാരണാ ॥ 15 ॥

മോക്ഷേശീ മഹിഷീ നിത്യാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദാ ।
വിജ്ഞാനദായിനീ പ്രാജ്ഞാ പ്രജ്ഞാനഫലദായിനീ ॥ 16 ॥

അഹങ്കാരാ കലാതീതാ പരാശക്തിഃ പരാത്പരാ ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം ശ്രീദേവ്യാഃ പരമാദ്ഭുതം ॥ 17 ॥

॥ ഫലശ്രുതി ॥

സര്‍വപാപക്ഷയ കരം മഹാപാതകനാശനം ।
സര്‍വവ്യാധിഹരം സൌഖ്യം സര്‍വജ്വരവിനാശനം ॥ 1 ॥

ഗ്രഹപീഡാപ്രശമനം സര്‍വശത്രുവിനാശനം ।
ആയുരാരോഗ്യധനദം സര്‍വമോക്ഷശുഭപ്രദം ॥ 2 ॥

ദേവത്വമമരേശത്വം ബ്രഹ്മത്വം സകലപ്രദം ।
അഗ്നിസ്തംഭം ജലസ്തംഭം സേനാസ്തംഭാദിദായകം ॥ 3 ॥

ശാകിനീഡാകിനീപീഡാ ഹാകിന്യാദിനിവാരണം ।
ദേഹരക്ഷാകരം നിത്യം പരതന്ത്രനിവാരണം ॥ 4 ॥

മന്ത്രം യന്ത്രം മഹാതന്ത്രം സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം നൃണാം ।
സര്‍വസിദ്ധികരം പുംസാമദൃശ്യത്വാകരം വരം ॥ 5 ॥

സര്‍വാകര്‍ഷകരം നിത്യം സര്‍വസ്ത്രീവശ്യമോഹനം ।
മണിമന്ത്രൌഷധീനാം ച സിദ്ധിദം ശീഘ്രമേവ ച ॥ 6 ॥

ഭയശ്ചൌരാദിശമനം ദുഷ്ടജന്തുനിവാരണം ।
പൃഥിവ്യാദിജനാനാം ച വാക്സ്ഥാനാദിപരോ വശം ॥ 7 ॥

നഷ്ടദ്രവ്യാഗമം സത്യം നിധിദര്‍ശനകാരണം ।
സര്‍വഥാ ബ്രഹ്മചാരീണാം ശീഘ്രകന്യാപ്രദായകം ॥ 8 ॥

സുപുത്രഫലദം ശീഘ്രമശ്വമേധഫലപ്രദം ।
യോഗാഭ്യാസാദി ഫലദം ശ്രീകരം തത്ത്വസാധനം ॥ 9 ॥

മോക്ഷസാംരാജ്യഫലദം ദേഹാന്തേ പരമം പദം ।
ദേവ്യാഃ സ്തോത്രമിദം പുണ്യം പരമാര്‍ഥം പരമം പദം ॥ 10 ॥

വിധിനാ വിഷ്ണുനാ ദിവ്യം സേവിതം മയാ ച പുരാ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രപാരായണഫലപ്രദം ॥ 11 ॥

ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദം നൃണാം സത്യമേവ മയോദിതം ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം യച്ഛാംയഽഹം സുഖപ്രദം ॥ 12 ॥

കല്യാണീം പരമേശ്വരീം പരശിവാം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീം
മീനാക്ഷീം ലലിതാംബികാമനുദിനം വന്ദേ ജഗന്‍മോഹിനീം ।
ചാമുണ്ഡാം പരദേവതാം സകലസൌഭാഗ്യപ്രദാം സുന്ദരീം
ദേവീം സര്‍വപരാം ശിവാം ശശിനിഭാം ശ്രീ രാജരാജേശ്വരീം ॥

ഇതി ശ്രീമന്ത്രരാജകല്‍പേ മോക്ഷപാദേ സ്കന്ദേശ്വരസംവാദേ
ശ്രീലലിതാദിവ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top