Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

48 Views

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram
in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ ದಿವ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶಿವಕಾಮಸುದರ್ಯಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ
॥ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ ॥

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಉವಾಚ ।
ವನ್ದೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಶಕ್ತಿಂ ವನ್ದೇ ವಾಣೀಂ ವಿಧಿಂ ಹರಿಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಹರಂ ಗೌರೀಂ ವನ್ದೇ ಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1 ॥

ವನ್ದೇ ಮನೋನ್ಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ವನ್ದೇ ದೇವಂ ಸದಾಶಿವಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಪರಶಿವಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮ್ ॥ 2 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸರ್ವಜ್ಞ ! ಸರ್ವಜನಕ ! ಸರ್ವೇಶ್ವರ ! ಶಿವ ! ಪ್ರಭೋ ! ॥ 3 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಽಹಂ ತಾತ! ನಾಮಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಸ್ತವಮ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ತದ್ವದಾಮಿ ತವ ಸ್ನೇಹಾಚ್ಛೃಣು ಷಣ್ಮುಖ ! ತತ್ತ್ವತಃ ।

ಮಹಾಮನೋನ್ಮನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಂಕರೀ । ಶಿವಶ್ಂಕರೀ
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಶಾನ್ತ್ಯಾತೀತಾ ಕಲಾ ನನ್ದಾ ಶಿವಮಾಯಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ॥ 2 ॥

ಪರಾತ್ಪರಾಮಯೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಾ ಕುಂಡಲೀ ಶಿವಾ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ವಿಜಯಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾಣೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಶೂಲಿನೀ ಕಾನ್ತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಮಾಲಿನೀ ಮಾನಿನೀ ಶರ್ವಾ ಮಗ್ನೋಲ್ಲಾಸಾ ಚ ಮೋಹಿನೀ ॥ 4 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಶಿವಕಾಮಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಉಮಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಚಿತ್ಪರಾ ಚಿದ್ಘನಾನನ್ದಾ ಚಿನ್ಮಯಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಜ್ವಾಲಾ ದುರ್ಗಾಽತಿಮೋಹಿನೀ ।
ನಕುಲೀ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಚ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ॥ 7 ॥

ಸುಪ್ರಭಾ ಸ್ವಪ್ರಭಾ ಜ್ವಾಲಾ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಾಯಾಮಯವಿನೋದಿನೀ ॥ 8 ॥

ಶಿವೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ವಿದ್ಯಾಜಾಲವಿನೋದಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಫಲಪ್ರದಾ ॥ 9 ॥

ಚತುರ್ವೇದವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವದೇವತಾ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಮಹಾಭೈರವಮೋಹಿನೀ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಮಯೀ ಮಹಾಘೋರಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮದಾಪಹಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಚಂಡಮುಂಡಕುಲಾನ್ತಕಾ ॥ 11 ॥

ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚತುರ್ವೇದಾ ಸರ್ವಾದಿಃ ಸುರನಾಯಿಕಾ ।
ಷಡ್ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಾ ನಿತ್ಯಾ ಷಡ್ದರ್ಶನವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 12 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಲಾತೀತಾ ಕವಿರಾಜಮನೋಹರಾ ।
ಶಾರದಾ ತಿಲಕಾ ತಾರಾ ಧೀರಾ ಶೂರಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 13 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾರೀ ರಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಮಾತಾ ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿತಟಿಪ್ರಭಾ ॥ 14 ॥

ಸ್ವರವ್ಯಂಜನವರ್ಣಾಢ್ಯಾ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾದಿಕಾರಣಾ ।
ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥನಿಲಯಾ ಬಿನ್ದುನಾದಾದಿಕಾರಣಾ ॥ 15 ॥

ಮೋಕ್ಷೇಶೀ ಮಹಿಷೀ ನಿತ್ಯಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 16 ॥

ಅಹಂಕಾರಾ ಕಲಾತೀತಾ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ 17 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯ ಕರಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಧನದಂ ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಶುಭಪ್ರದಮ್ ॥ 2 ॥

ದೇವತ್ವಮಮರೇಶತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಸಕಲಪ್ರದಮ್ ।
ಅಗ್ನಿಸ್ತಮ್ಭಂ ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ಸೇನಾಸ್ತಮ್ಭಾದಿದಾಯಕಮ್ ॥ 3 ॥

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಪೀಡಾ ಹಾಕಿನ್ಯಾದಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ದೇಹರಕ್ಷಾಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರತನ್ತ್ರನಿವಾರಣಮ್ ॥ 4 ॥

ಮನ್ತ್ರಂ ಯನ್ತ್ರಂ ಮಹಾತನ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಮದೃಶ್ಯತ್ವಾಕರಂ ವರಮ್ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀವಶ್ಯಮೋಹನಮ್ ।
ಮಣಿಮನ್ತ್ರೌಷಧೀನಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಚ ॥ 6 ॥

ಭಯಶ್ಚೌರಾದಿಶಮನಂ ದುಷ್ಟಜನ್ತುನಿವಾರಣಮ್ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜನಾನಾಂ ಚ ವಾಕ್ಸ್ಥಾನಾದಿಪರೋ ವಶಮ್ ॥ 7 ॥

ನಷ್ಟದ್ರವ್ಯಾಗಮಂ ಸತ್ಯಂ ನಿಧಿದರ್ಶನಕಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಣಾಂ ಶೀಘ್ರಕನ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 8 ॥

ಸುಪುತ್ರಫಲದಂ ಶೀಘ್ರಮಶ್ವಮೇಧಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾದಿ ಫಲದಂ ಶ್ರೀಕರಂ ತತ್ತ್ವಸಾಧನಮ್ ॥ 9 ॥

ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಫಲದಂ ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 10 ॥

ವಿಧಿನಾ ವಿಷ್ಣುನಾ ದಿವ್ಯಂ ಸೇವಿತಂ ಮಯಾ ಚ ಪುರಾ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಪಾರಾಯಣಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 11 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ಸತ್ಯಮೇವ ಮಯೋದಿತಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಯಚ್ಛಾಮ್ಯಽಹಂ ಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥ 12 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಪರಶಿವಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಮನುದಿನಂ ವನ್ದೇ ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಮ್ ।
ಚಾಮುಂಡಾಂ ಪರದೇವತಾಂ ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಂ ಸುನ್ದರೀಂ
ದೇವೀಂ ಸರ್ವಪರಾಂ ಶಿವಾಂ ಶಶಿನಿಭಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರರಾಜಕಲ್ಪೇ ಮೋಕ್ಷಪಾದೇ ಸ್ಕನ್ದೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಲಲಿತಾದಿವ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *