Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

99 Views

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram
in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీలలితామ్బికా దివ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
శివకామసుదర్యమ్బాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ చ
॥ పూర్వ పీఠికా ॥

శ్రీ షణ్ముఖ ఉవాచ ।
వన్దే విఘ్నేశ్వరం శక్తిం వన్దే వాణీం విధిం హరిమ్ ।
వన్దే లక్ష్మీం హరం గౌరీం వన్దే మాయా మహేశ్వరమ్ ॥ ౧ ॥

వన్దే మనోన్మయీం దేవీం వన్దే దేవం సదాశివమ్ ।
వన్దే పరశివం వన్దే శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీమ్ ॥ ౨ ॥

పఞ్చబ్రహ్మాసనాసీనాం సర్వాభీష్టార్థసిద్ధయే ।
సర్వజ్ఞ ! సర్వజనక ! సర్వేశ్వర ! శివ ! ప్రభో ! ॥ ౩ ॥

నామ్నామష్టోత్తరశతం శ్రీదేవ్యాః సత్యముత్తమమ్ ।
శ్రోతుమిచ్ఛామ్యఽహం తాత! నామసారాత్మకం స్తవమ్ ॥ ౪ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
తద్వదామి తవ స్నేహాచ్ఛృణు షణ్ముఖ ! తత్త్వతః ।

మహామనోన్మనీ శక్తిః శివశక్తిః శివఙ్కరీ । శివశ్ఙ్కరీ
ఇచ్ఛాశక్తిః క్రియాశక్తిః జ్ఞానశక్తిస్వరూపిణీ ॥ ౧ ॥

శాన్త్యాతీతా కలా నన్దా శివమాయా శివప్రియా ।
సర్వజ్ఞా సున్దరీ సౌమ్యా సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ॥ ౨ ॥

పరాత్పరామయీ బాలా త్రిపురా కుణ్డలీ శివా ।
రుద్రాణీ విజయా సర్వా సర్వాణీ భువనేశ్వరీ ॥ ౩ ॥

కల్యాణీ శూలినీ కాన్తా మహాత్రిపురసున్దరీ ।
మాలినీ మానినీ శర్వా మగ్నోల్లాసా చ మోహినీ ॥ ౪ ॥

మాహేశ్వరీ చ మాతఙ్గీ శివకామా శివాత్మికా ।
కామాక్షీ కమలాక్షీ చ మీనాక్షీ సర్వసాక్షిణీ ॥ ౫ ॥

ఉమాదేవీ మహాకాలీ శ్యామా సర్వజనప్రియా ।
చిత్పరా చిద్ఘనానన్దా చిన్మయా చిత్స్వరూపిణీ ॥ ౬ ॥

మహాసరస్వతీ దుర్గా జ్వాలా దుర్గాఽతిమోహినీ ।
నకులీ శుద్ధవిద్యా చ సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ॥ ౭ ॥

సుప్రభా స్వప్రభా జ్వాలా ఇన్ద్రాక్షీ విశ్వమోహినీ ।
మహేన్ద్రజాలమధ్యస్థా మాయామయవినోదినీ ॥ ౮ ॥

శివేశ్వరీ వృషారూఢా విద్యాజాలవినోదినీ ।
మన్త్రేశ్వరీ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ ఫలప్రదా ॥ ౯ ॥

చతుర్వేదవిశేషజ్ఞా సావిత్రీ సర్వదేవతా ।
మహేన్ద్రాణీ గణాధ్యక్షా మహాభైరవమోహినీ ॥ ౧౦ ॥

మహామయీ మహాఘోరా మహాదేవీ మదాపహా ।
మహిషాసురసంహన్త్రీ చణ్డముణ్డకులాన్తకా ॥ ౧౧ ॥

చక్రేశ్వరీ చతుర్వేదా సర్వాదిః సురనాయికా ।
షడ్శాస్త్రనిపుణా నిత్యా షడ్దర్శనవిచక్షణా ॥ ౧౨ ॥

కాలరాత్రిః కలాతీతా కవిరాజమనోహరా ।
శారదా తిలకా తారా ధీరా శూరజనప్రియా ॥ ౧౩ ॥

ఉగ్రతారా మహామారీ క్షిప్రమారీ రణప్రియా ।
అన్నపూర్ణేశ్వరీ మాతా స్వర్ణకాన్తితటిప్రభా ॥ ౧౪ ॥

స్వరవ్యఞ్జనవర్ణాఢ్యా గద్యపద్యాదికారణా ।
పదవాక్యార్థనిలయా బిన్దునాదాదికారణా ॥ ౧౫ ॥

మోక్షేశీ మహిషీ నిత్యా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా ।
విజ్ఞానదాయినీ ప్రాజ్ఞా ప్రజ్ఞానఫలదాయినీ ॥ ౧౬ ॥

అహఙ్కారా కలాతీతా పరాశక్తిః పరాత్పరా ।
నామ్నామష్టోత్తరశతం శ్రీదేవ్యాః పరమాద్భుతమ్ ॥ ౧౭ ॥

॥ ఫలశ్రుతి ॥

సర్వపాపక్షయ కరం మహాపాతకనాశనమ్ ।
సర్వవ్యాధిహరం సౌఖ్యం సర్వజ్వరవినాశనమ్ ॥ ౧ ॥

గ్రహపీడాప్రశమనం సర్వశత్రువినాశనమ్ ।
ఆయురారోగ్యధనదం సర్వమోక్షశుభప్రదమ్ ॥ ౨ ॥

దేవత్వమమరేశత్వం బ్రహ్మత్వం సకలప్రదమ్ ।
అగ్నిస్తమ్భం జలస్తమ్భం సేనాస్తమ్భాదిదాయకమ్ ॥ ౩ ॥

శాకినీడాకినీపీడా హాకిన్యాదినివారణమ్ ।
దేహరక్షాకరం నిత్యం పరతన్త్రనివారణమ్ ॥ ౪ ॥

మన్త్రం యన్త్రం మహాతన్త్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ ।
సర్వసిద్ధికరం పుంసామదృశ్యత్వాకరం వరమ్ ॥ ౫ ॥

సర్వాకర్షకరం నిత్యం సర్వస్త్రీవశ్యమోహనమ్ ।
మణిమన్త్రౌషధీనాం చ సిద్ధిదం శీఘ్రమేవ చ ॥ ౬ ॥

భయశ్చౌరాదిశమనం దుష్టజన్తునివారణమ్ ।
పృథివ్యాదిజనానాం చ వాక్స్థానాదిపరో వశమ్ ॥ ౭ ॥

నష్టద్రవ్యాగమం సత్యం నిధిదర్శనకారణమ్ ।
సర్వథా బ్రహ్మచారీణాం శీఘ్రకన్యాప్రదాయకమ్ ॥ ౮ ॥

సుపుత్రఫలదం శీఘ్రమశ్వమేధఫలప్రదమ్ ।
యోగాభ్యాసాది ఫలదం శ్రీకరం తత్త్వసాధనమ్ ॥ ౯ ॥

మోక్షసామ్రాజ్యఫలదం దేహాన్తే పరమం పదమ్ ।
దేవ్యాః స్తోత్రమిదం పుణ్యం పరమార్థం పరమం పదమ్ ॥ ౧౦ ॥

విధినా విష్ణునా దివ్యం సేవితం మయా చ పురా ।
సప్తకోటిమహామన్త్రపారాయణఫలప్రదమ్ ॥ ౧౧ ॥

చతుర్వర్గప్రదం నృణాం సత్యమేవ మయోదితమ్ ।
నామ్నామష్టోత్తరశతం యచ్ఛామ్యఽహం సుఖప్రదమ్ ॥ ౧౨ ॥

కల్యాణీం పరమేశ్వరీం పరశివాం శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీం
మీనాక్షీం లలితామ్బికామనుదినం వన్దే జగన్మోహినీమ్ ।
చాముణ్డాం పరదేవతాం సకలసౌభాగ్యప్రదాం సున్దరీం
దేవీం సర్వపరాం శివాం శశినిభాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీమ్ ॥

ఇతి శ్రీమన్త్రరాజకల్పే మోక్షపాదే స్కన్దేశ్వరసంవాదే
శ్రీలలితాదివ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *