Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીલલિતામ્બિકા દિવ્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
શિવકામસુદર્યમ્બાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ચ
॥ પૂર્વ પીઠિકા ॥

શ્રી ષણ્મુખ ઉવાચ ।
વન્દે વિઘ્નેશ્વરં શક્તિં વન્દે વાણીં વિધિં હરિમ્ ।
વન્દે લક્ષ્મીં હરં ગૌરીં વન્દે માયા મહેશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥

વન્દે મનોન્મયીં દેવીં વન્દે દેવં સદાશિવમ્ ।
વન્દે પરશિવં વન્દે શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરીમ્ ॥ ૨ ॥

પઞ્ચબ્રહ્માસનાસીનાં સર્વાભીષ્ટાર્થસિદ્ધયે ।
સર્વજ્ઞ ! સર્વજનક ! સર્વેશ્વર ! શિવ ! પ્રભો ! ॥ ૩ ॥

નામ્નામષ્ટોત્તરશતં શ્રીદેવ્યાઃ સત્યમુત્તમમ્ ।
શ્રોતુમિચ્છામ્યઽહં તાત! નામસારાત્મકં સ્તવમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
તદ્વદામિ તવ સ્નેહાચ્છૃણુ ષણ્મુખ ! તત્ત્વતઃ ।

મહામનોન્મની શક્તિઃ શિવશક્તિઃ શિવઙ્કરી । શિવશ્ઙ્કરી
ઇચ્છાશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિઃ જ્ઞાનશક્તિસ્વરૂપિણી ॥ ૧ ॥

શાન્ત્યાતીતા કલા નન્દા શિવમાયા શિવપ્રિયા ।
સર્વજ્ઞા સુન્દરી સૌમ્યા સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહા ॥ ૨ ॥

પરાત્પરામયી બાલા ત્રિપુરા કુણ્ડલી શિવા ।
રુદ્રાણી વિજયા સર્વા સર્વાણી ભુવનેશ્વરી ॥ ૩ ॥

કલ્યાણી શૂલિની કાન્તા મહાત્રિપુરસુન્દરી ।
માલિની માનિની શર્વા મગ્નોલ્લાસા ચ મોહિની ॥ ૪ ॥

માહેશ્વરી ચ માતઙ્ગી શિવકામા શિવાત્મિકા ।
કામાક્ષી કમલાક્ષી ચ મીનાક્ષી સર્વસાક્ષિણી ॥ ૫ ॥

ઉમાદેવી મહાકાલી શ્યામા સર્વજનપ્રિયા ।
ચિત્પરા ચિદ્ઘનાનન્દા ચિન્મયા ચિત્સ્વરૂપિણી ॥ ૬ ॥

મહાસરસ્વતી દુર્ગા જ્વાલા દુર્ગાઽતિમોહિની ।
નકુલી શુદ્ધવિદ્યા ચ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહા ॥ ૭ ॥

સુપ્રભા સ્વપ્રભા જ્વાલા ઇન્દ્રાક્ષી વિશ્વમોહિની ।
મહેન્દ્રજાલમધ્યસ્થા માયામયવિનોદિની ॥ ૮ ॥

શિવેશ્વરી વૃષારૂઢા વિદ્યાજાલવિનોદિની ।
મન્ત્રેશ્વરી મહાલક્ષ્મીર્મહાકાલી ફલપ્રદા ॥ ૯ ॥

ચતુર્વેદવિશેષજ્ઞા સાવિત્રી સર્વદેવતા ।
મહેન્દ્રાણી ગણાધ્યક્ષા મહાભૈરવમોહિની ॥ ૧૦ ॥

મહામયી મહાઘોરા મહાદેવી મદાપહા ।
મહિષાસુરસંહન્ત્રી ચણ્ડમુણ્ડકુલાન્તકા ॥ ૧૧ ॥

ચક્રેશ્વરી ચતુર્વેદા સર્વાદિઃ સુરનાયિકા ।
ષડ્શાસ્ત્રનિપુણા નિત્યા ષડ્દર્શનવિચક્ષણા ॥ ૧૨ ॥

કાલરાત્રિઃ કલાતીતા કવિરાજમનોહરા ।
શારદા તિલકા તારા ધીરા શૂરજનપ્રિયા ॥ ૧૩ ॥

ઉગ્રતારા મહામારી ક્ષિપ્રમારી રણપ્રિયા ।
અન્નપૂર્ણેશ્વરી માતા સ્વર્ણકાન્તિતટિપ્રભા ॥ ૧૪ ॥

સ્વરવ્યઞ્જનવર્ણાઢ્યા ગદ્યપદ્યાદિકારણા ।
પદવાક્યાર્થનિલયા બિન્દુનાદાદિકારણા ॥ ૧૫ ॥

મોક્ષેશી મહિષી નિત્યા ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદા ।
વિજ્ઞાનદાયિની પ્રાજ્ઞા પ્રજ્ઞાનફલદાયિની ॥ ૧૬ ॥

અહઙ્કારા કલાતીતા પરાશક્તિઃ પરાત્પરા ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં શ્રીદેવ્યાઃ પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૧૭ ॥

॥ ફલશ્રુતિ ॥

સર્વપાપક્ષય કરં મહાપાતકનાશનમ્ ।
સર્વવ્યાધિહરં સૌખ્યં સર્વજ્વરવિનાશનમ્ ॥ ૧ ॥

ગ્રહપીડાપ્રશમનં સર્વશત્રુવિનાશનમ્ ।
આયુરારોગ્યધનદં સર્વમોક્ષશુભપ્રદમ્ ॥ ૨ ॥

દેવત્વમમરેશત્વં બ્રહ્મત્વં સકલપ્રદમ્ ।
અગ્નિસ્તમ્ભં જલસ્તમ્ભં સેનાસ્તમ્ભાદિદાયકમ્ ॥ ૩ ॥

શાકિનીડાકિનીપીડા હાકિન્યાદિનિવારણમ્ ।
દેહરક્ષાકરં નિત્યં પરતન્ત્રનિવારણમ્ ॥ ૪ ॥

મન્ત્રં યન્ત્રં મહાતન્ત્રં સર્વસિદ્ધિપ્રદં નૃણામ્ ।
સર્વસિદ્ધિકરં પુંસામદૃશ્યત્વાકરં વરમ્ ॥ ૫ ॥

સર્વાકર્ષકરં નિત્યં સર્વસ્ત્રીવશ્યમોહનમ્ ।
મણિમન્ત્રૌષધીનાં ચ સિદ્ધિદં શીઘ્રમેવ ચ ॥ ૬ ॥

ભયશ્ચૌરાદિશમનં દુષ્ટજન્તુનિવારણમ્ ।
પૃથિવ્યાદિજનાનાં ચ વાક્સ્થાનાદિપરો વશમ્ ॥ ૭ ॥

નષ્ટદ્રવ્યાગમં સત્યં નિધિદર્શનકારણમ્ ।
સર્વથા બ્રહ્મચારીણાં શીઘ્રકન્યાપ્રદાયકમ્ ॥ ૮ ॥

સુપુત્રફલદં શીઘ્રમશ્વમેધફલપ્રદમ્ ।
યોગાભ્યાસાદિ ફલદં શ્રીકરં તત્ત્વસાધનમ્ ॥ ૯ ॥

મોક્ષસામ્રાજ્યફલદં દેહાન્તે પરમં પદમ્ ।
દેવ્યાઃ સ્તોત્રમિદં પુણ્યં પરમાર્થં પરમં પદમ્ ॥ ૧૦ ॥

વિધિના વિષ્ણુના દિવ્યં સેવિતં મયા ચ પુરા ।
સપ્તકોટિમહામન્ત્રપારાયણફલપ્રદમ્ ॥ ૧૧ ॥

ચતુર્વર્ગપ્રદં નૃણાં સત્યમેવ મયોદિતમ્ ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં યચ્છામ્યઽહં સુખપ્રદમ્ ॥ ૧૨ ॥

કલ્યાણીં પરમેશ્વરીં પરશિવાં શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરીં
મીનાક્ષીં લલિતામ્બિકામનુદિનં વન્દે જગન્મોહિનીમ્ ।
ચામુણ્ડાં પરદેવતાં સકલસૌભાગ્યપ્રદાં સુન્દરીં
દેવીં સર્વપરાં શિવાં શશિનિભાં શ્રી રાજરાજેશ્વરીમ્ ॥

ઇતિ શ્રીમન્ત્રરાજકલ્પે મોક્ષપાદે સ્કન્દેશ્વરસંવાદે
શ્રીલલિતાદિવ્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top