Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mad Bhagavadgita Ashtottaram Lyrics in Kannada | 108 Names of Shri Mad Bhagavad Gita Ashtottaram

Swami Tejomayananda is the former head of Chinmaya Mission Worldwide, a position he was awarded in 1993 after Mahasamadhi was awarded by Swami Chinmayananda. If Swami Chinmayananda served the cause of Vedanta with his service, knowledge and pioneering qualities, Swami Tejomayananda, affectionately like Guruji, completed this with his natural devotional attitude. This is rich and abundantly evident in his speech, song and behavior.

But the kindness of the devotion was at the origin of an intense training in physics, until obtaining a master’s degree. Born on 30 June 1950 in Sudhakar Kaitwade in a Maharashtrian family of Madhya Pradesh, this physicist had a close encounter that changed the speed, direction and path of his life.

Swami Tejomayananda’s Shri Mad Bhagavadgita Ashtottaram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜಯವರ್ಣಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾರತಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಉಪದಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಭವದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುನೀತಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಕರ್ಮಮರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಭಕ್ತಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭಯಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಸುರಭಾವವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವೀಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸುಧಾವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪದಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಅನಿತ್ಯದೇಹಸಂಸಾರರೂಪದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮರಹಸ್ಯಪ್ರಕಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧರ್ಮಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಲಕ್ಷಣದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಭಾವನಾಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧಯಜ್ಞಪ್ರದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮನಾಶೋಪಾಯಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವತಾರತತ್ತ್ವವಿಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನೋಪದೇಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನಿಗ್ರಹಮಾರ್ಗಪ್ರದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಧಸಾಧಕಹಿತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರಪ್ರಕೃತಿಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿರಹಸ್ಯಪ್ರಕಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಧಭಕ್ತಲಕ್ಷಣದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಜಗದೀಶ್ವರಸ್ವರೂಪಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪ್ರಣವಧ್ಯಾನೋಪದೇಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮೋಪಾಸನಫಲದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವದ್ವಿಭೂತಿವಿಸ್ತಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಭಗವದೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಲಕ್ಷಣಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿವೇಕಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢವೈರಾಗ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಪುರುಷಲಕ್ಷಣದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷವರ್ಣನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಚ್ಛೇದನೋಪಾಯಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಧಶ್ರದ್ಧಾಸ್ವರೂಪಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ಯಾಗಸಂನ್ಯಾಸತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ93।
ಓಂ ಯಜ್ಞದಾನತಪಃಸ್ವರೂಪಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಕರ್ತೃಸ್ವರೂಪಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತಿರಹಸ್ಯಪ್ರದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹ್ಲಾದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಜನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಜಗತ ಉದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಜನಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಸ್ವಾಮೀತೇಜೋಮಯಾನನ್ದರಚಿತಾ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

Also Read:

Shri Mad Bhagavadgita Ashtottaram | 108 Names of Shri Mad Bhagavad Gita Ashtottaram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Mad Bhagavadgita Ashtottaram Lyrics in Kannada | 108 Names of Shri Mad Bhagavad Gita Ashtottaram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top