Home / Ashtaka / Shri Radha Ashtakam 2 Lyrics in English

Shri Radha Ashtakam 2 Lyrics in English

Sri Madradhashtakam 2 Lyrics in English:

nikunje manjusadvividhamrdupuspaikanicayaih
samakirnam dantam sumanijatitam kelisayanam ।
hrdi pradurbhutodbhatavirahabhavaih sapadi yat
kare krtva patravyajanamupavisantim hrdi bhaje ॥ 1॥

viditva gopisam sramavihitanidram hrdi bhiya
ranatkarairbhuyanna khalu gatanidrah paramiti ।
dvitiyena stabdhacalanacapalam kankanacayam
vitanvantim mandam vyajanamatha radham hrdi bhaje ॥ 2॥

vidhayacchaih puspairvividharacanam carumrdulam
padaprantalambam svakarakamalabhyam punarasau ।
sthitam svaprananam priyatamamananyam nijapuro-
'vagatyatanvantimurasi vanamalam hrdi bhaje ॥ 3॥

pura rasarambhe saradamalaratrisvapi hari-
prabhavadyulliḍhasmaranakrtacintasatayutam ।
hrdi pradurbhutam bahirapi samudviksitumiva
svato varam varam vikasitadrgabjam hrdi bhaje ॥ 4॥

vicinvantim natham niratisayalilakrtiratam
prapasyantim cihnam caranayugasambhutamatulam ।
prakurvantim murdhanyahaha padarenutkaramapi
priyam gopisasya pranatanijanatham hrdi bhaje ॥ 5॥

nijapranadhisaprasabhamilananandavikasa-
tsamastangapremodgatamatanuromavalimapi ।
sphuratsitkarantahsthitasabhayabhavaikanayanam
punah pascattaptamatularasapatram hrdi bhaje ॥ 6॥

lasadgopinathananakamalasamyojitamukham
mukhambhodhipradurbhavadamrtapanaikacaturam ।
parirambhapraptapriyatamasariraikyarasikam
trtiyarthapraptiprakataharisiddhim hrdi bhaje ॥ 7॥

na me vanchyo moksah srutisu caturatma nigadito
na sastriya bhaktirna punarapi vijnanamapi me ।
kadacinmam svaminyahaha mayi dase krpayatu
svatah svacaryanam caranasarane dinakaruna ॥ 8॥

iti srimadradhastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment