Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Sri Durga Devi Slokam

Sri Mahakala Kakaradi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીમહાકાલકકારાદ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
કૈલાસશિખરે રમ્યે સુખાસીનં જગદ્ગુરુમ્ ।
પ્રણમ્ય પરયા ભક્ત્યા પાર્વતી પરિપૃચ્છતિ ॥ ૧ ॥

શ્રીપાર્વત્યુવાચ –
ત્વત્તઃ શ્રુતં પુરા દેવ ભૈરવસ્ય મહાત્મનઃ ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં કકારાદિમભીષ્ટદમ્ ॥ ૨ ॥

ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં ગુહ્યં સર્વાભીષ્ટાર્થસાધકમ્ ।
તન્મે વદસ્વ દેવેશ! યદ્યહં તવ વલ્લભા ॥ ૩ ॥

શ્રીશિવોવાચ –
લક્ષવારસહસ્રાણિ વારિતાઽસિ પુનઃ પુનઃ ।
સ્ત્રીસ્વભાવાન્મહાદેવિ! પુનસ્તત્ત્વં તુ પૃચ્છસિ ॥ ૪ ॥

રહસ્યાતિરહસ્યં ચ ગોપ્યાદ્ગોપ્યં મહત્તરમ્ ।
તત્તે વક્ષ્યામિ દેવેશિ! સ્નેહાત્તવ શુચિસ્મિતે ॥ ૫ ॥

કૂર્ચયુગ્મં મહાકાલ પ્રસીદેતિ પદદ્વયમ્ ।
લજ્જાયુગ્મં વહ્નિજાયા રાજરાજેશ્વરો મહાન્ ॥ ૬ ॥

મન્ત્રઃ –
“હ્રૂં હ્રૂં મહાકાલ ! પ્રસીદ પ્રસીદ હ્રીં હ્રીં સ્વાહા ।”
મન્ત્રગ્રહણમાત્રેણ ભવેત્સત્યં મહાકવિઃ ।
ગદ્યપદ્યમયી વાણી ગઙ્ગા નિર્ઝરણી યથા ॥

વિનિયોગઃ –
ૐ અસ્ય શ્રીરાજરાજેશ્વર શ્રીમહાકાલ
કકારાદ્યષ્ટોત્તરશતનામમાલામન્ત્રસ્ય શ્રીદક્ષિણાકાલિકા ઋષિઃ,
વિરાટ્ છન્દઃ, શ્રીમહાકાલઃ દેવતા, હ્રૂં બીજં, હ્રીં શક્તિઃ,
સ્વાહા કીલકં, સર્વાર્થસાધને પાઠે વિનિયોગઃ ।

ઋષ્યાદિન્યાસઃ –
શ્રીદક્ષિણાકાલિકા ઋષયે નમઃ શિરસિ । વિરાટ્ છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીમહાકાલ દેવતાયૈ નમઃ હૃદિ । હ્રૂં બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
હ્રીં શક્તયે નમઃ પાદયોઃ । સ્વાહા કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ।

કરન્યાસઃ એવં હૃદયાદિન્યાસઃ –
ૐ હ્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ, હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ, શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ, શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ, કવચાય હુમ્ ।
ૐ હ્રૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ, નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ, અસ્ત્રાય ફટ્ ।

ધ્યાનમ્ –
કોટિ કાલાનલાભાસં ચતુર્ભુજં ત્રિલોચનમ્ ।
શ્મશાનાષ્ટકમધ્યસ્થં મુણ્ડાષ્ટકવિભૂષિતમ્ ॥

પઞ્ચપ્રેતસ્થિતં દેવં ત્રિશૂલં ડમરું તથા ।
ખડ્ગં ચ ખર્પરં ચૈવ વામદક્ષિણયોગતઃ ॥

વિશ્ચતં સુન્દરં દેહં શ્મશાનભસ્મભૂષિતમ્ ।
નાનાશવૈઃ ક્રીડમાનં કાલિકાહૃદયસ્થિતમ્ ॥

લાલયન્તં રતાસક્તં ઘોરચુમ્બનતત્પરમ્ ।
ગૃધ્રગોમાયુસંયુક્તં ફેરવીગણસંયુતમ્ ॥

જટાપટલ શોભાઢ્યં સર્વશૂન્યાલયસ્થિતમ્ ।
સર્વશૂન્યમુણ્ડભૂષં પ્રસન્નવદનં શિવમ્ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।
ૐ કૂં કૂં કૂં કૂં શબ્દરતઃ ક્રૂં ક્રૂં ક્રૂં ક્રૂં પરાયણઃ ।
કવિકણ્ઠસ્થિતઃ કૈ હ્રીં હ્રૂં કં કં કવિ પૂર્ણદઃ ॥ ૧ ॥

કપાલકજ્જલસમઃ કજ્જલપ્રિયતોષણઃ ।
કપાલમાલાઽઽભરણઃ કપાલકરભૂષણઃ ॥ ૨ ॥

કપાલપાત્રસન્તુષ્ટઃ કપાલાર્ઘ્યપરાયણઃ ।
કદમ્બપુષ્પસમ્પૂજ્યઃ કદમ્બપુષ્પહોમદઃ ॥ ૩ ॥

કુલપ્રિયઃ કુલધરઃ કુલાધારઃ કુલેશ્વરઃ ।
કૌલવ્રતધરઃ કર્મ કામકેલિપ્રિયઃ ક્રતુ ॥ ૪ ॥

કલહ હ્રીંમન્ત્રવર્ણઃ કલહ હ્રીંસ્વરૂપિણઃ ।
કઙ્કાલભૈરવો દેવઃ કઙ્કાલભૈરવેશ્વરઃ ॥ ૫ ॥

કાદમ્બરીપાનરતઃ તથા કાદમ્બરીકલઃ ।
કરાલભૈરવાનન્દઃ કરાલભૈરવેશ્વરઃ ॥ ૬ ॥

કરાલઃ કલનાધારઃ કપર્દીશવરપ્રદઃ ।
કરવીરપ્રિયપ્રાણઃ કરવીરપ્રપૂજનઃ ॥ ૭ ॥

કલાધારઃ કાલકણ્ઠઃ કૂટસ્થઃ કોટરાશ્રયઃ ।
કરુણઃ કરુણાવાસઃ કૌતુકીકાલિકાપતિઃ ॥ ૮ ॥

કઠિનઃ કોમલઃ કર્ણઃ કૃત્તિવાસકલેવરઃ ।
કલાનિધિઃ કીર્તિનાથઃ કામેન હૃદયઙ્ગમઃ ॥ ૯ ॥

કૃષ્ણઃ કાશીપતિઃ કૌલઃ કુલચૂડામણિઃ કુલઃ ।
કાલાઞ્જનસમાકારઃ કાલાઞ્જનનિવાસનઃ ॥ ૧૦ ॥

કૌપીનધારી કૈવર્તઃ કૃતવીર્યઃ કપિધ્વજઃ ।
કામરૂપઃ કામગતિઃ કામયોગપરાયણઃ ॥ ૧૧ ॥

કામસમ્મર્દનરતઃ કામગૃહનિવાસનઃ ।
કાલિકારમણઃ કાલિનાયકઃ કાલિકાપ્રિયઃ ॥ ૧૨ ॥

કાલીશઃ કાલિકાકાન્તઃ કલ્પદ્રુમલતામતઃ ।
કુલટાલાપમધ્યસ્થઃ કુલટાસઙ્ગતોષિતઃ ॥ ૧૩ ॥

કુલટાચુમ્બનોદ્યુક્તઃ કુલટાકુચમર્દનઃ ।
કેરલાચારનિપુણઃ કેરલેન્દ્રગૃહસ્થિતઃ ॥ ૧૪ ॥

કસ્તૂરીતિલકાનન્દઃ કસ્તૂરીતિલકપ્રિયઃ ।
કસ્તૂરીહોમસન્તુષ્ટઃ કસ્તૂરીતર્પણોદ્યતઃ ॥ ૧૫ ॥

કસ્તૂરીમાર્જનોદ્યુક્તઃ કસ્તૂરીકુણ્ડમજ્જનઃ ।
કામિનીપુષ્પનિલયઃ કામિનીપુષ્પભૂષણઃ ॥ ૧૬ ॥

કામિનીકુણ્ડસંલગ્નઃ કામિનીકુણ્ડમધ્યગઃ ।
કામિનીમાનસારાધ્યઃ કામિનીમાનતોષિતઃ ॥ ૧૭ ॥

કામમઞ્જીરરણિતઃ કામદેવપ્રિયાતુરઃ ।
કર્પૂરામોદરુચિરઃ કર્પૂરામોદધારણઃ ॥ ૧૮ ॥

કર્પૂરમાલાઽઽભરણઃ કૂર્પરાર્ણવમધ્યગઃ ।
ક્રકસઃ ક્રકસારાધ્યઃ કલાપપુષ્પરૂપકઃ ॥ ૧૯ ॥

કુશલઃ કુશલાકર્ણી કુક્કુરાસઙ્ગતોષિતઃ ।
કુક્કુરાલયમધ્યસ્થઃ કાશ્મીરકરવીરભૃત્ ॥ ૨૦ ॥

કૂટસ્થઃ ક્રૂરદૃષ્ટિશ્ચ કેશવાસક્તમાનસઃ ।
કુમ્ભીનસવિભૂષાઢ્યઃ કુમ્ભીનસવધોદ્યતઃ ॥ ૨૧ ॥

ફલશ્રુતિઃ –
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં સ્તુત્વા મહાકાલદેવમ્ ।
કકારાદિ જગદ્વન્દ્યં ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ॥ ૧ ॥

ય ઇદં પઠતે પ્રાપ્તઃ ત્રિસન્ધ્યં વા પઠેન્નરઃ ।
વાઞ્છિતં સમવાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૨ ॥

લભતે હ્યચલાં લક્ષ્મીં દેવાનામપિ દુર્લભામ્ ।
પૂજાકાલે જપાન્તે ચ પઠનીયં વિશેષતઃ ॥ ૩ ॥

યઃ પઠેત્સાધકાધીશઃ કાલીરૂપો હિ વર્ષતઃ ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાપિ શૃણોતિ શ્રાવયેદપિ ॥ ૪ ॥

વાચકં તોષયેદ્વાપિ સ ભવેદ્ ભૈરવી તનુઃ ।
પશ્ચિમાભિમુખં લિઙ્ગં વૃષશૂન્યં શિવાલયમ્ ॥ ૫ ॥

તત્ર સ્થિત્વા પઠેન્નામ્નાં સર્વકામાપ્તયે શિવે ।
ભૌમવારે નિશીથે ચ અષ્ટમ્યાં વા નિશામુખે ॥ ૬ ॥

માષભક્તબલિં છાગં કૃસરાન્નં ચ પાયસમ્ ।
મદ્યં મીનં શોણિતં ચ દુગ્ધં મુદ્રાગુડાર્દ્રકમ્ ॥ ૭ ॥

બલિં દત્વા પઠેત્તત્ર કુબેરાદધિકો ભવેત્ ।
પુરશ્ચરણમેતસ્ય સહસ્રાવૃત્તિરુચ્યતે ॥ ૮ ॥

મહાકાલસમો ભૂત્વા યઃ પઠેન્નિશિ નિર્ભયઃ ।
સર્વં હસ્તગતં ભૂયાન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૯ ॥

મુક્તકેશો દિશાવાસઃ તામ્બૂલપૂરિતાનનઃ ।
કુજવારે મધ્યરાત્રૌ હોમં કૃત્વા શ્મશાનકે ॥ ૧૦ ॥

પૃથ્વીશાકર્ષણં કૃત્વા માત્ર કાર્યા વિચારણા ।
બ્રહ્માણ્ડગોલે દેવેશિ! યા કાચિજ્જગતીતલે ॥ ૧૧ ॥

સમસ્તા સિદ્ધયો દેવિ! વાચકસ્ય કરે સ્થિતા ।
ભસ્માભિમન્ત્રિતં કૃત્વાગ્રહસ્તે ચ વિલેપયેત્ ॥ ૧૨ ॥

ભસ્મ સંલેપનાદ્દેવિ! સર્વગ્રહવિનાશનમ્ ।
વન્ધ્યા પુત્રપ્રદં દેવિ! નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૩ ॥

ગોપનીયં ગોપનીયં ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ।
સ્વયોનિરિવ ગોપ્તવ્યં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત્ ॥ ૧૪ ॥

ઇતિ શ્રીમહાકાલકકારાદ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top