Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Durga Devi Slokam

Sri Mahakala Kakaradi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీమహాకాలకకారాద్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
కైలాసశిఖరే రమ్యే సుఖాసీనం జగద్గురుమ్ ।
ప్రణమ్య పరయా భక్త్యా పార్వతీ పరిపృచ్ఛతి ॥ ౧ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ –
త్వత్తః శ్రుతం పురా దేవ భైరవస్య మహాత్మనః ।
నామ్నామష్టోత్తరశతం కకారాదిమభీష్టదమ్ ॥ ౨ ॥

గుహ్యాద్గుహ్యతరం గుహ్యం సర్వాభీష్టార్థసాధకమ్ ।
తన్మే వదస్వ దేవేశ! యద్యహం తవ వల్లభా ॥ ౩ ॥

శ్రీశివోవాచ –
లక్షవారసహస్రాణి వారితాఽసి పునః పునః ।
స్త్రీస్వభావాన్మహాదేవి! పునస్తత్త్వం తు పృచ్ఛసి ॥ ౪ ॥

రహస్యాతిరహస్యం చ గోప్యాద్గోప్యం మహత్తరమ్ ।
తత్తే వక్ష్యామి దేవేశి! స్నేహాత్తవ శుచిస్మితే ॥ ౫ ॥

కూర్చయుగ్మం మహాకాల ప్రసీదేతి పదద్వయమ్ ।
లజ్జాయుగ్మం వహ్నిజాయా రాజరాజేశ్వరో మహాన్ ॥ ౬ ॥

మన్త్రః –
“హ్రూం హ్రూం మహాకాల ! ప్రసీద ప్రసీద హ్రీం హ్రీం స్వాహా ।”
మన్త్రగ్రహణమాత్రేణ భవేత్సత్యం మహాకవిః ।
గద్యపద్యమయీ వాణీ గఙ్గా నిర్ఝరణీ యథా ॥

వినియోగః –
ఓం అస్య శ్రీరాజరాజేశ్వర శ్రీమహాకాల
కకారాద్యష్టోత్తరశతనామమాలామన్త్రస్య శ్రీదక్షిణాకాలికా ఋషిః,
విరాట్ ఛన్దః, శ్రీమహాకాలః దేవతా, హ్రూం బీజం, హ్రీం శక్తిః,
స్వాహా కీలకం, సర్వార్థసాధనే పాఠే వినియోగః ।

ఋష్యాదిన్యాసః –
శ్రీదక్షిణాకాలికా ఋషయే నమః శిరసి । విరాట్ ఛన్దసే నమః ముఖే ।
శ్రీమహాకాల దేవతాయై నమః హృది । హ్రూం బీజాయ నమః గుహ్యే ।
హ్రీం శక్తయే నమః పాదయోః । స్వాహా కీలకాయ నమః నాభౌ ।
వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ।

కరన్యాసః ఏవం హృదయాదిన్యాసః –
ఓం హ్రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః, హృదయాయ నమః ।
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః, శిరసే స్వాహా ।
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః, శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః, కవచాయ హుమ్ ।
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః, అస్త్రాయ ఫట్ ।

ధ్యానమ్ –
కోటి కాలానలాభాసం చతుర్భుజం త్రిలోచనమ్ ।
శ్మశానాష్టకమధ్యస్థం ముణ్డాష్టకవిభూషితమ్ ॥

పఞ్చప్రేతస్థితం దేవం త్రిశూలం డమరుం తథా ।
ఖడ్గం చ ఖర్పరం చైవ వామదక్షిణయోగతః ॥

విశ్చతం సున్దరం దేహం శ్మశానభస్మభూషితమ్ ।
నానాశవైః క్రీడమానం కాలికాహృదయస్థితమ్ ॥

లాలయన్తం రతాసక్తం ఘోరచుమ్బనతత్పరమ్ ।
గృధ్రగోమాయుసంయుక్తం ఫేరవీగణసంయుతమ్ ॥

జటాపటల శోభాఢ్యం సర్వశూన్యాలయస్థితమ్ ।
సర్వశూన్యముణ్డభూషం ప్రసన్నవదనం శివమ్ ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
ఓం కూం కూం కూం కూం శబ్దరతః క్రూం క్రూం క్రూం క్రూం పరాయణః ।
కవికణ్ఠస్థితః కై హ్రీం హ్రూం కం కం కవి పూర్ణదః ॥ ౧ ॥

కపాలకజ్జలసమః కజ్జలప్రియతోషణః ।
కపాలమాలాఽఽభరణః కపాలకరభూషణః ॥ ౨ ॥

కపాలపాత్రసన్తుష్టః కపాలార్ఘ్యపరాయణః ।
కదమ్బపుష్పసమ్పూజ్యః కదమ్బపుష్పహోమదః ॥ ౩ ॥

కులప్రియః కులధరః కులాధారః కులేశ్వరః ।
కౌలవ్రతధరః కర్మ కామకేలిప్రియః క్రతు ॥ ౪ ॥

కలహ హ్రీంమన్త్రవర్ణః కలహ హ్రీంస్వరూపిణః ।
కఙ్కాలభైరవో దేవః కఙ్కాలభైరవేశ్వరః ॥ ౫ ॥

కాదమ్బరీపానరతః తథా కాదమ్బరీకలః ।
కరాలభైరవానన్దః కరాలభైరవేశ్వరః ॥ ౬ ॥

కరాలః కలనాధారః కపర్దీశవరప్రదః ।
కరవీరప్రియప్రాణః కరవీరప్రపూజనః ॥ ౭ ॥

కలాధారః కాలకణ్ఠః కూటస్థః కోటరాశ్రయః ।
కరుణః కరుణావాసః కౌతుకీకాలికాపతిః ॥ ౮ ॥

కఠినః కోమలః కర్ణః కృత్తివాసకలేవరః ।
కలానిధిః కీర్తినాథః కామేన హృదయఙ్గమః ॥ ౯ ॥

కృష్ణః కాశీపతిః కౌలః కులచూడామణిః కులః ।
కాలాఞ్జనసమాకారః కాలాఞ్జననివాసనః ॥ ౧౦ ॥

కౌపీనధారీ కైవర్తః కృతవీర్యః కపిధ్వజః ।
కామరూపః కామగతిః కామయోగపరాయణః ॥ ౧౧ ॥

కామసమ్మర్దనరతః కామగృహనివాసనః ।
కాలికారమణః కాలినాయకః కాలికాప్రియః ॥ ౧౨ ॥

కాలీశః కాలికాకాన్తః కల్పద్రుమలతామతః ।
కులటాలాపమధ్యస్థః కులటాసఙ్గతోషితః ॥ ౧౩ ॥

కులటాచుమ్బనోద్యుక్తః కులటాకుచమర్దనః ।
కేరలాచారనిపుణః కేరలేన్ద్రగృహస్థితః ॥ ౧౪ ॥

కస్తూరీతిలకానన్దః కస్తూరీతిలకప్రియః ।
కస్తూరీహోమసన్తుష్టః కస్తూరీతర్పణోద్యతః ॥ ౧౫ ॥

కస్తూరీమార్జనోద్యుక్తః కస్తూరీకుణ్డమజ్జనః ।
కామినీపుష్పనిలయః కామినీపుష్పభూషణః ॥ ౧౬ ॥

కామినీకుణ్డసంలగ్నః కామినీకుణ్డమధ్యగః ।
కామినీమానసారాధ్యః కామినీమానతోషితః ॥ ౧౭ ॥

కామమఞ్జీరరణితః కామదేవప్రియాతురః ।
కర్పూరామోదరుచిరః కర్పూరామోదధారణః ॥ ౧౮ ॥

కర్పూరమాలాఽఽభరణః కూర్పరార్ణవమధ్యగః ।
క్రకసః క్రకసారాధ్యః కలాపపుష్పరూపకః ॥ ౧౯ ॥

కుశలః కుశలాకర్ణీ కుక్కురాసఙ్గతోషితః ।
కుక్కురాలయమధ్యస్థః కాశ్మీరకరవీరభృత్ ॥ ౨౦ ॥

కూటస్థః క్రూరదృష్టిశ్చ కేశవాసక్తమానసః ।
కుమ్భీనసవిభూషాఢ్యః కుమ్భీనసవధోద్యతః ॥ ౨౧ ॥

ఫలశ్రుతిః –
నామ్నామష్టోత్తరశతం స్తుత్వా మహాకాలదేవమ్ ।
కకారాది జగద్వన్ద్యం గోపనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౧ ॥

య ఇదం పఠతే ప్రాప్తః త్రిసన్ధ్యం వా పఠేన్నరః ।
వాఞ్ఛితం సమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౨ ॥

లభతే హ్యచలాం లక్ష్మీం దేవానామపి దుర్లభామ్ ।
పూజాకాలే జపాన్తే చ పఠనీయం విశేషతః ॥ ౩ ॥

యః పఠేత్సాధకాధీశః కాలీరూపో హి వర్షతః ।
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణోతి శ్రావయేదపి ॥ ౪ ॥

వాచకం తోషయేద్వాపి స భవేద్ భైరవీ తనుః ।
పశ్చిమాభిముఖం లిఙ్గం వృషశూన్యం శివాలయమ్ ॥ ౫ ॥

తత్ర స్థిత్వా పఠేన్నామ్నాం సర్వకామాప్తయే శివే ।
భౌమవారే నిశీథే చ అష్టమ్యాం వా నిశాముఖే ॥ ౬ ॥

మాషభక్తబలిం ఛాగం కృసరాన్నం చ పాయసమ్ ।
మద్యం మీనం శోణితం చ దుగ్ధం ముద్రాగుడార్ద్రకమ్ ॥ ౭ ॥

బలిం దత్వా పఠేత్తత్ర కుబేరాదధికో భవేత్ ।
పురశ్చరణమేతస్య సహస్రావృత్తిరుచ్యతే ॥ ౮ ॥

మహాకాలసమో భూత్వా యః పఠేన్నిశి నిర్భయః ।
సర్వం హస్తగతం భూయాన్నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౯ ॥

ముక్తకేశో దిశావాసః తామ్బూలపూరితాననః ।
కుజవారే మధ్యరాత్రౌ హోమం కృత్వా శ్మశానకే ॥ ౧౦ ॥

పృథ్వీశాకర్షణం కృత్వా మాత్ర కార్యా విచారణా ।
బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి! యా కాచిజ్జగతీతలే ॥ ౧౧ ॥

సమస్తా సిద్ధయో దేవి! వాచకస్య కరే స్థితా ।
భస్మాభిమన్త్రితం కృత్వాగ్రహస్తే చ విలేపయేత్ ॥ ౧౨ ॥

భస్మ సంలేపనాద్దేవి! సర్వగ్రహవినాశనమ్ ।
వన్ధ్యా పుత్రప్రదం దేవి! నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౩ ॥

గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః ।
స్వయోనిరివ గోప్తవ్యం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ॥ ౧౪ ॥

ఇతి శ్రీమహాకాలకకారాద్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top