Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sri Durga Devi Slokam

Sri Mahakala Kakaradi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീമഹാകാലകകാരാദ്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
കൈലാസശിഖരേ രംയേ സുഖാസീനം ജഗദ്ഗുരും ।
പ്രണംയ പരയാ ഭക്ത്യാ പാര്‍വതീ പരിപൃച്ഛതി ॥ 1 ॥

ശ്രീപാര്‍വത്യുവാച –
ത്വത്തഃ ശ്രുതം പുരാ ദേവ ഭൈരവസ്യ മഹാത്മനഃ ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം കകാരാദിമഭീഷ്ടദം ॥ 2 ॥

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം ഗുഹ്യം സര്‍വാഭീഷ്ടാര്‍ഥസാധകം ।
തന്‍മേ വദസ്വ ദേവേശ! യദ്യഹം തവ വല്ലഭാ ॥ 3 ॥

ശ്രീശിവോവാച –
ലക്ഷവാരസഹസ്രാണി വാരിതാഽസി പുനഃ പുനഃ ।
സ്ത്രീസ്വഭാവാന്‍മഹാദേവി! പുനസ്തത്ത്വം തു പൃച്ഛസി ॥ 4 ॥

രഹസ്യാതിരഹസ്യം ച ഗോപ്യാദ്ഗോപ്യം മഹത്തരം ।
തത്തേ വക്ഷ്യാമി ദേവേശി! സ്നേഹാത്തവ ശുചിസ്മിതേ ॥ 5 ॥

കൂര്‍ചയുഗ്മം മഹാകാല പ്രസീദേതി പദദ്വയം ।
ലജ്ജായുഗ്മം വഹ്നിജായാ രാജരാജേശ്വരോ മഹാന്‍ ॥ 6 ॥

മന്ത്രഃ –
“ഹ്രൂം ഹ്രൂം മഹാകാല ! പ്രസീദ പ്രസീദ ഹ്രീം ഹ്രീം സ്വാഹാ ।”
മന്ത്രഗ്രഹണമാത്രേണ ഭവേത്സത്യം മഹാകവിഃ ।
ഗദ്യപദ്യമയീ വാണീ ഗങ്ഗാ നിര്‍ഝരണീ യഥാ ॥

വിനിയോഗഃ –
ഓം അസ്യ ശ്രീരാജരാജേശ്വര ശ്രീമഹാകാല
കകാരാദ്യഷ്ടോത്തരശതനാമമാലാമന്ത്രസ്യ ശ്രീദക്ഷിണാകാലികാ ഋഷിഃ,
വിരാട് ഛന്ദഃ, ശ്രീമഹാകാലഃ ദേവതാ, ഹ്രൂം ബീജം, ഹ്രീം ശക്തിഃ,
സ്വാഹാ കീലകം, സര്‍വാര്‍ഥസാധനേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ।

ഋഷ്യാദിന്യാസഃ –
ശ്രീദക്ഷിണാകാലികാ ഋഷയേ നമഃ ശിരസി । വിരാട് ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ശ്രീമഹാകാല ദേവതായൈ നമഃ ഹൃദി । ഹ്രൂം ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ഹ്രീം ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ । സ്വാഹാ കീലകായ നമഃ നാഭൌ ।
വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ।

കരന്യാസഃ ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ –
ഓം ഹ്രാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ, ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ, ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹ്രൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ, ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം ഹ്രൈം അനാമികാഭ്യാം നമഃ, കവചായ ഹും ।
ഓം ഹ്രൌം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ, നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഹ്രഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ, അസ്ത്രായ ഫട് ।

ധ്യാനം –
കോടി കാലാനലാഭാസം ചതുര്‍ഭുജം ത്രിലോചനം ।
ശ്മശാനാഷ്ടകമധ്യസ്ഥം മുണ്ഡാഷ്ടകവിഭൂഷിതം ॥

പഞ്ചപ്രേതസ്ഥിതം ദേവം ത്രിശൂലം ഡമരും തഥാ ।
ഖഡ്ഗം ച ഖര്‍പരം ചൈവ വാമദക്ഷിണയോഗതഃ ॥

വിശ്ചതം സുന്ദരം ദേഹം ശ്മശാനഭസ്മഭൂഷിതം ।
നാനാശവൈഃ ക്രീഡമാനം കാലികാഹൃദയസ്ഥിതം ॥

ലാലയന്തം രതാസക്തം ഘോരചുംബനതത്പരം ।
ഗൃധ്രഗോമായുസംയുക്തം ഫേരവീഗണസംയുതം ॥

ജടാപടല ശോഭാഢ്യം സര്‍വശൂന്യാലയസ്ഥിതം ।
സര്‍വശൂന്യമുണ്ഡഭൂഷം പ്രസന്നവദനം ശിവം ॥

അഥ സ്തോത്രം ।
ഓം കൂം കൂം കൂം കൂം ശബ്ദരതഃ ക്രൂം ക്രൂം ക്രൂം ക്രൂം പരായണഃ ।
കവികണ്ഠസ്ഥിതഃ കൈ ഹ്രീം ഹ്രൂം കം കം കവി പൂര്‍ണദഃ ॥ 1 ॥

കപാലകജ്ജലസമഃ കജ്ജലപ്രിയതോഷണഃ ।
കപാലമാലാഽഽഭരണഃ കപാലകരഭൂഷണഃ ॥ 2 ॥

കപാലപാത്രസന്തുഷ്ടഃ കപാലാര്‍ഘ്യപരായണഃ ।
കദംബപുഷ്പസമ്പൂജ്യഃ കദംബപുഷ്പഹോമദഃ ॥ 3 ॥

കുലപ്രിയഃ കുലധരഃ കുലാധാരഃ കുലേശ്വരഃ ।
കൌലവ്രതധരഃ കര്‍മ കാമകേലിപ്രിയഃ ക്രതു ॥ 4 ॥

കലഹ ഹ്രീമ്മന്ത്രവര്‍ണഃ കലഹ ഹ്രീംസ്വരൂപിണഃ ।
കങ്കാലഭൈരവോ ദേവഃ കങ്കാലഭൈരവേശ്വരഃ ॥ 5 ॥

കാദംബരീപാനരതഃ തഥാ കാദംബരീകലഃ ।
കരാലഭൈരവാനന്ദഃ കരാലഭൈരവേശ്വരഃ ॥ 6 ॥

കരാലഃ കലനാധാരഃ കപര്‍ദീശവരപ്രദഃ ।
കരവീരപ്രിയപ്രാണഃ കരവീരപ്രപൂജനഃ ॥ 7 ॥

കലാധാരഃ കാലകണ്ഠഃ കൂടസ്ഥഃ കോടരാശ്രയഃ ।
കരുണഃ കരുണാവാസഃ കൌതുകീകാലികാപതിഃ ॥ 8 ॥

കഠിനഃ കോമലഃ കര്‍ണഃ കൃത്തിവാസകലേവരഃ ।
കലാനിധിഃ കീര്‍തിനാഥഃ കാമേന ഹൃദയങ്ഗമഃ ॥ 9 ॥

കൃഷ്ണഃ കാശീപതിഃ കൌലഃ കുലചൂഡാമണിഃ കുലഃ ।
കാലാഞ്ജനസമാകാരഃ കാലാഞ്ജനനിവാസനഃ ॥ 10 ॥

കൌപീനധാരീ കൈവര്‍തഃ കൃതവീര്യഃ കപിധ്വജഃ ।
കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമയോഗപരായണഃ ॥ 11 ॥

കാമസമ്മര്‍ദനരതഃ കാമഗൃഹനിവാസനഃ ।
കാലികാരമണഃ കാലിനായകഃ കാലികാപ്രിയഃ ॥ 12 ॥

കാലീശഃ കാലികാകാന്തഃ കല്‍പദ്രുമലതാമതഃ ।
കുലടാലാപമധ്യസ്ഥഃ കുലടാസങ്ഗതോഷിതഃ ॥ 13 ॥

കുലടാചുംബനോദ്യുക്തഃ കുലടാകുചമര്‍ദനഃ ।
കേരലാചാരനിപുണഃ കേരലേന്ദ്രഗൃഹസ്ഥിതഃ ॥ 14 ॥

കസ്തൂരീതിലകാനന്ദഃ കസ്തൂരീതിലകപ്രിയഃ ।
കസ്തൂരീഹോമസന്തുഷ്ടഃ കസ്തൂരീതര്‍പണോദ്യതഃ ॥ 15 ॥

കസ്തൂരീമാര്‍ജനോദ്യുക്തഃ കസ്തൂരീകുണ്ഡമജ്ജനഃ ।
കാമിനീപുഷ്പനിലയഃ കാമിനീപുഷ്പഭൂഷണഃ ॥ 16 ॥

കാമിനീകുണ്ഡസംലഗ്നഃ കാമിനീകുണ്ഡമധ്യഗഃ ।
കാമിനീമാനസാരാധ്യഃ കാമിനീമാനതോഷിതഃ ॥ 17 ॥

കാമമഞ്ജീരരണിതഃ കാമദേവപ്രിയാതുരഃ ।
കര്‍പൂരാമോദരുചിരഃ കര്‍പൂരാമോദധാരണഃ ॥ 18 ॥

കര്‍പൂരമാലാഽഽഭരണഃ കൂര്‍പരാര്‍ണവമധ്യഗഃ ।
ക്രകസഃ ക്രകസാരാധ്യഃ കലാപപുഷ്പരൂപകഃ ॥ 19 ॥

കുശലഃ കുശലാകര്‍ണീ കുക്കുരാസങ്ഗതോഷിതഃ ।
കുക്കുരാലയമധ്യസ്ഥഃ കാശ്മീരകരവീരഭൃത് ॥ 20 ॥

കൂടസ്ഥഃ ക്രൂരദൃഷ്ടിശ്ച കേശവാസക്തമാനസഃ ।
കുംഭീനസവിഭൂഷാഢ്യഃ കുംഭീനസവധോദ്യതഃ ॥ 21 ॥

ഫലശ്രുതിഃ –
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം സ്തുത്വാ മഹാകാലദേവം ।
കകാരാദി ജഗദ്വന്ദ്യം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ॥ 1 ॥

യ ഇദം പഠതേ പ്രാപ്തഃ ത്രിസന്ധ്യം വാ പഠേന്നരഃ ।
വാഞ്ഛിതം സമവാപ്നോതി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 2 ॥

ലഭതേ ഹ്യചലാം ലക്ഷ്മീം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭാം ।
പൂജാകാലേ ജപാന്തേ ച പഠനീയം വിശേഷതഃ ॥ 3 ॥

യഃ പഠേത്സാധകാധീശഃ കാലീരൂപോ ഹി വര്‍ഷതഃ ।
പഠേദ്വാ പാഠയേദ്വാപി ശൃണോതി ശ്രാവയേദപി ॥ 4 ॥

വാചകം തോഷയേദ്വാപി സ ഭവേദ് ഭൈരവീ തനുഃ ।
പശ്ചിമാഭിമുഖം ലിങ്ഗം വൃഷശൂന്യം ശിവാലയം ॥ 5 ॥

തത്ര സ്ഥിത്വാ പഠേന്നാംനാം സര്‍വകാമാപ്തയേ ശിവേ ।
ഭൌമവാരേ നിശീഥേ ച അഷ്ടംയാം വാ നിശാമുഖേ ॥ 6 ॥

മാഷഭക്തബലിം ഛാഗം കൃസരാന്നം ച പായസം ।
മദ്യം മീനം ശോണിതം ച ദുഗ്ധം മുദ്രാഗുഡാര്‍ദ്രകം ॥ 7 ॥

ബലിം ദത്വാ പഠേത്തത്ര കുബേരാദധികോ ഭവേത് ।
പുരശ്ചരണമേതസ്യ സഹസ്രാവൃത്തിരുച്യതേ ॥ 8 ॥

മഹാകാലസമോ ഭൂത്വാ യഃ പഠേന്നിശി നിര്‍ഭയഃ ।
സര്‍വം ഹസ്തഗതം ഭൂയാന്നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 9 ॥

മുക്തകേശോ ദിശാവാസഃ താംബൂലപൂരിതാനനഃ ।
കുജവാരേ മധ്യരാത്രൌ ഹോമം കൃത്വാ ശ്മശാനകേ ॥ 10 ॥

പൃഥ്വീശാകര്‍ഷണം കൃത്വാ മാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡഗോലേ ദേവേശി! യാ കാചിജ്ജഗതീതലേ ॥ 11 ॥

സമസ്താ സിദ്ധയോ ദേവി! വാചകസ്യ കരേ സ്ഥിതാ ।
ഭസ്മാഭിമന്ത്രിതം കൃത്വാഗ്രഹസ്തേ ച വിലേപയേത് ॥ 12 ॥

ഭസ്മ സംലേപനാദ്ദേവി! സര്‍വഗ്രഹവിനാശനം ।
വന്ധ്യാ പുത്രപ്രദം ദേവി! നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 13 ॥

ഗോപനീയം ഗോപനീയം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ।
സ്വയോനിരിവ ഗോപ്തവ്യം ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് ॥ 14 ॥

ഇതി ശ്രീമഹാകാലകകാരാദ്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top