Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

Sri Mahakala Kakaradi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಕಕಾರಾದ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಸುಖಾಸೀನಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಪುರಾ ದೇವ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಕಕಾರಾದಿಮಭೀಷ್ಟದಮ್ ॥ 2 ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ ।
ತನ್ಮೇ ವದಸ್ವ ದೇವೇಶ! ಯದ್ಯಹಂ ತವ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಶಿವೋವಾಚ –
ಲಕ್ಷವಾರಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾರಿತಾಽಸಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಭಾವಾನ್ಮಹಾದೇವಿ! ಪುನಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತು ಪೃಚ್ಛಸಿ ॥ 4 ॥

ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಂ ಚ ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯಂ ಮಹತ್ತರಮ್ ।
ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶಿ! ಸ್ನೇಹಾತ್ತವ ಶುಚಿಸ್ಮಿತೇ ॥ 5 ॥

ಕೂರ್ಚಯುಗ್ಮಂ ಮಹಾಕಾಲ ಪ್ರಸೀದೇತಿ ಪದದ್ವಯಮ್ ।
ಲಜ್ಜಾಯುಗ್ಮಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 6 ॥

ಮನ್ತ್ರಃ –
“ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಮಹಾಕಾಲ ! ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ।”
ಮನ್ತ್ರಗ್ರಹಣಮಾತ್ರೇಣ ಭವೇತ್ಸತ್ಯಂ ಮಹಾಕವಿಃ ।
ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀ ವಾಣೀ ಗಂಗಾ ನಿರ್ಝರಣೀ ಯಥಾ ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ
ಕಕಾರಾದ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಕಾಲಿಕಾ ಋಷಿಃ,
ವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಃ ದೇವತಾ, ಹ್ರೂಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ,
ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಕಾಲಿಕಾ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ । ವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ । ಹ್ರೂಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ । ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಕೋಟಿ ಕಾಲಾನಲಾಭಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ಶ್ಮಶಾನಾಷ್ಟಕಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಮುಂಡಾಷ್ಟಕವಿಭೂಷಿತಮ್ ॥

ಪಂಚಪ್ರೇತಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಡಮರುಂ ತಥಾ ।
ಖಡ್ಗಂ ಚ ಖರ್ಪರಂ ಚೈವ ವಾಮದಕ್ಷಿಣಯೋಗತಃ ॥

ವಿಶ್ಚತಂ ಸುನ್ದರಂ ದೇಹಂ ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಭೂಷಿತಮ್ ।
ನಾನಾಶವೈಃ ಕ್ರೀಡಮಾನಂ ಕಾಲಿಕಾಹೃದಯಸ್ಥಿತಮ್ ॥

ಲಾಲಯನ್ತಂ ರತಾಸಕ್ತಂ ಘೋರಚುಮ್ಬನತತ್ಪರಮ್ ।
ಗೃಧ್ರಗೋಮಾಯುಸಂಯುಕ್ತಂ ಫೇರವೀಗಣಸಂಯುತಮ್ ॥

ಜಟಾಪಟಲ ಶೋಭಾಢ್ಯಂ ಸರ್ವಶೂನ್ಯಾಲಯಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಸರ್ವಶೂನ್ಯಮುಂಡಭೂಷಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಶಿವಮ್ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಕೂಂ ಕೂಂ ಕೂಂ ಕೂಂ ಶಬ್ದರತಃ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಪರಾಯಣಃ ।
ಕವಿಕಂಠಸ್ಥಿತಃ ಕೈ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಕಂ ಕಂ ಕವಿ ಪೂರ್ಣದಃ ॥ 1 ॥

ಕಪಾಲಕಜ್ಜಲಸಮಃ ಕಜ್ಜಲಪ್ರಿಯತೋಷಣಃ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಽಽಭರಣಃ ಕಪಾಲಕರಭೂಷಣಃ ॥ 2 ॥

ಕಪಾಲಪಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕಪಾಲಾರ್ಘ್ಯಪರಾಯಣಃ ।
ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಹೋಮದಃ ॥ 3 ॥

ಕುಲಪ್ರಿಯಃ ಕುಲಧರಃ ಕುಲಾಧಾರಃ ಕುಲೇಶ್ವರಃ ।
ಕೌಲವ್ರತಧರಃ ಕರ್ಮ ಕಾಮಕೇಲಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ರತು ॥ 4 ॥

ಕಲಹ ಹ್ರೀಂಮನ್ತ್ರವರ್ಣಃ ಕಲಹ ಹ್ರೀಂಸ್ವರೂಪಿಣಃ ।
ಕಂಕಾಲಭೈರವೋ ದೇವಃ ಕಂಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀಪಾನರತಃ ತಥಾ ಕಾದಮ್ಬರೀಕಲಃ ।
ಕರಾಲಭೈರವಾನನ್ದಃ ಕರಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ಕರಾಲಃ ಕಲನಾಧಾರಃ ಕಪರ್ದೀಶವರಪ್ರದಃ ।
ಕರವೀರಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಃ ಕರವೀರಪ್ರಪೂಜನಃ ॥ 7 ॥

ಕಲಾಧಾರಃ ಕಾಲಕಂಠಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕೋಟರಾಶ್ರಯಃ ।
ಕರುಣಃ ಕರುಣಾವಾಸಃ ಕೌತುಕೀಕಾಲಿಕಾಪತಿಃ ॥ 8 ॥

ಕಠಿನಃ ಕೋಮಲಃ ಕರ್ಣಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಕಲೇವರಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕೀರ್ತಿನಾಥಃ ಕಾಮೇನ ಹೃದಯಂಗಮಃ ॥ 9 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಶೀಪತಿಃ ಕೌಲಃ ಕುಲಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕುಲಃ ।
ಕಾಲಾಂಜನಸಮಾಕಾರಃ ಕಾಲಾಂಜನನಿವಾಸನಃ ॥ 10 ॥

ಕೌಪೀನಧಾರೀ ಕೈವರ್ತಃ ಕೃತವೀರ್ಯಃ ಕಪಿಧ್ವಜಃ ।
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿಃ ಕಾಮಯೋಗಪರಾಯಣಃ ॥ 11 ॥

ಕಾಮಸಮ್ಮರ್ದನರತಃ ಕಾಮಗೃಹನಿವಾಸನಃ ।
ಕಾಲಿಕಾರಮಣಃ ಕಾಲಿನಾಯಕಃ ಕಾಲಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 12 ॥

ಕಾಲೀಶಃ ಕಾಲಿಕಾಕಾನ್ತಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಲತಾಮತಃ ।
ಕುಲಟಾಲಾಪಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕುಲಟಾಸಂಗತೋಷಿತಃ ॥ 13 ॥

ಕುಲಟಾಚುಮ್ಬನೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಕುಲಟಾಕುಚಮರ್ದನಃ ।
ಕೇರಲಾಚಾರನಿಪುಣಃ ಕೇರಲೇನ್ದ್ರಗೃಹಸ್ಥಿತಃ ॥ 14 ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನನ್ದಃ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕಸ್ತೂರೀತರ್ಪಣೋದ್ಯತಃ ॥ 15 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಮಾರ್ಜನೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಡಮಜ್ಜನಃ ।
ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪನಿಲಯಃ ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪಭೂಷಣಃ ॥ 16 ॥

ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಸಂಲಗ್ನಃ ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಮಧ್ಯಗಃ ।
ಕಾಮಿನೀಮಾನಸಾರಾಧ್ಯಃ ಕಾಮಿನೀಮಾನತೋಷಿತಃ ॥ 17 ॥

ಕಾಮಮಂಜೀರರಣಿತಃ ಕಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾತುರಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮೋದರುಚಿರಃ ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಧಾರಣಃ ॥ 18 ॥

ಕರ್ಪೂರಮಾಲಾಽಽಭರಣಃ ಕೂರ್ಪರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗಃ ।
ಕ್ರಕಸಃ ಕ್ರಕಸಾರಾಧ್ಯಃ ಕಲಾಪಪುಷ್ಪರೂಪಕಃ ॥ 19 ॥

ಕುಶಲಃ ಕುಶಲಾಕರ್ಣೀ ಕುಕ್ಕುರಾಸಂಗತೋಷಿತಃ ।
ಕುಕ್ಕುರಾಲಯಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಾಶ್ಮೀರಕರವೀರಭೃತ್ ॥ 20 ॥

ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಕೇಶವಾಸಕ್ತಮಾನಸಃ ।
ಕುಮ್ಭೀನಸವಿಭೂಷಾಢ್ಯಃ ಕುಮ್ಭೀನಸವಧೋದ್ಯತಃ ॥ 21 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾಕಾಲದೇವಮ್ ।
ಕಕಾರಾದಿ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 1 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ವಾಂಛಿತಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 2 ॥

ಲಭತೇ ಹ್ಯಚಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಾಮ್ ।
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಜಪಾನ್ತೇ ಚ ಪಠನೀಯಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 3 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಾಧಕಾಧೀಶಃ ಕಾಲೀರೂಪೋ ಹಿ ವರ್ಷತಃ ।
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಪಿ ॥ 4 ॥

ವಾಚಕಂ ತೋಷಯೇದ್ವಾಪಿ ಸ ಭವೇದ್ ಭೈರವೀ ತನುಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖಂ ಲಿಂಗಂ ವೃಷಶೂನ್ಯಂ ಶಿವಾಲಯಮ್ ॥ 5 ॥

ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮಾಪ್ತಯೇ ಶಿವೇ ।
ಭೌಮವಾರೇ ನಿಶೀಥೇ ಚ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ನಿಶಾಮುಖೇ ॥ 6 ॥

ಮಾಷಭಕ್ತಬಲಿಂ ಛಾಗಂ ಕೃಸರಾನ್ನಂ ಚ ಪಾಯಸಮ್ ।
ಮದ್ಯಂ ಮೀನಂ ಶೋಣಿತಂ ಚ ದುಗ್ಧಂ ಮುದ್ರಾಗುಡಾರ್ದ್ರಕಮ್ ॥ 7 ॥

ಬಲಿಂ ದತ್ವಾ ಪಠೇತ್ತತ್ರ ಕುಬೇರಾದಧಿಕೋ ಭವೇತ್ ।
ಪುರಶ್ಚರಣಮೇತಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾವೃತ್ತಿರುಚ್ಯತೇ ॥ 8 ॥

ಮಹಾಕಾಲಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಶಿ ನಿರ್ಭಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಹಸ್ತಗತಂ ಭೂಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 9 ॥

ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಶಾವಾಸಃ ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಾನನಃ ।
ಕುಜವಾರೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೌ ಹೋಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಶ್ಮಶಾನಕೇ ॥ 10 ॥

ಪೃಥ್ವೀಶಾಕರ್ಷಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲೇ ದೇವೇಶಿ! ಯಾ ಕಾಚಿಜ್ಜಗತೀತಲೇ ॥ 11 ॥

ಸಮಸ್ತಾ ಸಿದ್ಧಯೋ ದೇವಿ! ವಾಚಕಸ್ಯ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಭಸ್ಮಾಭಿಮನ್ತ್ರಿತಂ ಕೃತ್ವಾಗ್ರಹಸ್ತೇ ಚ ವಿಲೇಪಯೇತ್ ॥ 12 ॥

ಭಸ್ಮ ಸಂಲೇಪನಾದ್ದೇವಿ! ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶನಮ್ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರಪ್ರದಂ ದೇವಿ! ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 13 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಗೋಪ್ತವ್ಯಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಕಕಾರಾದ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Mahakala Kakaradi Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top