Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mahakala Shanimrityunjaya Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Shri Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Lyrics in Malayalam:

ശ്രീമഹാകാലശനിമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം
അഥ ശനൈശ്ചരമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം ।
വിനിയോഗഃ-
ഓം അസ്യ ശ്രീ മഹാകാല ശനി മൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ പിപ്ലാദ
ഋഷിരനുഷ്ടുപ്ഛന്ദോ മഹാകാല ശനിര്‍ദേവതാ ശം ബീജം മായസീ ശക്തിഃ കാല
പുരുഷായേതി കീലകം മമ അകാല അപമൃത്യു നിവാരണാര്‍ഥേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ।
ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ।

ഓം മഹാകാല ശനി മൃത്യുഞ്ജായായ നമഃ ।
നീലാദ്രീശോഭാഞ്ചിതദിവ്യമൂര്‍തിഃ ഖഡ്ഗോ ത്രിദണ്ഡീ ശരചാപഹസ്തഃ ।
ശംഭുര്‍മഹാകാലശനിഃ പുരാരിര്‍ജയത്യശേഷാസുരനാശകാരീ ॥ 1
മേരുപൃഷ്ഠേ സമാസീനം സാമരസ്യേ സ്ഥിതം ശിവം ।
പ്രണംയ ശിരസാ ഗൌരീ പൃച്ഛതിസ്മ ജഗദ്ധിതം ॥ 2 ॥

പാര്‍വത്യുവാച –
ഭഗവന്‍ ! ദേവദേവേശ ! ഭക്താനുഗ്രഹകാരക ! ।
അല്‍പമൃത്യുവിനാശായ യത്ത്വയാ പൂര്‍വ സൂചിതം ॥ 3 ॥

തദേവത്വം മഹാബാഹോ ! ലോകാനാം ഹിതകാരകം ।
തവ മൂര്‍തി പ്രഭേദസ്യ മഹാകാലസ്യ സാമ്പ്രതം ॥ 4 ॥

ശനേര്‍മൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം ബ്രൂഹി മേ നേത്രജന്‍മനഃ ।
അകാല മൃത്യുഹരണമപമൃത്യു നിവാരണം ॥ 5 ॥

ശനിമന്ത്രപ്രഭേദാ യേ തൈര്യുക്തം യത്സ്തവം ശുഭം ।
പ്രതിനാമ ചഥുര്യന്തം നമോന്തം മനുനായുതം ॥ 6 ॥

ശ്രീശങ്കര ഉവാച –
നിത്യേ പ്രിയതമേ ഗൌരി സര്‍വലോക-ഹിതേരതേ ।
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതമം ദിവ്യം സര്‍വലോകോപകാരകം ॥ 7 ॥

ശനിമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം പ്രവക്ഷ്യാമി തവഽധുനാ ।
സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യം സര്‍വശത്രു വിമര്‍ദനം ॥ 8 ॥

സര്‍വരോഗപ്രശമനം സര്‍വാപദ്വിനിവാരണം ।
ശരീരാരോഗ്യകരണമായുര്‍വൃദ്ധികരം നൃണാം ॥ 9 ॥

യദി ഭക്താസി മേ ഗൌരീ ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ।
ഗോപിതം സര്‍വതന്ത്രേഷു തച്ഛ്രണുഷ്വ മഹേശ്വരീ ! ॥ 10 ॥

ഋഷിന്യാസം കരന്യാസം ദേഹന്യാസം സമാചരേത് ।
മഹോഗ്രം മൂര്‍ഘ്നി വിന്യസ്യ മുഖേ വൈവസ്വതം ന്യസേത് ॥ 11 ॥

ഗലേ തു വിന്യസേന്‍മന്ദം ബാഹ്വോര്‍മഹാഗ്രഹം ന്യസേത് ।
ഹൃദി ന്യസേന്‍മഹാകാലം ഗുഹ്യേ കൃശതനും ന്യസേത് ॥ 12 ॥

ജാന്വോംതൂഡുചരം ന്യസ്യ പാദയോസ്തു ശനൈശ്ചരം ।
ഏവം ന്യാസവിധി കൃത്വാ പശ്ചാത് കാലാത്മനഃ ശനേഃ ॥ 13 ॥

ന്യാസം ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി തനൌ ശ്യാര്‍വാ പഠേന്നരഃ ।
കല്‍പാദിയുഗഭേദാംശ്ച കരാങ്ഗന്യാസരുപിണഃ ॥ 14 ॥

കാലാത്മനോ ന്യസേദ് ഗാത്രേ മൃത്യുഞ്ജയ ! നമോഽസ്തു തേ ।
മന്വന്തരാണി സര്‍വാണി മഹാകാലസ്വരുപിണഃ ॥ 15 ॥

ഭാവയേത്പ്രതി പ്രത്യങ്ഗേ മഹാകാലായ തേ നമഃ ।
ഭാവയേത്പ്രഭവാദ്യബ്ദാന്‍ ശീര്‍ഷേ കാലജിതേ നമഃ ॥ 16 ॥

നമസ്തേ നിത്യസേവ്യായ വിന്യസേദയനേ ഭ്രുവോഃ ।
സൌരയേ ച നമസ്തേഽതു ഗണ്ഡയോര്‍വിന്യസേദൃതൂന്‍ ॥ 17 ॥

ശ്രാവണം ഭാവയേദക്ഷ്ണോര്‍നമഃ കൃഷ്ണനിഭായ ച ।
മഹോഗ്രായ നമോ ഭാര്‍ദം തഥാ ശ്രവണയോര്‍ന്യസേത് ॥ 18 ॥

നമോ വൈ ദുര്‍നിരീക്ഷ്യായ ചാശ്വിനം വിന്യസേന്‍മുഖേ ।
നമോ നീലമയൂഖായ ഗ്രീവായാം കാര്‍തികം ന്യസേത് ॥ 19 ॥

മാര്‍ഗശീര്‍ഷ ന്യസേദ്-ബാഹ്വോര്‍മഹാരൌദ്രായ തേ നമഃ ।
ഊര്‍ദ്വലോക-നിവാസായ പൌഷം തു ഹൃദയേ ന്യസേത് ॥ 20 ॥

നമഃ കാലപ്രബോധായ മാഘം വൈ ചോദരേന്യസേത് ।
മന്ദഗായ നമോ മേഢ്രേ ന്യസേര്‍ദ്വഫാല്‍ഗുനം തഥാ ॥ 21 ॥

ഊര്‍വോര്‍ന്യസേച്ചൈത്രമാസം നമഃ ശിവോസ്ഭവായ ച ।
വൈശാഖം വിന്യസേജ്ജാന്വോര്‍നമഃ സംവര്‍ത്തകായ ച ॥ 22 ॥

ജങ്ഘയോര്‍ഭാവയേജ്ജ്യേഷ്ഠം ഭൈരവായ നമസ്തഥാ ।
ആഷാഢ़ം പാദ്യോശ്ചൈവ ശനയേ ച നമസ്തഥാ ॥ 23 ॥

കൃഷ്ണപക്ഷം ച ക്രൂരായ നമഃ ആപാദമസ്തകേ ।
ന്യസേദാശീര്‍ഷപാദാന്തേ ശുക്ലപക്ഷം ഗ്രഹായ ച ॥ 24 ॥

നയസേന്‍മൂലം പാദയോശ്ച ഗ്രഹായ ശനയേ നമഃ ।
നമഃ സര്‍വജിതേ ചൈവ തോയം സര്‍വാങ്ഗുലൌ ന്യസേത് ॥ 25 ॥

ന്യസേദ്-ഗുല്‍ഫ-ദ്വയേ വിശ്വം നമഃ ശുഷ്കതരായ ച ।
വിഷ്ണുഭം ഭാവയേജ്ജങ്ഘോഭയേ ശിഷ്ടതമായ തേ ॥ 26 ॥

ജാനുദ്വയേ ധനിഷ്ഠാം ച ന്യസേത് കൃഷ്ണരുചേ നമഃ ।
ഊരുദ്വയേ വാരുര്‍ണാന്ന്യസേത്കാലഭൃതേ നമഃ ॥ 27 ॥

പൂര്‍വഭാദ്രം ന്യസേന്‍മേഢ്രേ ജടാജൂടധരായ ച ।
പൃഷ്ഠഉത്തരഭാദ്രം ച കരാലായ നമസ്തഥാ ॥ 28 ॥

രേവതീം ച ന്യസേന്നാഭോ നമോ മന്ദചരായ ച ।
ഗര്‍ഭദേശേ ന്യസേദ്ദസ്ത്രം നമഃ ശ്യാമതരായ ച ॥ 29 ॥

നമോ ഭോഗിസ്രജേ നിത്യം യമം സ്തനയുഗേ ന്യസേത് ।
ന്യേസത്കൃത്തികാം ഹൃദയേ നമസ്തൈലപ്രിയായ ച ॥ 30 ॥

രോഹിണീം ഭാവയേദ്ധസ്തേ നമസ്തേ ഖഡ്ഗധാരീണേ ।
മൃഗം ന്യേസതദ്വാമ ഹസ്തേ ത്രിദണ്ഡോല്ലസിതായ ച ॥ 31 ॥

ദക്ഷോര്‍ദ്ധ്വ ഭാവയേദ്രൌദ്രം നമോ വൈ ബാണധാരിണേ ।
പുനര്‍വസുമൂര്‍ദ്ധ്വ നമോ വൈ ചാപധാരിണേ ॥ 32 ॥

തിഷ്യം ന്യസേദ്ദക്ഷബാഹൌ നമസ്തേ ഹര മന്യവേ ।
സാര്‍പം ന്യസേദ്വാമബാഹൌ ചോഗ്രചാപായ തേ നമഃ ॥ 33 ॥

മഘാം വിഭാവയേത്കണ്ഠേ നമസ്തേ ഭസ്മധാരിണേ ।
മുഖേ ന്യസേദ്-ഭഗര്‍ക്ഷ ച നമഃ ക്രൂരഗ്രഹായ ച ॥ 34 ॥

ഭാവയേദ്ദക്ഷനാസായാമര്യമാണശ്വ യോഗിനേ ।
ഭാവയേദ്വാമനാസായാം ഹസ്തര്‍ക്ഷം ധാരിണേ നമഃ ॥ 35 ॥

ത്വാഷ്ട്രം ന്യസേദ്ദക്ഷകര്‍ണേ കൃസരാന്ന പ്രിയായ തേ ।
സ്വാതീം ന്യേസദ്വാമകര്‍ണേ നമോ ബൃഹ്മമയായ തേ ॥ 36 ॥

വിശാഖാം ച ദക്ഷനേത്രേ നമസ്തേ ജ്ഞാനദൃഷ്ടയേ ।
മൈത്രം ന്യസേദ്വാമനേത്രേ നമോഽന്ധലോചനായ തേ ॥ 37 ॥

ശാക്രം ന്യസേച്ച ശിരസി നമഃ സംവര്‍തകായ ച ।
വിഷ്കുംഭം ഭാവയേച്ഛീര്‍ഷേസന്ധൌ കാലായ തേ നമഃ ॥ 38 ॥

പ്രീതിയോഗം ഭ്രുവോഃ സന്ധൌ മഹാമന്ദം ! നമോഽസ്തു തേ ।
നേത്രയോഃ സന്ധാവായുഷ്മദ്യോഗം ഭീഷ്മായ തേ നമഃ ॥ 39 ॥

സൌഭാഗ്യം ഭാവയേന്നാസാസന്ധൌ ഫലാശനായ ച ।
ശോഭനം ഭാവയേത്കര്‍ണേ സന്ധൌ പിണ്യാത്മനേ നമഃ ॥ 40 ॥

നമഃ കൃഷ്ണയാതിഗണ്ഡം ഹനുസന്ധൌ വിഭാവയേത് ।
നമോ നിര്‍മാംസദേഹായ സുകര്‍മാണം ശിരോധരേ ॥ 41 ॥

ധൃതിം ന്യസേദ്ദക്ഷവാഹൌ പൃഷ്ഠേ ഛായാസുതായ ച ।
തന്‍മൂലസന്ധൌ ശൂലം ച ന്യസേദുഗ്രായ തേ നമഃ ॥ 42 ॥

തത്കൂര്‍പരേ ന്യസേദഗണ്ഡേ നിത്യാനന്ദായ തേ നമഃ ।
വൃദ്ധിം തന്‍മണിബന്ധേ ച കാലജ്ഞായ നമോ ന്യസേത് ॥ 43 ॥

ധ്രുവം തദ്ങ്ഗുലീ-മൂലസന്ധൌ കൃഷ്ണായ തേ നമഃ ।
വ്യാഘാതം ഭാവയേദ്വാമബാഹുപൃഷ്ഠേ കൃശായ ച ॥ 44 ॥

ഹര്‍ഷണം തന്‍മൂലസന്ധൌ ഭുതസന്താപിനേ നമഃ ।
തത്കൂര്‍പരേ ന്യസേദ്വജ്രം സാനന്ദായ നമോഽസ്തു തേ ॥ 45 ॥

സിദ്ധിം തന്‍മണിബന്ധേ ച ന്യസേത് കാലാഗ്നയേ നമഃ ।
വ്യതീപാതം കരാഗ്രേഷു ന്യസേത്കാലകൃതേ നമഃ ॥ 46 ॥

വരീയാംസം ദക്ഷപാര്‍ശ്വസന്ധൌ കാലാത്മനേ നമഃ ।
പരിഘം ഭാവയേദ്വാമപാര്‍ശ്വസന്ധൌ നമോഽസ്തു തേ ॥ 47 ॥

ന്യസേദ്ദക്ഷോരുസന്ധൌ ച ശിവം വൈ കാലസാക്ഷിണേ ।
തജ്ജാനൌ ഭാവയേത്സിദ്ധിം മഹാദേഹായ തേ നമഃ ॥ 48 ॥

സാധ്യം ന്യസേച്ച തദ്-ഗുല്‍ഫസന്ധൌ ഘോരായ തേ നമഃ ।
ന്യസേത്തദങ്ഗുലീസന്ധൌ ശുഭം രൌദ്രായ തേ നമഃ ॥ 49 ॥

ന്യസേദ്വാമാരുസന്ധൌ ച ശുക്ലകാലവിദേ നമഃ ।
ബ്രഹ്മയോഗം ച തജ്ജാനോ ന്യസേത്സദ്യോഗിനേ നമഃ ॥ 50 ॥

ഐന്ദ്രം തദ്-ഗുല്‍ഫസന്ധൌ ച യോഗാഽധീശായ തേ നമഃ ।
ന്യസേത്തദങ്ഗുലീസന്ധൌ നമോ ഭവ്യായ വൈധൃതിം ॥ 51 ॥

ചര്‍മണി ബവകരണം ഭാവയേദ്യജ്വനേ നമഃ ।
ബാലവം ഭാവയേദ്രക്തേ സംഹാരക ! നമോഽസ്തു തേ ॥ 52 ॥

കൌലവം ഭാവയേദസ്ഥ്നി നമസ്തേ സര്‍വഭക്ഷിണേ ।
തൈത്തിലം ഭാവയേന്‍മസി ആമമാംസപ്രിയായ തേ ॥ 53 ॥

ഗരം ന്യസേദ്വപായാം ച സര്‍വഗ്രാസായ തേ നമഃ ।
ന്യസേദ്വണിജം മജ്ജായാം സര്‍വാന്തക ! നമോഽസ്തു തേ ॥ 54 ॥

വിര്യേവിഭാവയേദ്വിഷ്ടിം നമോ മന്യൂഗ്രതേജസേ ।
രുദ്രമിത്ര ! പിതൃവസുവാരീണ്യേതാംശ്ച പഞ്ച ച ॥ 55 ॥

മുഹൂര്‍താംശ്ച ദക്ഷപാദനഖേഷു ഭാവയേന്നമഃ ।
ഖഗേശായ ച ഖസ്ഥായ ഖേചരായ സ്വരുപിണേ ॥ 56 ॥

പുരുഹൂതശതമഖേ വിശ്വവേധോ-വിധൂംസ്തഥാ ।
മുഹൂര്‍താംശ്ച വാമപാദനഖേഷു ഭാവയേന്നമഃ ॥ 57 ॥

സത്യവ്രതായ സത്യായ നിത്യസത്യായ തേ നമഃ ।
സിദ്ധേശ്വര ! നമസ്തുഭ്യം യോഗേശ്വര ! നമോഽസ്തു തേ ॥ 58 ॥

വഹ്നിനക്തഞ്ചരാംശ്ചൈവ വരുണാര്യമയോനകാന്‍ ।
മുഹൂര്‍താംശ്ച ദക്ഷഹസ്തനഖേഷു ഭാവയേന്നമഃ ॥ 59 ॥

ലഗ്നോദയായ ദീര്‍ഘായ മാര്‍ഗിണേ ദക്ഷദൃഷ്ടയേ ।
വക്രായ ചാതിക്രൂരായ നമസ്തേ വാമദൃഷ്ടയേ ॥ 60 ॥

വാമഹസ്തനഖേഷ്വന്ത്യവര്‍ണേശായ നമോഽസ്തു തേ ।
ഗിരിശാഹിര്‍ബുധ്ന്യപൂഷാജപഷ്ദ്ദസ്ത്രാംശ്ച ഭാവയേത് ॥ 61 ॥

രാശിഭോക്ത്രേ രാശിഗായ രാശിഭ്രമണകാരിണേ ।
രാശിനാഥായ രാശീനാം ഫലദാത്രേ നമോഽസ്തു തേ ॥ 62 ॥

യമാഗ്നി-ചന്ദ്രാദിതിജവിധാതൃംശ്ച വിഭാവയേത് ।
ഊര്‍ദ്ധ്വ-ഹസ്ത-ദക്ഷനഖേഷ്വത്യകാലായ തേ നമഃ ॥ 63 ॥

തുലോച്ചസ്ഥായ സൌംയായ നക്രകുംഭഗൃഹായ ച ।
സമീരത്വഷ്ടജീവാംശ്ച വിഷ്ണു തിഗ്മ ദ്യുതീന്നയസേത് ॥ 64 ॥

ഊര്‍ധ്വ-വാമഹസ്ത-നഖേഷ്വന്യഗ്രഹ നിവാരിണേ ।
തുഷ്ടായ ച വരിഷ്ഠായ നമോ രാഹുസഖായ ച ॥ 65 ॥

രവിവാരം ലലാടേ ച ന്യസേദ്-ഭീമദൃശേ നമഃ ।
സോമവാരം ന്യസേദാസ്യേ നമോ മൃതപ്രിയായ ച ॥ 66 ॥

ഭൌമവാരം ന്യസേത്സ്വാന്തേ നമോ ബ്രഹ്മ-സ്വരുപിണേ ।
മേഢ്രം ന്യസേത്സൌംയവാരം നമോ ജീവ-സ്വരുപിണേ ॥ 67 ॥

വൃഷണേ ഗുരുവാരം ച നമോ മന്ത്ര-സ്വരുപിണേ ।
ഭൃഗുവാരം മലദ്വാരേ നമഃ പ്രലയകാരിണേ ॥ 68 ॥

പാദയോഃ ശനിവാരം ച നിര്‍മാംസായ നമോഽസ്തു തേ ।
ഘടികാ ന്യസേത്കേശേഷു നമസ്തേ സൂക്ഷ്മരുപിണേ ॥ 69 ॥

കാലരുപിന്നമസ്തേഽസ്തു സര്‍വപാപപ്രണാശകഃ !।
ത്രിപുരസ്യ വധാര്‍ഥാംയ ശംഭുജാതായ തേ നമഃ ॥ 70 ॥

നമഃ കാലശരീരായ കാലനുന്നായ തേ നമഃ ।
കാലഹേതോ ! നമസ്തുഭ്യം കാലനന്ദായ വൈ നമഃ ॥ 71 ॥

അഖണ്ഡദണ്ഡമാനായ ത്വനാദ്യന്തായ വൈ നമഃ ।
കാലദേവായ കാലായ കാലകാലായ തേ നമഃ ॥ 72 ॥

നിമേഷാദിമഹാകല്‍പകാലരുപം ച ഭൈരവം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 73 ॥

ദാതാരം സര്‍വഭവ്യാനാം ഭക്താനാമഭയങ്കരം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 74 ॥

കര്‍ത്താരം സര്‍വദുഃഖാനാം ദുഷ്ടാനാം ഭയവര്‍ധനം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 75 ॥

ഹര്‍ത്താരം ഗ്രഹജാതാനാം ഫലാനാമഘകാരിണാം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 76 ॥

സര്‍വേഷാമേവ ഭൂതാനാം സുഖദം ശാന്തമവ്യയം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 77 ॥

കാരണം സുഖദുഃഖാനാം ഭാവാഽഭാവ-സ്വരുപിണം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 78 ॥

അകാല-മൃത്യു-ഹരണഽമപമൃത്യു നിവാരണം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 79 ॥

കാലരുപേണ സംസാര ഭക്ഷയന്തം മഹാഗ്രഹം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 80 ॥

ദുര്‍നിരീക്ഷ്യം സ്ഥൂലരോമം ഭീഷണം ദീര്‍ഘ-ലോചനം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 81 ॥

ഗ്രഹാണാം ഗ്രഹഭൂതം ച സര്‍വഗ്രഹ-നിവാരണം ।
മൃത്യുഞ്ജയം മഹാകാലം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം ॥ 82 ॥

കാലസ്യ വശഗാഃ സര്‍വേ ന കാലഃ കസ്യചിദ്വശഃ ।
തസ്മാത്ത്വാം കാലപുരുഷം പ്രണതോഽസ്മി ശനൈശ്ചരം ॥ 83 ॥

കാലദേവ ജഗത്സര്‍വം കാല ഏവ വിലീയതേ ।
കാലരുപം സ്വയം ശംഭുഃ കാലാത്മാ ഗ്രഹദേവതാ ॥ 84 ॥

ചണ്ഡീശോ രുദ്രഡാകിന്യാക്രാന്തശ്ചണ്ഡീശ ഉച്യതേ ।
വിദ്യുദാകലിതോ നദ്യാം സമാരുഢോ രസാധിപഃ ॥ 85 ॥

ചണ്ഡീശഃ ശുകസംയുക്തോ ജിഹ്വയാ ലലിതഃ പുനഃ ।
ക്ഷതജസ്താമസീ ശോഭീ സ്ഥിരാത്മാ വിദ്യുതാ യുതഃ ॥ 86 ॥

നമോഽന്തോ മനുരിത്യേഷ ശനിതുഷ്ടികരഃ ശിവേ ।
ആദ്യന്തേഽഷ്ടോത്തരശതം മനുമേനം ജപേന്നരഃ ॥ 87 ॥

യഃ പഠേച്ഛ്രണുയാദ്വാപി ധ്യാത്ത്വാ സമ്പൂജ്യ ഭക്തിതഃ ।
ത്രസ്യ മൃത്യോര്‍ഭയം നൈവ ശതവര്‍ഷാവധിപ്രിയേ ! ॥ 88 ॥

ജ്വരാഃ സര്‍വേ വിനശ്യന്തി ദദ്രു-വിസ്ഫോടകച്ഛുകാഃ ।
ദിവാ സൌരിം സ്മരേത് രാത്രൌ മഹാകാലം യജന്‍ പഠേത ॥ 89 ॥

ജന്‍മര്‍ക്ഷേ ച യദാ സൌരിര്‍ജപേദേതത്സഹസ്രകം ।
വേധഗേ വാമവേധേ വാ ജപേദര്‍ദ്ധസഹസ്രകം ॥ 90 ॥

ദ്വിതീയേ ദ്വാദശേ മന്ദേ തനൌ വാ ചാഷ്ടമേഽപി വാ ।
തത്തദ്രാശൌ ഭവേദ്യാവത് പഠേത്താവദ്ദിനാവധി ॥ 91 ॥

ചതുര്‍ഥേ ദശമേ വാഽപി സപ്തമേ നവപഞ്ചമേ ।
ഗോചരേ ജന്‍മലഗ്നേശേ ദശാസ്വന്തര്‍ദശാസു ച ॥ 92 ॥

ഗുരുലാഘവജ്ഞാനേന പഠേദാവൃത്തിസങ്ഖ്യയാ ।
ശതമേകം ത്രയം വാഥ ശതയുഗ്മം കദാചന ॥ 93 ॥

ആപദസ്തസ്യ നശ്യന്തി പാപാനി ച ജയം ഭവേത് ।
മഹാകാലാലയേ പീഠേ ഹ്യഥവാ ജലസന്നിധൌ ॥ 94 ॥

പുണ്യക്ഷേത്രേഽശ്വത്ഥമൂലേ തൈലകുംഭാഗ്രതോ ഗൃഹേ ।
നിയമേനൈകഭക്തേന ബ്രഹ്മചര്യേണ മൌനിനാ ॥ 95 ॥

ശ്രോതവ്യം പഠിതവ്യം ച സാധകാനാം സുഖാവഹം ।
പരം സ്വസ്ത്യയനം പുണ്യം സ്തോത്രം മൃത്യുഞ്ജയാഭിധം ॥ 96 ॥

കാലക്രമേണ കഥിതം ന്യാസക്രമ സമന്വിതം ।
പ്രാതഃകാലേ ശുചിര്‍ഭൂത്വാ പൂജായാം ച നിശാമുഖേ ॥ 97 ॥

പഠതാം നൈവ ദുഷ്ടേഭ്യോ വ്യാഘ്രസര്‍പാദിതോ ഭയം ।
നാഗ്നിതോ ന ജലാദ്വായോര്‍ദേശേ ദേശാന്തരേഽഥവാ ॥ 98 ॥

നാഽകാലേ മരണം തേഷാം നാഽപമൃത്യുഭയം ഭവേത് ।
ആയുര്‍വര്‍ഷശതം സാഗ്രം ഭവന്തി ചിരജീവിനഃ ॥ 99 ॥

നാഽതഃ പരതരം സ്തോത്രം ശനിതുഷ്ടികരം മഹത് ।
ശാന്തികം ശീഘ്രഫലദം സ്തോത്രമേതന്‍മയോദിതം ॥ 100 ॥

തസ്മാത്സര്‍വപ്രയത്നേന യദീച്ഛേദാത്മനോ ഹിതം ।
കഥനീയം മഹാദേവി ! നൈവാഭക്തസ്യ കസ്യചിത് ॥ 101 ॥

॥ ഇതി മാര്‍തണ്ഡഭൈരവതന്ത്രേ മഹാകാലശനിമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Shri Mahakala Shanimrityunjaya Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top