Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam Lyrics in Oriya

ଶ୍ରୀମଟ୍ଟପଲ୍ଲିନୃସିଂହମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ମଟ୍ଟପଲ୍ଲିନିଵାସାୟ ମଥୁରାନନ୍ଦରୂପିଣେ ।
ମହାୟଜ୍ଞସ୍ଵରୂପାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧॥

କୃଷ୍ଣଵେଣୀତଟସ୍ଥାୟ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିତେ ।
ପ୍ରହ୍ଲାଦପ୍ରିୟରୂପାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୨॥

କର୍ତସ୍ଥିତାୟ ତୀରାୟ ଗମ୍ଭୀରାୟ ମହାତ୍ମନେ ।
ସର୍ଵାରିଷ୍ଟଵିନାଶାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୩॥

ଋଗ୍ୟଜୁସ୍ସାମରୂପାୟ ମନ୍ତ୍ରାରୂଢାୟ ଧୀମତେ ।
ଶ୍ରିତାନାଂ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୪॥

ଗୁହାଶୟାୟ ଗୁହ୍ୟାୟ ଗୁହ୍ୟଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ଗୁହରାନ୍ତେ ଵିହାରାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୫॥

ଶ୍ରୀପଲ୍ୟଦ୍ରିମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ନିଧୟେ ମଥୁରାୟ ଚ ।
ସୁଖପ୍ରଦାୟ ଦେଵାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୬॥

ତାପନୀୟରହସ୍ଥାୟ ତାପତ୍ରୟଵିନାଶିନେ ।
ନତାନାଂ ପାରିଜାତାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୭॥

ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ସମେତାୟ ରାଗଦ୍ଵେଷଵିନାଶିନେ
ମଟ୍ଟପଲ୍ଲିନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୮॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଟ୍ଟପଲ୍ଲିନୃସିଂହମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ।

Shri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top