Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in Punjabi

Sri Medha Dakshinamurti Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ
ॐ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਮਹ੍ਯਂ ਮੇਧਾਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਦ੍ਯਾਦਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ।

ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ਓਙ੍ਕਾਰਗਹਕਰ੍ਪੂਰਦੀਪਕਾਯ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਸ਼ੈਲਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਯਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰਸੁਮਹਤ੍ਪਦਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕਾਯ ।
ਓਙ੍ਕਾਰੋਦ੍ਯਾਨਕੋਕਿਲਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰਵਨਮਾਯੁਰਾਯ ਓਙ੍ਕਾਰਕਮਲਾਕਰਾਯ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਕੂਟਨਿਲਯਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰਤਰੁਪਲ੍ਲਵਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰ ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ।
ਓਙ੍ਕਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰਪਦਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੩ ।

ਨਨ੍ਦੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਨਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਨਰਾਧਾਰਾਯ ।
ਨਾਰੀਮਾਨਸਮੋਹਨਾਯ ਨਾਨ੍ਦੀਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਨਾਟ੍ਯਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਨਾਰਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਨਾਨਾਸ਼ਾਸ੍ਰਰਹਸ੍ਯਜ੍ਞਾਯ । ਨਦੀਪੁਲਿਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਨਮ੍ਰਾਯ । ਨਮ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੬ ।

ਮੋਹਿਨੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ਮਹਾਮਾਨ੍ਯਾਯ । ਮਹਾਦੇਵਾਯ । ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ।
ਮਾਧਵਾਯ । ਮਧੁਰਾਲਾਪਾਯ । ਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀਨਾਯਕਾਯ । ਮੁਨਯੇ । ਮਧੁਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਮਾਨਿਨੇ । ਮਾਨਨੀਯਾਯ । ਮਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਹਾਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੩੯ ।

ਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਪਮਹਾਤਰਵੇ । ਭੂਤਿਦਾਯ । ਭਗਵਤੇ ॥
ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਭਵਭੈਰਵਾਯ । ਭਵਾਬ੍ਧਿਤਰਣੀਪਾਯਾਯ । ਭਾਵਵੇਦ੍ਯਾਯ ।
ਭਵਾਪਹਾਯ । ਭਵਾਨੀਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਭਾਨਵੇ । ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੫੧ ।

ਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ । ਗਣਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਗਮ੍ਭੀਰ । ਗਣਭਤੇ । ਗੁਰਵੇ ।
ਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਗੁਣਾਧਾਰਾਯ । ਗੌਰੀਮਾਨਸਮੋਹਨਾਯ । ਗੋਪਾਲਪੂਜਿਤਾਯ । ਗੋਪ੍ਨੇ ।
ਗੌਰਾਙ੍ਗਾਯ । ਗਿਰਿਸ਼ਾਯ । ਗੁਹਾਯਨਮਃ ਨਮਃ । ੬੪ ।

ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ । ਵੀਰ੍ਯਵਤੇ । ਵਿਦੁਸ਼ੇ । ਵਿਦ੍ਯਾਧਾਰਾਯ । ਵਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਬਸਨ੍ਤਪੁਸ਼੍ਪਰੁਚਿਰਮਾਲਾਲਙ੍ਕਤਮੂਰ੍ਧਜਾਯ । ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਵਾਕ੍ਪਤਯੇ । ਵਰਦਾਯ । ਵਾਯਵੇ ।
ਵਾਰਾਹੀਹਦਯਙ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ । ੭੭ ।

ਤੇਜਃਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਯਾਯ । ਤਾਰਕਾਸੁਰਸਙ੍ਘਹਤੇ ।
ਤਾਟਕਾਨ੍ਤਕਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਤਾਰਕਾਧਿਪਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਤ੍ਰੈਯਮ੍ਬਕਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯ । ਤੁਸ਼ਾਰਾਚਲਮਨ੍ਦਿਰਾਯ । ਤਪਨਾਗ੍ਨਿਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ॥
ਤੀਰ੍ਥਾਟਨਪਰਾਯਣਾਯ । ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਵਿਲਸਤ੍ਫਾਲਫਲਕਾਯ । ਤਰੁਣਾਯ । ਤਰਵੇ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ਦਯਾਲਵੇ ਨਮਃ । ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਦਾਨਵਾਨ੍ਤਕਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰਚਨਾਸ਼ਕਾਯ । ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਲੋਚਨਾਯ ।
ਦਿਵ੍ਯਰਤ੍ਨਸਮਾਕੀਰ੍ਣਕਣ੍ਠਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ । ਦੁਸ਼੍ਟਰਾਕ੍ਸ਼ਸਦਰ੍ਪਘ੍ਨਾਯ ।
ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯ । ਦਿਕ੍ਪਾਲਕਸਮਾਰਾਧ੍ਯਚਰਣਾਯ । ਦੀਨਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਦਮ੍ਭਾਚਾਰਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੩ ।

ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਪੂਜਿਤਾਯ । ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ । ਕ੍ਸ਼ਾਮਰਹਿਤਾਯ ।
ਕ੍ਸ਼ੌਮਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ । ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਾਰਿਣੇ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਪਮਾਕਤਯੇ । ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਜਾਮਨੋਨਾਥਪੂਜਿਤਾਯ । ਕ੍ਸ਼ਯਰੋਗਹਤੇ ।
ਕ੍ਸ਼ਪਾਕਰਧਰਾਯ । ਕ੍ਸ਼ੋਭਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਸੌਖ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੧੬ ।

ਨਾਨਾਰੂਪਧਰਾਯ ਨਮਃ । ਨਾਮਰਹਿਤਾਯ । ਨਾਦਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਨਰਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਨਗ੍ਨਾਯ । ਨਾਨਾਲੋਕਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਨੌਕਾਰੂਢਾਯ । ਨਦੀਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਨਿਗਮਾਸ਼੍ਚਾਯ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ । ਨਾਨਾਜਿਨਧਰਾਯ । ਨੀਲਲੋਹਿਤਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੯ ।

ਮੂਲਾਧਾਰਾਦਿਚਕ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਮਹਾਦੇਵੀਮਨੋਹਰਾਯ ।
ਮਾਧਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ । ਮਾਖ੍ਯਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਨ੍ਮਥਾਨ੍ਤਕਰਾਯ ।
ਮਿਤ੍ਰਮਹਾਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਿਤ੍ਰਦਨ੍ਤਹਰਾਯ ।
ਮਙ੍ਗਲਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਮਨ੍ਮਥਾਨੇਕਧਿਕਾਰਿਲਾਵਣ੍ਯਾਞ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਮਿਤ੍ਰੇਨ੍ਦੁਕਤ ਚਕ੍ਰਾਢਯਮੇਦਿਨੀ ਰਥਨਾਯਕਾਯ । ਮਧੁਵੈਰਿਣੇ । ਮਹਾਬਾਣਾਯ ।
ਮਨ੍ਦਰਾਚਲਮਨ੍ਦਿਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੪੩ ।

ਤਨ੍ਵੀਸਹਾਯਾਯ ਨਮਃ । ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਇਨਾਸ੍ਤ੍ਰਕਲਾਮਯਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ।
ਤ੍ਰਯੀਨਿਪੁਣਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪਰਿਸੇਵਿਤਾਯ । ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾਯ ।
ਤੀਰ੍ਥਫਲਕਾਯ । ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ । ਤਪ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਪਰਸੇਵਿਤਾਯ । ਤ੍ਰਯੀਸ਼ਿਖਾਮਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੫੫ ।

ਯਕ੍ਸ਼ਕਿਨ੍ਨਰਾਧਮਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਯਮਬਾਧਾਹਰਾਯ । ਯਜ੍ਞਨਾਯਕਾਯ ।
ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਭਤੇ । ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਯ । ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਯਜ੍ਞਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਫਲਾਧ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ । ਯੁਗਾਵਹਾਯ । ਯੁਗਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਯਦੁਪਤਿਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੬੭ ।

ਮਹਦਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ਮਾਣਿਕ੍ਯਕਙ੍ਣਕਰਾਯ । ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ।
ਮਣਿਮਞ੍ਜੀਰਚਰਣਾਯ । ਮਲਯਾਚਲਨਾਯਕਾਯ । ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯ ।
ਮਤ੍ਤਿਕਰਾਯ । ਮੁਦਿਤਾਯ । ਮੁਨਿਸਤ੍ਤਮਾਯ । ਮੋਹਿਨੀਨਾਯਕਾਯ । ਮਾਯਾਪਤ੍ਯੈ ।
ਮੋਹਨਰੂਪਧਤੇ ਨਮਃ । ੧੭੯ ।

ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ਹਵਿਸ਼੍ਯਾਸ਼ਾਯ । ਹਰਿਮਾਨਸਗੋਚਰਾਯ । ਹਰਾਯ ।
ਹਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯ । ਹਾਲਾਹਲਭੋਜਨਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਹਰਿਧ੍ਵਜਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ।
ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਹਾਰੀਤਵਰਦਾਯ । ਹਾਸਜਿਤਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਂਹਤਯੇ ।
ਹਤ੍ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਨਿਲਯਾਯ । ਹਤਭਕ੍ਤਵਿਪਦ੍ਗਣਾਯ ਨਮਃ । ੧੯੧ ।

ਮੇਰੁਸ਼ੈਲਕਤਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਪਰਿਸੇਵਿਤਾਯ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥਪਰਿਜ੍ਞਾਨਿਨੇ । ਮਦਾਲਸਾਯ ।
ਮਹਾਦੇਵੀਸਮਾਰਾਧ੍ਯਦਿਵ੍ਯਪਾਦੁਕਰਞ੍ਜਿਤਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਾਯ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਮਹਾਭੂਤਮਯਾਯ । ਮਾਯਾਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਮਧੁਰਸ੍ਵਨਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੩ ।

ਧਾਰਾਧਰੋਪਮਗਲਾਯ ਨਮਃ । ਧਰਾਸ੍ਯਨ੍ਦਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਧ੍ਰੁਵਸਮ੍ਪੂਜਿਤਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੀਨਾਥਭਕ੍ਤਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ।
ਧ੍ਯਾਨਨਿਸ਼੍ਠਹਤ੍ਪਦ੍ਮਾਨ੍ਤਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਧਰ੍ਮਾਧੀਨਾਯ । ਧਰ੍ਮਰਤਾਯ ।
ਧਨਦਾਯ ਧਨਦਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਘਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾਯ ।
ਧੀਰਵਿਦ੍ਵਜ੍ਜਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ੨੧੫ ।

ਪ੍ਰਣਵਾਕ੍ਸ਼ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਭਵੇ । ਪੌਰਾਣਿਕੋਤ੍ਤਮਾਯ ।
ਪਦ੍ਮਾਲਯਾਪਤਿਨੁਤਾਯ । ਪਰਸ੍ਤ੍ਰੀਵਿਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਯ ।
ਪਞ੍ਚਮੁਖਾਯ । ਪਰਮਪਾਵਨਾਯ । ਪਞ੍ਚਬਾਣਪ੍ਰਮਥਨਾਯ । ਪੁਰਾਰਾਤਯੇ ।
ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ । ਪੁਰਾਣਨ੍ਯਾਯਮੀਮਾਂਸਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੨੭ ।

ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਤਤ੍ਪਰਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਜ੍ਞਾਨਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਜ੍ਞਾਤਿਹੀਨਾਯ । ਜ੍ਞੇਯਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਧਤੇ । ਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ਼ੀਲਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਸਂਯੁਤਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਸ਼੍ਚਿਤਕਰਾਯ ।
ਜ੍ਞਾਤਮਨ੍ਤ੍ਰਕਦਮ੍ਬਕਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਵਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੨੩੯ ।

ਪ੍ਰਕਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ਪਦ੍ਮਾਸਨਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ।
ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਪਰਸ੍ਮੈ ਧਾਮ੍ਨੇ । ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ ।
ਪ੍ਰਾਵਡ੍ਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਪ੍ਰਾਵਣ੍ਣਿਧਯੇ । ਪ੍ਰਾਵਟ੍ਖਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਪਿਨਾਕਪਾਣਯੇ । ਪਕ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਵਾਹਨਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੫੧ ।

ਯਜਮਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ਯਜ੍ਞਪਤਯੇ । ਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਯਾਗਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ।
ਯੋਗਗਮ੍ਯਾਯ । ਯਮਪੀਡਾਹਰਾਯ । ਪਤਯੇ । ਯਾਤਾਯਾਤਾਦਿਰਹਿਤਾਯ ।
ਯਤਿਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ । ਯਾਦੋਨਿਧਯੇ । ਯਾਦਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਕਿਨ੍ਨਰਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੬੩ ।

ਛਨ੍ਦੋਮਯਾਯ ਨਮਃ । ਛਤ੍ਰਪਤਯੇ । ਛਤ੍ਰਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਛਨ੍ਦਃ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਨਿਪੁਣਾਯ । ਛਾਨ੍ਦੋਗ੍ਯਪਰਿਪੂਰਿਤਾਯ । ਛਿਨਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਛਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ ।
ਛਿਨ੍ਨਾਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਛਾਯਾਪਤਯੇ । ਛਦ੍ਮਗਾਰਯੇ । ਛਲਜਾਤ੍ਯਾਦਿਦੂਰਗਾਯ ।
ਛਾਦ੍ਯਮਾਨਮਹਾਭੂਤਪਞ੍ਚਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੭੫ ।

ਸ੍ਵਾਦੁ ਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ । ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਸੁਰਪਤਯੇ । ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ।
ਸੁਨ੍ਦਰੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸੁਮੁਖਾਯ । ਸੁਭਗਾਯ । ਸੌਮ੍ਯਾਯ । ਸਿਦ੍ਧਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਰਹਸ੍ਯਜ੍ਞਾਯ । ਸੋਮਾਯ । ਸੋਮਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੮੭ ।

ਹਾਟਕਾਭਜਟਾਜੂਟਾਯ ਨਮਃ । ਹਾਟਕਾਯ । ਹਾਟਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਹਰਿਦ੍ਰਾਕੁਙ੍ਕੁਮੋਪੇਤਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਹਰਯੇ ।
ਹਾਟਕਾਭਰਣੋਪੇਤਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਕਤਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਹੈਹ੍ਯੇਸ਼ਾਯ । ਹਤਰਿਪਵੇ ।
ਹਰਿਮਾਨਸਤੋਸ਼ਣਾਯ । ਹਯਗ੍ਰੀਵਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਹਯਗ੍ਰੀਵਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਹਾਰਾਯਿਤਮਹਾਭਕ੍ਤ ਸੁਰਨਾਥਮਹੋਹਰਾਯ । ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ੩੦੦ ।

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਧ੍ਯਾਨਾਧਿਸ਼੍ਠਾਯ ਧੀਮਹਿ । ਤਨ੍ਨੋ ਬੋਧਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥
ॐ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਮਹ੍ਯਂ ਮੇਧਾਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਦ੍ਯਾਦਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Medha Dakshinamurti:

Shri Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top