Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Mukapanchashati Lyrics in Tamil | Sri Muka Panchasati

Shri Mookapanchasati Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமூகபஞ்சஶதீ ॥

மாதா மரகதஶ்யாமா மாதங்கீ³ மத³ஶாலிநீ ।
குர்யாத் கடாக்ஷம் கல்யாணீ கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ॥
॥ ஶ்ரீ: ॥
॥ ஶ்ரீசந்த்³ரமௌலீஶ்வராய நம: ॥
॥ ஶ்ரீகாரணபரசித்³ரூபாயை நம: ॥
ஶ்ரீமூகமஹாகவிப்ரணீதா
॥ ஶ்ரீ: ॥
॥ ஶ்ரீமூகபஞ்சஶதீ ॥
ஶ்ரீகாமாக்ஷீபரதே³வதாயா: பாதா³ரவிந்த³யோ:
ப⁴க்திப⁴ரேண ஸமர்பிதம் ॥
ஆர்யாமேவ விபா⁴வயந்மநஸி ய: பாதா³ரவிந்த³ம் புர:

பஶ்யந்நாரப⁴தே ஸ்துதிம் ஸ நியதம் லப்³த்⁴வா கடாக்ஷச்ச²விம் ।
காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்நாவயஸ்யாந்விதா-
மாரோஹத்யபவர்க³ஸௌத⁴வளபீ⁴மாநந்த³வீசீமயீம் ॥

[மந்த³ஸ்மித 101 ]

ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய ஶ்ரீகாமகோடிபீடா²தீ⁴ஶ்வர-
ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீமத் சந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ரஸரஸ்வதீ ஶ்ரீபாதா³நாம்
ஶ்ரீமுகே²ந ஸமத்³பா⁴ஸிதா

॥ ஶ்ரீ: ॥
॥ ஶ்ரீசந்த்³ரமௌலீஶ்வர ॥
முத்³ரா
ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமத³கி²லபூ⁴மண்ட³லாலங்கார-த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடி-
தே³வதாஸேவித ஶ்ரீகாமாக்ஷீதே³வீஸநாத²-ஶ்ரீமதே³காம்ரநாத²-
ஶ்ரீமஹாதே³வீஸநாத²-ஶ்ரீஹஸ்திநிரிநாத²-ஸாக்ஷாத்காரபரம-
அதி⁴ஷ்டா²நஸத்யவ்ரதநாமாங்கித-காஞ்சீதி³வ்யக்ஷேத்ரே ஶாரதா³-
மட²ஸுஸ்தி²தாநாம், அதுலிதஸுதா⁴ரஸமாது⁴ர்யகமலாஸநகாமிநீ-
த⁴ம்மில்ல ஸம்பு²ல்லமல்லிகாமாலிகாநிஷ்யந்த³மகரந்த³ஜ²ரீ-
ஸௌவஸ்திகவாங்நிகு³ம்ப⁴விஜ்ருʼம்ப⁴ணாநந்த³துந்தி³லிதமணீஷி-
மண்ட³லாநாம், அநவரதாத்³வைதவித்³யாவிநோத³ரஸிகாநாம்,
நிரந்தராலங்க்ருʼதீக்ருʼதஶாந்திதா³ந்திபூ⁴ம்நாம், ஸகலபு⁴வந-
சக்ரப்ரதிஷ்டா²பக ஶ்ரீசக்ரப்ரதிஷ்டா²விக்²யாதயஶோঽலங்க்ருʼதாநாம்,
நிகி²லபாஷண்ட³ஷண்ட³கண்டகோத்³தா⁴டநேந விஶதீ³க்ருʼதவேத³வேதா³ந்த-
மார்க³ஷண்மதப்ரதிஷ்டா²பகாசார்யாணாம், ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜக-
ஆசார்யவர்ய-ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத்பாதா³சார்யாணாம்
அதி⁴ஷ்டா²நே ஸிம்ஹாஸநாபி⁴ஷிக்த ஶ்ரீமந்மஹாதே³வேந்த்³ரஸரஸ்வதீ-
ஸம்யமீந்த்³ராணாம், அந்தேவாஸிவர்ய ஶ்ரீமச்சந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ரஸரஸ்வதீ
ஶ்ரீபாதை:³ ।
க்ரியதே நாராயணஸ்ம்ருʼதி:
தத்ரப⁴வாந் மூக இதி ஸுப்ரஸித்³த:⁴ மஹாகவிஶிரோமணி:
ஶ்ரீகாமாக்ஷீதே³வீகருணாகடாக்ஷதரங்கி³தபுண்யகவிதாரஸபூர:
`மூகபஞ்சஶதீ’ இதி கர்துர்நாம்நா ப்ரஸித்³த⁴மிமம் லோகோத்தரம்
க்³ரந்த²ம் ப்ரணீய பூ⁴மண்ட³லேঽநுத்தமம் புண்யயஶோவிஶேஷம் ஶாஶ்வதீம்
பராநந்தா³நுபூ⁴திம் ச லப்³த⁴வாநிதி ஸுவிதி³தமேவ । ஸ்தோத்ரரத்நே
சாஸ்மிந் காஞ்சீமத்⁴யக³த காமகோடிபீடா²தி⁴ஷ்டா²த்ரீம்
இந்து³மௌலேரைஶ்வர்யரூபாம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீம் பரதே³வதாம்,
ஆரூட⁴யௌவநாடோபா, தருணிமஸர்வஸ்வம், நித்யதருணீ,
லாவண்யாம்ருʼததரங்க³மாலா, விப்⁴ரமஸமவாயஸாரஸந்நாஹா,
ஶ்ருʼங்கா³ராத்³வைததந்த்ரஸித்³தா⁴ந்தம், மீநத்⁴வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம்\,
கந்த³ர்பஸூதிகாபாங்கீ³, மநஸிஜஸாம்ராஜ்யக³ர்வபீ³ஜம்,
புஷ்பாயுத⁴வீர்யஸரஸபரிபாடீ, மத³நாக³மஸமயதீ³க்ஷித-
கடாக்ஷா, குஸுமஶரக³ர்வஸம்பத்கோஶக்³ருʼஹம், அநங்க³ப்³ரஹ்மதத்த்வ-
போ³த⁴ஸிரா, பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோ³த⁴நபரமாசார்யத்³ருʼஷ்டிபாதா
இத்யாதி³ரூபேண வர்ணயந் புந: லாவண்யம்ருʼதபரகாஷ்டா²பூ⁴தாம்
தாமேவ பரதே³வதாம், காரணபரசித்³ரூபா, கைவல்யாநந்த³கந்த:³,
ஆம்நாயரஹஸ்யம், உபநிஷத³ரவிந்த³குஹரமது⁴தா⁴ரா,
வாங்மநோঽதீதா, ஆநந்தா³த்³வைதகந்த³லீ, முக்திபீ³ஜம்,
ஆக³மஸல்லாபஸாரயாதா²ர்த்²யம், போ³தா⁴ம்ருʼதவீசீ, அபி⁴தா³க்ருʼதி:,
ஐகாத்ம்யப்ரக்ருʼதி:, நிக³மவசஸ்ஸித்³தா⁴ந்த:, கு³ருமூர்தி:, இத்யேவம்-
ரூபேண ஸாக்ஷத்குர்வந் யௌவநஶ்ருʼங்கா³ராதி³விஷயரஸாநுப⁴வ-
ஸாமக்³ரீம் ஜ்ஞாநவைராக்³யாதி³ப்³ரஹ்மாநந்தா³நுப⁴வஸாமக்³ரீத்வேந
ஸம்பாத³யந் –
᳚ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதா: புருஷா: ।
விபிநம் ப⁴வநமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபி³ம்போ³ஷ்ட²ம் ॥᳚
இதி பரதே³வதாநுக்³ரஹப²லீபூ⁴தாம் பரவைராக்³யகாஷ்டா²ம் ப்ரகடயதி ।
[ஆர்யா 48 ]

பத்³மபஞ்சஶதகாத்மகேঽத்ர க்³ரந்தே² ஶதகாநாம் யா ஆநுபூர்வீ
தஸ்யாமயம் விஶேஷோ த்³ருʼஶ்யதே । யதா² கஶ்சந ஶிஶு: சக்ஷுராதி³
இந்த்³ரியப்ராக³ல்ப்⁴யாவிர்பா⁴வாத்பூர்வம் மநோவ்ருʼத்திமாத்ரேண கலயதி
ஸ்வேப்ஸிதம் ; ஏவமார்யாஶதகே ப⁴க்தஶிஶோ: மந: ப்ரவ்ருʼத்திம்
அம்பி³காயா: ஸ்வரூபாநுஸந்தா⁴நபடீயஸீம் ஸம்பாத³யதி
கவிபுங்க³வ: ; அயமாஶய: –
᳚அந்தரபி ப³ஹிரபி த்வம் ஜந்துததேரந்தகாந்தக்ருʼத³ஹந்தே ।
சிந்திதஸந்தாநவதாம் ஸந்ததமபி தந்தநீஷி மஹிமாநம் ॥᳚
இதி ஶ்லோகேந ஸூசித: ॥ [ஆர்யா 98 ]

த்³விதீயஶதகே தாவத் யதா² கிஞ்சித்ப்ரவ்ருʼத்³த⁴க்³ரஹணஶக்தி:
பா³லக: கா²ந்திகே வித்³யமாநஸ்ய வஸ்துந: த³ர்ஶந-
ஸ்பர்ஶநாதி³பி:⁴ ஆஹ்லாத³மதி⁴க³ச்ச²தி தத்³வத் ப⁴க்தபா³லக:
அத்யந்தமதோ⁴பா⁴கே³ வித்³யமாநஸ்ய ஸ்வஸ்யாந்திகத்வேநைவ
ஜக³ந்மாது: நிரந்தரத்⁴யாநப²லீபூ⁴த பாதா³ரவிந்த³ த³ர்ஶந-
ஆநந்த³மநுப⁴வதீத்யயமாஶய: –
᳚மராலீநாம் யாநாப்⁴யஸநகலநாமூலகு³ரவே
த³ரித்³ராணாம் த்ராணவ்யதிகரஸுரோத்³யாநதரவே ।
தமஸ்காண்ட³ப்ரௌடி⁴ப்ரகடநதிரஸ்காரபடவே
ஜநோঽயம் காமாக்ஷ்யாஶ்சரணநலிநாய ஸ்ப்ருʼஹயதே ॥᳚
இதி ஶ்லோகேந ஸூசித: ॥ [பாதா³ரவிந்த³ 3 ]

யதா² மநஸ: ஜ்ஞாநேந்த்³ரியாணாம் ச ஸ்பூ²ர்த்யநந்தரமேவ
வாக்ப்ரஸரதி, ததை²வ ஆர்யாபாதா³ரவிந்த³ஶதகயோரநந்தரம்
ஸ்வப்ரேமாஸ்பத³ம் வஸ்து நிரர்க³லம் ஸ்தோதுமாரப⁴தே –
᳚பாண்டி³த்யம் பரமேஶ்வரி ஸ்துதிவிதௌ⁴ நைவாஶ்ரயந்தே கி³ராம்
வைரிஞ்சாந்யபி கு³ம்ப²நாநி விக³லத்³க³ர்வாணி ஶர்வாணி தே ।
ஸ்தோதும் த்வாம் பரிபு²ல்லநீலநலிநஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம்
வாசாலீகுருதே ததா²பி நிதராம் த்வத்பாத³ஸேவாத³ர: ॥᳚
இதாதி³நா ஸ்துதிஶதகேந । [ஸ்துதி 1 ]

லௌகிகாவித்³யாதி³ஷு குஶல: கஶ்சந யதா² லௌகிகஸம்பத:³
ப்ராப்துர்மஹோ ப⁴வதி தத்³வத் பூர்வக்ருʼதஸ்துதிப²லத்வேந ப⁴க்த:
அம்பி³காயா: கடாக்ஷவிஶேஷமதி⁴க³ம்ய பரஸம்வித³நுபூ⁴த்ய-
உசிததேஜ:புஷ்ட்யாதி³பாத்ரம் ப⁴வதீத்யயமாஶய:-
᳚அஸ்தம் க்ஷணாந்நயது மே பரிதாபஸூர்ய-
மாநந்த³சந்த்³ரமஸமாநயதாம் ப்ரகாஶம் ।
காலாந்த⁴காரஸுஷமாம் கலயந் தி³க³ந்தே
காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷநிஶாக³மஸ்தே ॥᳚
இத்யாதி³பி⁴ர்வர்ணநை: கடாக்ஷஶதகே ஸூசித: ॥ [கடாக்ஷ 6 ]

யதா² லௌகிகஸம்பத்ஸம்பூர்ண: கஶ்சந ஸமக்³ரயௌவந:
லௌகிகஶ்ருʼங்கா³ரஸுகா²நுப⁴வாய பாத்ரம் ப⁴வதி, தத்³வத்
தே³வ்யா: பரமாநுக்³ரஹபாத்ரீபூ⁴த: ததீ³யமந்த³ஸ்மித-
சந்த்³ரிகாஸநாத:² ஆநந்த³சந்த்³ர இவ அலௌகிக-
நிரதிஶயாநந்தா³நுப⁴வாத்மக: ப்ரகாஶத இதி
அமூமேவ பா⁴வப்ரணாலிகாம் மஹாகவி: ஸ்வயமேவ
பஞ்சஶதீபுர்திம்பத்³யேந ஆவிஷ்யகரோதி । யதா² –
᳚ஆர்யாமேவ விபா⁴வயந்மநஸி ய: பாதா³ரவிந்த³ம் புர:
பஶ்யந்நாரப⁴தே ஸ்துதிம் ஸ நியதம் லப்³த்⁴வா கடாக்ஷச்ச²விம் ।
காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்நாவயஸ்யாந்விதா-
மாரோஹத்யபவர்க³ஸௌத⁴வளபீ⁴மாநந்த³வீசீமயீம் ॥᳚
இதி । [மந்த³ஸ்மித 101 ]

அஸ்யா லோகோத்தராயா: ஸ்துதே: பட²நமாத்ரேண தத்க்ஷணே
மஹாகவிநாঽமுநா அந்தத: பரதே³வதயைவ வா
ஐகாத்ம்யமநுப⁴வதீவ ஸாத⁴க: ।
ததி³த³ம் க்³ரந்த²ரத்நம் த்³ராவிட³பா⁴ஷாமயார்தா²நுவாத³-
ஸஹிதமசிராதே³வ மஹதா பரிஶ்ரமேண ப⁴க்திப⁴ரேண
முத்³ராப்ய ஶ்ரீ காமாக்ஷீ தே³வீ கும்பா⁴பி⁴ஷேக ஶுப⁴-
முஹூர்த ஏவ உபஹாரீக்ருʼதவதே, முத்³ராபணதி³விஷயே பரமம்
ஸாஹாய்யமாசரிதவத்³ப⁴ய:, தத்³க்³ரந்த²படி²த்ருʼப்⁴யஶ்ச
ப⁴க்தபுங்க³வேப்⁴ய: ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷா: ஸமுல்ல-
ஸந்த்வித்யாஶாஸ்மஹே ॥

॥ இதி நாராயணஸ்ம்ருʼதி: ॥

॥ ஆர்யாஶதகம் ॥
காரணபரசித்³ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்நி காமபீட²க³தா ।
காசந விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தப³ககோமலாங்க³லதா ॥ 1 ॥

கஞ்சந காஞ்சீநிலயம் கரத்⁴ருʼதகோத³ண்ட³பா³ணஸ்ருʼணிபாஶம் ।
கடி²நஸ்தநப⁴ரநம்ரம் கைவல்யாநந்த³கந்த³மவலம்பே³ ॥ 2 ॥

சிந்திதப²லபரிபோஷணசிந்தாமணிரேவ காஞ்சிநிலயா மே ।
சிரதரஸுசரிதஸுலபா⁴ சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகா²தா⁴ரா ॥ 3 ॥

குடிலகசம் கடி²நகுசம் குந்த³ஸ்மிதகாந்தி குங்குமச்சா²யம் ।
குருதே விஹ்ருʼதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌ⁴மஸர்வஸ்வம் ॥ 4 ॥

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோ³த⁴நபரமாசார்யேண த்³ருʼஷ்டிபாதேந ।
காஞ்சீஸீம்நி குமாரீ காசந மோஹயதி காமஜேதாரம் ॥ 5 ॥

பரயா காஞ்சீபுரயா பர்வதபர்யாயபீநகுசப⁴ரயா ।
பரதந்த்ரா வயமநயா பங்கஜஸப்³ரஹ்மசாரிலோசநயா ॥ 6 ॥

ஐஶ்வர்யமிந்து³மௌலேரைகாத்ம்யப்ரக்ருʼதி காஞ்சிமத்⁴யக³தம் ।
ஐந்த³வகிஶோரஶேக²ரமைத³ம்பர்யம் சகாஸ்தி நிக³மாநாம் ॥ 7 ॥

ஶ்ரிதகம்பஸீமாநம் ஶிதி²லிதபரமஶிவதை⁴ர்யமஹிமாநம் ।
கலயே படலிமாநம் கஞ்சந கஞ்சுகிதபு⁴வநபூ⁴மாநம் ॥ 8 ॥

ஆத்³ருʼதகாஞ்சீநிலயமாத்³யாமாரூட⁴யௌவநாடோபாம் ।
ஆக³மவதம்ஸகலிகாமாநந்தா³த்³வைதகந்த³லீம் வந்தே³ ॥ 9 ॥

துங்கா³பி⁴ராமகுசப⁴ரஶ்ருʼங்கா³ரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிக³தம் ।
க³ங்கா³த⁴ரபரதந்த்ரம் ஶ்ருʼங்கா³ராத்³வைததந்த்ரஸித்³தா⁴ந்தம் ॥ 10 ॥

காஞ்சீரத்நவிபூ⁴ஷாம் காமபி கந்த³ர்பஸூதிகாபாங்கீ³ம் ।
பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாங்கபீடி²காஸீநாம் ॥ 11 ॥

கம்பாதீசராணாம் கருணாகோரகிதத்³ருʼஷ்டிபாதாநாம் ।
கேலீவநம் மநோ மே கேஷாஞ்சித்³ப⁴வது சித்³விலாஸாநாம் ॥ 12 ॥

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதி³மபுருஷஸ்ய நயநபீயூஷம் ।
ஆரப்³த⁴யௌவநோத்ஸவமாம்நாயரஹஸ்யமந்தரவலம்பே³ ॥ 13 ॥

அதி⁴காஞ்சி பரமயோகி³பி⁴ராதி³மபரபீட²ஸீம்நி த்³ருʼஶ்யேந ।
அநுப³த்³த⁴ம் மம மாநஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதா³யேந ॥ 14 ॥

அங்கிதஶங்கரதே³ஹாமங்குரிதோரோஜகங்கணாஶ்லேஷை: ।
அதி⁴காஞ்சி நித்யதருணீமத்³ராக்ஷம் காஞ்சித³த்³பு⁴தாம் பா³லாம் ॥ 15 ॥

மது⁴ரத⁴நுஷா மஹீத⁴ரஜநுஷா நந்தா³மி ஸுரபி⁴பா³ணஜுஷா ।
சித்³வபுஷா காஞ்சிபுரே கேலிஜுஷா ப³ந்து⁴ஜீவகாந்திமுஷா ॥ 16 ॥

மது⁴ரஸ்மிதேந ரமதே மாம்ஸலகுசபா⁴ரமந்த³க³மநேந ।
மத்⁴யேகாஞ்சி மநோ மே மநஸிஜஸாம்ராஜ்யக³ர்வபீ³ஜேந ॥ 17 ॥

த⁴ரணிமயீம் தரணிமயீம் பவநமயீம் க³க³நத³ஹநஹோத்ருʼமயீம் ।
அம்பு³மயீமிந்து³மயீமம்பா³மநுகம்பமாதி³மாமீக்ஷே ॥ 18 ॥

லீநஸ்தி²தி முநிஹ்ருʼத³யே த்⁴யாநஸ்திமிதம் தபஸ்யது³பகம்பம் ।
பீநஸ்தநப⁴ரமீடே³ மீநத்⁴வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம் ॥ 19 ॥

ஶ்வேதா மந்த²ரஹஸிதே ஶாதா மத்⁴யே ச வாட்³ப⁴நோঽதீதா ।
ஶீதா லோசநபாதே ஸ்பீ²தா குசஸீம்நி ஶாஶ்வதீ மாதா ॥ 20 ॥

புரத: கதா³ ந கரவை புரவைரிவிமர்த³புலகிதாங்க³லதாம் ।
புநதீம் காஞ்சீதே³ஶம் புஷ்பாயுத⁴வீர்யஸரஸபரிபாடீம் ॥ 21 ॥

புண்யா காঽபி புரந்த்⁴ரீ புங்கி²தகந்த³ர்பஸம்பதா³ வபுஷா ।
புலிநசரீ கம்பாயா: புரமத²நம் புலகநிசுலிதம் குருதே ॥ 22 ॥

தநிமாத்³வைதவலக்³நம் தருணாருணஸம்ப்ரதா³யதநுலேக²ம் ।
தடஸீமநி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்³யமத்³ராக்ஷம் ॥ 23 ॥

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவித⁴ஸீம்நி கம்பாயா: ।
அத்³ராக்ஷமாத்தயௌவநமப்⁴யுத³யம் கஞ்சித³ர்த⁴ஶஶிமௌலை: ॥ 24 ॥

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சீதே³ஶே ஸரஸிஜதௌ³ர்பா⁴க்³யஜாக்³ரது³த்தம்ஸே ।
ஸம்விந்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே ॥ 25 ॥

மோதி³தமது⁴கரவிஶிக²ம் ஸ்வாதி³மஸமுதா³யஸாரகோத³ண்ட³ம் ।
ஆத்³ருʼதகாஞ்சீகே²லநமாதி³மமாருண்யபே⁴த³மாகலயே ॥ 26 ॥

உரரீக்ருʼதகாஞ்சிபுரீமுபநிஷத³ரவிந்த³குஹரமது⁴தா⁴ராம் ।
உந்நம்ரஸ்தநகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போ:⁴ ॥ 27 ॥

ஏணஶிஶுதீ³ர்க⁴லோசநமேந:பரிபந்தி² ஸந்ததம் ப⁴ஜதாம் ।
ஏகாம்ரநாத²ஜீவிதமேவம்பத³தூ³ரமேகமவலம்பே³ ॥ 28 ॥

ஸ்மயமாநமுக²ம் காஞ்சீப⁴யமாநம் கமபி தே³வதாபே⁴த³ம் ।
த³யமாநம் வீக்ஷ்ய முஹுர்வயமாநந்தா³ம்ருʼதாம்பு³தௌ⁴ மக்³நா: ॥ 29 ॥

குதுகஜுஷி காஞ்சிதே³ஶே குமுத³தபோராஶிபாகஶேக²ரிதே ।
குருதே மநோவிஹாரம் குலகி³ரிபரிப்³ருʼட⁴குலைகமணிதீ³பே ॥ 30 ॥

வீக்ஷேமஹி காஞ்சிபுரே விபுலஸ்தநகலஶக³ரிமபரவஶிதம் ।
வித்³ருமஸஹசரதே³ஹம் விப்⁴ரமஸமவாயஸாரஸந்நாஹம் ॥ 31 ॥

குருவிந்த³கோ³த்ரகா³த்ரம் கூலசரம் கமபி நௌமி கம்பாயா: ।
கூலங்கஷகுசகும்ப⁴ம் குஸுமாயுத⁴வீர்யஸாரஸம்ரம்ப⁴ம் ॥ 32 ॥

குடூ³மலிதகுசகிஶோரை: குர்வாணை: காஞ்சிதே³ஶஸௌஹார்த³ம் ।
குங்குமஶோணைர்நிசிதம் குஶலபத²ம் ஶம்பு⁴ஸுக்ருʼதஸம்பா⁴ரை: ॥ 33 ॥

அங்கிதகசேந கேநசித³ந்த⁴ங்கரணௌஷதே⁴ந கமலாநாம் ।
அந்த:புரேண ஶம்போ⁴ரலங்க்ரியா காঽபி கல்ப்யதே காஞ்ச்யாம் ॥ 34 ॥

ஊரீகரோமி ஸந்ததமூஷ்மலபா²லேந லலிதம் பும்ஸா ।
உபகம்பமுசிதகே²லநமுர்வீத⁴ரவம்ஶஸம்பது³ந்மேஷம் ॥ 35 ॥

அங்குரிதஸ்தநகோரகமங்காலங்காரமேகசூதபதே: ।
ஆலோகேமஹி கோமலமாக³மஸம்லாபஸாரயாதா²ர்த்²யம் ॥ 36 ॥

புஞ்ஜிதகருணமுத³ஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரே ।
மஞ்ஜரிதம்ருʼது³லஹாஸம் பிஞ்ஜரதநுருசி பிநாகிமூலத⁴நம் ॥ 37 ॥

லோலஹ்ருʼத³யோঽஸ்தி ஶம்போ⁴ர்லோசநயுக³ளேந லேஹ்யமாநாயாம் ।
லலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்ருʼததரங்க³மாலாயாம் ॥ 38 ॥

மது⁴கரஸஹசரசிகுரைர்மத³நாக³மஸமயதீ³க்ஷிதகடாக்ஷை: ।
மண்டி³தகம்பாதீரைர்மங்க³ளகந்தை³ர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ॥ 39 ॥

வத³நாரவிந்த³வக்ஷோவாமாங்கதடீவஶம்வதீ³பூ⁴தா ।
பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா⁴ புரந்த்⁴ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி ॥ 40 ॥

பா³தா⁴கரீம் ப⁴வாப்³தே⁴ராதா⁴ராத்³யம்பு³ஜேஷு விசரந்தீம் ।
ஆதா⁴ரீக்ருʼதகாஞ்சீ போ³தா⁴ம்ருʼதவீசிமேவ விம்ருʼஶாம: ॥ 41 ॥

கலயாம்யந்த: ஶஶத⁴ரகலயாঽங்கிதமௌலிமமலசித்³வலயாம் ।
அலயாமாக³மபீடீ²நிலயாம் வலயாங்கஸுந்த³ரீமம்பா³ம் ॥ 42 ॥

ஶர்வாதி³பரமஸாத⁴ககு³ர்வாநீதாய காமபீட²ஜுஷே ।
ஸர்வாக்ருʼதயே ஶோணிமக³ர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்ருʼத³யம் ॥ 43 ॥

ஸமயா ஸாந்த்⁴யமயூகை:² ஸமயா பு³த்³த⁴யா ஸதை³வ ஶீலிதயா ।
உமயா காஞ்சீரதயா ந மயா லப்⁴யதே கிம் நு தாதா³த்ம்யம் ॥ 44 ॥

ஜந்தோஸ்தவ பத³பூஜநஸந்தோஷதரங்கி³தஸ்ய காமாக்ஷி ।
வந்தோ⁴ யதி³ ப⁴வதி புந: ஸிந்தோ⁴ரம்ப⁴ஸ்ஸு ப³ம்ப்⁴ரமீதி ஶிலா ॥ 45 ॥

குண்ட³லி குமாரி குடிலே சண்டி³ சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே³ ।
கு³ணிநி கு³ஹாரிணி கு³ஹ்யே கு³ருமூர்தே த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 46 ॥

அபி⁴தா³க்ருʼதிர்பி⁴தா³க்ருʼதிரசிதா³க்ருʼதிரபி சிதா³க்ருʼதிர்மாத: ।
அநஹந்தா த்வமஹந்தா ப்⁴ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் ॥ 47 ॥

ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதா: புருஷா: ।
விபிநம் ப⁴வநமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபி³ம்போ³ஷ்ட²ம் ॥ 48 ॥

காமபரிபந்தி²காமிநி காமேஶ்வரி காமபீட²மத்⁴யக³தே ।
காமது³கா⁴ ப⁴வ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி ॥ 49 ॥

மத்⁴யேஹ்ருʼத³யம் மத்⁴யேநிடிலம் மத்⁴யேஶிரோঽபி வாஸ்தவ்யாம் ।
சண்ட³கரஶக்ரகார்முகசந்த்³ரஸமாபா⁴ம் நமாமி காமாக்ஷீம் ॥ 50 ॥

அதி⁴காஞ்சி கேலிலோலைரகி²லாக³மயந்த்ரதந்த்ரமயை: ।
அதிஶீதம் மம மாநஸமஸமஶரத்³ரோஹிஜீவநோபாயை: ॥ 51 ॥

நந்த³தி மம ஹ்ருʼதி³ காசந மந்தி³ரயந்தா நிரந்தரம் காஞ்சீம் ।
இந்து³ரவிமண்ட³லகுசா பி³ந்து³வியந்நாத³பரிணதா தருணீ ॥ 52 ॥

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாத³யிதும் ப⁴வஜ்வரசிகித்ஸாம் ।
லிம்பாமி மநஸி கிஞ்சந கம்பாதடரோஹி ஸித்³த⁴பை⁴ஷஜ்யம் ॥ 53 ॥

அநுமிதகுசகாடி²ந்யாமதி⁴வக்ஷ:பீட²மங்க³ஜந்மரிபோ: ।
ஆநந்த³தா³ம் ப⁴ஜே தாமாநங்க³ப்³ரஹ்மதத்வபோ³த⁴ஸிராம் ॥ 54 ॥

ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶத⁴ரஹஸ்தாந்தம் விஸ்மயார்ஹவ்ருʼத்தாந்தம் ।
அதி⁴காஞ்சி நிக³மவாசாம் ஸித்³தா⁴ந்தம் ஶூலபாணிஶுத்³தா⁴ந்தம் ॥ 55 ॥

ஆஹிதவிலாஸப⁴ங்கீ³மாப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³ஶில்பகல்பநயா ।
ஆஶ்ரிதகாஞ்சீமதுலாமாத்³யாம் விஸ்பூ²ர்திமாத்³ரியே வித்³யாம் ॥ 56 ॥

மூகோঽபி ஜடிலது³ர்க³திஶோகோঽபி ஸ்மரதி ய: க்ஷணம் ப⁴வதீம் ।
ஏகோ ப⁴வதி ஸ ஜந்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி ॥ 57 ॥

பஞ்சத³ஶவர்ணரூபம் கஞ்சந காஞ்சீவிஹாரதௌ⁴ரேயம் ।
பஞ்சஶரீயம் ஶம்போ⁴ர்வஞ்சநவைத³க்³த்⁴யமூலமவலம்பே³ ॥ 58 ॥

பரிணதிமதீம் சதுர்தா⁴ பத³வீம் ஸுதி⁴யாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்நீம் ।
பஞ்சாஶத³ர்ணகல்பிதமத³ஶில்பாம் த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 59 ॥

ஆதி³க்ஷந்மம கு³ருராடா³தி³க்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்³யாம் ।
ஸ்வாதி³ஷ்ட²சாபத³ண்டா³ம் நேதி³ஷ்டா²மேவ காமபீட²க³தாம் ॥ 60 ॥

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸநயா காஞ்சிபுரக்ருʼதாஸநயா ।
ஸ்வாஸநயா ஸகலஜக³த்³பா⁴ஸநயா கலிதஶம்ப³ராஸநயா ॥ 61 ॥

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தே²மவதீ யதிமநஸ்ஸு பூ⁴மவதீ ।
ஸாமவதீ நித்யகி³ரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பா⁴தி ஹைமவதீ ॥ 62 ॥

கௌதுகிநா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேந கீலிதேநாந்த: ।
குலதை³வதேந மஹதா குட்³மலமுத்³ராம் து⁴நோது ந:ப்ரதிபா⁴ ॥ 63 ॥

யூநா கேநாபி மிலத்³தே³ஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேந ।
ஸஹகாரமூலதே³ஶே ஸம்வித்³ரூபா குடும்பி³நீ ரமதே ॥ 64 ॥

குஸுமஶரக³ர்வஸம்பத்கோஶக்³ருʼஹம் பா⁴தி காஞ்சிதே³ஶக³தம் ।
ஸ்தா²பிதமஸ்மிந்கத²மபி கோ³பிதமந்தர்மயா மநோரத்நம் ॥ 65 ॥

த³க்³த⁴ஷட³த்⁴வாரண்யம் த³ரத³லிதகுஸும்ப⁴ஸம்ப்⁴ருʼதாருண்யம் ।
கலயே நவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்நி கிமபி காருண்யம் ॥ 66 ॥

அதி⁴காஞ்சி வர்த⁴மாநாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோ: ।
ஆநந்த³பாகபே⁴தா³மருணிமபரிணாமக³ர்வபல்லவிதாம் ॥ 67 ॥

பா³ணஸ்ருʼணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீட²க³தம் ।
ஏணத⁴ரகோணசூட³ம் ஶோணிமபரிபாகபே⁴த³மாகலயே ॥ 68 ॥

கிம் வா ப²லதி மமாந்யௌர்பி³ம்பா³த⁴ரசும்பி³மந்த³ஹாஸமுகீ² ।
ஸம்பா³த⁴கரீ தமஸாமம்பா³ ஜாக³ர்தி மநஸி காமாக்ஷீ ॥ 69 ॥

மஞ்சே ஸதா³ஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யங்கே ।
அதி⁴சக்ரமத்⁴யமாஸ்தே காமாக்ஷீ நாம கிமபி மம பா⁴க்³யம் ॥ 70 ॥

ரக்ஷ்யோঽஸ்மி காமபீடீ²லாஸிகயா க⁴நக்ருʼபாம்பு³ராஶிகயா ।
ஶ்ருதியுவதிகுந்தலீமணிமாலிகயா துஹிநஶைலபா³லிகயா ॥ 71 ॥

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சா²யே ।
சரணே சந்த்³ராப⁴ரணே காஞ்சீஶரணே நதார்திஸம்ஹரணே ॥ 72 ॥

மூர்திமதி முக்திபீ³ஜே மூர்த்⁴நி ஸ்தப³கிதசகோரஸாம்ராஜ்யே ।
மோதி³தகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மநஸி முமுதி³ஷாঽஸ்மாகம் ॥ 73 ॥

வேத³மயீம் நாத³மயீம் பி³ந்து³மயீம் பரபதோ³த்³யதி³ந்து³மயீம் ।
மந்த்ரமயீம் தந்த்ரமயீம் ப்ரக்ருʼதிமயீம் நௌமி விஶ்வவிக்ருʼதிமயீம் ॥ 74 ॥

புரமத²நபுண்யகோடீ புஞ்ஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதா⁴டீ ।
மநஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ॥ 75 ॥

குடிலம் சடுலம் ப்ருʼது²லம் ம்ருʼது³லம் கசநயநஜக⁴நசரணேஷு ।
அவலோகிதமவலம்பி³தமதி⁴கம்பாதடமமேயமஸ்மாபி:⁴ ॥ 76 ॥

ப்ரத்யங்முக்²யா த்³ருʼஷ்டயா ப்ரஸாத³தீ³பாங்குரேண காமாக்ஷ்யா: ।
பஶ்யாமி நிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் ॥ 77 ॥

வித்³யே விதா⁴த்ருʼவிஷயே காத்யாயநி காலி காமகோடிகலே ।
பா⁴ரதி பை⁴ரவி ப⁴த்³ரே ஶாகிநி ஶாம்ப⁴வி ஶிவே ஸ்துவே ப⁴வதீம் ॥ 78 ॥

மாலிநி மஹேஶசாலிநி காஞ்சீகே²லிநி விபக்ஷகாலிநி தே ।
ஶூலிநி வித்³ருமஶாலிநி ஸுரஜநபாலிநி கபாலிநி நமோঽஸ்து ॥ 79 ॥

தே³ஶிக இதி கிம் ஶங்கே தத்தாத்³ருʼக்தவ நு தருணிமோந்மேஷ: ।
காமாக்ஷி ஶூலபாணே: காமாக³மஸமயதீ³க்ஷாயாம் ॥ 80 ॥

வேதண்ட³கும்ப⁴ட³ம்ப³ரவைதண்டி³ககுசப⁴ரார்தமத்⁴யாய ।
குங்குமருசே நமஸ்யாம் ஶங்கரநயநாம்ருʼதாய ரசயாம: ॥ 81 ॥

அதி⁴காஞ்சிதமணிகாஞ்சநகாஞ்சீமதி⁴காஞ்சி காஞ்சித³த்³ராக்ஷம் ।
அவநதஜநாநுகம்பாமநுகம்பாகூலமஸ்மத³நுகூலாம் ॥ 82 ॥

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜந்யஸுக்ருʼதஸந்நாஹம் ।
பரகு³ருக்ருʼபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்க³மங்க³ளாப⁴ரணம் ॥ 83 ॥

த³க்³த⁴மத³நஸ்ய ஶம்போ:⁴ ப்ரதீ²யஸீம் ப்³ரஹ்மசர்யவைத³க்³தீ⁴ம் ।
தவ தே³வி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ந சக்ஷமே மாத: ॥ 84 ॥

மத³ஜலதமாலபத்ரா வஸநிதபத்ரா கராத்³ருʼதகா²நித்ரா ।
விஹரதி புலிந்த³யோஷா கு³ஞ்ஜாபூ⁴ஷா ப²ணீந்த்³ரக்ருʼதவேஷா ॥ 85 ॥

அங்கே ஶுகிநீ கீ³தே கௌதுகிநீ பரிஸரே ச கா³யகிநீ ।
ஜயஸி ஸவிதே⁴ঽம்ப³ பை⁴ரவமண்ட³லிநீ ஶ்ரவஸி ஶங்க²குண்ட³லிநீ ॥ 86 ॥

ப்ரணதஜநதாபவர்கா³ க்ருʼதப³ஹுஸர்கா³ ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா³ ।
காமாக்ஷி முதி³தப⁴ர்கா³ ஹதரிபுவர்கா³ த்வமேவ ஸா து³ர்கா³ ॥ 87 ॥

ஶ்ரவணசலத்³வேதண்டா³ ஸமரோத்³த³ண்டா³ து⁴தாஸுரஶிக²ண்டா³ ।
தே³வி கலிதாந்த்ரஷண்டா³ த்⁴ருʼதநரமுண்டா³ த்வமேவ சாமுண்டா³ ॥ 88 ॥

உர்வீத⁴ரேந்த்³ரகந்யே த³ர்வீப⁴ரிதேந ப⁴க்தபூரேண ।
கு³ர்வீமகிஞ்சநார்தி க²ர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி ॥ 89 ॥

தாடி³தரிபுபரிபீட³நப⁴யஹரண நிபுணஹலமுஸலா ।
க்ரோட³பதிபீ⁴ஷணமுகீ² க்ரீட³ஸி ஜக³தி த்வமேவ காமாக்ஷி ॥ 90 ॥

ஸ்மரமத²நவரணலோலா மந்மத²ஹேலாவிலாஸமணிஶாலா ।
கநகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப³ பா³லா கராப்³ஜத்⁴ருʼதமாலா ॥ 91 ॥

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்³ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ ।
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஞ்சீ விபா⁴ஸி வைரிஞ்சீ ॥ 92 ॥

குங்குமருசிபிங்க³மஸ்ருʼக்பங்கிலமுண்டா³லிமண்டி³தம் மாத: ।
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீ³யஸங்க³மகலாமந்தீ³ப⁴வத்கௌதுக:
ஜயதி தவ ரூபதே⁴யம் ஜபபடபுஸ்தகவராப⁴யகராப்³ஜம் ॥ 93 ॥

கநகமணிகலிதபூ⁴ஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகாந்திகலாம் ।
காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபி⁴ராமகரகமலாம் ॥ 94 ॥

லோஹிதிமபுஞ்ஜமத்⁴யே மோஹிதபு⁴வநே முதா³ நிரீக்ஷந்தே ।
வத³நம் தவ குவயுக³ளம் காஞ்சீஸீமாம் ச கேঽபி காமாக்ஷி ॥ 95 ॥

ஜலதி⁴த்³விகு³ணிதஹுதப³ஹதி³ஶாதி³நேஶ்வரகலாஶ்விநேயத³லை: ।
நலிநைர்மஹேஶி க³ச்ச²ஸி ஸர்வோத்தரகரகமலத³லமமலம் ॥ 96 ॥

ஸத்க்ருʼததே³ஶிகசரணா: ஸபீ³ஜநிர்பீ³ஜயோக³நிஶ்ரேண்யா ।
அபவர்க³ஸௌத⁴வளபீ⁴மாரோஹந்த்யம்ப³ கேঽபி தவ க்ருʼபயா ॥ 97 ॥

அந்தரபி ப³ஹிரபி த்வம் ஜந்துததேரந்தகாந்தக்ருʼத³ஹந்தே ।
சிந்திதஸந்தாநவதாம் ஸந்ததமபி தந்தநீஷி மஹிமாநம் ॥ 98 ॥

கலமஞ்ஜுளவாக³நுமிதக³லபஞ்ஜரக³தஶுகக்³ரஹௌத்கண்ட்²யாத் ।
அம்ப³ ரத³நாம்ப³ரம் தே பி³ம்ப³ப²லம் ஶம்ப³ராரிணா ந்யஸ்தம் ॥ 99 ॥

ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்³ரிஸுதே ।
ஜய ஜய மஹேஶத³யிதே ஜய ஜய சித்³க³க³நகௌமுதீ³தா⁴ரே ॥ 100 ॥

ஆர்யாஶதகம் ப⁴க்த்யா பட²தாமார்யாகடாக்ஷேண ।
நிஸ்ஸரதி வத³நகமலாத்³வாணீ பீயூஷதோ⁴ரணீ தி³வ்யா ॥ 101 ॥

ஆர்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ பாதா³ரவிந்த³ஶதகம் ॥
மஹிம்ந: பந்தா²நம் மத³நபரிபந்தி²ப்ரணயிநி
ப்ரபு⁴ர்நிர்ணேதும் தே ப⁴வதி யதமாநோঽபி கதம: ।
ததா²பி ஶ்ரீகாஞ்சீவிஹ்ருʼதிரஸிகே கோঽபி மநஸோ
விபாகஸ்த்வத்பாத³ஸ்துதிவிதி⁴ஷு ஜல்பாகயதி மாம் ॥ 1 ॥

க³லக்³ராஹீ பௌரந்த³ரபுரவநீபல்லவருசாம்
த்⁴ருʼதபாத²ம்யாநாமருணமஹஸாமாதி³மகு³ரு: ।
ஸமிந்தே⁴ ப³ந்தூ⁴கஸ்தப³கஸஹயுத்⁴வா தி³ஶி தி³ஶி
ப்ரஸர்பந்காமாக்ஷ்யாஶ்சரணகிரணாநாமருணிமா ॥ 2 ॥

மராலீநாம் யாநாப்⁴யஸநகலநாமூலகு³ரவே
த³ரித்³ராணாம் த்ராணவ்யதிகரஸுரோத்³யாநதரவே ।
தமஸ்காண்ட³ப்ரௌடி⁴ப்ரகடநதிரஸ்காரபடவே
ஜநோঽயம் காமாக்ஷ்யாஶ்சரணநலிநாய ஸ்ப்ருʼஹயதே ॥ 3 ॥

வஹந்தீ ஸைந்தூ³ரீம் ஸரணிமவநம்ராமரபுறீ-
புரந்த்⁴ரீஸீமந்தே கவிகமலபா³லார்கஸுஷமா ।
த்ரயீஸீமந்திந்யா: ஸ்தநதடநிசோலாருணபடீ
விபா⁴ந்தீ காமாக்ஷ்யா: பத³நலிநகாந்திர்விஜயதே ॥ 4 ॥

ப்ரணம்ரீபூ⁴தஸ்ய ப்ரணயகலஹத்ரஸ்தமநஸ:
ஸ்மராராதேஶ்சூடா³வியதி க்³ருʼஹமேதீ⁴ ஹிமகர: ।
யயோ: ஸாந்த்⁴யாம் காந்திம் வஹதி ஸுஷமாபி⁴ஶ்சரணயோ:
தயோர்மே காமாக்ஷ்யா ஹ்ருʼத³யமபதந்த்³ரம் விஹரதாம் ॥ 5 ॥

யயோ: பீடா²யந்தே விபு³த⁴முகுடீநாம் படலிகா
யயோ: ஸௌதா⁴யந்தே ஸ்வயமுத³யபா⁴ஜோ ப⁴ணிதய: ।
யயோ: தா³ஸாயந்தே ஸரஸிஜப⁴வாத்³யாஶ்சரணயோ:
தயோர்மே காமாக்ஷ்யா தி³நமநு வரீவர்து ஹ்ருʼத³யம் ॥ 6 ॥

நயந்தீ ஸங்கோசம் ஸரஸிஜருசம் தி³க்பரிஸரே
ஸ்ருʼஜந்தீ லௌஹித்யம் நக²கிரணசந்த்³ரார்த⁴க²சிதா ।
கவீந்த்³ராணாம் ஹ்ருʼத்கைரவவிகஸநோத்³யோக³ஜநநீ
ஸ்பு²ரந்தீ காமாக்ஷ்யா: சரணருசிஸந்த்⁴யா விஜயதே ॥ 7 ॥

விராவைர்மாஞ்ஜீரை: கிமபி கத²யந்தீவ மது⁴ரம்
புரஸ்தாதா³நம்ரே புரவிஜயிநி ஸ்மேரவத³நே ।
வயஸ்யேவ ப்ரௌடா⁴ ஶிதி²லயதி யா ப்ரேமகலஹ-
ப்ரரோஹம் காமாக்ஷ்யா: சரணயுக³ளீ ஸா விஜயதே ॥ 8 ॥

ஸுபர்வஸ்த்ரீலோலாலகபரிசிதம் ஷட்பத³குலை:
ஸ்பு²ரல்லாக்ஷாராக³ம் தருணதரணிஜ்யோதிரருணை: ।
ப்⁴ருʼதம் காந்த்யம்போ⁴பி:⁴ விஸ்ருʼமரமரந்தை:³ ஸரஸிஜை:
வித⁴த்தே காமாக்ஷ்யா: சரணயுக³ளம் ப³ந்து⁴பத³வீம் ॥ 9 ॥

ரஜ:ஸம்ஸர்கே³ঽபி ஸ்தி²தமரஜஸாமேவ ஹ்ருʼத³யே
பரம் ரக்தத்வேந ஸ்தி²தமபி விரக்தைகஶரணம் ।
அலப்⁴யம் மந்தா³நாம் த³த⁴த³பி ஸதா³ மந்த³க³திதாம்
வித⁴த்தே காமாக்ஷ்யா: சரணயுக³மாஶ்சர்யலஹரீம் ॥ 10 ॥

ஜடாலா மஞ்ஜீரஸ்பு²ரத³ருணரத்நாம்ஶுநிகரை:
நிஷித³ந்தீ மத்⁴யே நக²ருசிஜ²ரீகா³ங்க³பயஸாம் ।
ஜக³த்த்ராணம் கர்தும் ஜநநி மம காமாக்ஷி நியதம்
தபஶ்சர்யாம் த⁴த்தே தவ சரணபாதோ²ஜயுக³ளீ ॥ 11 ॥

துலாகோடித்³வந்த்³வக்கணிதப⁴ணிதாபீ⁴திவசஸோ:
விநம்ரம் காமாக்ஷீ விஸ்ருʼமரமஹ:பாடலிதயோ: ।
க்ஷணம் விந்யாஸேந க்ஷபிததமஸோர்மே லலிதயோ:
புநீயாந்மூர்தா⁴நம் புரஹரபுரந்த்⁴ரீ சரணயோ: ॥ 12 ॥

ப⁴வாநி த்³ருஹ்யேதாம் ப⁴வநிபி³டி³தேப்⁴யோ மம முஹு-
ஸ்தமோவ்யாமோஹேப்⁴யஸ்தவ ஜநநி காமாக்ஷி சரணௌ ।
யயோர்லாக்ஷாபி³ந்து³ஸ்பு²ரணத⁴ரணாத்³த்⁴வர்ஜடிஜடா-
குடீரா ஶோணாங்கம் வஹதி வபுரேணாங்ககலிகா ॥ 13 ॥

பவித்ரீகுர்யுர்நு: பத³தலபு⁴வ: பாடலருச:
பராகா³ஸ்தே பாபப்ரஶமநது⁴ரீணா: பரஶிவே ।
கணம் லப்³து⁴ம் யேஷாம் நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி விவஶா
வலந்தோ வ்யாதந்வந்த்யஹமஹமிகாம் மாத⁴வமுகா:² ॥ 14 ॥

ப³லாகாமாலாபி⁴ர்நக²ருசிமயீபி:⁴ பரிவ்ருʼதே
விநம்ரஸ்வர்நாரீவிகசகசகாலாம்பு³த³குலே ।
ஸ்பு²ரந்த: காமாக்ஷி ஸ்பு²டத³லிதப³ந்தூ⁴கஸுஹ்ருʼத³-
ஸ்தடில்லேகா²யந்தே தவ சரணபாதோ²ஜகிரணா: ॥ 15 ॥

ஸராக:³ ஸத்³வேஷ: ப்ரஸ்ருʼமரஸரோஜே ப்ரதிதி³நம்
நிஸர்கா³தா³க்ராமந்விபு³த⁴ஜநமூர்தா⁴நமதி⁴கம் ।
கத²ங்காரம் மாத: கத²ய பத³பத்³மஸ்தவ ஸதாம்
நதாநாம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி கைவல்யஸரணிம் ॥ 16 ॥

ஜபாலக்ஷ்மீஶோணோ ஜநிதபரமஜ்ஞாநநலிநீ-
விகாஸவ்யாஸங்கோ³ விப²லிதஜக³ஜ்ஜாட்³யக³ரிமா ।
மந:பூர்வாத்³ரிம் மே திலகயது காமாக்ஷி தரஸா
தமஸ்காண்ட³த்³ரோஹீ தவ சரணபாதோ²ஜரமண: ॥ 17 ॥

நமஸ்குர்ம: ப்ரேங்க²ந்மணிகடகநீலோத்பலமஹ:-
பயோதௌ⁴ ரிங்க²த்³பி⁴ர்நக²கிரணபே²நைர்த⁴வளிதே ।
ஸ்பு²டம் குர்வாணாய ப்ரப³லசலதௌ³ர்வாநலஶிகா²-
விதர்கம் காமாக்ஷ்யா: ஸததமருணிம்நே சரணயோ: ॥ 18 ॥

ஶிவே பாஶாயேதாமலகு⁴நி தம:கூபகுஹரே
தி³நாதீ⁴ஶாயேதாம் மம ஹ்ருʼத³யபாதோ²ஜவிபிநே ।
நபோ⁴மாஸாயேதாம் ஸரஸகவிதாரீதிஸரிதி
த்வதீ³யௌ காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருʼதகிரணௌ தே³வி சரணௌ ॥ 19 ॥

நிஷக்தம் ஶ்ருத்யந்தே நயநமிவ ஸத்³வ்ருʼத்தருசிரை:
ஸமைர்ஜுஷ்டம் ஶுத்³தை⁴ரத⁴ரமிவ ரம்யைர்த்³விஜக³ணை: ।
ஶிவே வக்ஷோஜந்மத்³விதயமிவ முக்தாஶ்ரிதமுமே
த்வதீ³யம் காமாக்ஷி ப்ரணதஶரணம் நௌமி சரணம் ॥ 20 ॥

நமஸ்யாஸம்ஸஜ்ஜந்நமுசிபரிபந்தி²ப்ரணயிநீ-
நிஸர்க³ப்ரேங்கோ²லத்குரலகுலகாலாஹிஶப³லே ।
நக²ச்சா²யாது³க்³தோ⁴த³தி⁴பயஸி தே வைத்³ருமருசாம்
ப்ரசாரம் காமாக்ஷி ப்ரசுரயதி பாதா³ப்³ஜஸுஷமா ॥ 21 ॥

கதா³ தூ³ரீகர்தும் கடுது³ரிதகாகோலஜநிதம்
மஹாந்தம் ஸந்தாபம் மத³நபரிபந்தி²ப்ரியதமே ।
க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி த்ரிபு⁴வநபரீதாபஹரணே
படீயாம்ஸம் லப்ஸ்யே பத³கமலஸேவாம்ருʼதரஸம் ॥ 22 ॥

யயோ: ஸாந்த்⁴யம் ரோசி: ஸததமருணிம்நே ஸ்ப்ருʼஹயதே
யயோஶ்சாந்த்³ரீ காந்தி: பரிபததி த்³ருʼஷ்ட்வா நக²ருசிம் ।
யயோ: பாகோத்³ரேகம் பிபடி²ஷதி ப⁴க்த்யா கிஸலயம்
ம்ரதி³ம்ந: காமாக்ஷ்யா மநஸி சரணௌ தௌ தநுமஹே ॥ 23 ॥

ஜக³ந்நேத³ம் நேத³ம் பரமிதி பரித்யஜ்ய யதிபி:⁴
குஶாக்³ரீயஸ்வாந்தை: குஶலதி⁴ஷணை: ஶாஸ்த்ரஸரணௌ ।
க³வேஷ்யம் காமாக்ஷி த்⁴ருவமக்ருʼதகாநாம் கி³ரிஸுதே
கி³ராமைத³ம்பர்யம் தவ சரணபத்³மம் விஜயதே ॥ 24 ॥

க்ருʼதஸ்நாநம் ஶாஸ்த்ராம்ருʼதஸரஸி காமாக்ஷி நிதராம்
த³தா⁴நம் வைஶத்³யம் கலிதரஸமாநந்த³ஸுத⁴யா ।
அலங்காரம் பூ⁴மேர்முநிஜநமநஶ்சிந்மயமஹா-
பயோதே⁴ரந்தஸ்ஸ்த²ம் தவ சரணரத்நம் ம்ருʼக³யதே ॥ 25 ॥

மநோகே³ஹே மோஹோத்³ப⁴வதிமிரபூர்ணே மம முஹு:
த³ரித்³ராணீகுர்வந்தி³நகரஸஹஸ்ராணி கிரணை: ।
வித⁴த்தாம் காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருʼமரதமோவஞ்சநசண:
க்ஷணார்த⁴ம் ஸாந்நித்⁴யம் சரணமணிதீ³போ ஜநநி தே ॥ 26 ॥

கவீநாம் சேதோவந்நக²ரருசிஸம்பர்கி விபு³த⁴-
ஸ்ரவந்தீஸ்ரோதோவத்படுமுக²ரிதம் ஹம்ஸகரவை: ।
தி³நாரம்ப⁴ஶ்ரீவந்நியதமருணச்சா²யஸுப⁴க³ம்
மத³ந்த: காமாக்ஷ்யா: ஸ்பு²ரது பத³பங்கேருஹயுக³ம் ॥ 27 ॥

ஸதா³ கிம் ஸம்பர்காத்ப்ரக்ருʼதிகடி²நைர்நாகிமுகுடை:
தடைர்நீஹாராத்³ரேரதி⁴கமணுநா யோகி³மநஸா ।
விபி⁴ந்தே ஸம்மோஹம் ஶிஶிரயதி ப⁴க்தாநபி த்³ருʼஶாம்
அத்³ருʼஶ்யம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி தே பாத³யுக³ளம் ॥ 28 ॥

பவித்ராப்⁴யாமம்ப³ ப்ரக்ருʼதிம்ருʼது³லாப்⁴யாம் தவ ஶிவே
பதா³ப்⁴யாம் காமாக்ஷி ப்ரஸப⁴மபி⁴பூ⁴தை: ஸசகிதை: ।
ப்ரவாலைரம்போ⁴ஜைரபி ச வநவாஸவ்ரதத³ஶா:
ஸதை³வாரப்⁴யந்தே பரிசரிதநாநாத்³விஜக³ணை: ॥ 29 ॥

சிராத்³த்³ருʼஶ்யா ஹம்ஸை: கத²மபி ஸதா³ ஹம்ஸஸுலப⁴ம்
நிரஸ்யந்தீ ஜாட்³யம் நியதஜட³மத்⁴யைகஶரணம் ।
அதோ³ஷவ்யாஸங்கா³ ஸததமபி தோ³ஷாப்திமலிநம்
பயோஜம் காமாக்ஷ்யா: பரிஹஸதி பாதா³ப்³ஜயுக³ளீ ॥ 30 ॥

ஸுராணாமாநந்த³ப்ரப³லநதயா மண்ட³நதயா
நகே²ந்து³ஜ்யோத்ஸ்நாபி⁴ர்விஸ்ருʼமரதம:க²ண்ட³நதயா ।
பயோஜஶ்ரீத்³வேஷவ்ரதரததயா த்வச்சரணயோ:
விலாஸ: காமாக்ஷி ப்ரகடயதி நைஶாகரத³ஶாம் ॥ 31 ॥

ஸிதிம்நா காந்தீநாம் நக²ரஜநுஷாம் பாத³நலிந-
ச்ச²வீநாம் ஶோணிம்நா தவ ஜநநி காமாக்ஷி நமநே ।
லப⁴ந்தே மந்தா³ரக்³ரதி²தநவப³ந்தூ⁴ககுஸும-
ஸ்ரஜாம் ஸாமீசீந்யம் ஸுரபுரபுரந்த்⁴ரீகசப⁴ரா: ॥ 32 ॥

ஸ்பு²ரந்மத்⁴யே ஶுத்³தே⁴ நக²கிரணது³க்³தா⁴ப்³தி⁴பயஸாம்
வஹந்நப்³ஜம் சக்ரம் த³ரமபி ச லேகா²த்மகதயா ।
ஶ்ரிதோ மாத்ஸ்யம் ரூபம் ஶ்ரியமபி த³தா⁴நோ நிருபமாம்
த்ரிதா⁴மா காமாக்ஷ்யா: பத³நலிநநாமா விஜயதே ॥ 33 ॥

நக²ஶ்ரீஸந்நத்³த⁴ஸ்தப³கநிசித: ஸ்வைஶ்ச கிரணை:
பிஶங்கை:³ காமாக்ஷி ப்ரகடிதலஸத்பல்லவருசி: ।
ஸதாம் க³ம்ய: ஶங்கே ஸகலப²லதா³தா ஸுரதரு:
த்வதீ³ய: பாதோ³ঽயம் துஹிநகி³ரிராஜந்யதநயே ॥ 34 ॥

வஷட்குர்வந்மாஞ்ஜீரகலகலை: கர்மலஹரீ-
ஹவீம்ஷி ப்ரௌத்³த³ண்ட³ம் ஜ்வலதி பரமஜ்ஞாநத³ஹநே ।
மஹீயாந்காமாக்ஷி ஸ்பு²டமஹஸி ஜோஹோதி ஸுதி⁴யாம்
மநோவேத்³யாம் மாதஸ்தவ சரணயஜ்வா கி³ரிஸுதே ॥ 35 ॥

மஹாமந்த்ரம் கிஞ்சிந்மணிகடகநாதை³ர்ம்ருʼது³ ஜபந்
க்ஷிபந்தி³க்ஷு ஸ்வச்ச²ம் நக²ருசிமயம் பா⁴ஸ்மநரஜ: ।
நதாநாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதிபடுரச்சாட்ய மமதா-
பிஶாசீம் பாதோ³ঽயம் ப்ரகடயதி தே மாந்த்ரிகத³ஶாம் ॥ 36 ॥

உதீ³தே போ³தே⁴ந்தௌ³ தமஸி நிதராம் ஜக்³முஷி த³ஶாம்
த³ரித்³ராம் காமாக்ஷி ப்ரகடமநுராக³ம் வித³த⁴தீ ।
ஸிதேநாச்சா²த்³யாங்க³ம் நக²ருசிபடேநாங்க்⁴ரியுக³ளீ-
புரந்த்⁴ரீ தே மாத: ஸ்வயமபி⁴ஸரத்யேவ ஹ்ருʼத³யம் ॥ 37 ॥

தி³நாரம்ப:⁴ ஸம்பந்நலிநவிபிநாநாமபி⁴நவோ
விகாஸோ வாஸந்த: ஸுகவிபிகலோகஸ்ய நியத: ।
ப்ரதோ³ஷ: காமாக்ஷி ப்ரகடபரமஜ்ஞாநஶஶிந-
ஶ்சகாஸ்தி த்வத்பாத³ஸ்மரணமஹிமா ஶைலதநயே ॥ 38 ॥

த்⁴ருʼதச்சா²யம் நித்யம் ஸரஸிருஹமைத்ரீபரிசிதம்
நிதா⁴நம் தீ³ப்தீநாம் நிகி²லஜக³தாம் போ³த⁴ஜநகம் ।
முமுக்ஷூணாம் மார்க³ப்ரத²நபடு காமாக்ஷி பத³வீம்
பத³ம் தே பாதங்கீ³ம் பரிகலயதே பர்வதஸுதே ॥ 39 ॥

ஶநைஸ்தீர்த்வா மோஹாம்பு³தி⁴மத² ஸமாரோடு⁴மநஸ:
க்ரமாத்கைவல்யாக்²யாம் ஸுக்ருʼதிஸுலபா⁴ம் ஸௌத⁴வளபீ⁴ம் ।
லப⁴ந்தே நி:ஶ்ரேணீமிவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி சரணம்
புரஶ்சர்யாபி⁴ஸ்தே புரமத²நஸீமந்திநி ஜநா: ॥ 40 ॥

ப்ரசண்டா³ர்திக்ஷோப⁴ப்ரமத²நக்ருʼதே ப்ராதிப⁴ஸரி-
த்ப்ரவாஹப்ரோத்³த³ண்டீ³கரணஜலதா³ய ப்ரணமதாம் ।
ப்ரதீ³பாய ப்ரௌடே⁴ ப⁴வதமஸி காமாக்ஷி சரண-
ப்ரஸாதௌ³ந்முக்²யாய ஸ்ப்ருʼஹயதி ஜநோঽயம் ஜநநி தே ॥ 41 ॥

மருத்³பி:⁴ ஸம்ஸேவ்யா ஸததமபி சாஞ்சல்யரஹிதா
ஸதா³ருண்யம் யாந்தீ பரிணதித³ரித்³ராணஸுஷமா ।
கு³ணோத்கர்ஷாந்மாஞ்ஜீரககலகலைஸ்தர்ஜநபடு:
ப்ரவாலம் காமாக்ஷ்யா: பரிஹஸதி பாதா³ப்³ஜயுக³ளீ ॥ 42 ॥

ஜக³த்³ரக்ஷாத³க்ஷா ஜலஜருசிஶிக்ஷாபடுதரா
ஸமைர்நம்யா ரம்யா ஸததமபி⁴க³ம்யா பு³த⁴ஜநை: ।
த்³வயீ லீலாலோலா ஶ்ருதிஷு ஸுரபாலாதி³முகுடீ-
தடீஸீமாதா⁴மா தவ ஜநநி காமாக்ஷி பத³யோ: ॥ 43 ॥

கி³ராம் தூ³ரௌ சோரௌ ஜடி³மதிமிராணாம் க்ருʼதஜக³-
த்பரித்ராணௌ ஶோணௌ முநிஹ்ருʼத³யலீலைகநிபுணௌ ।
நகை:² ஸ்மேரௌ ஸாரௌ நிக³மவசஸாம் க²ண்டி³தப⁴வ-
க்³ரஹோந்மாதௌ³ பாதௌ³ தவ ஜநநி காமாக்ஷி கலயே ॥ 44 ॥

அவிஶ்ராந்தம் பங்கம் யத³பி கலயந்யாவகமயம்
நிரஸ்யந்காமாக்ஷி ப்ரணமநஜுஷாம் பங்கமகி²லம் ।
துலாகோடித்³வந்த³ம் த³த⁴த³பி ச க³ச்ச²ந்நதுலதாம்
கி³ராம் மார்க³ம் பாதோ³ கி³ரிவரஸுதே லங்க⁴யதி தே ॥ 45 ॥

ப்ரவாலம் ஸவ்ரீலம் விபிநவிவரே வேபயதி யா
ஸ்பு²ரல்லீலம் பா³லாதபமதி⁴கபா³லம் வத³தி யா ।
ருசிம் ஸாந்த்⁴யாம் வந்த்⁴யாம் விரசயதி யா வர்த⁴யது ஸா
ஶிவம் மே காமாக்ஷ்யா: பத³நலிநபாடல்யலஹரீ ॥ 46 ॥

கிரஞ்ஜ்யோத்ஸ்நாரீதிம் நக²முக²ருசா ஹம்ஸமநஸாம்
விதந்வாந: ப்ரீதிம் விகசதருணாம்போ⁴ருஹருசி: ।
ப்ரகாஶ: ஶ்ரீபாத³ஸ்தவ ஜநநி காமாக்ஷி தநுதே
ஶரத்காலப்ரௌடி⁴ம் ஶஶிஶகலசூட³ப்ரியதமே ॥ 47 ॥

நகா²ங்கூரஸ்மேரத்³யுதிவிமலக³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸுக²ம்
க்ருʼதஸ்நாநம் ஜ்ஞாநாம்ருʼதமமலமாஸ்வாத்³ய நியதம் ।
உத³ஞ்சந்மஞ்ஜீரஸ்பு²ரணமணிதீ³பே மம மநோ
மநோஜ்ஞே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமணிஹர்ம்யே விஹரதாம் ॥ 48 ॥

ப⁴வாம்போ⁴தௌ⁴ நௌகாம் ஜடி³மவிபிநே பாவகஶிகா²-
மமர்த்யேந்த்³ராதீ³நாமதி⁴முகுடமுத்தம்ஸகலிகாம் ।
ஜக³த்தாபே ஜ்யோத்ஸ்நாமக்ருʼதகவச:பஞ்ஜரபுடே
ஶுகஸ்த்ரீம் காமாக்ஷ்யா மநஸி கலயே பாத³யுக³ளீம் ॥ 49 ॥

பரத்மப்ராகாஶ்யப்ரதிப²லநசுஞ்சு: ப்ரணமதாம்
மநோஜ்ஞஸ்த்வத்பாதோ³ மணிமுகுரமுத்³ராம் கலயதே ।
யதீ³யாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதிமஸ்ருʼணா: ஶோத⁴கத³ஶாம்
விதா⁴தும் சேஷ்ட²ந்தே ப³லரிபுவதூ⁴டீகசப⁴ரா: ॥ 50 ॥

அவிஶ்ராந்தம் திஷ்ட²ந்நக்ருʼதகவச:கந்த³ரபுடீ-
குடீராந்த: ப்ரௌட⁴ம் நக²ருசிஸடாலீம் ப்ரகடயந் ।
ப்ரசண்ட³ம் க²ண்ட³த்வம் நயது மம காமாக்ஷி தரஸா
தமோவேதண்டே³ந்த்³ரம் தவ சரணகண்டீ²ரவபதி: ॥ 51 ॥

புரஸ்தாத்காமாக்ஷி ப்ரசுரரஸமாக²ண்ட³லபுரீ-
புரந்த்⁴ரீணாம் லாஸ்யம் தவ லலிதமாலோக்ய ஶநகை: ।
நக²ஶ்ரீபி:⁴ ஸ்மேரா ப³ஹு விதநுதே நூபுரரவை-
ஶ்சமத்க்ருʼத்யா ஶங்கே சரணயுக³ளீ சாடுரசநா: ॥ 52 ॥

ஸரோஜம் நிந்த³ந்தீ நக²கிரணகர்பூரஶிஶிரா
நிஷிக்தா மாராரேர்முகுடஶஶிரேகா²ஹிமஜலை: ।
ஸ்பு²ரந்தீ காமாக்ஷி ஸ்பு²டருசிமயே பல்லவசயே
தவாத⁴த்தே மைத்ரீம் பதி²கஸுத்³ருʼஶா பாத³யுக³ளீ ॥ 53 ॥

நதாநாம் ஸம்பத்தேரநவரதமாகர்ஷணஜப:
ப்ரரோஹத்ஸம்ஸாரப்ரஸரக³ரிமஸ்தம்ப⁴நஜப: ।
த்வதீ³ய: காமாக்ஷி ஸ்மரஹரமநோமோஹநஜப:
படீயாந்ந: பாயாத்பத³நலிநமஞ்ஜீரநிநத:³ ॥ 54 ॥

விதந்வீதா² நாதே² மம ஶிரஸி காமாக்ஷி க்ருʼபயா
பதா³ம்போ⁴ஜந்யாஸம் பஶுபரிப்³ருʼட⁴ப்ராணத³யிதே ।
பிப³ந்தோ யந்முத்³ராம் ப்ரகடமுபகம்பாபரிஸரம்
த்³ருʼஶா நாநந்த்³யந்தே நலிநப⁴வநாராயணமுகா:² ॥ 55 ॥

ப்ரணாமோத்³யத்³ப்³ருʼந்தா³ரமுகுடமந்தா³ரகலிகா-
விலோலல்லோலம்ப³ப்ரகரமயதூ⁴மப்ரசுரிமா ।
ப்ரதீ³ப்த: பாதா³ப்³ஜத்³யுதிவிததிபாடல்யலஹரீ-
க்ருʼஶாநு: காமாக்ஷ்யா மம த³ஹது ஸம்ஸாரவிபிநம் ॥ 56 ॥

வலக்ஷஶ்ரீர்ருʼக்ஷாதி⁴பஶிஶுஸத்³ருʼக்ஷைஸ்தவ நகை:²
ஜிக்⁴ருʼக்ஷுர்த³க்ஷத்வம் ஸரஸிருஹபி⁴க்ஷுத்வகரணே ।
க்ஷணாந்மே காமாக்ஷி க்ஷபிதப⁴வஸங்க்ஷோப⁴க³ரிமா
வசோவைசக்ஷந்யம் சரணயுக³ளீ பக்ஷ்மலயதாத் ॥ 57 ॥

ஸமந்தாத்காமாக்ஷி க்ஷததிமிரஸந்தாநஸுப⁴கா³ந்
அநந்தாபி⁴ர்பா⁴பி⁴ர்தி³நமநு தி³க³ந்தாந்விரசயந் ।
அஹந்தாயா ஹந்தா மம ஜடி³மத³ந்தாவலஹரி:
விபி⁴ந்தாம் ஸந்தாபம் தவ சரணசிந்தாமணிரஸௌ ॥ 58 ॥

த³தா⁴நோ பா⁴ஸ்வத்தாமம்ருʼதநிலயோ லோஹிதவபு:
விநம்ராணாம் ஸௌம்யோ கு³ருரபி கவித்வம் ச கலயந் ।
க³தௌ மந்தோ³ க³ங்கா³த⁴ரமஹிஷி காமாக்ஷி ப⁴ஜதாம்
தம:கேதுர்மாதஸ்தவ சரணபத்³மோ விஜயதே ॥ 59 ॥

நயந்தீம் தா³ஸத்வம் நலிநப⁴வமுக்²யாநஸுலப⁴-
ப்ரதா³நாத்³தீ³நாநாமமரதருதௌ³ர்பா⁴க்³யஜநநீம் ।
ஜக³ஜ்ஜந்மக்ஷேமக்ஷயவிதி⁴ஷு காமாக்ஷி பத³யோ-
ர்து⁴ரீணாமீஷ்டே கரஸ்தவ ப⁴ணிதுமாஹோபுருஷிகாம் ॥ 60 ॥

ஜநோঽயம் ஸந்தப்தோ ஜநநி ப⁴வசண்டா³ம்ஶுகிரணை:
அலப்³த⁴வைகம் ஶீதம் கணமபி பரஜ்ஞாநபயஸ: ।
தமோமார்கே³ பாந்த²ஸ்தவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி ஶிஶிராம்
பதா³ம்போ⁴ஜச்சா²யாம் பரமஶிவஜாயே ம்ருʼக³யதே ॥ 61 ॥

ஜயத்யம்ப³ ஶ்ரீமந்நக²கிரணசீநாம்ஶுகமயம்
விதாநம் பி³ப்⁴ராணே ஸுரமுகுடஸங்க⁴ட்டமஸ்ருʼணே ।
நிஜாருண்யக்ஷௌமாஸ்தரணவதி காமாக்ஷி ஸுலபா⁴
பு³தை:⁴ ஸம்விந்நாரீ தவ சரணமாணிக்யப⁴வநே ॥ 62 ॥

ப்ரதீம: காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிததருணாதி³த்யகிரண-
ஶ்ரியோ மூலத்³ரவ்யம் தவ சரணமத்³ரீந்த்³ரதநயே ।
ஸுரேந்த்³ராஶாமாபூரயதி யத³ஸௌ த்⁴வாந்தமகி²லம்
து⁴நீதே தி³க்³பா⁴கா³நபி ச மஹஸா பாடலயதே ॥ 63 ॥

மஹாபா⁴ஷ்யவ்யாக்²யாபடுஶயநமாரோபயதி வா
ஸ்மரவ்யாபாரேர்ஷ்யாபிஶுநநிடிலம் காரயதி வா ।
த்³விரேபா²ணாமத்⁴யாஸயதி ஸததம் வாதி⁴வஸதிம்
ப்ரணம்ராந்காமாக்ஷ்யா: பத³நலிநமாஹாத்ம்யக³ரிமா ॥ 64 ॥

விவேகாம்ப⁴ஸ்ஸ்ரோதஸ்ஸ்நபநபரிபாடீஶிஶிரிதே
ஸமீபூ⁴தே ஶாஸ்த்ரஸ்மரணஹலஸங்கர்ஷணவஶாத் ।
ஸதாம் சேத:க்ஷேத்ரே வபதி தவ காமாக்ஷி சரணோ
மஹாஸம்வித்ஸஸ்யப்ரகரவரபீ³ஜம் கி³ரிஸுதே ॥ 65 ॥

த³தா⁴நோ மந்தா³ரஸ்தப³கபரிபாடீம் நக²ருசா
வஹந்தீ³ப்தாம் ஶோணாங்கு³லிபடலசாம்பேயகலிகாம் ।
அஶோகோல்லாஸம் ந: ப்ரசுரயது காமாக்ஷி சரணோ
விகாஸீ வாஸந்த: ஸமய இவ தே ஶர்வத³யிதே ॥ 66 ॥

நகா²ம்ஶுப்ராசுர்யப்ரஸ்ருʼமரமராலாலித⁴வள:
ஸ்பு²ரந்மஞ்ஜீரோத்³யந்மரகதமஹஶ்ஶைவலயுத: ।
ப⁴வத்யா: காமாக்ஷி ஸ்பு²டசரணபாடல்யகபடோ
நத:³ ஶோணாபி⁴க்²யோ நக³பதிதநூஜே விஜயதே ॥ 67 ॥

து⁴நாநம் பங்கௌக⁴ம் பரமஸுலப⁴ம் கண்டககுலை:
விகாஸவ்யாஸங்க³ம் வித³த⁴த³பராதீ⁴நமநிஶம் ।
நகே²ந்து³ஜ்யோத்ஸ்நாபி⁴ர்விஶத³ருசி காமாக்ஷி நிதராம்
அஸாமாந்யம் மந்யே ஸரஸிஜமித³ம் தே பத³யுக³ம் ॥ 68 ॥

கரீந்த்³ராய த்³ருஹ்யத்யலஸக³திலீலாஸு விமலை:
பயோஜைர்மாத்ஸர்யம் ப்ரகடயதி காமம் கலயதே ।
பதா³ம்போ⁴ஜத்³வந்த்³வம் தவ தத³பி காமாக்ஷி ஹ்ருʼத³யம்
முநீநாம் ஶாந்தாநாம் கத²மநிஶமஸ்மை ஸ்ப்ருʼஹயதே ॥ 69 ॥

நிரஸ்தா ஶோணிம்நா சரணகிரணாநாம் தவ ஶிவே
ஸமிந்தா⁴நா ஸந்த்⁴யாருசிரசலராஜந்யதநயே ।
அஸாமர்த்²யாதே³நம் பரிப⁴விதுமேதத்ஸமருசாம்
ஸரோஜாநாம் ஜாநே முகுலயதி ஶோபா⁴ம் ப்ரதிதி³நம் ॥ 70 ॥

உபாதி³க்ஷத்³தா³க்ஷ்யம் தவ சரணநாமா கு³ருரஸௌ
மராலாநாம் ஶங்கே மஸ்ருʼணக³திலாலித்யஸரணௌ ।
அதஸ்தே நிஸ்தந்த்³ரம் நியதமமுநா ஸக்²யபத³வீம்
ப்ரபந்நம் பாதோ²ஜம் ப்ரதி த³த⁴தி காமாக்ஷி குதுகம் ॥ 71 ॥

த³தா⁴நை: ஸம்ஸர்க³ம் ப்ரக்ருʼதிமலிநை: ஷட்பத³குலை:
த்³விஜாதீ⁴ஶஶ்லாகா⁴விதி⁴ஷு வித³த⁴த்³பி⁴ர்முகுலதாம் ।
ரஜோமிஶ்ரை: பத்³மைர்நியதமபி காமாக்ஷி பத³யோ:
விரோத⁴ஸ்தே யுக்தோ விஷமஶரவைரிப்ரியதமே ॥ 72 ॥

கவித்வஶ்ரீமிஶ்ரீகரணநிபுணௌ ரக்ஷணசணௌ
விபந்நாநாம் ஶ்ரீமந்நலிநமஸ்ருʼணௌ ஶோணகிரணௌ ।
முநீந்த்³ராணாமந்த:கரணஶரணௌ மந்த³ஸரணௌ
மநோஜ்ஞௌ காமாக்ஷ்யா து³ரிதஹரணௌ நௌமி சரணௌ ॥ 73 ॥

பரஸ்மாத்ஸர்வஸ்மாத³பி ச பரயோர்முக்திகரயோ:
நக²ஶ்ரீபி⁴ர்ஜ்யோத்ஸ்நாகலிததுலயோஸ்தாம்ரதலயோ: ।
நிலீயே காமாக்ஷ்யா நிக³மநுதயோர்நாகிநதயோ:
நிரஸ்தப்ரோந்மீலந்நலிநமத³யோரேவ பத³யோ: ॥ 74 ॥

ஸ்வபா⁴வாத³ந்யோந்யம் கிஸலயமபீத³ம் தவ பத³ம்
ம்ரதி³ம்நா ஶோணிம்நா ப⁴க³வதி த³தா⁴தே ஸத்³ருʼஶதாம் ।
வநே பூர்வஸ்யேச்சா² ஸததமவநே கிம் து ஜக³தாம்
பரஸ்யேத்த²ம் பே⁴த:³ ஸ்பு²ரதி ஹ்ருʼதி³ காமாக்ஷி ஸுதி⁴யாம் ॥ 75 ॥

கத²ம் வாசாலோঽபி ப்ரகடமணிமஞ்ஜீரநிநதை:³
ஸதை³வாநந்தா³ர்த்³ராந்விரசயதி வாசம்யமஜநாந் ।
ப்ரக்ருʼத்யா தே ஶோணச்ச²விரபி ச காமாக்ஷி சரணோ
மநீஷாநைர்மல்யம் கத²மிவ ந்ருʼணாம் மாம்ஸலயதே ॥ 76 ॥

சலத்த்ருʼஷ்ணாவீசீபரிசலநபர்யாகுலதயா
முஹுர்ப்⁴ராந்தஸ்தாந்த: பரமஶிவவாமாக்ஷி பரவாந் ।
திதீர்ஷு: காமாக்ஷி ப்ரசுரதரகர்மாம்பு³தி⁴மமும்
கதா³ஹம் லப்ஸ்யே தே சரணமணிஸேதும் கி³ரிஸுதே ॥ 77 ॥

விஶுஷ்யந்த்யாம் ப்ரஜ்ஞாஸரிதி து³ரிதக்³ரீஷ்மஸமய-
ப்ரபா⁴வேண க்ஷீணே ஸதி மம மந:கேகிநி ஶுசா ।
த்வதீ³ய: காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதசரணாம்போ⁴த³மஹிமா
நபோ⁴மாஸாடோபம் நக³பதிஸுதே கிம் ந குருதே ॥ 78 ॥

விநம்ராணாம் சேதோப⁴வநவலபீ⁴ஸீம்நி சரண-
ப்ரதீ³பே ப்ராகாஶ்யம் த³த⁴தி தவ நிர்தூ⁴ததமஸி ।
அஸீமா காமாக்ஷி ஸ்வயமலகு⁴து³ஷ்கர்மலஹரீ
விகூ⁴ர்ணந்தீ ஶாந்திம் ஶலப⁴பரிபாடீவ ப⁴ஜதே ॥ 79 ॥

விராஜந்தீ ஶுக்திர்நக²கிரணமுக்தாமணிததே:
விபத்பாதோ²ராஶௌ தரிரபி நராணாம் ப்ரணமதாம் ।
த்வதீ³ய: காமாக்ஷி த்⁴ருவமலகு⁴வஹ்நிர்ப⁴வவநே
முநீநாம் ஜ்ஞாநாக்³நேரரணிரயமங்கி⁴ர்விஜயதே ॥ 80 ॥

ஸமஸ்தை: ஸம்ஸேவ்ய: ஸததமபி காமாக்ஷி விபு³தை:⁴
ஸ்துதோ க³ந்த⁴ர்வஸ்த்ரீஸுலலிதவிபஞ்சீகலரவை: ।
ப⁴வத்யா பி⁴ந்தா³நோ ப⁴வகி³ரிகுலம் ஜ்ருʼம்பி⁴ததமோ-
ப³லத்³ரோஹீ மாதஶ்சரணபுருஹூதோ விஜயதே ॥ 81 ॥

வஸந்தம் ப⁴க்தாநாமபி மநஸி நித்யம் பரிலஸத்³-
க⁴நச்சா²யாபூர்ணம் ஶுசிமபி ந்ருʼணாம் தாபஶமநம் ।
நகே²ந்து³ஜ்யோத்ஸ்நாபி:⁴ ஶிஶிரமபி பத்³மோத³யகரம்
நமாம: காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமதி⁴காஶ்சர்யகரணம் ॥ 82 ॥

கவீந்த்³ராணாம் நாநாப⁴ணிதிகு³ணசித்ரீக்ருʼதவச:-
ப்ரபஞ்சவ்யாபாரப்ரகடநகலாகௌஶலநிதி:⁴ ।
அத:⁴குர்வந்நப்³ஜம் ஸநகப்⁴ருʼகு³முக்²யைர்முநிஜநை:
நமஸ்ய: காமாக்ஷ்யாஶ்சரணபரமேஷ்டீ² விஜயதே ॥ 83 ॥

ப⁴வத்யா: காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதபத³பங்கேருஹபு⁴வாம்
பராகா³ணாம் பூரை: பரிஹ்ருʼதகலங்கவ்யதிகரை: ।
நதாநாமாம்ருʼஷ்டே ஹ்ருʼத³யமுகுரே நிர்மலருசி
ப்ரஸந்நே நிஶ்ஶேஷம் ப்ரதிப²லதி விஶ்வம் கி³ரிஸுதே ॥ 84 ॥

தவ த்ரஸ்தம் பாதா³த்கிஸலயமரண்யாந்தரமகா³த்
பரம் ரேகா²ரூபம் கமலமமுமேவாஶ்ரிதமபூ⁴த் ।
ஜிதாநாம் காமாக்ஷி த்³விதயமபி யுக்தம் பரிப⁴வே
விதே³ஶே வாஸோ வா ஶரணக³மநம் வா நிஜரிபோ: ॥ 85 ॥

க்³ருʼஹீத்வா யாதா²ர்த்²யம் நிக³மவசஸாம் தே³ஶிகக்ருʼபா-
கடாக்ஷர்கஜ்யோதிஶ்ஶமிதமமதாப³ந்த⁴தமஸ: ।
யதந்தே காமாக்ஷி ப்ரதிதி³வஸமந்தர்த்³ரட⁴யிதும்
த்வதீ³யம் பாதா³ப்³ஜம் ஸுக்ருʼதபரிபாகேந ஸுஜநா: ॥ 86 ॥

ஜடா³நாமப்யம்ப³ ஸ்மரணஸமயே தவச்சரணயோ:
ப்⁴ரமந்மந்த²க்ஷ்மாப்⁴ருʼத்³து⁴முகு⁴மிதஸிந்து⁴ப்ரதிப⁴டா: ।
ப்ரஸந்நா: காமாக்ஷி ப்ரஸப⁴மத⁴ரஸ்பந்த³நகரா
ப⁴வந்தி ஸ்வச்ச²ந்த³ம் ப்ரக்ருʼதிபரிபக்கா ப⁴ணிதய: ॥ 87 ॥

வஹந்நப்யஶ்ராந்தம் மது⁴ரநிநத³ம் ஹம்ஸகமஸௌ
தமேவாத:⁴ கர்தும் கிமிவ யததே கேலிக³மநே ।
ப⁴வஸ்யைவாநந்த³ம் வித³த⁴த³பி காமாக்ஷி சரணோ
ப⁴வத்யாஸ்தத்³த்³ரோஹம் ப⁴க³வதி கிமேவம் விதநுதே ॥ 88 ॥

யத³த்யந்தம் தாம்யத்யலஸக³திவார்தாஸ்வபி ஶிவே
ததே³தத்காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதிம்ருʼது³லம் தே பத³யுக³ம் ।
கிரீடை: ஸங்க⁴ட்டம் கத²மிவ ஸுரௌக⁴ஸ்ய ஸஹதே
முநீந்த்³ராணாமாஸ்தே மநஸி ச கத²ம் ஸூசிநிஶிதே ॥ 89 ॥

மநோரங்கே³ மத்கே விபு³த⁴ஜநஸம்மோத³ஜநநீ
ஸராக³வ்யாஸங்க³ம் ஸரஸம்ருʼது³ஸஞ்சாரஸுப⁴கா³ ।
மநோஜ்ஞா காமாக்ஷி ப்ரகடயது லாஸ்யப்ரகரணம்
ரணந்மஞ்ஜீரா தே சரணயுக³ளீநர்தகவதூ:⁴ ॥ 90 ॥

பரிஷ்குர்வந்மாத: பஶுபதிகபர்த³ம் சரணராட்
பராசாம் ஹ்ருʼத்பத்³மம் பரமப⁴ணிதீநாம் ச மகுடம் ।
ப⁴வாக்²யே பாதோ²தௌ⁴ பரிஹரது காமாக்ஷி மமதா-
பராதீ⁴நத்வம் மே பரிமுஷிதபாதோ²ஜமஹிமா ॥ 91 ॥

ப்ரஸூநை: ஸம்பர்காத³மரதருணீகுந்தலப⁴வை:
அபீ⁴ஷ்டாநாம் தா³நாத³நிஶமபி காமாக்ஷி நமதாம் ।
ஸ்வஸங்கா³த்கங்கேலிப்ரஸவஜநகத்வேந ச ஶிவே
த்ரிதா⁴ த⁴த்தே வார்தாம் ஸுரபி⁴ரிதி பாதோ³ கி³ரிஸுதே ॥ 92 ॥

மஹாமோஹஸ்தேநவ்யதிகரப⁴யாத்பாலயதி யோ
விநிக்ஷிப்தம் ஸ்வஸ்மிந்நிஜஜநமநோரத்நமநிஶம் ।
ஸ ராக³ஸ்யோத்³ரேகாத்ஸததமபி காமாக்ஷி தரஸா
கிமேவம் பாதோ³ঽஸௌ கிஸலயருசிம் சோரயதி தே ॥ 93 ॥

ஸதா³ ஸ்வாது³ங்காரம் விஷயலஹரீஶாலிகணிகாம்
ஸமாஸ்வாத்³ய ஶ்ராந்தம் ஹ்ருʼத³யஶுகபோதம் ஜநநி மே ।
க்ருʼபாஜாலே பா²லேக்ஷணமஹிஷி காமாக்ஷி ரப⁴ஸாத்
க்³ருʼஹீத்வா ருந்தீ⁴தா²ரஸ்தவ பத³யுகீ³பஞ்ஜரபுடே ॥ 94 ॥

து⁴நாநம் காமாக்ஷி ஸ்மரணலவமாத்ரேண ஜடி³ம-
ஜ்வரப்ரௌடி⁴ம் கூ³ட⁴ஸ்தி²தி நிக³மநைகுஞ்ஜகுஹரே ।
அலப்⁴யம் ஸர்வேஷாம் கதிசந லப⁴ந்தே ஸுக்ருʼதிந:
சிராத³ந்விஷ்யந்தஸ்தவ சரணஸித்³தௌ⁴ஷத⁴மித³ம் ॥ 95 ॥

ரணந்மஞ்ஜீராப்⁴யாம் லலிதக³மநாப்⁴யாம் ஸுக்ருʼதிநாம்
மநோவாஸ்தவ்யாப்⁴யாம் மதி²ததிமிராப்⁴யாம் நக²ருசா ।
நிதே⁴யாப்⁴யாம் பத்யா நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி ஸததம்
நமஸ்தே பாதா³ப்⁴யாம் நலிநம்ருʼது³லாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே ॥ 96 ॥

ஸுராகே³ ராகேந்து³ப்ரதிநிதி⁴முகே² பர்வதஸுதே
சிரால்லப்⁴யே ப⁴க்த்யா ஶமத⁴நஜநாநாம் பரிஷதா³ ।
மநோப்⁴ருʼங்கோ³ மத்க: பத³கமலயுக்³மே ஜநநி தே
ப்ரகாமம் காமாக்ஷி த்ரிபுரஹரவாமாக்ஷி ரமதாம் ॥ 97 ॥

ஶிவே ஸம்வித்³ரூபே ஶஶிஶகலசூட³ப்ரியதமே
ஶநைர்க³த்யாக³த்யா ஜிதஸுரவரேபே⁴ கி³ரிஸுதே ।
யதந்தே ஸந்தஸ்தே சரணநலிநாலாநயுக³ளே
ஸதா³ ப³த்³த⁴ம் சித்தப்ரமத³கரியூத²ம் த்³ருʼட⁴தரம் ॥ 98 ॥

யஶ: ஸூதே மாதர்மது⁴ரகவிதாம் பக்ஷ்மலயதே
ஶ்ரியம் த³த்தே சித்தே கமபி பரிபாகம் ப்ரத²யதே ।
ஸதாம் பாஶக்³ரந்தி²ம் ஶிதி²லயதி கிம் கிம் ந குருதே
ப்ரபந்நே காமாக்ஷ்யா: ப்ரணதிபரிபாடீ சரணயோ: ॥ 99 ॥

மநீஷாம் மாஹேந்த்³ரீம் ககுப⁴மிவ தே காமபி த³ஶாம்
ப்ரத⁴த்தே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணதருணாதி³த்யகிரண: ।
யதீ³யே ஸம்பர்கே த்⁴ருʼதரஸமரந்தா³ கவயதாம்
பரீபாகம் த⁴த்தே பரிமலவதீ ஸூக்திநலிநீ ॥ 100 ॥

புரா மாராராதி: புரமஜயத³ம்ப³ ஸ்தவஶதை:
ப்ரஸந்நாயாம் ஸத்யாம் த்வயி துஹிநஶைலேந்த்³ரதநயே ।
அதஸ்தே காமாக்ஷி ஸ்பு²ரது தரஸா காலஸமயே
ஸமாயாதே மாதர்மம மநஸி பாதா³ப்³ஜயுக³ளம் ॥ 101 ॥

பத³த்³வந்த்³வம் மந்த³ம் க³திஷு நிவஸந்தம் ஹ்ருʼதி³ ஸதாம்
கி³ராமந்தே ப்⁴ராந்தம் க்ருʼதகரஹிதாநாம் பரிப்³ருʼடே⁴ ।
ஜநாநாமாநந்த³ம் ஜநநி ஜநயந்தம் ப்ரணமதாம்
த்வதீ³யம் காமாக்ஷி ப்ரதிதி³நமஹம் நௌமி விமலம் ॥ 102 ॥

இத³ம் ய: காமாக்ஷ்யாஶ்சரணநலிநஸ்தோத்ரஶதகம்
ஜபேந்நித்யம் ப⁴க்த்யா நிகி²லஜக³தா³ஹ்லாத³ஜநகம் ।
ஸ விஶ்வேஷாம் வந்த்³ய: ஸகலகவிலோகைகதிலக:
சிரம் பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந்பரிணமதி சித்³ரூபகலயா ॥ 103 ॥

பாதா³ரவிந்த³ஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ ஸ்துதிஶதகம் ॥
பாண்டி³த்யம் பரமேஶ்வரி ஸ்துதிவிதௌ⁴ நைவாஶ்ரயந்தே கி³ராம்
வைரிஞ்சாந்யபி கு³ம்ப²நாநி விக³லத்³க³ர்வாணி ஶர்வாணி தே ।
ஸ்தோதும் த்வாம் பரிபு²ல்லநீலநலிநஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம்
வாசாலீகுருதே ததா²பி நிதராம் த்வத்பாத³ஸேவாத³ர: ॥ 1 ॥

தாபிஞ்ச²ஸ்தப³கத்விஷே தநுப்⁴ருʼதாம் தா³ரித்³ர்யமுத்³ராத்³விஷே
ஸம்ஸாராக்²யதமோமுஷே புரரிபோர்வாமாங்கஸீமாஜுஷே ।
கம்பாதீரமுபேயுஷே கவயதாம் ஜிஹ்வாகுடீம் ஜக்³முஷே
விஶ்வத்ராணபுஷே நமோঽஸ்து ஸததம் தஸ்மை பரஞ்ஜ்யோதிஷே ॥ 2 ॥

யே ஸந்த்⁴யாருணயந்தி ஶங்கரஜடாகாந்தாரசந்ரார்ப⁴கம்
ஸிந்தூ³ரந்தி ச யே புரந்த³ரவதூ⁴ஸீமந்தஸீமாந்தரே ।
புண்யம் யே பரிபக்கயந்தி ப⁴ஜதாம் காஞ்சீபுரே மாமமீ
பாயாஸு: பரமேஶ்வரப்ரணயிநீபாதோ³த்³ப⁴வா: பாம்ஸவ: ॥ 3 ॥

காமாட³ம்ப³ரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதாநாம் த்விஷா
காமாரேரநுராக³ஸிந்து⁴மதி⁴கம் கல்லோலிதம் தந்வதீ ।
காமாக்ஷீதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜநநுதா கல்யாணதா³த்ரீ ந்ருʼணாம்
காருண்யாகுலமாநஸா ப⁴க³வதீ கம்பாதடே ஜ்ருʼம்ப⁴தே ॥ 4 ॥

காமாக்ஷீணபராக்ரமப்ரகடநம் ஸம்பா⁴வயந்தீ த்³ருʼஶா
ஶ்யாமா க்ஷீரஸஹோத³ரஸ்மிதருசிப்ரக்ஷாலிதாஶாந்தரா ।
காமாக்ஷீஜநமௌலிபூ⁴ஷணமணிர்வாசாம் பரா தே³வதா
காமாக்ஷீதி விபா⁴தி காபி கருணா கம்பாதடிந்யாஸ்தடே ॥ 5 ॥

ஶ்யாமா காசந சந்த்³ரிகா த்ரிபு⁴வநே புண்யாத்மநாமாநநே
ஸீமாஶூந்யகவித்வவர்ஷஜநநீ யா காபி காத³ம்பி³நீ ।
மாராராதிமநோவிமோஹநவிதௌ⁴ காசிதத்தம:கந்த³லீ
காமாக்ஷ்யா: கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாய மே கல்பதாம் ॥ 6 ॥

ப்ரௌட⁴த்⁴வாந்தகத³ம்ப³கே குமுதி³நீபுண்யாங்குரம் த³ர்ஶயந்
ஜ்யோத்ஸ்நாஸங்க³மநேঽபி கோகமிது²நம் மிஶ்ரம் ஸமுத்³பா⁴வயந் ।
காலிந்தீ³லஹரீத³ஶாம் ப்ரகடயந்கம்ராம் நப⁴ஸ்யத்³பு⁴தாம்
கஶ்சிந்நேத்ரமஹோத்ஸவோ விஜயதே காஞ்சீபுரே ஶூலிந: ॥ 7 ॥

தந்த்³ராஹீநதமாலநீலஸுஷமைஸ்தாருண்யலீலாக்³ருʼஹை:
தாராநாத²கிஶோரலாஞ்சி²தகசைஸ்தாம்ராரவிந்தே³க்ஷணை: ।
மாத: ஸம்ஶ்ரயதாம் மநோ மநஸிஜப்ராக³ல்ப்⁴யநாடி³ந்த⁴மை:
கம்பாதீரசரைர்க⁴நஸ்தநப⁴ரை: புண்யாங்கரை: ஶாங்கரை: ॥ 8 ॥

நித்யம் நிஶ்சலதாமுபேத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதி⁴ம் புஷ்ணதீ
தேஜஸ்ஸஞ்சயபாடவேந கிரணாநுஷ்ணத்³யுதேர்முஷ்ணதீ ।
காஞ்சீமத்⁴யக³தாபி தீ³ப்திஜநநீ விஶ்வாந்தரே ஜ்ருʼம்ப⁴தே
காசிச்சித்ரமஹோ ஸ்ம்ருʼதாபி தமஸாம் நிர்வாபிகா தீ³பிகா ॥ 9 ॥

காந்தை: கேஶருசாம் சயைர்ப்⁴ரமரிதம் மந்த³ஸ்மிதை: புஷ்பிதம்
காந்த்யா பல்லவிதம் பதா³ம்பு³ருஹயோர்நேத்ரத்விஷா பத்ரிதம் ।
கம்பாதீரவநாந்தரம் வித³த⁴தீ கல்யாணஜந்மஸ்த²லீ
காஞ்சீமத்⁴யமஹாமணிர்விஜயதே காசித்க்ருʼபாகந்த³லீ ॥ 10 ॥

ராகாசந்த்³ரஸமாநகாந்திவத³நா நாகாதி⁴ராஜஸ்துதா
மூகாநாமபி குர்வதீ ஸுரது⁴நீநீகாஶவாக்³வைப⁴வம் ।
ஶ்ரீகாஞ்சீநக³ரீவிஹாரரஸிகா ஶோகாபஹந்த்ரீ ஸதாம்
ஏகா புண்யபரம்பரா பஶுபதேராகாரிணீ ராஜதே ॥ 11 ॥

ஜாதா ஶீதலஶைலத: ஸுக்ருʼதிநாம் த்³ருʼஶ்யா பரம் தே³ஹிநாம்
லோகாநாம் க்ஷணமாத்ரஸம்ஸ்மரணத: ஸந்தாபவிச்சே²தி³நீ ।
ஆஶ்சர்யம் ப³ஹு கே²லநம் விதநுதே நைஶ்சல்யமாபி³ப்⁴ரதீ
கம்பாயாஸ்தடஸீம்நி காபி தடிநீ காருண்யபாதோ²மயீ ॥ 12 ॥

ஐக்யம் யேந விரச்யதே ஹரதநௌ த³ம்பா⁴வபும்பா⁴வுகே
ரேகா² யத்கசஸீம்நி ஶேக²ரத³ஶாம் நைஶாகரீ கா³ஹதே ।
ஔந்நத்யம் முஹுரேதி யேந ஸ மஹாந்மேநாஸக:² ஸாநுமாந்
கம்பாதீரவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்தேநைவ தா⁴ம்நா வயம் ॥ 13 ॥

அக்ஷ்ணோஶ்ச ஸ்தநயோ: ஶ்ரியா ஶ்ரவணயோர்பா³ஹ்வோஶ்ச மூலம் ஸ்ப்ருʼஶந்
உத்தம்ஸேந முகே²ந ச ப்ரதிதி³நம் த்³ருஹ்யந்பயோஜந்மநே ।
மாது⁴ர்யேண கி³ராம் க³தேந ம்ருʼது³நா ஹம்ஸாங்க³நாம் ஹ்ரேபயந்
காஞ்சீஸீம்நி சகாஸ்தி கோঽபி கவிதாஸந்தாநபீ³ஜாங்குர: ॥ 14 ॥

க²ண்ட³ம் சாந்த்³ரமஸம் வதம்ஸமநிஶம் காஞ்சீபுரே கே²லநம்
காலாயஶ்ச²விதஸ்கரீம் தநுருசிம் கர்ணஜபே லோசநே ।
தாருண்யோஷ்மநக²ம்பசம் ஸ்தநப⁴ரம் ஜங்கா⁴ஸ்ப்ருʼஶம் குந்தலம்
பா⁴க்³யம் தே³ஶிகஸஞ்சிதம் மம கதா³ ஸம்பாத³யேத³ம்பி³கே ॥ 15 ॥

தந்வாநம் நிஜகேலிஸௌத⁴ஸரணிம் நைஸர்கி³கீணாம் கி³ராம்
கேதா³ரம் கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸஸ்யஶ்ரியாம் ஶாஶ்வதம் ।
அம்ஹோவஞ்சநசுஞ்சு கிஞ்சந ப⁴ஜே காஞ்சீபுரீமண்ட³நம்
பர்யாயச்ச²வி பாகஶாஸநமணே: பௌஷ்பேஷவம் பௌருஷம் ॥ 16 ॥

ஆலோகே முக²பங்கஜே ச த³த⁴தீ ஸௌதா⁴கரீம் சாதுரீம்
சூடா³லங்க்ரியமாணபங்கஜவநீவைராக³மப்ரக்ரியா ।
முக்³த⁴ஸ்மேரமுகீ² க⁴ந்ஸதநதடீமூர்ச்சா²லமத்⁴யாஞ்சிதா
காஞ்சீஸீமநி காமிநீ விஜயதே காசிஜ்ஜக³ந்மோஹிநீ ॥ 17 ॥

யஸ்மிந்நம்ப³ ப⁴வத்கடாக்ஷரஜநீ மந்தே³ঽபி மந்த³ஸ்மித-
ஜ்யோத்ஸ்நாஸம்ஸ்நபிதா ப⁴வத்யபி⁴முகீ² தம் ப்ரத்யஹோ தே³ஹிநம் ।
த்³ரக்ஷாமாக்ஷிகமாது⁴ரீமத³ப⁴ரவ்ரீடா³கரீ வைக²ரீ
காமாக்ஷி ஸ்வயமாதநோத்யபி⁴ஸ்ருʼதிம் வாமேக்ஷணேவ க்ஷணம் ॥ 18 ॥

காலிந்தீ³ஜலகாந்தய: ஸ்மிதருசிஸ்வர்வாஹிநீபாத²ஸி
ப்ரௌட⁴த்⁴வாந்தருச: ஸ்பு²டாத⁴ரமஹோலௌஹித்யஸந்த்⁴யோத³யே ।
மணிக்யோபலகுண்ட³லாம்ஶுஶிகி²நி வ்யாமிஶ்ரதூ⁴மஶ்ரிய:
கல்யாணைகபு⁴வ: கடாக்ஷஸுஷமா: காமாக்ஷி ராஜந்தி தே ॥ 19 ॥

கலகலரணத்காஞ்சீ காஞ்சீவிபூ⁴ஷணமாலிகா
கசப⁴ரலஸச்சந்த்³ரா சந்த்³ராவதம்ஸஸத⁴ர்மிணீ ।
கவிகுலகி³ர்: ஶ்ராவம்ஶ்ராவம் மிலத்புலகாங்குரா
விரசிதஶிர:கம்பா கம்பாதடே பரிஶோப⁴தே ॥ 20 ॥

ஸரஸவசஸாம் வீசீ நீசீப⁴வந்மது⁴மாது⁴ரீ
ப⁴ரிதபு⁴வநா கீர்திர்மூர்திர்மநோப⁴வஜித்வரீ ।
ஜநநி மநஸோ யோக்³யம் போ⁴க்³யம் ந்ருʼணாம் தவ ஜாயதே
கத²மிவ விநா காஞ்சீபூ⁴ஷே கடாக்ஷதரங்கி³தம் ॥ 21 ॥

ப்⁴ரமரிதஸரித்கூலோ நீலோத்பலப்ரப⁴யாঽঽப⁴யா
நதஜநதம:க²ண்டீ³ துண்டீ³ரஸீம்நி விஜ்ருʼம்ப⁴தே ।
அசலதபஸாமேக: பாக: ப்ரஸூநஶராஸந-
ப்ரதிப⁴டமநோஹாரீ நாரீகுலைகஶிகா²மணி: ॥ 22 ॥

மது⁴ரவசஸோ மந்த³ஸ்மேரா மதங்க³ஜகா³மிந:
தருணிமஜுஷஸ்தாபிச்சா²பா⁴ஸ்தம:பரிபந்தி²ந: ।
குசப⁴ரநதா: குர்யுர்ப⁴த்³ரம் குரங்க³விலோசநா:
கலிதகருணா: காஞ்சீபா⁴ஜ: கபாலிமஹோத்ஸவா: ॥ 23 ॥

கமலஸுஷமாக்ஷ்யாரோஹே விசக்ஷணவீக்ஷணா:
குமுத³ஸுக்ருʼதக்ரீடா³சூடா³லகுந்தலப³ந்து⁴ரா: ।
ருசிரருசிபி⁴ஸ்தாபிச்ச²ஶ்ரீப்ரபஞ்சநசுஞ்சவ:
புரவிஜயிந: கம்பாதீரே ஸ்பு²ரந்தி மநோரதா:² ॥ 24 ॥

கலிதரதய: காஞ்சீலீலாவிதௌ⁴ கவிமண்ட³லீ-
வசநலஹரீவாஸந்தீநாம் வஸந்தவிபூ⁴தய: ।
குஶலவித⁴யே பூ⁴யாஸுர்மே குரங்க³விலோசநா:
குஸுமவிஶிகா²ராதேரக்ஷ்ணாம் குதூஹலவிப்⁴ரமா: ॥ 25 ॥

கப³லிததமஸ்காண்டா³ஸ்துண்டீ³ரமண்ட³லமண்ட³நா:
ஸரஸிஜவநீஸந்தாநாநாமருந்துத³ஶேக²ரா: ।
நயநஸரணேர்நேதீ³யம்ஸ: கதா³ நு ப⁴வந்தி மே
தருணஜலத³ஶ்யாமா: ஶம்போ⁴ஸ்தப:ப²லவிப்⁴ரமா: ॥ 26 ॥

அசரமமிஷும் தீ³நம் மீநத்⁴வஜஸ்ய முக²ஶ்ரியா
ஸரஸிஜபு⁴வோ யாநம் ம்லாநம் க³தேந ச மஞ்ஜுநா ।
த்ரித³ஶஸத³ஸாமந்நம் கி²ந்நம் கி³ரா ச விதந்வதீ
திலகயதி ஸா கம்பாதீரம் த்ரிலோசநஸுந்த³ரீ ॥ 27 ॥

ஜநநி பு⁴வநே சங்க்ரம்யேঽஹம் கியந்தமநேஹஸம்
குபுருஷகரப்⁴ரஷ்டைர்து³ஷ்டைர்த⁴நைருத³ரம்ப⁴ரி: ।
தருணகருணே தந்த்³ராஶூந்யே தரங்க³ய லோசநே
நமதி மயி தே கிஞ்சித்காஞ்சீபுரீமணிதீ³பிகே ॥ 28 ॥

முநிஜநமந:பேடீரத்நம் ஸ்பு²ரத்கருணாநடீ-
விஹரணகலாகே³ஹம் காஞ்சீபுரீமணிபூ⁴ஷணம் ।
ஜக³தி மஹதோ மோஹவ்யாதே⁴ர்ந்ருʼணாம் பரமௌஷத⁴ம்
புரஹரத்³ருʼஶாம் ஸாப²ல்யம் மே புர: பரிஜ்ருʼம்ப⁴தாம் ॥ 29 ॥

முநிஜநமோதா⁴ம்நே தா⁴ம்நே வசோமயஜாஹ்நவீ-
ஹிமகி³ரிதடப்ராக்³பா⁴ராயாக்ஷராய பராத்மநே ।
விஹரணஜுஷே காஞ்சீதே³ஶே மஹேஶ்வரலோசந-
த்ரிதயஸரஸக்ரீடா³ஸௌதா⁴ங்க³ணாய நமோ நம: ॥ 30 ॥

மரகதருசாம் ப்ரத்யாதே³ஶம் மஹேஶ்வரசக்ஷுஷாம்
அம்ருʼதலஹரீபூரம் பாரம் ப⁴வாக்²யபயோநிதே:⁴ ।
ஸுசரிதப²லம் காஞ்சீபா⁴ஜோ ஜநஸ்ய பசேலிமம்
ஹிமஶிக²ரிணோ வம்ஶஸ்யைகம் வதம்ஸமுபாஸ்மஹே ॥ 31 ॥

ப்ரணமநதி³நாரம்பே⁴ கம்பாநதீ³ஸகி² தாவகே
ஸரஸகவிதோந்மேஷ: பூஷா ஸதாம் ஸமுத³ஞ்சித: ।
ப்ரதிப⁴டமஹாப்ரௌட⁴ப்ரோத்³யத்கவித்வகுமுத்³வதீம்
நயதி தரஸா நித்³ராமுத்³ராம் நகே³ஶ்வரகந்யகே ॥ 32 ॥

ஶமிதஜடி³மாரம்பா⁴ கம்பாதடீநிகடேசரீ
நிஹதது³ரிதஸ்தோமா ஸோமார்த⁴முத்³ரிதகுந்தலா ।
ப²லிதஸுமநோவாஞ்சா² பாஞ்சாயுதீ⁴ பரதே³வதா
ஸப²லயது மே நேத்ரே கோ³த்ரேஶ்வரப்ரியநந்தி³நீ ॥ 33 ॥

மம து தி⁴ஷணா பீட்³யா ஜாட்³யாதிரேக கத²ம் த்வயா
குமுத³ஸுஷமாமைத்ரீபாத்ரீவதம்ஸிதகுந்தலாம் ।
ஜக³தி ஶமிதஸ்தம்பா⁴ம் கம்பாநதீ³நிலயாமஸௌ
ஶ்ரியதி ஹி க³லத்தந்த்³ரா சந்த்³ராவதம்ஸஸத⁴ர்மிணீம் ॥ 34 ॥

பரிமலபரீபாகோத்³ரேகம் பயோமுசி காஞ்சநே
ஶிக²ரிணி புநர்த்³பை³தீ⁴பா⁴வம் ஶஶிந்யருணாதபம் ।
அபி ச ஜநயந்கம்போ³ர்லக்ஷ்மீமநம்பு³நி கோঽப்யஸௌ
குஸுமத⁴நுஷ: காஞ்சீதே³ஶே சகாஸ்தி பராக்ரம: ॥ 35 ॥

புரத³மயிதுர்வாமோத்ஸங்க³ஸ்த²லேந ரஸஜ்ஞயா
ஸரஸகவிதாபா⁴ஜா காஞ்சீபுரோத³ரஸீமயா ।
தடபரிஸரைர்நீஹாராத்³ரேர்வசோபி⁴ரக்ருʼத்ரிமை:
கிமிவ ந துலாமஸ்மச்சேதோ மஹேஶ்வரி கா³ஹதே ॥ 36 ॥

நயநயுக³ளீமாஸ்மாகீநாம் கதா³ நு ப²லேக்³ரஹீம்
வித³த⁴தி க³தௌ வ்யாகுர்வாணா க³ஜேந்த்³ரசமத்க்ரியாம் ।
மரதகருசோ மாஹேஶாநா க⁴நஸ்தநநம்ரிதா:
ஸுக்ருʼதவிப⁴வா: ப்ராஞ்ச: காஞ்சீவதம்ஸது⁴ரந்த⁴ரா: ॥ 37 ॥

மநஸிஜயஶ:பாரம்பர்யம் மரந்த³ஜ²ரீஸுவாம்
கவிகுலகி³ராம் கந்த³ம் கம்பாநதீ³தடமண்ட³நம் ।
மது⁴ரலலிதம் மத்கம் சக்ஷுர்மநீஷிமநோஹரம்
புரவிஜயிந: ஸர்வஸ்வம் தத்புரஸ்குருதே கதா³ ॥ 38 ॥

ஶிதி²லிததமோலீலாம் நீலாரவிந்த³விலோசநாம்
த³ஹநவிலஸத்பா²லாம் ஶ்ரீகாமகோடிமுபாஸ்மஹே ।
கரத்⁴ருʼதஸச்சூ²லாம் காலாரிசித்தஹராம் பராம்
மநஸிஜக்ருʼபாலீலாம் லோலாலகாமலிகேக்ஷணாம் ॥ 39 ॥

கலாலீலாஶாலா கவிகுலவச:கைரவவநீ-
ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாதா⁴ரா ஶஶத⁴ரஶிஶுஶ்லாக்⁴யமுகுடீ ।
புநீதே ந: கம்பாபுலிநதடஸௌஹார்த³தரலா
கதா³ சக்ஷுர்மார்க³ம் கநககி³ரிதா⁴நுஷ்கமஹிஷீ ॥ 40 ॥

நம: ஸ்தாந்நம்ரேப்⁴ய: ஸ்தநக³ரிமக³ர்வேண கு³ருணா
த³தா⁴நேப்⁴யஶ்சூடா³ப⁴ரணமம்ருʼதஸ்யந்தி³ ஶிஶிரம் ।
ஸதா³ வாஸ்தவேப்⁴ய: ஸுவித⁴பு⁴வி கம்பாக்²யஸரிதே
யஶோவ்யாபாரேப்⁴ய: ஸுக்ருʼதவிப⁴வேப்⁴யோ ரதிபதே: ॥ 41 ॥

அஸூயந்தீ காசிந்மரகதருசோ நாகிமுகுடீ-
கத³ம்ப³ம் சும்ப³ந்தீ சரணநக²சந்த்³ராம்ஶுபடலை: ।
தமோமுத்³ராம் வித்³ராவயது மம காஞ்சீர்நிலயநா
ஹரோத்ஸங்க³ஶ்ரீமந்மணிக்³ருʼஹமஹாதீ³பகலிகா ॥ 42 ॥

அநாத்³யந்தா காசித்ஸுஜநநயநாநந்த³ஜநநீ
நிருந்தா⁴நா காந்திம் நிஜருசிவிலாஸைர்ஜலமுசாம் ।
ஸ்மராரேஸ்தாரல்யம் மநஸி ஜநயந்தீ ஸ்வயமஹோ
க³லத்கம்பா ஶம்பா பரிலஸதி கம்பாபரிஸரே ॥ 43 ॥

ஸுதா⁴டி³ண்டீ³ரஶ்ரீ: ஸ்மிதருசிஷு துண்டீ³ரவிஷயம்
பரிஷ்குர்வாணாஸௌ பரிஹஸிதநீலோத்பலருசி: ।
ஸ்தநாப்⁴யாமாநம்ரா ஸ்தப³கயது மே காங்க்ஷிததரும்
த்³ருʼஶாமைஶாநீநாம் ஸுக்ருʼதப²லபாண்டி³த்யக³ரிமா ॥ 44 ॥

க்ருʼபாதா⁴ராத்³ரோணீ க்ருʼபணதி⁴ஷணாநாம் ப்ரணமதாம்
நிஹந்த்ரீ ஸந்தாபம் நிக³மமுகுடோத்தம்ஸகலிகா ।
பரா காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ பர்வதஸுதா
கி³ராம் நீவீ தே³வீ கி³ரிஶபரதந்த்ரா விஜயதே ॥ 45 ॥

கவித்வஶ்ரீகந்த:³ ஸுக்ருʼதபரிபாடீ ஹிமகி³ரே:
விதா⁴த்ரீ விஶ்வேஷாம் விஷமஶரவீரத்⁴வஜபடீ ।
ஸகீ² கம்பாநத்³யா: பத³ஹஸிதபாதோ²ஜயுக³ளீ
புராணோ பாயாந்ந: புரமத²நஸாம்ராஜ்யபத³வீ ॥ 46 ॥

த³ரித்³ராணா மத்⁴யே த³ரத³லிததாபிச்ச²ஸுஷமா:
ஸ்தநாபோ⁴க³க்காந்தாஸ்தருணஹரிணாங்காங்கிதகசா: ।
ஹராதீ⁴நா நாநாவிபு³த⁴முகுடீசும்பி³தபதா:³
கதா³ கம்பாதீரே கத²ய விஹராமோ கி³ரிஸுதே ॥ 47 ॥

வரீவர்து ஸ்தே²மா த்வயி மம கி³ராம் தே³வி மநஸோ
நரீநர்து ப்ரௌடா⁴ வத³நகமலே வாக்யலஹரீ ।
சரீசர்து ப்ரஜ்ஞாஜநநி ஜடி³மாந: பரஜநே
ஸரீஸர்து ஸ்வைரம் ஜநநி மயி காமாக்ஷி கருணா ॥ 48 ॥

க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி ப்⁴ரமரஸுஷமாஶிக்ஷணகு³ரு:
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபோ மம ப⁴வது மோக்ஷாய விபதா³ம் ।
நரீநர்து ஸ்வைரம் வசநலஹரீ நிர்ஜரபுரீ-
ஸரித்³வீசீநீசீகரணபடுராஸ்யே மம ஸதா³ ॥ 49 ॥

புரஸ்தாந்மே பூ⁴ய:ப்ரஶமநபர: ஸ்தாந்மம ருஜாம்
ப்ரசாரஸ்தே கம்பாதடவிஹ்ருʼதிஸம்பாதி³நி த்³ருʼஶோ: ।
இமாம் யாச்ஞாமூரீகுரு ஸபதி³ தூ³ரீகுரு தம:-
பரீபாகம் மத்கம் ஸபதி³ பு³த⁴லோகம் ச நய மாம் ॥ 50 ॥

உத³ஞ்சந்தீ காஞ்சீநக³ரநிலயே த்வத்கருணயா
ஸம்ருʼத்³தா⁴ வாக்³தா⁴டீ பரிஹஸிதமாத்⁴வீ கவயதாம் ।
உபாத³த்தே மாரப்ரதிப⁴டஜடாஜூடமுகுடீ-
குடீரோல்லாஸிந்யா: ஶதமக²தடிந்யா ஜயபடீம் ॥ 51 ॥

ஶ்ரியம் வித்³யாம் த³த்³யாஜ்ஜநநி நமதாம் கீர்திமமிதாம்
ஸுபுத்ராந் ப்ராத³த்தே தவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி கருணா ।
த்ரிலோக்யாமாதி⁴க்யம் த்ரிபுரபரிபந்தி²ப்ரணயிநி
ப்ரணாமஸ்த்வத்பாதே³ ஶமிதது³ரிதே கிம் ந குருதே ॥ 52 ॥

மந:ஸ்தம்ப⁴ம் ஸ்தம்ப⁴ம் க³மயது³பகம்பம் ப்ரணமதாம்
ஸதா³ லோலம் நீலம் சிகுரஜிதலோலம்ப³நிகரம் ।
கி³ராம் தூ³ரம் ஸ்மேரம் த்⁴ருʼதஶஶிகிஶோரம் பஶுபதே:
த்³ருʼஶாம் யோக்³யம் போ⁴க்³யம் துஹிநகி³ரிபா⁴க்³யம் விஜயதே ॥ 53 ॥

க⁴நஶ்யாமாந்காமாந்தகமஹிஷி காமாக்ஷி மது⁴ராந்
த்³ருʼஶாம் பாதாநேதாநம்ருʼதஜலஶீதாநநுபமாந் ।
ப⁴வோத்பாதே பீ⁴தே மயி விதர நாதே² த்³ருʼட⁴ப⁴வ-
ந்மநஶ்ஶோகே மூகே ஹிமகி³ரிபதாகே கருணயா ॥ 54 ॥

நதாநாம் மந்தா³நாம் ப⁴வநிக³லப³ந்தா⁴குலதி⁴யாம்
மஹாந்த்⁴யாம் ருந்தா⁴நாமபி⁴லஷிதஸந்தாநலதிகாம் ।
சரந்தீம் கம்பாயாஸ்தடபு⁴வி ஸவித்ரீம் த்ரிஜக³தாம்
ஸ்மராமஸ்தாம் நித்யம் ஸ்மரமத²நஜீவாதுகலிகாம் ॥ 55 ॥

பரா வித்³யா ஹ்ருʼத்³யாஶ்ரிதமத³நவித்³யா மரகத-
ப்ரபா⁴நீலா லீலாபரவஶிதஶூலாயுத⁴மநா: ।
தம:பூரம் தூ³ரம் சரணநதபௌரந்த³ரபுரீ-
ம்ருʼகா³க்ஷீ காமாக்ஷீ கமலதரலாக்ஷீ நயது மே ॥ 56 ॥

அஹந்தாக்²யா மத்கம் கப³லயதி ஹா ஹந்த ஹரிணீ
ஹடா²த்ஸம்வித்³ரூபம் ஹரமஹிஷி ஸஸ்யாங்குரமஸௌ ।
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்ரகடஹரிபாஷாணபடலை:
இமாமுச்சைருச்சாடய ஜ²டிதி காமாக்ஷி க்ருʼபயா ॥ 57 ॥

பு³தே⁴ வா மூகே வா தவ பததி யஸ்மிந்க்ஷணமஸௌ
கடாக்ஷ: காமாக்ஷி ப்ரகடஜடி³மக்ஷோத³படிமா ।
கத²ங்காரம் நாஸ்மை கரமுகுலசூடா³லமுகுடா
நமோவாகம் ப்³ரூயுர்நமுசிபரிபந்தி²ப்ரப்⁴ருʼதய: ॥ 58 ॥

ப்ரதீசீம் பஶ்யாம: ப்ரகடருசிநீவாரகமணி-
ப்ரபா⁴ஸத்⁴ரீசீநாம் ப்ரத³லிதஷடா³தா⁴ரகமலாம் ।
சரந்தீம் ஸௌஷும்நே பதி² பரபதே³ந்து³ப்ரவிக³ல-
த்ஸுதா⁴ர்த்³ராம் காமாக்ஷீம் பரிணதபரஞ்ஜ்யோதிருத³யாம் ॥ 59 ॥

ஜம்பா⁴ராதிப்ரப்⁴ருʼதிமுகுடீ: பாத³யோ: பீட²யந்தீ
கு³ம்பா²ந்வாசாம் கவிஜநக்ருʼதாந்ஸ்வைரமாராமயந்தீ ।
ஶம்பாலக்ஷ்மீம் மணிக³ணருசாபாடலை: ப்ராபயந்தீ
கம்பாதீரே கவிபரிஷதா³ம் ஜ்ருʼம்ப⁴தே பா⁴க்³யஸீமா ॥ 60 ॥

சந்த்³ராபீடா³ம் சதுரவத³நாம் சஞ்சலாபாங்க³லீலாம்
குந்த³ஸ்மேராம் குசப⁴ரநதாம் குந்தலோத்³தூ⁴தப்⁴ருʼங்கா³ம் ।
மாராராதேர்மத³நஶிகி²நம் மாம்ஸலம் தீ³பயந்தீம்
காமாக்ஷீம் தாம் கவிகுலகி³ராம் கல்பவல்லீமுபாஸே ॥ 61 ॥

காலாம்போ⁴த³ப்ரகரஸுஷமாம் காந்திபி⁴ஸ்திர்ஜயந்தீ
கல்யாணாநாமுத³யஸரணி: கல்பவல்லீ கவீநாம் ।
கந்த³ர்பாரே: ப்ரியஸஹசரீ கல்மஷாணாம் நிஹந்த்ரீ
காஞ்சீதே³ஶம் திலகயதி ஸா காபி காருண்யஸீமா ॥ 62 ॥

ஊரீகுர்வந்நுரஸிஜதடே சாதுரீம் பூ⁴த⁴ராணாம்
பாதோ²ஜாநாம் நயநயுக³ளே பரிபந்த்²யம் விதந்வந் ।
கம்பாதீரே விஹரதி ருசா மோக⁴யந்மேக⁴ஶைலீம்
கோகத்³வேஷம் ஶிரஸி கலயந்கோঽபி வித்³யாவிஶேஷ: ॥ 63 ॥

காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ காபி தாபிச்ச²லக்ஷ்மீ:
ஜாட்³யாரண்யே ஹுதவஹஶிகா² ஜந்மபூ⁴மி: க்ருʼபாயா: ।
மாகந்த³ஶ்ரீர்மது⁴ரகவிதாசாதுரீ கோகிலாநாம்
மார்கே³ பூ⁴யாந்மம நயநயோர்மாந்மதீ² காபி வித்³யா ॥ 64 ॥

ஸேதுர்மாதர்மரதகமயோ ப⁴க்திபா⁴ஜாம் ப⁴வாப்³தௌ⁴
லீலாலோலா குவலயமயீ மாந்மதீ² வைஜயந்தீ ।
காஞ்சீபூ⁴ஷா பஶுபதித்³ருʼஶாம் காபி காலாஞ்ஜநாலீ
மத்கம் து:³க²ம் ஶிதி²லயது தே மஞ்ஜுளாபாங்க³மாலா ॥ 65 ॥

வ்யாவ்ருʼண்வாநா: குவலயத³லப்ரக்ரியாவைரமுத்³ராம்
வ்யாகுர்வாணா மநஸிஜமஹாராஜஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீம் ।
காஞ்சீலீலாவிஹ்ருʼதிரஸிகே காங்க்ஷிதம் ந: க்ரியாஸு:
ப³ந்த⁴ச்சே²தே³ தவ நியமிநாம் ப³த்³த⁴தீ³க்ஷா: கடாக்ஷா: ॥ 66 ॥

காலாம்போ⁴தே³ ஶஶிருசி த³லம் கைதகம் த³ர்ஶயந்தீ
மத்⁴யேஸௌதா³மிநி மது⁴லிஹாம் மாலிகாம் ராஜயந்தீ ।
ஹம்ஸாராவம் விகசகமலே மஞ்ஜுமுல்லாஸயந்தீ
கம்பாதீரே விலஸதி நவா காபி காருண்யலக்ஷ்மீ: ॥ 67 ॥

சித்ரம் சித்ரம் நிஜம்ருʼது³தயா ப⁴ர்த்ஸயந்பல்லவாலீம்
பும்ஸாம் காமாந்பு⁴வி ச நியதம் பூரயந்புண்யபா⁴ஜாம் ।
ஜாத: ஶைலாந்ந து ஜலநிதே:⁴ ஸ்வைரஸஞ்சாரஶீல:
காஞ்சீபூ⁴ஷா கலயது ஶிவம் கோঽபி சிந்தாமணிர்மே ॥ 68 ॥

தாம்ராம்போ⁴ஜம் ஜலத³நிகடே தத்ர ப³ந்தூ⁴கபுஷ்பம்
தஸ்மிந்மல்லீகுஸுமஸுஷமாம் தத்ர வீணாநிநாத³ம் ।
வ்யாவ்ருʼந்வாநா ஸுக்ருʼதலஹரீ காபி காஞ்சிநக³ர்யாம்
ஐஶாநீ ஸா கலயதிதராமைந்த்³ரஜாலம் விலாஸம் ॥ 69 ॥

ஆஹாராம்ஶம் த்ரித³ஶஸத³ஸாமாஶ்ரயே சாதகாநாம்
ஆகாஶோபர்யபி ச கலயந்நாலயம் துங்க³மேஷாம் ।
கம்பாதீரே விஹரதிதராம் காமதே⁴நு: கவீநாம்
மந்த³ஸ்மேரோ மத³நநிக³மப்ரக்ரியாஸம்ப்ரதா³ய: ॥ 70 ॥

ஆர்த்³ரீபூ⁴தைரவிரலக்ருʼபைராத்தலீலாவிலாஸை:
ஆஸ்தா²பூர்ணைரதி⁴கசபலைரஞ்சிதாம்போ⁴ஜஶில்பை: ।
காந்தைர்லக்ஷ்மீலலிதப⁴வநை: காந்திகைவல்யஸாரை:
காஶ்மல்யம் ந: கப³லயது ஸா காமகோடீ கடாக்ஷை: ॥ 71 ॥

ஆதூ⁴ந்வந்த்யை தரலநயநைராங்க³ஜீம் வைஜயந்தீம்
ஆநந்தி³ந்யை நிஜபத³ஜுஷாமாத்தகாஞ்சீபுராயை ।
ஆஸ்மாகீநம் ஹ்ருʼத³யமகி²லைராக³மாநாம் ப்ரபஞ்சை:
ஆராத்⁴யாயை ஸ்ப்ருʼஹயதிதராமதி³மாயை ஜநந்யை ॥ 72 ॥

தூ³ரம் வாசாம் த்ரித³ஶஸத³ஸாம் து:³க²ஸிந்தோ⁴ஸ்தரித்ரம்
மோஹக்ஷ்வேலக்ஷிதிருஹவநே க்ரூரதா⁴ரம் குடா²ரம் ।
கம்பாதீரப்ரணயி கவிபி⁴ர்வர்ணிதோத்³யச்சரித்ரம்
ஶாந்த்யை ஸேவே ஸகலவிபதா³ம் ஶாங்கரம் தத்கலத்ரம் ॥ 73 ॥

க²ண்டீ³க்ருʼத்ய ப்ரக்ருʼதிகுடிலம் கல்மஷம் ப்ராதிப⁴ஶ்ரீ-
ஶுண்டீ³ரத்வம் நிஜபத³ஜுஷாம் ஶூந்யதந்த்³ரம் தி³ஶந்தீ ।
துண்டீ³ராக்²யை மஹதி விஷயே ஸ்வர்ணவ்ருʼஷ்டிப்ரதா³த்ரீ
சண்டீ³ தே³வீ கலயதி ரதிம் சந்த்³ரசூடா³லசூடே³ ॥ 74 ॥

யேந க்²யாதோ ப⁴வதி ஸ க்³ருʼஹீ பூருஷோ மேருத⁴ந்வா
யத்³த்³ருʼக்கோணே மத³நநிக³மப்ராப⁴வம் போ³ப⁴வீதி ।
யத்ப்ரீத்யைவ த்ரிஜக³த³தி⁴போ ஜ்ருʼம்ப⁴தே கிம்பசாந:
கம்பாதீரே ஸ ஜயதி மஹாந்கஶ்சிதோ³ஜோவிஶேஷ: ॥ 75 ॥

த⁴ந்யா த⁴ந்யா க³திரிஹ கி³ராம் தே³வி காமாக்ஷி யந்மே
நிந்த்³யாம் பி⁴ந்த்³யாத்ஸபதி³ ஜட³தாம் கல்மஷாது³ந்மிஷந்தீம் ।
ஸாத்⁴வீ மாத்⁴வீரஸமது⁴ரதாப⁴ஞ்ஜிநீ மஞ்ஜுரீதி:
வாணீவேணீ ஜ²டிதி வ்ருʼணுதாத்ஸ்வர்து⁴நீஸ்பர்தி⁴நீ மாம் ॥ 76 ॥

யஸ்யா வாடீ ஹ்ருʼத³யகமலம் கௌஸுமீ யோக³பா⁴ஜாம்
யஸ்யா: பீடீ² ஸததஶிஶிரா ஶீகரைர்மாகரந்தை:³ ।
யஸ்யா: பேடீ ஶ்ருதிபரிசலந்மௌலிரத்நஸ்ய காஞ்சீ
ஸா மே ஸோமாப⁴ரணமஹிஷீ ஸாத⁴யேத்காங்க்ஷிதாநி ॥ 77 ॥

ஏகா மாதா ஸகலஜக³தாமீயுஷீ த்⁴யாநமுத்³ராம்
ஏகாம்ராதீ⁴ஶ்வரசரணயோரேகதாநாம் ஸமிந்தே⁴ ।
தாடங்கோத்³யந்மணிக³ணருசா தாம்ரகர்ணப்ரதே³ஶா
தாருண்யஶ்ரீஸ்தப³கிததநுஸ்தாபஸீ காபி பா³லா ॥ 78 ॥

த³ந்தாத³ந்திப்ரகடநகரீ த³ந்திபி⁴ர்மந்த³யாநை:
மந்தா³ராணாம் மத³பரிணதிம் மத்²நதீ மந்த³ஹாஸை: ।
அங்கூராப்⁴யாம் மநஸிஜதரோரங்கிதோரா: குசாப்⁴யா-
மந்த:காஞ்சி ஸ்பு²ரதி ஜக³தாமாதி³மா காபி மாதா ॥ 79 ॥

த்ரியம்ப³ககுடும்பி³நீம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமிந்தி³ராம்
புலிந்த³பதிஸுந்த³ரீம் த்ரிபுரபை⁴ரவீம் பா⁴ரதீம் ।
மதங்க³குலநாயிகாம் மஹிஷமர்த³நீம் மாத்ருʼகாம்
ப⁴ணந்தி விபு³தோ⁴த்தமா விஹ்ருʼதிமேவ காமாக்ஷி தே ॥ 80 ॥

மஹாமுநிமநோநடீ மஹிதரம்யகம்பாதடீ-
குடீரகவிஹாரிணீ குடிலபோ³த⁴ஸம்ஹாரிணீ ।
ஸதா³ ப⁴வது காமிநீ ஸகலதே³ஹிநாம் ஸ்வாமிநீ
க்ருʼபாதிஶயகிங்கரீ மம விபூ⁴தயே ஶாங்கரீ ॥ 81 ॥

ஜடா:³ ப்ரக்ருʼதிநிர்த⁴நா ஜநவிலோசநாருந்துதா³
நரா ஜநநி வீக்ஷணம் க்ஷணமவாப்ய காமாக்ஷி தே ।
வசஸ்ஸு மது⁴மாது⁴ரீம் ப்ரகடயந்தி பௌரந்த³ரீ-
விபூ⁴திஷு விட³ம்ப³நாம் வபுஷி மாந்மதீ²ம் ப்ரக்ரியாம் ॥ 82 ॥

க⁴ந்ஸதநதடஸ்பு²டஸ்பு²ரிதகஞ்சுலீசஞ்சலீ-
க்ருʼதத்ரிபுரஶாஸநா ஸுஜநஶீலிதோபாஸநா ।
த்³ருʼஶோ: ஸரணிமஶ்நுதே மம கதா³ நு காஞ்சீபுரே
பரா பரமயோகி³நாம் மநஸி சித்குலா புஷ்கலா ॥ 83 ॥

கவீந்த்³ரஹ்ருʼத³யேசரீ பரிக்³ருʼஹீதகாஞ்சீபுரீ
நிரூட⁴கருணாஜ²ரீ நிகி²லலோகரக்ஷாகரீ ।
மந:பத²த³வீயஸீ மத³நஶாஸநப்ரேயஸீ
மஹாகு³ணக³ரீயஸீ மம த்³ருʼஶோঽஸ்து நேதீ³யஸீ ॥ 84 ॥

த⁴நேந ந ரமாமஹே க²லஜநாந்ந ஸேவாமஹே
ந சாபலமயாமஹே ப⁴வப⁴யாந்ந தூ³யாமஹே ।
ஸ்தி²ராம் தநுமஹேதராம் மநஸி கிம் ச காஞ்சீரத-
ஸ்மராந்தககுடும்பி³நீசரணபல்லவோபாஸநாம் ॥ 85 ॥

ஸுரா: பரிஜநா வபுர்மநஸிஜாய வைராயதே
த்ரிவிஷ்டபநிதம்பி³நீகுசதடீ ச கேலீகி³ரி: ।
கி³ர: ஸுரப⁴யோ வயஸ்தருணிமா த³ரித்³ரஸ்ய வா
கடாக்ஷஸரணௌ க்ஷணம் நிபதிதஸ்ய காமாக்ஷி தே ॥ 86 ॥

பவித்ரய ஜக³த்த்ரயீவிபு³த⁴போ³த⁴ஜீவாதுபி:⁴
புரத்ரயவிமர்தி³ந: புலககஞ்சுலீதா³யிபி:⁴ ।
ப⁴வக்ஷயவிசக்ஷணைர்வ்யஸநமோக்ஷணைர்வீக்ஷணை:
நிரக்ஷரஶிரோமணிம் கருணயைவ காமாக்ஷி மாம் ॥ 87 ॥

கதா³ கலிதகே²லநா: கருணயைவ காஞ்சீபுரே
கலாயமுகுலத்விஷ: ஶுப⁴கத³ம்ப³பூர்ணாங்குரா: ।
பயோத⁴ரப⁴ராலஸா: கவிஜநேஷு தே ப³ந்து⁴ரா:
பசேலிமக்ருʼபாரஸா பரிபதந்தி மார்கே³ த்³ருʼஶோ: ॥ 88 ॥

அஶோத்⁴யமசலோத்³ப⁴வம் ஹ்ருʼத³யநந்த³நம் தே³ஹிநாம்
அநர்க⁴மதி⁴காஞ்சி தத்கிமபி ரத்நமுத்³த்³யோததே ।
அநேந ஸமலங்க்ருʼதா ஜயதி ஶங்கராங்கஸ்த²லீ
கதா³ஸ்ய மம மாநஸம் வ்ரஜதி பேடிகாவிப்⁴ரமம் ॥ 89 ॥

பராம்ருʼதஜ²ரீப்லுதா ஜயதி நித்யமந்தஶ்சரீ
பு⁴வாமபி ப³ஹிஶ்சரீ பரமஸம்விதே³காத்மிகா ।
மஹத்³பி⁴ரபரோக்ஷிதா ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
மமாந்வஹமஹம்மதிர்மநஸி பா⁴து மாஹேஶ்வரீ ॥ 90 ॥

தமோவிபிநதா⁴விநம் ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
விஹாரரஸிகா பரா பரமஸம்விது³ர்வீருஹே ।
கடாக்ஷநிக³லைர்த்³ருʼட⁴ம் ஹ்ருʼத³யது³ஷ்டத³ந்தாவலம்
சிரம் நயது மாமகம் த்ரிபுரவைரிஸீமந்திநீ ॥ 91 ॥

த்வமேவ ஸதி சண்டி³கா த்வமஸி தே³வி சாமுண்டி³கா
த்வமேவ பரமாத்ருʼகா த்வமபி யோகி³நீரூபிணீ ।
த்வமேவ கில ஶாம்ப⁴வீ த்வமஸி காமகோடீ ஜயா
த்வமேவ விஜயா த்வயி த்ரிஜக³த³ம்ப³ கிம் ப்³ரூமஹே ॥ 92 ॥

பரே ஜநநி பார்வதி ப்ரணதபாலிநி ப்ராதிப⁴-
ப்ரதா³த்ரி பரமேஶ்வரி த்ரிஜக³தா³ஶ்ரிதே ஶாஶ்வதே ।
த்ரியம்ப³ககுடும்பி³நி த்ரிபத³ஸங்கி³நி த்ரீக்ஷணே
த்ரிஶக்திமயி வீக்ஷணம் மயி நிதே⁴ஹி காமாக்ஷி தே ॥ 93 ॥

மநோமது⁴கரோத்ஸவம் வித³த⁴தீ மநீஷாஜுஷாம்
ஸ்வயம்ப்ரப⁴வவைக²ரீவிபிநவீதி²காலம்பி³நீ ।
அஹோ ஶிஶிரிதா க்ருʼபாமது⁴ரஸேந கம்பாதடே
சராசரவிதா⁴யிநீ சலதி காபி சிந்மஞ்ஜரீ ॥ 94 ॥

கலாவதி கலாப்⁴ருʼதோ முகுடஸீம்நி லீலாவதி
ஸ்ப்ருʼஹாவதி மஹேஶ்வரே பு⁴வநமோஹநே பா⁴ஸ்வதி ।
ப்ரபா⁴வதி ரமே ஸதா³ மஹிதரூபஶோபா⁴வதி
த்வராவதி பரே ஸதாம் கு³ருக்ருʼபாம்பு³தா⁴ராவதி ॥ 95 ॥

த்வயைவ ஜக³த³ம்ப³யா பு⁴வநமண்ட³லம் ஸூயதே
த்வயைவ கருணார்த்³ரயா தத³பி ரக்ஷணம் நீயதே ।
த்வயைவ க²ரகோபயா நயநபாவகே ஹூயதே
த்வயைவ கில நித்யயா ஜக³தி ஸந்ததம் ஸ்தீ²யதே ॥ 96 ॥

சராசரஜக³ந்மயீம் ஸகலஹ்ருʼந்மயீம் சிந்மயீம்
கு³ணத்ரயமயீம் ஜக³த்த்ரயமயீம் த்ரிதா⁴மாமயீம் ।
பராபரமயீம் ஸதா³ த³ஶதி³ஶாம் நிஶாஹர்மயீம்
பராம் ஸததஸந்மயீம் மநஸி சிந்மயீம் ஶீலயே ॥ 97 ॥

ஜய ஜக³த³ம்பி³கே ஹரகுடும்பி³நி வக்த்ரருசா
ஜிதஶரத³ம்பு³ஜே க⁴நவிட³ம்பி³நி கேஶருசா ।
பரமவலம்ப³நம் குரு ஸதா³ பரரூபத⁴ரே
மம க³தஸம்விதோ³ ஜடி³மட³ம்ப³ரதாண்ட³விந: ॥ 98 ॥

பு⁴வநஜநநி பூ⁴ஷாபூ⁴தசந்த்³ரே நமஸ்தே
கலுஷஶமநி கம்பாதீரகே³ஹே நமஸ்தே ।
நிகி²லநிக³மவேத்³யே நித்யரூபே நமஸ்தே
பரஶிவமயி பாஶச்சே²த³ஹஸ்தே நமஸ்தே ॥ 99 ॥

க்வணத்காஞ்சீ காஞ்சீபுரமணிவிபஞ்சீலயஜ²ரீ-
ஶிர:கம்பா கம்பாவஸதிரநுகம்பாஜலநிதி:⁴ ।
க⁴நஶ்யாமா ஶ்யாமா கடி²நகுசஸீமா மநஸி மே
ம்ருʼகா³க்ஷீ காமாக்ஷீ ஹரநடநஸாக்ஷீ விஹரதாத் ॥ 100 ॥

ஸமரவிஜயகோடீ ஸாத⁴காநந்த³தா⁴டீ
ம்ருʼது³கு³ணபரிபேடீ முக்²யகாத³ம்ப³வாடீ ।
முநிநுதபரிபாடீ மோஹிதாஜாண்ட³கோடீ
பரமஶிவவதூ⁴டீ பாது மாம் காமகோடீ ॥ 101 ॥

இமம் பரவரப்ரத³ம் ப்ரக்ருʼதிபேஶலம் பாவநம்
பராபரசிதா³க்ருʼதிப்ரகடநப்ரதீ³பாயிதம் ।
ஸ்தவம் பட²தி நித்யதா³ மநஸி பா⁴வயந்நம்பி³காம்
ஜபைரலமலம் மகை²ரதி⁴கதே³ஹஸம்ஶோஷணை: ॥ 102 ॥

ஸ்துதிஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ கடாக்ஷஶதகம் ॥
மோஹாந்த⁴காரநிவஹம் விநிஹந்துமீடே³
மூகாத்மநாமபி மஹாகவிதாவதா³ந்யாந் ।
ஶ்ரீகாஞ்சிதே³ஶஶிஶிரீக்ருʼதிஜாக³ரூகாந்
ஏகாம்ரநாத²தருணீகருணாவலோகாந் ॥ 1 ॥

மாதர்ஜயந்தி மமதாக்³ரஹமோக்ஷணாநி
மாஹேந்த்³ரநீலருசிஶிக்ஷணத³க்ஷிணாநி ।
காமாக்ஷி கல்பிதஜக³த்த்ரயரக்ஷணாநி
த்வத்³வீக்ஷணாநி வரதா³நவிசக்ஷணாநி ॥ 2 ॥

ஆநங்க³தந்த்ரவிதி⁴த³ர்ஶிதகௌஶலாநாம்
ஆநந்த³மந்த³பரிகூ⁴ர்ணிதமந்த²ராணாம் ।
தாரல்யமம்ப³ தவ தாடி³தகர்ணஸீம்நாம்
காமாக்ஷி கே²லதி கடாக்ஷநிரீக்ஷணாநாம் ॥ 3 ॥

கல்லோலிதேந கருணாரஸவேல்லிதேந
கல்மாஷிதேந கமநீயம்ருʼது³ஸ்மிதேந ।
மாமஞ்சிதேந தவ கிஞ்சந குஞ்சிதேந
காமாக்ஷி தேந ஶிஶிரீகுரு வீக்ஷிதேந ॥ 4 ॥

ஸாஹாய்யகம் க³தவதீ முஹுரர்ஜநஸ்ய
மந்த³ஸ்மிதஸ்ய பரிதோஷிதபீ⁴மசேதா: ।
காமாக்ஷி பாண்ட³வசமூரிவ தாவகீநா
கர்ணாந்திகம் சலதி ஹந்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீ: ॥ 5 ॥

அஸ்தம் க்ஷணாந்நயது மே பரிதாபஸூர்யம்
ஆநந்த³சந்த்³ரமஸமாநயதாம் ப்ரகாஶம் ।
காலாந்த⁴காரஸுஷுமாம் கலயந்தி³க³ந்தே
காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷநிஶாக³மஸ்தே ॥ 6 ॥

தாடாங்கமௌக்திகருசாங்குரத³ந்தகாந்தி:
காருண்யஹஸ்திபஶிகா²மணிநாதி⁴ரூட:⁴ ।
உந்மூலயத்வஶுப⁴பாத³பமஸ்மதீ³யம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்க³ஜேதந்த்³ர: ॥ 7 ॥

சா²யாப⁴ரணே ஜக³தாம் பரிதாபஹாரீ
தாடங்கரத்நமணிதல்லஜபல்லவஶ்ரீ: ।
காருண்யநாம விகிரந்மகரந்த³ஜாலம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்³ருமஸ்தே ॥ 8 ॥

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயிநீ மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
லௌஹித்யகோகநத³காநநமாநநீயா ।
யாந்தீ தவ ஸ்மரஹராநநகாந்திஸிந்து⁴ம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலிந்த³கந்யா ॥ 9 ॥

ப்ராப்நோதி யம் ஸுக்ருʼதிநம் தவ பக்ஷபாதாத்
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸகலாபுரந்த்⁴ரீ ।
ஸத்³யஸ்தமேவ கில முக்திவதூ⁴ர்வ்ருʼணீதே
தஸ்மாந்நிதாந்தமநயோரித³மைகமத்யம் ॥ 10 ॥

யாந்தீ ஸதை³வ மருதாமநுகூலபா⁴வம்
ப்⁴ரூவல்லிஶக்ரத⁴நுருல்லஸிதா ரஸார்த்³ரா ।
காமாக்ஷி கௌதுகதரங்கி³தநீலகண்டா²
காத³ம்பி³நீவ தவ பா⁴தி கடாக்ஷமாலா ॥ 11 ॥

க³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸ்மிதமயே தபநாத்மஜேவ
க³ங்கா³த⁴ரோரஸி நவோத்பலமாலிகேவ ।
வக்த்ரப்ரபா⁴ஸரஸி ஶைவலமண்ட³லீவ
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்ச²டா தே ॥ 12 ॥

ஸம்ஸ்காரத: கிமபி கந்த³லிதாந் ரஸஜ்ஞ-
கேதா³ரஸீம்நி ஸுதி⁴யாமுபபோ⁴க³யோக்³யாந் ।
கல்யாணஸூக்திலஹரீகலமாங்குராந்ந:
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வத³பாங்க³மேக:⁴ ॥ 13 ॥

சாஞ்சல்யமேவ நியதம் கலயந்ப்ரக்ருʼத்யா
மாலிந்யபூ:⁴ ஶ்ரதிபதா²க்ரமஜாக³ரூக: ।
கைவல்யமேவ கிமு கல்பயதே நதாநாம்
காமாக்ஷி சித்ரமபி தே கருணாகடாக்ஷ: ॥ 14 ॥

ஸஞ்ஜீவநே ஜநநி சூதஶிலீமுக²ஸ்ய
ஸம்மோஹநே ஶஶிகிஶோரகஶேக²ரஸ்ய ।
ஸம்ஸ்தம்ப⁴நே ச மமதாக்³ரஹசேஷ்டிதஸ்ய
காமாக்ஷி வீக்ஷணகலா பரமௌஷத⁴ம் தே ॥ 15 ॥

நீலோঽபி ராக³மதி⁴கம் ஜநயந்புராரே:
லோலோঽபி ப⁴க்திமதி⁴காம் த்³ருʼட⁴யந்நராணாம் ।
வக்ரோঽபி தே³வி நமதாம் ஸமதாம் விதந்வந்
காமாக்ஷி ந்ருʼத்யது மயி த்வத³பாங்க³பாத: ॥ 16 ॥

காமத்³ருஹோ ஹ்ருʼத³யயந்த்ரணஜாக³ரூகா
காமாக்ஷி சஞ்சலத்³ருʼக³ஞ்சலமேக²லா தே ।
ஆஶ்சர்யமம்ப³ ப⁴ஜதாம் ஜ²டிதி ஸ்வகீய-
ஸம்பர்க ஏவ விது⁴நோதி ஸமஸ்தப³ந்தா⁴ந் ॥ 17 ॥

குண்டீ²கரோது விபத³ம் மம குஞ்சிதப்⁴ரூ-
சாபாஞ்சித: ஶ்ரிதவிதே³ஹப⁴வாநுராக:³ ।
ரக்ஷோபகாரமநிஶம் ஜநயஞ்ஜக³த்யாம்
காமாக்ஷி ராம இவ தே கருணாகடாக்ஷ: ॥ 18 ॥

ஶ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசநஶோஷிதஸ்ய
ஶ்ருʼங்கா³ரபீ³ஜவிப⁴வஸ்ய புந:ப்ரரோஹே ।
ப்ரேமாம்ப⁴ஸார்த்³ரமசிராத்ப்ரசுரேண ஶங்கே
கேதா³ரமம்ப³ தவ கேவலத்³ருʼஷ்டிபாதம் ॥ 19 ॥

மாஹாத்ம்யஶேவதி⁴ரஸௌ தவ து³ர்விலங்க்⁴ய-
ஸம்ஸாரவிந்த்⁴யகி³ரிகுண்ட²நகேலிசுஞ்சு: ।
தை⁴ர்யாம்பு³தி⁴ம் பஶுபதேஶ்சுலகீகரோதி
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிஜ்ருʼம்ப⁴ணகும்ப⁴ஜந்மா ॥ 20 ॥

பீயூஷவர்ஷவஶிஶிரா ஸ்பு²டது³த்பலஶ்ரீ-
மைத்ரீ நிஸர்க³மது⁴ரா க்ருʼததாரகாப்தி: ।
காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்தே:
ஜ்யோத்ஸ்நாயதே ப⁴க³வதி த்வத³பாங்க³மாலா ॥ 21 ॥

அம்ப³ ஸ்மரப்ரதிப⁴டஸ்ய வபுர்மநோஜ்ஞம்
அம்போ⁴ஜகாநநமிவாஞ்சிதகண்டகாப⁴ம் ।
ப்⁴ருʼங்கீ³வ சும்ப³தி ஸதை³வ ஸபக்ஷபாதா
காமாக்ஷி கோமலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா ॥ 22 ॥

கேஶப்ரபா⁴படலநீலவிதாநஜாலே
காமாக்ஷி குண்ட³லமணிச்ச²விதீ³பஶோபே⁴ ।
ஶங்கே கடாக்ஷருசிரங்க³தலே க்ருʼபாக்²யா
ஶைலூஷிகா நடதி ஶங்கரவல்லபே⁴ தே ॥ 23 ॥

அத்யந்தஶீதலமதந்த்³ரயது க்ஷணார்த⁴ம்
அஸ்தோகவிப்⁴ரமமநங்க³விலாஸகந்த³ம் ।
அல்பஸ்மிதாத்³ருʼதமபாரக்ருʼபாப்ரவாஹம்
அக்ஷிப்ரரோஹமசிராந்மயி காமகோடி ॥ 24 ॥

மந்தா³க்ஷராக³தரலீக்ருʼதிபாரதந்த்ர்யாத்
காமாக்ஷி மந்த²ரதராம் த்வத³பாங்க³டோ³லாம் ।
ஆருஹ்ய மந்த³மதிகௌதுகஶாலி சக்ஷு:
ஆநந்த³மேதி முஹுரர்த⁴ஶஶாங்கமௌலே: ॥ 25 ॥

த்ரையம்ப³கம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஹர்ம்யபூ⁴மி-
ரங்க³ம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹ: ।
தா³ஸாஶ்ச வாஸவமுகா:² பரிபாலநீயம்
காமாக்ஷி விஶ்வமபி வீக்ஷணபூ⁴ப்⁴ருʼதஸ்தே ॥ 26 ॥

வாகீ³ஶ்வரீ ஸஹசரீ நியமேந லக்ஷ்மீ:
ப்⁴ரூவல்லரீவஶகரீ பு⁴வநாநி கே³ஹம் ।
ரூபம் த்ரிலோகநயநாம்ருʼதமம்ப³ தேஷாம்
காமாக்ஷி யேஷு தவ வீக்ஷணபாரதந்த்ரீ ॥ 27 ॥

மாஹேஶ்வரம் ஜ²டிதி மாநஸமீநமம்ப³
காமாக்ஷி தை⁴ர்யஜலதௌ⁴ நிதராம் நிமக்³நம் ।
ஜாலேந ஶ்ருʼங்க²லயதி த்வத³பாங்க³நாம்நா
விஸ்தாரிதேந விஷமாயுத⁴தா³ஶகோঽஸௌ ॥ 28 ॥

உந்மத்²ய போ³த⁴கமலாகாரமம்ப³ ஜாட்³ய-
ஸ்தம்பே³ரமம் மம மநோவிபிநே ப்⁴ரமந்தம் ।
குண்டீ²குருஷ்வ தரஸா குடிலாக்³ரஸீம்நா
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குஶேந ॥ 29 ॥

உத்³வேல்லிதஸ்தப³கிதைர்லலிதைர்விலாஸை:
உத்தா²ய தே³வி தவ கா³ட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜாத் ।
தூ³ரம் பலாயயது மோஹம்ருʼகீ³குலம் மே
காமாக்ஷி ஸ்தவரமநுக்³ரஹகேஸரீந்த்³ர: ॥ 30 ॥

ஸ்நேஹாத்³ருʼதாம் வித³லிதோத்பலகந்திசோராம்
ஜேதாரமேவ ஜக³தீ³ஶ்வரி ஜேதுகாம: ।
மாநோத்³த⁴தோ மகரகேதுரஸௌ து⁴நீதே
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்ருʼபாணவல்லீம் ॥ 31 ॥

ஶ்ரௌதீம் வ்ரஜந்நபி ஸதா³ ஸரணிம் முநீநாம்
காமாக்ஷி ஸந்ததமபி ஸ்ம்ருʼதிமார்க³கா³மீ ।
கௌடில்யமம்ப³ கத²மஸ்தி²ரதாம் ச த⁴த்தே
சௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வத³பாங்க³பாத: ॥ 32 ॥

நித்யம் ஶ்ரேது: பரிசிதௌ யதமாநமேவ
நீலோத்பலம் நிஜஸமீபநிவாஸலோலம் ।
ப்ரீத்யைவ பாட²யதி வீக்ஷணதே³ஶிகேந்த்³ர:
காமாக்ஷீ கிந்து தவ காலிமஸம்ப்ரதா³யம் ॥ 33 ॥

ப்⁴ராந்த்வா முஹு: ஸ்தப³கிதஸ்மிதபே²நராஶௌ
காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸஞ்சயவாரிராஶௌ ।
ஆநந்த³தி த்ரிபுரமர்த³நநேத்ரலக்ஷ்மீ:
ஆலம்ப்³ய தே³வி தவ மந்த³மபாங்க³ஸேதும் ॥ 34 ॥

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி லோசநஶ்ரீ:
காமாக்ஷி கந்த³லிதமேது³ரதாரகாந்தி: ।
ஜ்யோத்ஸ்நாவதீ ஸ்மிதருசாபி கத²ம் தநோதி
ஸ்பர்தா⁴மஹோ குவலயைஶ்ச ததா² சகோரை: ॥ 35 ॥

காலாஞ்ஜநம் ச தவ தே³வி நிரீக்ஷணம் ச
காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுபைதி காந்த்யா ।
நிஶ்ஶேஷநேத்ரஸுலப⁴ம் ஜக³தீஷு பூர்வ-
மந்யத்த்ரிநேத்ரஸுலப⁴ம் துஹிநாத்³ரிகந்யே ॥ 36 ॥

தூ⁴மாங்குரோ மகரகேதநபாவகஸ்ய
காமாக்ஷி நேத்ரருசிநீலிமசாதுரீ தே ।
அத்யந்தமத்³பு⁴தமித³ம் நயநத்ரயஸ்ய
ஹர்ஷோத³யம் ஜநயதே ஹருணாங்கமௌலே: ॥37 ॥

ஆரப்⁴ப⁴லேஶஸமயே தவ வீக்ஷணஸ்ஸ
காமாக்ஷி மூகமபி வீக்ஷணமாத்ரநம்ரம் ।
ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலலோகஸமக்ஷமேவ
கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்ருʼணீதே ॥ 38 ॥

காலாம்பு³வாஹ உவ தே பரிதாபஹாரீ
காமாக்ஷி புஷ்கரமத:⁴குருதே கடாக²़்ஷ: ।
பூர்வ: பரம் க்ஷணருசா ஸமுபைதி மைத்ரீ-
மந்யஸ்து ஸ।ததருசிம் ப்ரகடீகரோதி ॥ 39 ॥

ஸூக்ஷ்மேঽபி து³ர்க³மதரேঽபி கு³ருப்ரஸாத³-
ஸாஹாய்யகேந விசரந்நபவர்க³மார்கே³ ।
ஸம்ஸாரபங்கநிசயே ந பதத்யமூம் தே
காமாக்ஷி கா³ட⁴மவலம்ப்³ய கடாக்ஷயஷ்டிம் ॥ 40 ॥

காமாக்ஷி ஸந்ததமஸௌ ஹரிநீலரத்ந-
ஸ்தம்பே⁴ கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமயே ப⁴வத்யா: ।
ப³த்³தோ⁴ঽபி ப⁴க்திநிக³லைர்மம சித்தஹஸ்தீ
ஸ்தம்ப⁴ம் ச ப³ந்த⁴மபி முஞ்சதி ஹந்த சித்ரம் ॥ 41 ॥

காமாக்ஷி காஷ்ணர்யமபி ஸந்ததமஞ்ஜநம் ச
பி³ப்⁴ரந்நிஸர்க³தரலோঽபி ப⁴வத்கடாக்ஷ: ।
வைமல்யமந்வஹமநஞ்ஜநதா ச பூ⁴ய:
ஸ்தை²ர்யம் ச ப⁴க்தஹ்ருʼத³யாய கத²ம் த³தா³தி ॥ 42 ॥

மந்த³ஸ்மிதஸ்தப³கிதம் மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
ஸ்தோமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்ருʼதாஶம் ।
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசே: கத³ம்ப³ம்
உத்³யாநமம்ப³ கருணாஹரிணேக்ஷணாயா: ॥ 43 ॥

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹேந்த்³ரநீல-
ஸிம்ஹாஸநம் ஶ்ரிதவதோ மகரத்⁴வஜஸ்ய ।
ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிதௌ⁴ முணிகுண்ட³லஶ்ரீ:
நீராஜநோத்ஸவதரங்கி³ததீ³பமாலா ॥ 44 ॥

மாத: க்ஷணம் ஸ்நபய மாம் தவ வீக்ஷிதேந
மந்தா³க்ஷிதேந ஸுஜநைரபரோக்ஷிதேந ।
காமாக்ஷி கர்மதிமிரோத்கரபா⁴ஸ்கரேண
ஶ்ரேயஸ்கரேண மது⁴பத்³யுதிதஸ்கரேண ॥ 45 ॥

ப்ரேமாபகா³பயஸி மஜ்ஜநமாரசய்ய
யுக்த: ஸ்மிதாம்ஶுக்ருʼதப⁴ஸ்மவிலேபநேந ।
காமாக்ஷி குண்ட³லமணித்³யுதிபி⁴ர்ஜடால:
ஶ்ரீகண்ட²மேவ ப⁴ஜதே தவ த்³ருʼஷ்டிபாத: ॥ 46 ॥

கைவல்யதா³ய கருணாரஸகிங்கராய
காமாக்ஷி கந்த³லிதவிப்⁴ரமஶங்கராய ।
ஆலோகநாய தவ ப⁴க்தஶிவங்கராய
மாதர்நமோঽஸ்து பரதந்த்ரிதஶங்கராய ॥ 47 ॥

ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிதௌ⁴ மகரத்⁴வஜஸ்ய
லோலாலகாலிக்ருʼததோரணமால்யஶோபே⁴ ।
காமேஶ்வரி ப்ரசலது³த்பலவைஜயந்தீ-
சாதுர்யமேதி தவ சஞ்சலத்³ருʼஷ்டிபாத: ॥ 48 ॥

மார்கே³ண மஞ்ஜுகசகாந்திதமோவ்ருʼதேந
மந்தா³யமாநக³மநா மத³நாதுராஸௌ ।
காமாக்ஷி த்³ருʼஷ்டிரயதே தவ ஶங்கராய
ஸங்கேதபூ⁴மிமசிராத³பி⁴ஸாரிகேவ ॥ 49 ॥

வ்ரீட³நுவ்ருʼத்திரமணீக்ருʼதஸாஹசர்யா
ஶைவாலிதாம் க³லருசா ஶஶிஶேக²ரஸ்ய ।
காமாக்ஷி காந்திஸரஸீம் த்வத³பாங்க³லக்ஷ்மீ:
மந்த³ம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜநகே²லநாய ॥ 50 ॥

காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் த³தா⁴நோ
மாணிக்யகுண்ட³லருசிம் மமதாவிரோதீ⁴ ।
ஶ்ருத்யந்தஸீமநி ரத: ஸுதராம் சகாஸ்தி
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதீஶ்வரோঽஸௌ ॥ 51 ॥

பாஷாண ஏவ ஹரிநீலமணிர்தி³நேஷு
ப்ரம்லநதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரோதி ।
நௌமித்திகோ ஜலத³மேசகிமா ததஸ்தே
காமாக்ஷி ஶூந்யமுபமநமபாங்க³லக்ஷ்ம்யா: ॥ 52 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரவிப்⁴ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா
நாஸாக்³ரமௌக்திகருசா க்ருʼதமந்த³ஹாஸா ।
ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தமேதத்
காமாக்ஷி சும்ப³தி தி³க³ம்ப³ரவக்த்ரபி³ம்ப³ம் ॥ 53 ॥

நீலோத்பலேந மது⁴பேந ச த்³ருʼஷ்டிபாத:
காமாக்ஷி துல்ய இதி தே கத²மாமநந்தி ।
ஶைத்யேந நிந்த³யதி யத³ந்வஹமிந்து³பாதா³ந்
பாதோ²ருஹேண யத³ஸௌ கலஹாயதே ச ॥ 54 ॥

ஓஷ்ட²ப்ரபா⁴படலவித்³ருமமுத்³ரிதே தே
ப்⁴ரூவல்லிவீசிஸுப⁴கே³ முக²காந்திஸிந்தௌ⁴ ।
காமாக்ஷி வாரிப⁴ரபூரணலம்ப³மாந-
காலாம்பு³வாஹஸரணிம் லப⁴தே கடாக்ஷ: ॥ 55 ॥

மந்த³ஸ்மிதைர்த⁴வளிதா மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
ஸம்பர்கலோஹிதருசிஸ்த்வத³பாங்க³தா⁴ரா ।
காமாக்ஷி மல்லிகுஸுமைர்நவபல்லவைஶ்ச
நீலோத்பலைஶ்ச ரசிதேவ விபா⁴தி மாலா ॥ 56 ॥

காமாக்ஷி ஶீதலக்ருʼபாரஸநிர்ஜ²ராம்ப:⁴-
ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா ।
கோ³பி:⁴ ஸதா³ புரரிபோரபி⁴லஷ்யமாணா
தூ³ர்வாகத³ம்ப³கவிட³ம்ப³நமாதநோதி ॥ 57 ॥

ஹ்ருʼத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ண-
ந்நுல்லாஸமுத்பலருசேஸ்தமஸாம் நிரோத்³தா⁴ ।
தோ³ஷாநுஷங்க³ஜட³தாம் ஜக³தாம் து⁴நாந:
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸதி³நோத³யஸ்தே ॥ 58 ॥

சக்ஷுர்விமோஹயதி சந்த்³ரவிபூ⁴ஷணஸ்ய
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதம:ப்ரரோஹ: ।
ப்ரத்யங்முக²ம் து நயநம் ஸ்திமிதம் முநீநாம்
ப்ராகாஶ்யமேவ நயதீதி பரம் விசித்ரம் ॥ 59 ॥

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசா யுதி⁴ நிர்ஜிதம் தே
நீலோத்பலம் நிரவஶேஷக³தாபி⁴மாநம் ।
ஆக³த்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணவதம்ஸ-
வ்யோஜேந நூநமப⁴யார்த²நமாதநோதி ॥ 60 ॥

ஆஶ்சர்யமம்ப³ மதா³நாப்⁴யுத³யாவலம்ப:³
காமாக்ஷி சஞ்சலநிரீக்ஷணவிப்⁴ரமஸ்தே ।
தை⁴ர்யம் விதூ⁴ய தநுதே ஹ்ருʼதி³ ராக³ப³ந்த⁴ம்
ஶம்போ⁴ஸ்ததே³வ விபரீததயா முநீநாம் ॥ 61 ॥

ஜந்தோ: ஸக்ருʼத்ப்ரணமதோ ஜக³தீ³ட்³யதாம் ச
தேஜாஸ்விதாம் ச நிஶிதாம் ச மதிம் ஸபா⁴யாம் ।
காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜ²ரீமிவ வைக²ரீம் ச
லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவீக்ஷணம் தே ॥ 62 ॥

காத³ம்பி³நீ கிமயதே ந ஜலாநுஷங்க³ம்
ப்⁴ருʼங்கா³வலீ கிமுரரீகுருதே ந பத்³மம் ।
கிம் வா கலிந்த³தநயா ஸஹதே ந ப⁴ங்க³ம்
காமாக்ஷி நிஶ்சயபத³ம் ந தவாக்ஷிலக்ஷ்மீ: ॥ 63 ॥

காகோலபாவகத்ருʼணீகரணேঽபி த³க்ஷ:
காமாக்ஷி பா³லகஸுதா⁴கரஶேக²ரஸ்ய ।
அத்யந்தஶீதலதமோঽப்யநுபாரதம் தே
சித்தம் விமோஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷ: ॥ 64 ॥

கார்பண்யபூரபரிவர்தி⁴தமம்ப³ மோஹ-
கந்தோ³த்³க³தம் ப⁴வமயம் விஷபாத³பம் மே ।
துங்க³ம் சி²நத்து துஹிநாத்³ரிஸுதே ப⁴வத்யா:
காஞ்சீபுரேஶ்வரி கடாக்ஷகுடா²ரதா⁴ரா ॥ 65 ॥

காமாக்ஷி கோ⁴ரப⁴வரோக³சிகித்ஸநார்த²-
மப்⁴யர்த்²ய தே³ஶிககடாக்ஷபி⁴ஷக்ப்ரஸாதா³த் ।
தத்ராபி தே³வி லப⁴தே ஸுக்ருʼதீ கதா³சி-
த³ந்யஸ்ய து³ர்லப⁴மபாங்க³மஹௌஷத⁴ம் தே ॥ 66 ॥

காமாக்ஷி தே³ஶிகக்ருʼபாங்குரமாஶ்ரயந்தோ
நாநாதபோநியமநாஶிதபாஶப³ந்தா:⁴ ।
வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹாந்தோ
லப்³த்⁴வா ஸுக²ம் ஸமாதி⁴யோ விசரந்தி லோகே ॥ 67 ॥

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்⁴ருʼதமுக்³த⁴ஹாஸம்
வ்ரீடா³நுராக³ஸஹசாரி விலோகநம் தே ।
காமாக்ஷி காமபரிபந்தி²நி மாரவீர-
ஸாம்ராஜ்யவிப்⁴ரமத³ஶாம் ஸப²லீகரோதி ॥ 68 ॥

காமாக்ஷி விப்⁴ரமப³லைகநிதி⁴ர்விதா⁴ய
ப்⁴ரூவல்லிசாபகுடிலீக்ருʼதிமேவ சித்ரம் ।
ஸ்வாதீ⁴நதாம் தவ நிநாய ஶஶாங்கமௌலே-
ரங்கா³ர்த⁴ராஜ்யஸுக²லாப⁴மபாங்க³வீர: ॥ 69 ॥

காமாங்குரைகநிலயஸ்தவ த்³ருʼஷ்டிபாத:
காமாக்ஷி ப⁴க்தமநஸாம் ப்ரத³தா³து காமாந் ।
ராகா³ந்வித: ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரோதி
வைராக்³யமேவ கத²மேஷ மஹாமுநீநாம் ॥ 70 ॥

காலாம்பு³வாஹநிவஹை: கலஹாயதே தே
காமாக்ஷி காலிமமதே³ந ஸதா³ கடாக்ஷ: ।
சித்ரம் ததா²பி நிதராமமுமேவ த்³ருʼஷ்ட்வா
ஸோத்கண்ட² ஏவ ரமதே கில நீலகண்ட:² ॥ 71 ॥

காமாக்ஷி மந்மத²ரிபும் ப்ரதி மாரதாப-
மோஹாந்த⁴காரஜலதா³க³மநேந ந்ருʼத்யந் ।
து³ஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கப³லீகரோது
வ்யாமிஶ்ரமேசகருசிஸ்த்வத³பாங்க³கேகீ ॥ 72 ॥

காமாக்ஷி மந்மத²ரிபோரவலோகநேஷு
காந்தம் பயோஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் ।
ப்ரேமாக³மோ தி³வஸவத்³விகசீகரோதி
லஜ்ஜாப⁴ரோ ரஜநிவந்முகுலீகரோதி ॥ 73 ॥

மூகோ விரிஞ்சதி பரம் புருஷ: குரூப:
கந்த³ர்பதி த்ரித³ஶராஜதி கிம்பசாந: ।
காமாக்ஷி கேவலமுபக்ரமகால ஏவ
லீலாதரங்கி³தகடாக்ஷருச: க்ஷணம் தே ॥ 74 ॥

நீலாலகா மது⁴கரந்தி மநோஜ்ஞநாஸா-
முக்தாருச: ப்ரகடகந்த³பி³ஸாங்குரந்தி ।
காருண்யமம்ப³ மகரந்த³தி காமகோடி
மந்யே தத: கமலமேவ விலோசநம் தே ॥ 75 ॥

ஆகாங்க்ஷ்யமாணப²லதா³நவிசக்ஷணாயா: ।
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமதே⁴நோ: ।
ஸம்பர்க ஏவ கத²மம்ப³ விமுக்தபாஶ-
ப³ந்தா:⁴ ஸ்பு²டம் தநுப்⁴ருʼத: பஶுதாம் த்யஜந்தி ॥ 76 ॥

ஸம்ஸாரக⁴ர்மபரிதாபஜுஷாம் நராணாம்
காமாக்ஷி ஶீதலதராணி தவேக்ஷிதாநி ।
சந்த்³ராதபந்தி க⁴நசந்த³நகர்த³மந்தி
முக்தாகு³ணந்தி ஹிமவாரிநிஷேசநந்தி ॥ 77 ॥

ப்ரேமாம்பு³ராஶிஸததஸ்நபிதாநி சித்ரம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷநிரீக்ஷணாநி ।
ஸந்து⁴க்ஷயந்தி முஹுரிந்த⁴நராஶிரீத்யா
மாரத்³ருஹோ மநஸி மந்மத²சித்ரபா⁴நும் ॥ 78 ॥

காலாஞ்ஜநப்ரதிப⁴டம் கமநீயகாந்த்யா
கந்த³ர்பதந்த்ரகலயா கலிதாநுபா⁴வம் ।
காஞ்சீவிஹாரரஸிகே கலுஷார்திசோரம்
கல்லோலயஸ்வ மயி தே கருணாகடாக்ஷம் ॥ 79 ॥

க்ராந்தேந மந்மத²தே³ந விமோஹ்யமாந-
ஸ்வாந்தேந சூததருமூலக³தஸ்ய பும்ஸ: ।
காந்தேந கிஞ்சித³வலோகய லோசநஸ்ய
ப்ராந்தேந மாம் ஜநநி காஞ்சிபுரீவிபூ⁴ஷே ॥ 80 ॥

காமாக்ஷி கோঽபி ஸுஜநாஸ்த்வத³பாங்க³ஸங்கே³
கண்டே²ந கந்த³லிதகாலிமஸம்ப்ரதா³யா: ।
உத்தம்ஸகல்பிதசகோரகுடும்ப³போஷா
நக்தந்தி³வஸப்ரஸவபூ⁴நயநா ப⁴வந்தி ॥ 81 ॥

நீலோத்பலப்ரஸவகாந்திநிர்த³ஶநேந
காருண்யவிப்⁴ரமஜுஷா தவ வீக்ஷணேந ।
காமாக்ஷி கர்மஜலதே:⁴ கலஶீஸுதேந
பாஶத்ரயாத்³வயமமீ பரிமோசநீயா: ॥ 82 ॥

அத்யந்தசஞ்சலமக்ருʼத்ரிமமஞ்ஜநம் கிம்
ஜ²ங்காரப⁴ங்கி³ரஹிதா கிமு ப்⁴ருʼங்க³மாலா ।
தூ⁴மாங்குர: கிமு ஹுதாஶநஸங்க³ஹீந:
காமாக்ஷி நேத்ரருசிநீலிமகந்த³லீ தே ॥ 83 ॥

காமாக்ஷி நித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி-
பீ³ஜாய விப்⁴ரமமதோ³த³யகூ⁴ர்ணிதாய ।
கந்த³ர்பத³ர்பபுநருத்³ப⁴வஸித்³தி⁴தா³ய
கல்யாணதா³ய தவ தே³வி த்³ருʼக³ஞ்சலாய ॥ 84 ॥

த³ர்பாங்குரோ மகரகேதநவிப்⁴ரமாணாம்
நிந்தா³ங்குரோ வித³லிதோத்பலசாதுரீணாம் ।
தீ³பாங்குரோ ப⁴வதமிஸ்ரகத³ம்ப³காநாம்
காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வத³பாங்க³பாத: ॥ 85 ॥

கைவல்யதி³வ்யமணிரோஹணபர்வதேப்⁴ய:
காருண்யநிர்ஜ²ரபய:க்ருʼதமஞ்ஜநேப்⁴ய: ।
காமாக்ஷி கிங்கரிதஶங்கரமாநஸேப்⁴ய-
ஸ்தேப்⁴யோ நமோঽஸ்து தவ வீக்ஷணவிப்⁴ரமேப்⁴ய: ॥ 86 ॥

அல்பீய ஏவ நவமுத்பலமம்ப³ ஹீநா
மீநஸ்ய வா ஸரணிரம்பு³ருஹாம் ச கிம் வா ।
தூ³ரே ம்ருʼகீ³த்³ருʼக³ஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜநம் ச
காமாக்ஷி வீக்ஷணருசௌ தவ தர்கயாம: ॥ 87 ॥

மிஶ்ரீப⁴வத்³க³ரலபங்கிலஶங்கரோரஸ்-
ஸீமாங்க³ணே கிமபி ரிங்க²ணமாத³தா⁴ந: ।
ஹேலாவதூ⁴தலலிதஶ்ரவணோத்பலோঽஸௌ
காமாக்ஷி பா³ல இவ ராஜதி தே கடாக்ஷ: ॥ 88 ॥

ப்ரௌடி⁴கரோதி விது³ஷாம் நவஸூக்திதா⁴டீ-
சூதாடவீஷு பு³த⁴கோகிலலால்யமாநம் ।
மாத்⁴வீரஸம் பரிமலம் ச நிரர்க³லம் தே
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸவஸந்தலக்ஷ்மீ: ॥ 89 ॥

கூலங்கஷம் விதநுதே கருணாம்பு³வர்ஷீ
ஸாரஸ்வதம் ஸுக்ருʼதிந: ஸுலப⁴ம் ப்ரவாஹம் ।
துச்சீ²கரோதி யமுநாம்பு³தரங்க³ப⁴ங்கீ³ம்
காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்பு³வாஹ: ॥ 90 ॥

ஜக³ர்தி தே³வி கருணாஶுகஸுந்த³ரீ தே
தாடங்கரத்நருசிதா³டி³மக²ண்ட³ஶோணே ।
காமாக்ஷி நிர்ப⁴ரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ-
மாஹேந்த்³ரநீலமணிபஞ்ஜரமத்⁴யபா⁴கே³ ॥ 91 ॥

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸகோ³த்ரபா⁴வா-
தா³க்ராமதி ஶ்ருதிமஸௌ தவ த்³ருʼஷ்டிபாத: ।
கிஞ்ச ஸ்பு²டம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரோதி
ப்⁴ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய ப²லம் கிமேதத் ॥ 92 ॥

ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுத⁴ஸ்ய
நாராசவர்ஷலஹரீ நக³ராஜகந்யே ।
ஶங்கே கரோதி ஶததா⁴ ஹ்ருʼதி³ தை⁴ர்யமுத்³ராம்
ஶ்ரீகாமகோடி யத³ஸௌ ஶிஶிராம்ஶுமௌலே: ॥ 93 ॥

பா³ணேந புஷ்பத⁴நுஷ: பரிகல்ப்யமாந-
த்ராணேந ப⁴க்தமநஸாம் கருணாகரேண ।
கோணேந கோமலத்³ருʼஶஸ்தவ காமகோடி
ஶோணேந ஶோஷய ஶிவே மம ஶோகஸிந்து⁴ம் ॥ 94 ॥

மாரத்³ருஹா முகுடஸீமநி லால்யமாநே
மந்தா³கிநீபயஸி தே குடிலம் சரிஷ்ணு: ।
காமாக்ஷி கோபரப⁴ஸாத்³வலமாநமீந-
ஸந்தே³ஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாத: ॥ 95 ॥

காமாக்ஷி ஸம்வலிதமௌக்திககுண்ட³லாம்ஶு-
சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீக: ।
ஸ்தம்பே⁴ நிரந்தரமபாங்க³மயே ப⁴வத்யா
ப³த்³த⁴ஶ்சகாஸ்தி மகரத்⁴வஜமத்தஹஸ்தீ ॥ 96 ॥

யாவத்கடாக்ஷரஜநீஸமயாக³மஸ்தே
காமாக்ஷி தாவத³சிராந்நமதாம் நராணாம் ।
ஆவிர்ப⁴வத்யம்ருʼததீ³தி⁴திபி³ம்ப³மம்ப³
ஸம்விந்மயம் ஹ்ருʼத³யபூர்வகி³ரீந்த்³ரஶ்ருʼங்கே³ ॥ 97 ॥

காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ ப⁴வத்கடாக்ஷோ
தி³த்ஸு: ஸமஸ்தவிப⁴வம் நமதாம் நராணாம் ।
ப்⁴ருʼங்க³ஸ்ய நீலநலிநஸ்ய ச காந்திஸம்ப-
த்ஸர்வஸ்வமேவ ஹரதீதி பரம் விசித்ரம் ॥ 98 ॥

அத்யந்தஶீதலமநர்க³லகர்மபாக-
காகோலஹாரி ஸுலப⁴ம் ஸுமநோபி⁴ரேதத் ।
பீயூஷமேவ தவ வீக்ஷணமம்ப³ கிந்து
காமாக்ஷி நீலமித³மித்யயமேவ பே⁴த:³ ॥ 99 ॥

அஜ்ஞாதப⁴க்திரஸமப்ரஸரத்³விவேக-
மத்யந்தக³ர்வமநதீ⁴தஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் ।
அப்ராப்தஸத்யமஸமீபக³தம் ச முக்தே:
காமாக்ஷி நைவ தவ ஸ்ப்ருʼஹயதி த்³ருʼஷ்டிபாத: ॥ 100 ॥

(காமாக்ஷி மாமவது தே கருணாகடாக்ஷ:)
பாதேந லோசநருசேஸ்தவ காமகோடி
போதேந பதகபயோதி⁴ப⁴யாதுராணாம் ।
பூதேந தேந நவகாஞ்சநகுண்ட³லாம்ஶு-
வீதேந ஶீதலய பூ⁴த⁴ரகந்யகே மாம் ॥ 101 ॥

கடாக்ஷஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ மந்த³ஸ்மிதஶதகம் ॥
ப³த்⁴நீமோ வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதி³நம் ப³ந்த⁴ச்சி²தே³ தே³ஹிநாம்
கந்த³ர்பாக³மதந்த்ரமூலகு³ரவே கல்யாணகேலீபு⁴வே ।
காமாக்ஷ்யா க⁴நஸாரபுஞ்ஜரஜஸே காமத்³ருஹஶ்சக்ஷுஷாம்
மந்தா³ரஸ்தப³கப்ரபா⁴மத³முஷே மந்த³ஸ்மிதஜ்யோதிஷே ॥ 1 ॥

ஸத்⁴ரீசே நவமல்லிகாஸுமநஸாம் நாஸாக்³ரமுக்தாமணே-
ராசார்யாய ம்ருʼணாலகாண்ட³மஹஸாம் நைஸர்கி³காய த்³விஷே ।
ஸ்வர்து⁴ந்யா ஸஹ யுத்⁴வேந ஹிமருசேரர்தா⁴ஸநாத்⁴யாஸிநே
காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதமஞ்ஜரீத⁴வளிமாத்³வைதாய தஸ்மை நம: ॥ 2 ॥

கர்பூரத்³யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வதீ
தௌ³ர்பா⁴க்³யோத³யமேவ ஸம்வித³த⁴தீ தௌ³ஷாகரீணாம் த்விஷாம் ।
க்ஷுல்லாநேவ மநோஜ்ஞமல்லிநிகராந்பு²ல்லாநபி வ்யஞ்ஜதீ
காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து மே ॥ 3 ॥

யா பீநஸ்தநமண்ட³லோபரி லஸத்கர்பூரலேபாயதே
யா நீலேக்ஷணராத்ரிகாந்திததிஷு ஜ்யோத்ஸ்நாப்ரரோஹாயதே ।
யா ஸௌந்த³ர்யது⁴நீதரங்க³ததிஷு வ்யாலோலஹம்ஸாயதே
காமாக்ஷ்யா: ஶிஶிரீகரோது ஹ்ருʼத³யம் ஸா மே ஸ்மிதப்ராசுரீ ॥ 4 ॥

யேஷாம் க³ச்ச²தி பூர்வபக்ஷஸரணிம் கௌமுத்³வத: ஶ்வேதிமா
யேஷாம் ஸந்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சந்த்³ரமா: ।
யேஷாமிச்ச²தி கம்பு³ரப்யஸுலபா⁴மந்தேவஸத்ப்ரக்ரியாம்
காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரந்து மம தே ஹாஸத்விஷாமங்குரா: ॥ 5 ॥

ஆஶாஸீமஸு ஸந்ததம் வித³த⁴தீ நைஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம்
காஶாநாமபி⁴மாநப⁴ங்க³கலநாகௌஶல்யமாபி³ப்⁴ரதீ ।
ஈஶாநேந விலோகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி தே கல்மஷ-
க்லேஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மந்த³ஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் ॥ 6 ॥

ஆரூட⁴ஸ்ய ஸமுந்நதஸ்தநதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸநம்
கந்த³ர்பஸ்ய விபோ⁴ர்ஜக³த்த்ரயப்ராகட்யமுத்³ராநிதே:⁴ ।
யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயதே ரஶ்மிச்ச²டா சஞ்சலா
ஸா மந்த³ஸ்மிதமஞ்ஜரீ ப⁴வது ந: காமாய காமாக்ஷி தே ॥ 7 ॥

ஶம்போ⁴ர்யா பரிரம்ப⁴ஸம்ப்⁴ரமவிதௌ⁴ நைர்மல்யஸீமாநிதி:⁴
கை³ர்வாணீவ தரங்கி³ணீ க்ருʼதம்ருʼது³ஸ்யந்தா³ம் கலிந்தா³த்மஜாம் ।
கல்மாஷீகுருதே கலங்கஸுஷமாம் கண்ட²ஸ்த²லீசும்பி³நீம்
காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதகந்த³லீ ப⁴வது ந: கல்யாணஸந்தோ³ஹிநீ ॥ 8 ॥

ஜேதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தநதடீம் ஸஞ்ஜக்³முஷீ ஸந்ததம்
க³ந்தும் நிர்மலதாமிவ த்³விகு³ணிதாம் மக்³நா க்ருʼபாஸ்த்ரோதஸி ।
லப்³து⁴ம் விஸ்மயநீயதாமிவ ஹரம் ராகா³குலம் குர்வதீ
மஞ்ஜுஸ்தே ஸ்மிதமஞ்ஜரீ ப⁴வப⁴யம் மத்²நாது காமாக்ஷி மே ॥ 9 ॥

ஶ்வேதாபி ப்ரகடம் நிஶாகரருசாம் மாலிந்யமாதந்வதீ
ஶீதாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபதே: ஸந்து⁴க்ஷயந்தீ ஸதா³ ।
ஸ்வாபா⁴வ்யாத³த⁴ராஶ்ரிதாபி நமதாமுச்சைர்தி³ஶந்தீ க³திம்
காமாக்ஷி ஸ்பு²டமந்தரா ஸ்பு²ரது நஸ்த்வந்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 10 ॥

வக்த்ரஶ்ரீஸரஸீஜலே தரலிதப்⁴ரூவல்லிகல்லோலிதே
காலிம்நா த³த⁴தீ கடாக்ஷஜநுஷா மாது⁴வ்ரதீம் வ்யாப்ருʼதிம் ।
நிர்நித்³ராமலபுண்ட³ரீககுஹநாபாண்டி³த்யமாபி³ப்⁴ரதீ
காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதசாதுரீ மம மந: காதர்யமுந்மூலயேத் ॥ 11 ॥

நித்யம் பா³தி⁴தப³ந்து⁴ஜீவமத⁴ரம் மைத்ரீஜுஷம் பல்லவை:
ஶுத்³த⁴ஸ்ய த்³விஜமண்ட³லஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா ।
யா வைமல்யவதீ ஸதை³வ நமதாம் சேத: புநீதேதராம்
காமாக்ஷ்யா ஹ்ருʼத³யம் ப்ரஸாத³யது மே ஸா மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 12 ॥

த்³ருஹ்யந்தீ தமஸே முஹு: குமுதி³நீஸாஹாய்யமாபி³ப்⁴ரதீ
யாந்தீ சந்த்³ரகிஶோரஶேக²ரவபு:ஸௌதா⁴ங்க³ணே ப்ரேங்க²ணம் ।
ஜ்ஞாநாம்போ⁴நிதி⁴வீசிகாம் ஸுமநஸாம் கூலங்கஷாம் குர்வதீ
காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதகௌமுதீ³ ஹரது மே ஸம்ஸாரதாபோத³யம் ॥ 13 ॥

காஶ்மீரத்³ரவதா⁴துகர்த³மருசா கல்மாஷதாம் பி³ப்⁴ரதீ
ஹம்ஸௌதை⁴ரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்ருʼதைர்மௌக்திகை: ।
வக்ஷோஜந்மதுஷாரஶைலகடகே ஸஞ்சாரமாதந்வதீ
காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதத்³யுதிமயீ பா⁴கீ³ரதீ² பா⁴ஸதே ॥ 14 ॥

கம்போ³ர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்ருʼபாஸந்தாநவல்லீபு⁴வ:
ஸம்பு²ல்லஸ்தப³கா இவ ப்ரஸ்ருʼமரா மூர்தா: ப்ரஸாதா³ இவ ।
வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபத²கா³பர்யாயபே⁴தா³ இவ
ப்⁴ராஜந்தே தவ மந்த³ஹாஸகிரணா: காஞ்சீபுரீநாயிகே ॥ 15 ॥

வக்ஷோஜே க⁴நஸாரபத்ரரசநாப⁴ங்கீ³ஸபத்நாயிதா
கண்டே² மௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்³ராயிதா ।
ஓஷ்ட²ஶ்ரீநிகுரும்ப³பல்லவபுடே ப்ரேங்க²த்ப்ரஸூநாயிதா
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரதாம் மதீ³யஹ்ருʼத³யே த்வந்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 16 ॥

யேஷாம் பி³ந்து³ரிவோபரி ப்ரசலிதோ நாஸாக்³ரமுக்தாமணி:
யேஷாம் தீ³ந இவாதி⁴கண்ட²மயதே ஹார: கராலம்ப³நம் ।
யேஷாம் ப³ந்து⁴ரிவோஷ்ட²யோரருணிமா த⁴த்தே ஸ்வயம் ரஞ்ஜநம்
காமாக்ஷ்யா: ப்ரப⁴வந்து தே மம ஶிவோல்லாஸாய ஹாஸாங்குரா: ॥ 17 ॥

யா ஜாட்³யாம்பு³நிதி⁴ம் க்ஷிணோதி ப⁴ஜதாம் வைராயதே கைரவை:
நித்யம் யாம் நியமேந யா ச யததே கர்தும் த்ரிணேத்ரோத்ஸவம் ।
பி³ம்ப³ம் சாந்த்³ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா க³ர்வேண ஸா தாத்³ருʼஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கத²ம் ஜ்யோத்ஸ்நேத்யஸௌ கீர்த்யதே ॥ 18 ॥

ஆருடா⁴ ரப⁴ஸாத்புர: புரரிபோராஶ்லேஷணோபக்ரமே
யா தே மாதருபைதி தி³வ்யதடிநீஶங்காகரீ தத்க்ஷணம் ।
ஓஷ்டௌ² வேபயதி ப்⁴ருவௌ குடிலயத்யாநம்ரயத்யாநநம்
தாம் வந்தே³ ம்ருʼது³ஹாஸபூரஸுஷமாமேகாம்ரநாத²ப்ரியே ॥ 19 ॥

வக்த்ரேந்தோ³ஸ்தவ சந்த்³ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு³ ஸ்பு²ரந்தீ ஸதாம்
ஸ்யாச்சேத்³யுக்திமித³ம் சகோரமநஸாம் காமாக்ஷி கௌதூஹலம் ।
ஏதச்சித்ரமஹர்நிஶம் யத³தி⁴காமேஷா ருசிம் கா³ஹதே
பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுமணிப்ரபா⁴ஸ்வபி ச யத்³பி³ப்³போ³கமாலம்ப³தே ॥ 20 ॥

ஸாத்³ருʼஶ்யம் கலஶாம்பு³தே⁴ர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மந்த³ஸ்மிதம்
ஶோபா⁴மோஷ்ட²ருசாம்ப³ வித்³ருமப⁴வாமேதாத்³பி⁴தா³ம் ப்³ரூமஹே ।
ஏகஸ்மாது³தி³தம் புரா கில பபௌ ஶர்வ: புராண: புமாந்
ஏதந்மத்⁴யஸமுத்³ப⁴வம் ரஸயதே மாது⁴ர்யரூபம் ரஸம் ॥ 21 ॥

உத்துங்க³ஸ்தநகும்ப⁴ஶைலகடகே விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா-
பத்ரஶ்ரீஜுஷி சஞ்சலா: ஸ்மிதருச: காமாக்ஷி தே கோமலா: ।
ஸந்த்⁴யாதீ³தி⁴திரஞ்ஜிதா இவ முஹு: ஸாந்த்³ராத⁴ரஜ்யோதிஷா
வ்யாலோலாமலஶாரதா³ப்⁴ரஶகலவ்யாபாரமாதந்வதே ॥ 22 ॥

க்ஷீரம் தூ³ரத ஏவ திஷ்ட²து கத²ம் வைமல்யமாத்ராதி³த³ம்
மாதஸ்தே ஸஹபாட²வீதி²மயதாம் மந்த³ஸ்மிதைர்மஞ்ஜுளை: ।
கிம் சேயம் து பி⁴தா³ஸ்தி தோ³ஹநவஶாதே³கம் து ஸஞ்ஜாயதே
காமாக்ஷி ஸ்வயமர்தி²தம் ப்ரணமதாமந்யத்து தோ³து³ஹ்யதே ॥ 23 ॥

கர்பூரைரம்ருʼதைர்ஜக³ஜ்ஜநநி தே காமாக்ஷி சந்த்³ராதபை:
முக்தாஹாரகு³ணைர்ம்ருʼணாலவலயைர்முக்³த⁴ஸ்மிதஶ்ரீரியம் ।
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரநாயிகே ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயதே ஸஜ்ஜநை:
தத்தாத்³ருʼங்மம தாபஶாந்திவித⁴யே கிம் தே³வி மந்தா³யதே ॥ 24 ॥

மத்⁴யேக³ர்பி⁴தமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்⁴வீஜ²ரீஶீதலா
மந்தா³ரஸ்தப³காயதே ஜநநி தே மந்த³ஸ்மிதாம்ஶுச்ச²டா ।
யஸ்யா வர்த⁴யிதும் முஹுர்விகஸநம் காமாக்ஷி காமத்³ருஹோ
வல்கு³ர்வீக்ஷணவிப்⁴ரமவ்யதிகரோ வாஸந்தமாஸாயதே ॥ 25 ॥

பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வந்மந்த³ஹாஸச்ச²டா ।
கல்யாணம் கி³ரிஸார்வபௌ⁴மதநயே கல்லோலயத்வாஶு மே ।
பு²ல்லந்மல்லிபிநத்³த⁴ஹல்லகமயீ மாலேவ யா பேஶலா
ஶ்ரீகாஞ்சீஶ்வரி மாரமர்தி³துருரோமத்⁴யே முஹுர்லம்ப³தே ॥ 26 ॥

பி³ப்⁴ராணா ஶரத³ப்⁴ரவிப்⁴ரமத³ஶாம் வித்³யோதமாநாப்யஸோ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி தே காருண்யதா⁴ராரஸம் ।
ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரோதி ஜக³தீஶ்சாலோக்ய சைநாமஹோ
காமம் கே²லதி நீலகண்ட²ஹ்ருʼத³யம் கௌதூஹலாந்தோ³லிதம் ॥ 27 ॥

ப்ரேங்க²த்ப்ரௌட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரேஷ்வத்யச்ச²கு³ச்சா²யிதம்
வக்த்ரேந்து³ச்ச²விஸிந்து⁴வீசிநிசயே பே²நப்ரதாநாயிதம் ।
நைரந்தர்யவிஜ்ருʼம்பி⁴தஸ்தநதடே நைசோலபட்டாயிதம்
காலுஷ்யம் கப³லீகரோது மம தே காமாக்ஷி மந்த³ஸ்மிதம் ॥ 28 ॥

பீயூஷம் தவ மந்த²ரஸ்மிதமிதி வ்யர்தை²வ ஸாபப்ரதா²
காமாக்ஷி த்⁴ருவமீத்³ருʼஶம் யதி³ ப⁴வேதே³தத்கத²ம் வா ஶிவே ।
மந்தா³ரஸ்ய கதா²லவம் ந ஸஹதே மத்²நாதி மந்தா³கிநீ-
மிந்து³ம் நிந்த³தி கீர்திதேঽபி கலஶீபாதோ²தி⁴மீர்ஷ்யாயதே ॥ 29 ॥

விஶ்வேஷாம் நயநோத்ஸவம் விதநுதாம் வித்³யோததாம் சந்த்³ரமா
விக்²யாதோ மத³நாந்தகேந முகுடீமத்⁴யே ச ஸம்மாந்யதாம் ।
ஆ: கிம் ஜாதமநேந ஹாஸஸுஷமாமாலோக்ய காமாக்ஷி தே
காலங்கீமவலம்ப³தே க²லு த³ஶாம் கல்மாஷஹீநோঽப்யஸௌ ॥ 30 ॥

சேத: ஶீதலயந்து ந: பஶுபதேராநந்த³ஜீவாதவோ
நம்ராணாம் நயநாத்⁴வஸீமஸு ஶரச்சந்த்³ராதபோபக்ரமா: ।
ஸம்ஸாராக்²யஸரோருஹாகரக²லீகாரே துஷாரோத்கரா:
காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீ³ஜநிகராஸ்த்வந்மந்த³ஹாஸாங்குரா: ॥ 31 ॥

கர்மௌகா⁴க்²யதம:கசாகசிகராந்காமாக்ஷி ஸஞ்சிந்தயே
த்வந்மந்த³ஸ்மிதரோசிஷாம் த்ரிபு⁴வநக்ஷேமங்கராநங்குராந் ।
யே வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரியோ விகஸிதம் சந்த்³ராதபாம்போ⁴ருஹ-
த்³வேஷோத்³தே⁴ஷோணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வதே ॥ 32 ॥

குர்யுர்ந: குலஶைலராஜதநயே கூலங்கஷம் மங்க³ளம்
குந்த³ஸ்பர்த⁴நசுஞ்சவஸ்தவ ஶிவே மந்த³ஸ்மிதப்ரக்ரமா: ।
யே காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷிநயநம் ஸந்தோஷயந்தீஶ்வரம்
கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்ருʼமரா: பும்ஸாமஸாதா⁴ரணா: ॥ 33 ॥

கம்ரேண ஸ்நபயஸ்வ கர்மகுஹநாசோரேண மாராக³ம-
வ்யாக்²யாஶிக்ஷணதீ³க்ஷிதேந விது³ஷாமக்ஷீணலக்ஷ்மீபுஷா ।
காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³லேந கலுஷஸ்போ²டக்ரியாசுஞ்சுநா
காருண்யாம்ருʼதவீசிகாவிஹரணப்ராசுர்யது⁴ர்யேண மாம் ॥ 34 ॥

த்வந்மந்த³ஸ்மிதகந்த³லஸ்ய நியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமஹே
பி³ம்ப:³ கஶ்சந நூதந: ப்ரசலிதோ நைஶாகர: ஶீகர: ।
கிஞ்ச க்ஷீரபயோநிதி:⁴ ப்ரதிநிதி:⁴ ஸ்வர்வாஹிநீவீசிகா-
பி³ப்³வோகோঽபி விட³ம்ப³ ஏவ குஹநா மல்லீமதல்லீருச: ॥ 35 ॥

து³ஷ்கர்மார்கநிஸர்க³கர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதபதம் மில-
த்பங்கம் ஶங்கரவல்லபே⁴ மம மந: காஞ்சீபுராலங்க்ரியே ।
அம்ப³ த்வந்ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ருʼதரஸே மங்க்த்வா விதூ⁴ய வ்யதா²-
மாநந்தோ³த³யஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³பத³வீமாரோடு⁴மாகாங்க்ஷதி ॥ 36 ॥

நம்ராணாம் நக³ராஜஶேக²ரஸுதே நாகாலயாநாம் புர:
காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶமேந காருண்யதா⁴ரா: கிரந் ।
ஆக³ச்ச²ந்தமநுக்³ரஹம் ப்ரகடயந்நாநந்த³பீ³ஜாநி தே
நாஸீரே ம்ருʼது³ஹாஸ ஏவ தநுதே நாதே² ஸுதா⁴ஶீதல: ॥ 37 ॥

காமாக்ஷி ப்ரத²மாநவிப்⁴ரமநிதி:⁴ கந்த³ர்பத³ர்பப்ரஸூ:
முக்³த⁴ஸ்தே ம்ருʼது³ஹாஸ ஏவ கி³ரிஜே முஷ்ணாது மே கில்பி³ஷம் ।
யம் த்³ரஷ்டும் விஹிதே கரக்³ரஹ உமே ஶம்பு⁴ஸ்த்ரபாமீலிதம்
ஸ்வைரம் காரயதி ஸ்ம தாண்ட³வவிநோதா³நந்தி³நா தண்டு³நா ॥ 38 ॥

க்ஷுண்ணம் கேநசிதே³வ தீ⁴ரமநஸா குத்ராபி நாநாஜநை:
கர்மக்³ரந்தி²நியந்த்ரிதைரஸுக³மம் காமாக்ஷி ஸாமாந்யத: ।
முக்³தை⁴ர்த்³ருஷ்டுமஶக்யமேவ மநஸா மூட⁴ஸய மே மௌக்திகம்
மார்க³ம் த³ர்ஶயது ப்ரதீ³ப இவ தே மந்த³ஸ்மிதஶ்ரீரியம் ॥ 39 ॥

ஜ்யோத்ஸ்நாகாந்திபி⁴ரேவ நிர்மலதரம் நைஶாகரம் மண்ட³லம்
ஹம்ஸைரேவ ஶரத்³விலாஸஸமயே வ்யாகோசமம்போ⁴ருஹம் ।
ஸ்வச்சை²ரேவ விகஸ்வரைருடு³கு³ணை: காமாக்ஷி பி³ம்ப³ம் தி³வ:
புண்யைரேவ ம்ருʼது³ஸ்மிதைஸ்தவ முக²ம் புஷ்ணாதி ஶோபா⁴ப⁴ரம் ॥ 40 ॥

மாநக்³ரந்தி²விது⁴ந்துதே³ந ரப⁴ஸாதா³ஸ்வாத்³யமாநே நவ-
ப்ரேமாட³ம்ப³ரபூர்ணிமாஹிமகரே காமாக்ஷி தே தத்க்ஷணம் ।
ஆலோக்ய ஸ்மிதசந்த்³ரிகாம் புநரிமாமுந்மீலநம் ஜக்³முஷீம்
சேத: ஶீலயதே சகோரசரிதம் சந்த்³ரார்த⁴சூடா³மணே: ॥ 41 ॥

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ ப⁴ஜே யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரா-
நாபீநஸ்தநபாநலாலஸதயா நிஶ்ஶங்கமங்கேஶய: ।
ஊர்த்⁴வம் வீக்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்ருʼமராநுத்³தா³மயா ஶுண்ட³யா
ஸூநுஸுதே பி³ஸஶங்கயாஶு குஹநாத³ந்தாவலக்³ராமணீ: ॥ 42 ॥

கா³டா⁴ஶ்லேஷவிமர்த³ஸம்ப்⁴ரமவஶாது³த்³தா³மமுக்தாகு³ண-
ப்ராலம்பே³ குசகும்ப⁴யோர்விக³லிதே த³க்ஷத்³விஷோ வக்ஷஸி ।
யா ஸக்²யேந பிநஹ்யதி ப்ரசுரயா பா⁴ஸா ததீ³யாம் த³ஶாம்
ஸா மே கே²லது காமகோடி ஹ்ருʼத³யே ஸாந்த்³ரஸ்மிதாம்ஶுச்ச²டா ॥ 43 ॥

மந்தா³ரே தவ மந்த²ரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாலோக்யதே
காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸநே ச நியதோ ராகோ³த³யோ லக்ஷ்யதே ।
சாந்த்³ரீஷு த்³யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹாந்த்³வேஷாங்குரோ த்³ருʼஶ்யதே
ஶுத்³தா⁴நாம் கத²மீத்³ருʼஶீ கி³ரிஸுதேঽதிஶுத்³தா⁴ த³ஶா கத்²யதாம் ॥ 44 ॥

பீயூஷம் க²லு பீயதே ஸுரஜநைர்து³க்³தா⁴ம்பு³தி⁴ர்மத்²யதே
மாஹேஶைஶ்ச ஜடாகலாபநிக³டை³ர்மந்தா³கிநீ நஹ்யதே ।
ஶீதாம்ஶு: பரிபூ⁴யதே ச தமஸா தஸ்மாத³நேதாத்³ருʼஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வசோவைத³க்³த்⁴யமுல்லங்க⁴தே ॥ 45 ॥

ஆஶங்கே தவ மந்த³ஹாஸலஹரீமந்யாத்³ருʼஶீம் சந்த்³ரிகா-
மேகாம்ரேஶகுடும்பி³நி ப்ரதிபத³ம் யஸ்யா: ப்ரபா⁴ஸங்க³மே ।
வக்ஷோஜாம்பு³ருஹே ந தே ரசயத: காஞ்சித்³த³ஶாம் கௌங்மலீ-
மாஸ்யாம்போ⁴ருஹமம்ப³ கிஞ்ச ஶநகைராலம்ப³தே பு²ல்லதாம் ॥ 46 ॥

ஆஸ்தீர்ணாத⁴ரகாந்திபல்லவசயே பாதம் முஹுர்ஜக்³முஷீ
மாரத்³ரோஹிணி கந்த³லத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ ।
நிந்த³ந்தீ க⁴நஸாரஹாரவலயஜ்யோத்ஸ்நாம்ருʼணாலாநி தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணீரீதிம் ஜகா³ஹேதராம் ॥ 47 ॥

ஸூர்யாலோகவிதௌ⁴ விகாஸமதி⁴கம் யாந்தீ ஹரந்தீ தம-
ஸ்ஸந்தோ³ஹம் நமதாம் நிஜஸ்மரணதோ தோ³ஷாகரத்³வேஷிணீ ।
நிர்யாந்தீ வத³நாரவிந்த³குஹராந்நிர்தூ⁴தஜாட்³யா ந்ருʼணாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிமயீ சித்ரீயதே சந்த்³ரிகா ॥ 48 ॥

குண்டீ²குர்யுரமீ குபோ³த⁴க⁴டநாமஸ்மந்மநோமாதி²நீம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவங்கராஸ்தவ ஶிவே ஶ்ரீமந்த³ஹாஸாங்குரா: ।
யே தந்வந்தி நிரந்தரம் தருணிமஸ்தம்பே³ரமக்³ராமணீ-
கும்ப⁴த்³வந்த்³வவிட³ம்பி³நி ஸ்தநதடே முக்தாகுதா²ட³ம்ப³ரம் ॥ 49 ॥

ப்ரேங்க²ந்த: ஶரத³ம்பு³தா³ இவ ஶநை: ப்ரேமாநிலை: ப்ரேரிதா
மஜ்ஜந்தோ மந்த³நாரிகண்ட²ஸுஷமாஸிந்தௌ⁴ முஹுர்மந்த²ரம் ।
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுநிகரா: ஶ்யாமாயமாநஶ்ரியோ
நீலாம்போ⁴த⁴ரநைபுணீம் தத இதோ நிர்நித்³ரயந்த்யஞ்ஜஸா ॥ 50 ॥

வ்யாபாரம் சதுராநநைகவிஹ்ருʼதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வதீ
ருத்³ராக்ஷக்³ரஹணம் மஹேஶி ஸததம் வாகூ³ர்மிகல்லோலிதா ।
உத்பு²ல்லம் த⁴வளாரவிந்த³மத⁴ரீக்ருʼத்ய ஸ்பு²ரந்தீ ஸதா³
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயதே த்வந்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 51 ॥

கர்பூரத்³யுதிதஸ்கரேண மஹஸா கல்மாஷயத்யாநநம்
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரநாயிகே பதிரிவ ஶ்ரீமந்த³ஹாஸோঽபி தே ।
ஆலிங்க³த்யதிபீவராம் ஸ்தநதடீம் பி³ம்பா³த⁴ரம் சும்ப³தி
ப்ரௌட⁴ம் ராக³ப⁴ரம் வ்யநக்தி மநஸோ தை⁴ர்யம் து⁴நீதேதராம் ॥ 52 ॥

வைஶத்³யேந ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடா³படீயஸ்தயா
பாண்டி³த்யேந பசேலிமேந ஜக³தாம் நேத்ரோத்ஸவோத்பாதே³ந ।
காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³லைஸ்தவ துலாமாரோடு⁴முத்³யோகி³நீ
ஜ்யோத்ஸ்நாஸௌ ஜலராஶிபோஷணதயா தூ³ஷ்யாம் ப்ரபந்நா த³ஶாம் ॥ 53 ॥

லாவண்யாம்பு³ஜிநீம்ருʼணாலவலயை: ஶ்ருʼங்கா³ரக³ந்த⁴த்³விப-
க்³ராமண்ய: ஶ்ருதிசாமரைஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யதேஜோங்குரை: ।
ஆநந்தா³ம்ருʼதஸிந்து⁴வீசிப்ருʼஷதைராஸ்யாப்³ஜஹம்ஸைஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதா²ந மந்த³ஹஸிதைர்மத்கம் மந:கல்மஷம் ॥ 54 ॥

உத்துங்க³ஸ்தநமண்ட³லீபரிசலந்மாணிக்யஹாரச்ச²டா-
சஞ்சச்சோ²ணிமபுஞ்ஜமத்⁴யஸரணிம் மாத: பரிஷ்குர்வதீ ।
யா வைத³க்³த்⁴யமுபைதி ஶங்கரஜடாகாந்தாரவாடீபத-
த்ஸ்வர்வாபீபயஸ: ஸ்மிதத்³யுதிரஸௌ காமாக்ஷி தே மஞ்ஜுளா ॥ 55 ॥

ஸந்நாமைகஜுஷா ஜநேந ஸுலப⁴ம் ஸம்ஸூசயந்தீ ஶநை-
ருத்துங்க³ஸ்ய சிராத³நுக்³ரஹதரோருத்பத்ஸ்யமாநம் ப²லம் ।
ப்ராத²ம்யேந விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴யேயுஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம க்ஷேமங்கரீ கல்பதாம் ॥ 56 ॥

தா⁴நுஷ்காக்³ரஸரஸ்ய லோலகுடிலப்⁴ரூலேக²யா பி³ப்⁴ரதோ
லீலாலோகஶிலீமுக²ம் நவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷ: ।
ஜேதும் மந்மத²மர்தி³நம் ஜநநி தே காமாக்ஷி ஹாஸ: ஸ்வயம்
வல்கு³ர்விப்⁴ரமபூ⁴ப்⁴ருʼதோ விதநுதே ஸேநாபதிப்ரக்ரியாம் ॥ 57 ॥

யந்நாகம்பத காலகூடகப³லீகாரே சுசும்பே³ ந யத்³-
க்³லாந்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதாநலஶிகே² ருத்³ரஸ்ய தத்தாத்³ருʼஶம் ।
சேதோ யத்ப்ரஸப⁴ம் ஸ்மரஜ்வரஶிகி²ஜ்வாலேந லேலிஹ்யதே
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாஹேலாப⁴வம் ப்ராப⁴வம் ॥ 58 ॥

ஸம்பி⁴ந்நேவ ஸுபர்வலோகதடிநீ வீசீசயைர்யாமுநை:
ஸம்மிஶ்ரேவ ஶஶாங்கதீ³ப்திலஹரீ நீலைர்மஹாநீரதை:³ ।
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதா தவ ஸ்மிதருசி: காலாஞ்ஜநஸ்பர்தி⁴நா
காலிம்நா கசரோசிஷாம் வ்யதிகரே காஞ்சித்³த³ஶாமஶ்நுதே ॥ 59 ॥

ஜாநீமோ ஜக³தீ³ஶ்வரப்ரணயிநி த்வந்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரோஜிநீமபி⁴நவாமேஷா யத: ஸர்வதா³ ।
ஆஸ்யேந்தோ³ரவலோகேந பஶுபதேரப்⁴யேதி ஸம்பு²ல்லதாம்
தந்த்³ராலுஸ்தத³பா⁴வ ஏவ தநுதே தத்³வைபரீத்யக்ரமம் ॥ 60 ॥

யாந்தீ லோஹிதிமாநமப்⁴ரதடிநீ தா⁴துச்ச²டாகர்த³மை:
பா⁴ந்தீ பா³லக³ப⁴ஸ்திமாலிகிரணைர்மேகா⁴வலீ ஶாரதீ³ ।
பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுதிபுஞ்ஜசும்ப³நகலாஶோணாயமாநேந தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷா ஸமத³ஶாமாரோடு⁴மாகாங்க்ஷதே ॥ 61 ॥

ஶ்ரீகாமாக்ஷி முகே²ந்து³பூ⁴ஷணமித³ம் மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம்
நேத்ராநந்த³கரம் ததா² ஹிமகரோ க³ச்சே²த்³யதா² திக்³மதாம் ।
ஶீதம் தே³வி ததா² யதா² ஹிமஜலம் ஸந்தாபமுத்³ராஸ்பத³ம்
ஶ்வேதம் கிஞ்ச ததா² யதா² மலிநதாம் த⁴த்தே ச முக்தாமணி: ॥ 62 ॥

த்வந்மந்த³ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்ருʼமராம் காமாக்ஷி சந்த்³ராதபம்
ஸந்த: ஸந்ததமாமநந்த்யமலதா தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யதே ।
அஸ்மாகம் ந து⁴நோதி தாபகமதி⁴கம் தூ⁴நோதி நாப்⁴யந்தரம்
த்⁴வாந்தம் தத்க²லு து:³கி²நோ வயமித³ம் கேநோதி நோ வித்³மஹே ॥ 63 ॥

நம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூட⁴கலஹச்சே²தா³ய பாதா³ப்³ஜயோ:
மந்த³ம் சந்த்³ரகிஶோரஶேக²ரமணே: காமாக்ஷி ராகே³ண தே ।
ப³ந்தூ⁴கப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவதோ ப³ம்ஹீயஸீம் தாத்³ருʼஶீம்
பி³ம்போ³ஷ்ட²ஸ்ய ருசிம் நிரஸ்ய ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்நா வயஸ்யாயதே ॥ 64 ॥

முக்தாநாம் பரிமோசநம் வித³த⁴தஸ்தத்ப்ரீதிநிஷ்பாதி³நீ
பூ⁴யோ தூ³ரத ஏவ தூ⁴தமருதஸ்தத்பாலநம் தந்வதீ ।
உத்³பூ⁴தஸ்ய ஜலாந்தராத³விரதம் தத்³தூ³ரதாம் ஜக்³முஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கத²ம் கம்போ³ஸ்துலாமஶ்நுதே ॥ 65 ॥

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிஜ²ரீவைத³க்³த்⁴யலீலாயிதம்
பஶ்யந்தோঽபி நிரந்தரம் ஸுவிமலம்மந்யா ஜக³ந்மண்ட³லே ।
லோகம் ஹாஸயிதும் கிமர்த²மநிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதந்வதே
மந்தா³க்ஷம் விரஹய்ய மங்க³ளதரம் மந்தா³ரசந்த்³ராத³ய: ॥ 66 ॥

க்ஷீராப்³தே⁴ரபி ஶைலராஜதநயே த்வந்மந்த³ஹாஸஸ்ய ச
ஶ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிமோத³யநிதே:⁴ கிஞ்சித்³பி⁴தா³ம் ப்³ரூமஹே ।
ஏகஸ்மை புருஷாய தே³வி ஸ த³தௌ³ லக்ஷ்மீம் கதா³சித்புரா
ஸர்வேப்⁴யோঽபி த³தா³த்யஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீ³ஶ்வரீம் ॥ 67 ॥

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரரத்நதீ³பகலிகே தாந்யேவ மேநாத்மஜே
சாகோராணி குலாநி தே³வி ஸுதராம் த⁴ந்யாநி மந்யாமஹே ।
கம்பாதீரகுடும்ப³சங்க்ரமகலாசுஞ்சூநி சஞ்சூபுடை:
நித்யம் யாநி தவ ஸ்மிதேந்து³மஹஸாமாஸ்வாத³மாதந்வதே ॥ 68 ॥

ஶைத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிதோঽபி நமதாம் ஜாட்³யப்ரதா²ம் தூ⁴நயந்
நைர்மல்யம் பரமம் க³தோঽபி கி³ரிஶம் ராகா³குலம் சாரயந் ।
லீலாலாபபுரஸ்ஸரோঽபி ஸததம் வாசம்யமாந்ப்ரீணயந்
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸ: கத²ம் வர்ண்யதே ॥ 69 ॥

ஶ்ரோணீசஞ்சலமேக²லாமுக²ரிதம் லீலாக³தம் மந்த²ரம்
ப்⁴ரூவல்லீசலநம் கடாக்ஷவலநம் மந்தா³க்ஷவீக்ஷாசணம் ।
யத்³வைத³க்³த்⁴யமுகே²ந மந்மத²ரிபும் ஸம்மோஹயந்த்யஞ்ஜஸா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்மை நம்ஸகுர்மஹே ॥ 70 ॥

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மநோஜ்ஞமந்த³ஹஸிதஜ்யோதிஷ்ப்ரரோஹே தவ
ஸ்பீ²தஶ்வேதிமஸார்வபௌ⁴மஸரணிப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴யேயுஷி ।
சந்த்³ரோঽயம் யுவராஜதாம் கலயதே சேடீது⁴ரம் சந்த்³ரிகா
ஶுத்³தா⁴ ஸா ச ஸுதா⁴ஜ²ரீ ஸஹசரீஸாத⁴ர்ம்யமாலம்ப³தே ॥ 71 ॥

ஜ்யோத்ஸ்நா கிம் தநுதே ப²லம் தநுமதாமௌஷ்ண்யப்ரஶாந்திம் விநா
த்வந்மந்த³ஸ்மிதரோசிஷா தநுமதாம் காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணுநா ।
ஸந்தாபோ விநிவார்யதே நவவய:ப்ராசுர்யமங்கூர்யதே
ஸௌந்த³ர்யம் பரிபூர்யதே ஜக³தி ஸா கீர்திஶ்ச ஸஞ்சார்யதே ॥ 72 ॥

வைமல்யம் குமுத³ஶ்ரியாம் ஹிமருச: காந்த்யைவ ஸந்து⁴க்ஷ்யதே
ஜ்யோத்ஸ்நாரோசிரபி ப்ரதோ³ஷஸமயம் ப்ராப்யைவ ஸம்பத்³யதே ।
ஸ்வச்ச²த்வம் நவமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரதோ த்³ருʼஶ்யதே
காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிததீ³தி⁴தேர்விஶதி³மா நைஸர்கி³கோ பா⁴ஸதே ॥ 73 ॥

ப்ராகாஶ்யம் பரமேஶ்வரப்ரணயிநி த்வந்மந்த³ஹாஸஶ்ரிய:
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிணோது மமதாவைசக்ஷணீமக்ஷயாம் ।
யத்³பீ⁴த்யேவ நிலீயதே ஹிமகரோ மேகோ⁴த³ரே ஶுக்திகா-
க³ர்பே⁴ மௌக்திகமண்ட³லீ ச ஸரஸீமத்⁴யே ம்ருʼணாலீ ச ஸா ॥ 74 ॥

ஹேரம்பே³ ச கு³ஹே ஹர்ஷப⁴ரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத்
மாரத்³ரோஹிணி பூருஷே ஸஹபு⁴வம் ப்ரேமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் ।
ஆநம்ரேஷு ஜநேஷு பூர்ணகருணாவைத³க்³த்⁴யமுத்தாலயத்
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கத²ங்காரம் மயா கத்²யதே ॥ 75 ॥

ஸங்க்ருத்³த⁴த்³விஜராஜகோঽப்யவிரதம் குர்வந்த்³விஜை: ஸங்க³மம்
வாணீபத்³த⁴திதூ³ரகோ³ঽபி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹந் ।
அஶ்ராந்தம் பஶுது³ர்லபோ⁴ঽபி கலயந்பத்யௌ பஶூநாம் ரதிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ருʼதரஸஸ்யந்தோ³ மயி ஸ்பந்த³தாம் ॥ 76 ॥

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மஹேஶ்வரே நிருபமப்ரேமாங்குரப்ரக்ரமம்ம்
நித்யம் ய: ப்ரகடீகரோதி ஸஹஜாமுந்நித்³ரயந்மாது⁴ரீம் ।
தத்தாத்³ருʼக்தவ மந்த³ஹாஸமஹிமா மாத: கத²ம் மாநிதாம்
தந்மூர்த்⁴நா ஸுரநிம்நகா³ம் ச கலிகாமிந்தோ³ஶ்ச தாம் நிந்த³தி ॥ 77 ॥

யே மாது⁴ர்யவிஹாரமண்டபபு⁴வோ யே ஶைத்யமுத்³ராகரா
யே வைஶத்³யத³ஶாவிஶேஷஸுப⁴கா³ஸ்தே மந்த³ஹாஸாங்குரா: ।
காமாக்ஷ்யா: ஸஹஜம் கு³ணத்ரயமித³ம் பர்யாயத: குர்வதாம்
வாணீகு³ம்ப²நட³ம்ப³ரே ச ஹ்ருʼத³யே கீர்திப்ரரோஹே ச மே ॥ 78 ॥

காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுநிகரா த³க்ஷாந்தகே வீக்ஷணே
மந்தா³க்ஷக்³ரஹிலா ஹிமத்³யுதிமயூகா²க்ஷேபதீ³க்ஷாங்குரா: ।
தா³க்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயந்து மாக்ஷிககு³ட³த்³ராக்ஷாப⁴வம் வாக்ஷு மே
ஸூக்ஷ்மம் மோக்ஷபத²ம் நிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலயேயுர்மந: ॥ 79 ॥

ஜாத்யா ஶீதஶீதலாநி மது⁴ராண்யேதாநி பூதாநி தே
கா³ங்கா³நீவ பயாம்ஸி தே³வி படலாந்யல்பஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் ।
ஏந:பங்கபரம்பராமலிநிதாமேகாம்ரநாத²ப்ரியே
ப்ரஜ்ஞாநாத்ஸுதராம் மதீ³யதி⁴ஷணாம் ப்ரக்ஷாலயந்து க்ஷணாத் ॥ 80 ॥

அஶ்ராந்தம் பரதந்த்ரித: பஶுபதிஸ்த்வந்மந்த³ஹாஸாங்குரை:
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீ³யவர்ணஸமதாஸங்கே³ந ஶங்காமஹே ।
இந்து³ம் நாகது⁴நீம் ச ஶேக²ரயதே மாலாம் ச த⁴த்தே நவை:
வைகுண்டை²ரவகுண்ட²நம் ச குருதே தூ⁴லீசயைர்பா⁴ஸ்மநை: ॥ 81 ॥

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரதே³வதே ம்ருʼது³வசஸ்ஸௌரப்⁴யமுத்³ராஸ்பத³ம்
ப்ரௌட⁴ப்ரேமலதாநவீநகுஸுமம் மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் ।
மந்த³ம் கந்த³லதி ப்ரியஸ்ய வத³நாலோகே ஸமாபா⁴ஷணே
ஶ்லக்ஷ்ணே குங்மலதி ப்ரரூட⁴புலகே சாஶ்லோஷணே பு²ல்லதி ॥ 82 ॥

கிம் த்ரைஸ்ரோதஸமம்பி³கே பரிணதம் ஸ்ரோதஶ்சதுர்த²ம் நவம்
பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்³விதீயம் வபு: ।
கிம்ஸ்வித்த்வந்நிகடம் க³தம் மது⁴ரிமாப்⁴யாஸாய க³வ்யம் பய:
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரநாயகப்ரியதமே மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் ॥ 83 ॥

பூ⁴ஷா வக்த்ரஸரோருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ² ஶாஶ்வதீ
நீவீ விப்⁴ரமஸந்ததே: பஶுபதே: ஸௌதீ⁴ த்³ருʼஶாம் பாரணா ।
ஜீவாதுர்மத³நஶ்ரிய: ஶஶிருசேருச்சாடநீ தே³வதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி கி³ராமபூ⁴மிமயதே ஹாஸப்ரபா⁴மஞ்ஜரீ ॥ 84 ॥

ஸூதி: ஶ்வேதிமகந்த³லஸ்ய வஸதி: ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரஶ்ரிய:
பூர்தி: ஸூக்திஜ²ரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாதோ²நிதே:⁴ ।
வாடீ காசந கௌஸுமீ மது⁴ரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்க³ளகரீ ஹாஸப்ரபா⁴சாதுரீ ॥ 85 ॥

ஜந்தூநாம் ஜநிது:³க²ம்ருʼத்யுலஹரீஸந்தாபநம் க்ருʼந்தத:
ப்ரௌடா⁴நுக்³ரஹபூர்ணஶீதலருசோ நித்யோத³யம் பி³ப்⁴ரத: ।
ஶ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்ருʼத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்தே ஹடா²-
தா³லோகேந நிஹந்யுரந்த⁴தமஸஸ்தோமஸ்ய மே ஸந்ததிம் ॥ 86 ॥

உத்துங்க³ஸ்தநமண்ட³லஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலாநடீ-
ரங்க³ஸ்ய ஸ்பு²டமூர்த்⁴வஸீமநி முஹு: ப்ராகாஶ்யமப்⁴யேயுஷீ ।
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிததிர்பி³ம்போ³ஷ்ட²காந்த்யங்குரை:
சித்ராம் வித்³ருமமுத்³ரிதாம் விதநுதே மௌக்தீம் விதாநஶ்ரியம் ॥ 87 ॥

ஸ்வாபா⁴வ்யாத்தவ வக்த்ரமேவ லலிதம் ஸந்தோஷஸம்பாத³நம்
ஶம்போ:⁴ கிம் புநரஞ்சிதஸ்மிதருச: பாண்டி³த்யபாத்ரீக்ருʼதம் ।
அம்போ⁴ஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜக³தாம் சக்ஷு:ப்ரியம்பா⁴வுகம்
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதே ஶரத்³விகஸிதே கீத்³ருʼக்³வித⁴ம் ப்⁴ராஜதே ॥ 88 ॥

பும்பி⁴ர்நிர்மலமாநஸௌர்வித³த⁴தே மைத்ரீம் த்³ருʼட⁴ம் நிர்மலாம்
லப்³த்⁴வா கர்மலயம் ச நிர்மலதராம் கீர்திம் லப⁴ந்தேதராம் ।
ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயந்தி நிர்மலதமாம் யத்தாவகா: ஸேவகா:
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா நைர்மல்யஸீமாநிதே:⁴ ॥ 89 ॥

ஆகர்ஷந்நயநாநி நாகிஸத³ஸாம் ஶைத்யேந ஸம்ஸ்தம்ப⁴ய-
ந்நிந்து³ம் கிஞ்ச விமோஹயந்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயந் ।
ஹிம்ஸத்ஸம்ஸ்ருʼதிட³ம்ப³ரம் தவ ஶிவே ஹாஸாஹ்வயோ மாந்த்ரிக:
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதீ³யமாநஸதமோவித்³வேஷணே சேஷ்டதாம் ॥ 90 ॥

க்ஷேபீய: க்ஷபயந்து கல்மஷப⁴யாந்யஸ்மாகமல்பஸ்மித-
ஜ்யோதிர்மண்ட³லசங்க்ரமாஸ்தவ ஶிவே காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணவ: ।
பீடா³கர்மட²கர்மக⁴ர்மஸமயவ்யாபாரதாபாநல-
ஶ்ரீபாதா நவஹர்ஷவர்ஷணஸுதா⁴ஸ்ரோதஸ்விநீஶீகரா: ॥ 91 ॥

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதைந்த³வமஹ:பூரே பரிம்பூ²ர்ஜதி
ப்ரௌடா⁴ம் வாரிதி⁴சாதுரீம் கலயதே ப⁴க்தாத்மநாம் ப்ராதிப⁴ம் ।
தௌ³ர்க³த்யப்ரஸராஸ்தம:படலிகாஸாத⁴ர்ம்யமாபி³ப்⁴ரதே
ஸர்வம் கைரவஸாஹசர்யபத³வீரீதிம் வித⁴த்தே பரம் ॥ 92 ॥

மந்தா³ராதி³ஷு மந்மதா²ரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் நிஜாம்
காதா³சித்கதயா விஶங்க்ய ப³ஹுஶோ வைஶத்³யமுத்³ராகு³ண: ।
ஸாதத்யேந தவ ஸ்மிதே விதநுதே ஸ்வைராஸநாவாஸநாம் ॥ 93 ॥

இந்தா⁴நே ப⁴வவீதிஹோத்ரநிவஹே கர்மௌக⁴சண்டா³நில-
ப்ரௌடி⁴ம்நா ப³ஹுலீக்ருʼதே நிபதிதம் ஸந்தாபசிந்தாகுலம் ।
மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிஞ்சித³மலை: பீயூஷவர்ஷைரிவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிகணை: ஶைஶிர்யலீலாகரை: ॥ 94 ॥

பா⁴ஷாயா ரஸநாக்³ரகே²லநஜுஷ: ஶ்ருʼங்கா³ரமுத்³ராஸகீ²-
லீலாஜாதரதே: ஸுகே²ந நியமஸ்நாநாய மேநாத்மஜே ।
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதா⁴மயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரோதஸ்விநீ தாவகீ
கா³டா⁴நந்த³தரங்கி³தா விஜயதே ஹாஸப்ரபா⁴சாதுரீ ॥ 95 ॥

ஸந்தாபம் விரலீகரோது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்சேதநா
மஜ்ஜந்தீ மது⁴ரஸ்மிதாமரது⁴நீகல்லோலஜாலேஷு தே ।
நைரந்தர்யமுபேத்ய மந்மத²மருல்லோலேஷு யேஷு ஸ்பு²டம்
ப்ரேமேந்து:³ ப்ரதிபி³ம்பி³தோ விதநுதே கௌதூஹலம் தூ⁴ர்ஜடே: ॥ 96 ॥

சேத:க்ஷீரபயோதி⁴மந்த²ரசலத்³ராகா³க்²யமந்தா²சல-
க்ஷோப⁴வ்யாப்ருʼதிஸம்ப⁴வாம் ஜநநி தே மந்த³ஸ்மிதஶ்ரீஸுதா⁴ம் ।
ஸ்வாத³ம்ஸ்வாத³முதீ³தகௌதுகரஸா நேத்ரத்ரயீ ஶாங்கரீ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி நிரந்தரம் பரிணமத்யாநந்த³வீசீமயீ ॥ 97 ॥

ஆலோகே தவ பஞ்சஸாயகரிபோருத்³தா³மகௌதூஹல-
ப்ரேங்க²ந்மாருதக⁴ட்டநப்ரசலிதாதா³நந்த³து³க்³தா⁴ம்பு³தே:⁴ ।
காசித்³வீசிருத³ஞ்சதி ப்ரதிநவா ஸம்வித்ப்ரரோஹாத்மிகா
தாம் காமாக்ஷி கவீஶ்வரா: ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வதே ஸர்வதா³ ॥ 98 ॥

ஸூக்தி: ஶீலயதே கிமத்³ரிதநயே மந்த³ஸ்மிதாத்தே முஹு:
மாது⁴ர்யாக³மஸம்ப்ரதா³யமத²வா ஸூக்தேர்நு மந்த³ஸ்மிதம் ।
இத்த²ம் காமபி கா³ஹதே மம மந: ஸந்தே³ஹமார்க³ப்⁴ரமிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ந பாரமார்த்²யஸரணிஸ்பூ²ர்தௌ நித⁴த்தே பத³ம் ॥ 99 ॥

க்ரீடா³லோலக்ருʼபாஸரோருஹமுகீ²ஸௌதா⁴ங்க³ணேப்⁴ய: கவி-
ஶ்ரேணீவாக்பரிபாடிகாம்ருʼதஜ²ரீஸூதீக்³ருʼஹேப்⁴ய: ஶிவே ।
நிர்வாணாங்குரஸார்வபௌ⁴மபத³வீஸிம்ஹாஸநேப்⁴யஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மநோஜ்ஞமந்த³ஹஸிதஜ்யோதிஷ்கணேப்⁴யோ நம: ॥ 100 ॥

ஆர்யாமேவ விபா⁴வயந்மநஸி ய: பாதா³ரவிந்த³ம் புர:
பஶ்யந்நாரப⁴தே ஸ்துதிம் ஸ நியதம் லப்³த்⁴வா கடாக்ஷச்ச²விம் ।
காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்நாவயஸ்யாந்விதாம்
ஆரோஹத்யபவர்க³ஸௌத⁴வளபீ⁴மாநந்த³வீசீமயீம் ॥ 101 ॥

மந்த³ஸ்மிதஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥
ஶ்ரீ மூகபஞ்சஶதீ ஸம்பூர்ணா ॥
॥ ௐ தத் ஸத் ॥

Shri Mukapanchashati Lyrics in Tamil | Sri Muka Panchasati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top