Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Narasimhabharatipadashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Narasimhabharatipadashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾಷ್ಟಕಮ್

175 Views

ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಪ್ರತಿಭಾನಾಂ ಭವನಂ ಭವಿತಾ ಯದೀಯಪದನತ್ಯಾ
ತಾನ್ದಾಸೀಕೃತಭೂಪಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 1॥

ಚಿತ್ರಂ ಯನ್ಮುಖಚನ್ದ್ರಾಲೋಕಾದ್ವಿಕಸನ್ತಿ ಚಿತ್ತಪದ್ಮಾನಿ ।
ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮನಿಶಂ ತಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 2॥

ಸರಸಾನ್ಕವಿತಾಸಾರಾನ್ವರ್ಷತ್ಯಾಸ್ಯೇಷು ನಮ್ರಜನತಾಯಾಃ ।
ಯದಪಾಂಗವಾರಿದಸ್ತಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 3॥

ಏನಃಪರ್ವತಭೇದೇ ಶತಕೋಟಿಧುರಂ ದಧಾತಿ ಯದ್ಭಕ್ತಿಃ ।
ಪಾಪಾಬ್ಧಿಬಾಡವಾಂಸ್ತಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 4॥

ಯದ್ವಾಕ್ಶ್ರುತಿರ್ನರಾಣಾಂ ಭವಸಾಗರತಾರಣೇ ನೌಕಾ ।
ಶೀಲಿತನಿಗಮಾನ್ತಾಂಸ್ತಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 5॥

ತ್ರಾಸಿತಕಾಮಗಜೇನ್ದ್ರಾನ್ಸ್ವವಚಶ್ಚಾತುರ್ಯತೋಷಿತಾರ್ಯಜನಾನ್ ।
ಕ್ರೋಧಾಹಿವೈನತೇಯಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 6॥

ವಿತರಣಧಿಕ್ಕೃತಕರ್ಣಾನ್ಕ್ಷಮಯಾ ನಿರ್ಧೂತಮೇದಿನೀಗರ್ವಾನ್ ।
ವಿರತಿವಿಧೂತಾರ್ಯಶುಕಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 7॥

ಯತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜಭಕ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಾಸಾದಗಮನನಿಃಶ್ರೇಣೀ ।
ತಾನ್ನತಸುಖಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 8॥

ಭೂಷಿತವಿಭಾಂಡಕಾತ್ಮಜಜನಿಭೂಮೀನ್ಕೀರ್ತಿರಾಜಿತದಿಗನ್ತಾನ್ ।
ವಿಶ್ವೋತ್ತಂಸಿತಪಾದಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 9॥

ಸ್ತುತಿಮೇನಾಂ ಗುರುಕೃಪಯಾ ರಚಿತಾಮವನಾವಹರ್ನಿಶಂ ಪಠತಾಮ್ ।
ಕರುಣಾನೀರಧಯಃ ಸ್ಯುರ್ಹೃಷ್ಟಾ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾಃ ॥ 10॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *