Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਗਿਰਿਮਹਾਮਣ੍ਡਲੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਣ ਸਮੁਦ੍ਭੂਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਕਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸਦਾਸਕ੍ਤੋ ਵ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਰਤੋऽਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥

ਸ਼ਿਵਾਭਿਸ਼ੇਕਨਿਰਤਃ ਸ਼ਿਵਪੂਜਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੨ ॥

ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਵਚਨੋ ਨਾਰਾਯਣਪਰਾਯਣਃ ।
ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਤ੍ਨਤਨੁਰ੍ਨਾਰਾਯਣਨਯਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਪੀਠਸ੍ਥੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਦੇਵਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਸਦਾਰਤਃ ॥ ੪ ॥

ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਵਰਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਵਰਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੫ ॥

ਨਿਰਞ੍ਜਨਪ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਵਿਚਾਰਕਃ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਸਦਾਚਾਰੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਤਨੁਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਵੇਦਵਿਦ੍ਵੇਦਹਦਯੋ ਵੇਦਪਾਠਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ।
ਵੇਦਰਾਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸਂਵਿਸ਼੍ਟੋऽਵੇਦਪਥਪ੍ਰਖਣ੍ਡਕਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਾਙ੍ਕਰਾਦ੍ਵੈਤਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤਾ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰਾਦ੍ਵੈਤਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸ਼ਾਕਰਾਦ੍ਵੈਤਵਿਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟਵਿਨਾਸ਼ਨਪਰਾਯਣਃ ॥ ੮ ॥

ਅਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਾਚਾਰਰਤੋ ਭੂਤਿਧਾਰਣਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਾਸਨਸਮਾਸੀਨੋ ਕਾਞ੍ਚਨਾਭੋ ਮਨੋਹਰਃ ॥ ੯ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਧਤਗ੍ਰੀਵਃ ਕਾਸ਼ਾਯਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਦਕ੍ਸ਼ਹਸ੍ਤੋ ਵਾਮਹਸ੍ਤਕਮਣ੍ਡਲੁਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਰਮਨਿਰ੍ਭਾਤਾ ਪਰਹਂਸਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ।
ਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸਿਨਯਸਂਸ੍ਕਰ੍ਤਾ ਪਰਹਂਸਪ੍ਰਮਾਣਕਃ ॥ ੧੧ ॥

ਮਾਧੁਰ੍ਯਪੂਰ੍ਣਚਰਿਤੋ ਮਧੁਰਾਕਾਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਮਧੁਵਾਙ੍ਨਿਗ੍ਰਹਰਤੋ ਮਧੁਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਮਧੁਰਾਲਾਪਚਤੁਰੋ ਨਿਗ੍ਰਹਾਨੁਗ੍ਰਹਕ੍ਸ਼ਮਃ ।
ਆਰ੍ਦ੍ਧਰਾਤ੍ਰਧ੍ਯਾਨਰਤਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਮਸ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਆਰਣ੍ਯਵਾਰ੍ਤਿਕਪਰਃ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਾਰ੍ਤਾਨਿਰਤਃ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਤ੍ਰਯਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸਾਨਨ੍ਦਜ੍ਞਾਨਭਾਸ਼੍ਯਾਦਿਗ੍ਰਨ੍ਥਗ੍ਰਨ੍ਥਿਪ੍ਰਭੇਦਕਃ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਨੂਕ੍ਤਿਕੁਸ਼ਲੋ ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥਨਿਰੂਪਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵੀਕਾਨੇਰਗੁਰੁਰ੍ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਙ੍ਗਦੇਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਲਾਹੌਰਸਰਗੋਦਾਦੌ ਹਿਨ੍ਦੂਧਰ੍ਮਪ੍ਰਚਾਰਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਗਣੇਸ਼ਜਯਯਾਤ੍ਰਾਦਿਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਪਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਗਣੇਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਸੂਰ੍ਯੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਚਾਰਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਸਮਾਮ੍ਨਾਤਲਿਙ੍ਗਪੂਜਾਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਕਃ ।
ਗੀਤੋਤ੍ਸਵਸਪਰ੍ਯਾਦਿਚਿਤ੍ਰਯਜ੍ਞਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯੋ ਦਯਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਆਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਗਿਰਿਜ੍ਞਾਨਸਤੀਰ੍ਥ੍ਯਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਅਨਨ੍ਤਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਪਰਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਨਨ੍ਦਪੂਜਿਤਃ ।
ਜੂਨਾਪੀਠਸ੍ਥਰਾਮੇਸ਼ਵਰਾਨਨ੍ਦਗਿਰੇਰ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੨੦ ॥

ਮਾਧਵਾਨਨ੍ਦਸਂਵੇਸ਼੍ਟਾ ਕਾਸ਼ਿਕਾਨਨ੍ਦਦੇਸ਼ਿਕਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਰਾਚਾਰ੍ਯੋ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਦਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਸੁਹਤ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਨਿਰ੍ਮਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤਰਣਿਃ ਸ੍ਮਿਤਾਸ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯੋਤ੍ਥਦਿਵ੍ਯਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੨੨ ॥

ਗਿਰੀਸ਼ਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਪਰਮਹਂਸਪਰਮ੍ਪਰਾ
ਜਨਾਰ੍ਦਨਗਿਰਿਬ੍ਰਹ੍ਯਸਂਨ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੨੩ ॥

ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਜਯੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰੀਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਰਾਮਾਨਨ੍ਦਗਿਰਿਸ੍ਥਾਨਸ੍ਥਾਪਿਤੋ ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਸ਼ਨ੍ਦਮਹੇਸ਼ਾਨਨ੍ਦਾਯ ਸ੍ਵਕੀਯਪਦਦਾਯਕਃ ।
ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦੈਸ਼੍ਚ ਪੂਜਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਕ੍ਃ ॥ ੨੫ ॥

ਉਸ਼ੋਤ੍ਥਾਨਸ੍ਨਾਨਪੂਜਾਜਪਧ੍ਯਾਨਪ੍ਰਚੋਦਕਃ ।
ਤੁਰੀਯਾਸ਼੍ਰਮਸਂਵਿਸ਼੍ਠਭਾਸ਼੍ਯਪਾਠਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਅਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼੍ਯੀਪ੍ਰਦਸ੍ਤਪ੍ਤਃ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਅਹੈਤੁਕਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਰਨਘੋਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੨੭ ॥

ਵਿਕਾਰਸ਼ੂਨ੍ਯੋ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਿਵਸਕ੍ਤੋ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਪ੍ਰਿਯੋ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਮੁਕ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੨੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭਤ੍ਪਰਮਹਂਸਾਦਿਸਮਸ੍ਤਬਿਰੁਦਾਙ੍ਕਿਤਃ ।
ਨਸਿਂਹਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵੇਦਾਨ੍ਤਜਗਤ੍ਯਦ੍ਯ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੨੯ ॥

ਵਿਲਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਪਾਪਾਨਿ ਗੁਰੁਨਾਮਾਨੁਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ।
ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਨ੍ਦੇਹਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਭਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੩੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਗਿਰਿਮਹਾਮਣ੍ਡਲੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top