Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಗಿರಿಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಣ ಸಮುದ್ಭೂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ದ್ಧಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸದಾಸಕ್ತೋ ವ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 1 ॥

ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರರತೋಽಶಿವಜ್ಞಾನವಿನಾಶಕಃ ॥

ಶಿವಾಭಿಷೇಕನಿರತಃ ಶಿವಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ॥ 2 ॥

ನಾರಾಯಣಪ್ರವಚನೋ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ ।
ನಾರಾಯಣಪ್ರತ್ನತನುರ್ನಾರಾಯಣನಯಸ್ಥಿತಃ ॥ 3 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಪೀಠಸ್ಥೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವತಃ ।
ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಸದಾರತಃ ॥ 4 ॥

ಮಂಡಲೇಶವರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಂಡಲೇಶವರಪ್ರದಃ ।
ಮಂಡಲೇಶಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಂಡಲೇಶವರಸ್ತುತಃ ॥ 5 ॥

ನಿರಂಜನಪ್ರಪೀಠಸ್ಥೋ ನಿರಂಜನವಿಚಾರಕಃ ।
ನಿರಂಜನಸದಾಚಾರೋ ನಿರಂಜನತನುಸ್ಥಿತಃ ॥ 6 ॥

ವೇದವಿದ್ವೇದಹೃದಯೋ ವೇದಪಾಠಪ್ರವರ್ತಕಃ।
ವೇದರಾದ್ಧಾನ್ತಸಂವಿಷ್ಟೋಽವೇದಪಥಪ್ರಖಂಡಕಃ ॥ 7 ॥

ಶಾಂಕರಾದ್ವೈತವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ಶಾಂಕರಾದ್ವೈತಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಶಾಕರಾದ್ವೈತವಿದ್ವೇಷ್ಟೃವಿನಾಶನಪರಾಯಣಃ ॥ 8 ॥

ಅತ್ಯಾಶ್ರಮಾಚಾರರತೋ ಭೂತಿಧಾರಣತತ್ಪರಃ ।
ಸಿದ್ಧಾಸನಸಮಾಸೀನೋ ಕಾಂಚನಾಭೋ ಮನೋಹರಃ ॥ 9 ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧೃತಗ್ರೀವಃ ಕಾಷಾಯಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾದಕ್ಷಹಸ್ತೋ ವಾಮಹಸ್ತಕಮಂಡಲುಃ ॥ 10 ॥

ಸನ್ನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮನಿರ್ಭಾತಾ ಪರಹಂಸಧುರನ್ಧರಃ ।
ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನಯಸಂಸ್ಕರ್ತಾ ಪರಹಂಸಪ್ರಮಾಣಕಃ ॥ 11 ॥

ಮಾಧುರ್ಯಪೂರ್ಣಚರಿತೋ ಮಧುರಾಕಾರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮಧುವಾಙ್ನಿಗ್ರಹರತೋ ಮಧುವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಮಧುರಾಲಾಪಚತುರೋ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಕ್ಷಮಃ ।
ಆರ್ದ್ಧರಾತ್ರಧ್ಯಾನರತಸ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಃ ॥ 13 ॥

ಆರಣ್ಯವಾರ್ತಿಕಪರಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ।
ವೇದಾನ್ತವಾರ್ತಾನಿರತಃ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭೂಷಣಃ ॥ 14 ॥

ಸಾನನ್ದಜ್ಞಾನಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಗ್ರನ್ಥಿಪ್ರಭೇದಕಃ ।
ದೃಷ್ಟಾನ್ತಾನೂಕ್ತಿಕುಶಲೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಾರ್ಥನಿರೂಪಕಃ ॥ 15 ॥

ವೀಕಾನೇರಗುರುರ್ವಾಗ್ಮೀ ವಂಗದೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಲಾಹೌರಸರಗೋದಾದೌ ಹಿನ್ದೂಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕಃ ॥ 16 ॥

ಗಣೇಶಜಯಯಾತ್ರಾದಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನತತ್ಪರಃ ।
ಗಣೇಶಶಕ್ತಿಸೂರ್ಯೇಶವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪ್ರಚಾರಕಃ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವವರ್ಣಸಮಾಮ್ನಾತಲಿಂಗಪೂಜಾಪ್ರವರ್ದ್ಧಕಃ ।
ಗೀತೋತ್ಸವಸಪರ್ಯಾದಿಚಿತ್ರಯಜ್ಞಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 18 ॥

ಲೋಕೇಶ್ವರಾನನ್ದಪ್ರಿಯೋ ದಯಾನನ್ದಪ್ರಸೇವಿತಃ ।
ಆತ್ಮಾನನ್ದಗಿರಿಜ್ಞಾನಸತೀರ್ಥ್ಯಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 19 ॥

ಅನನ್ತಶ್ರದ್ಧಾಪರಮಪ್ರಕಾಶಾನನ್ದಪೂಜಿತಃ ।
ಜೂನಾಪೀಠಸ್ಥರಾಮೇಶವರಾನನ್ದಗಿರೇರ್ಗುರುಃ ॥ 20 ॥

ಮಾಧವಾನನ್ದಸಂವೇಷ್ಟಾ ಕಾಶಿಕಾನನ್ದದೇಶಿಕಃ ।
ವೇದಾನ್ತಮೂರ್ತಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತಃ ಪ್ರಭುಸ್ಸುಹೃತ್ ॥ 21 ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ವಿಶ್ವತರಣಿಃ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯೋ ನಿರ್ಮಲೋ ಮಹಾನ್ ।
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೋತ್ಥದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 22 ॥

ಗಿರೀಶಾನನ್ದಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಪರಮಹಂಸಪರಮ್ಪರಾ
ಜನಾರ್ದನಗಿರಿಬ್ರಹ್ಯಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 23 ॥

ಮಂಡಲೇಶಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠಜಯೇನ್ದ್ರಪುರೀಸಂಸ್ತುತಃ ।
ರಾಮಾನನ್ದಗಿರಿಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಪಿತೋ ಮಂಡಲೇಶ್ವರಃ ॥ 24 ॥

ಶನ್ದಮಹೇಶಾನನ್ದಾಯ ಸ್ವಕೀಯಪದದಾಯಕಃ ।
ಯತೀನ್ದ್ರಕೃಷ್ಣಾನನ್ದೈಶ್ಚ ಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮಕ್ಃ ॥ 25 ॥

ಉಷೋತ್ಥಾನಸ್ನಾನಪೂಜಾಜಪಧ್ಯಾನಪ್ರಚೋದಕಃ ।
ತುರೀಯಾಶ್ರಮಸಂವಿಷ್ಠಭಾಷ್ಯಪಾಠಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 26 ॥

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಯೀಪ್ರದಸ್ತೃಪ್ತಃ ಸ್ಪರ್ಶದೀಕ್ಷಾವಿಧಾಯಕಃ ।
ಅಹೈತುಕಕೃಪಾಸಿನ್ಧುರನಘೋಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 27 ॥

ವಿಕಾರಶೂನ್ಯೋ ದುರ್ಧರ್ಷಃ ಶಿವಸಕ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ ।
ಕಾಶೀವಾಸಪ್ರಿಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭಕ್ತಮುಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀಭತ್ಪರಮಹಂಸಾದಿಸಮಸ್ತಬಿರುದಾಂಕಿತಃ ।
ನೃಸಿಂಹಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾನ್ತಜಗತ್ಯದ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 29 ॥

ವಿಲಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ಗುರುನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸನ್ದೇಹಃ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 30 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಗಿರಿಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read:

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top