Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీనృసింహగిరిమహామణ్డలేశ్వరాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

బ్రహ్మవర్ణ సముద్భూతో బ్రహ్మమార్గప్రవర్ద్ధకః ।
బ్రహ్మజ్ఞానసదాసక్తో వ్రహ్మజ్ఞానపరాయణః ॥ ౧ ॥

శివపఞ్చాక్షరరతోఽశివజ్ఞానవినాశకః ॥

శివాభిషేకనిరతః శివపూజాపరాయణః ॥ ౨ ॥

నారాయణప్రవచనో నారాయణపరాయణః ।
నారాయణప్రత్నతనుర్నారాయణనయస్థితః ॥ ౩ ॥

దక్షిణామూర్తిపీఠస్థో దక్షిణామూర్తిదేవతః ।
శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిమన్త్రయన్త్రసదారతః ॥ ౪ ॥

మణ్డలేశవరప్రేష్ఠో మణ్డలేశవరప్రదః ।
మణ్డలేశగురుశ్రేష్ఠో మణ్డలేశవరస్తుతః ॥ ౫ ॥

నిరఞ్జనప్రపీఠస్థో నిరఞ్జనవిచారకః ।
నిరఞ్జనసదాచారో నిరఞ్జనతనుస్థితః ॥ ౬ ॥

వేదవిద్వేదహృదయో వేదపాఠప్రవర్తకః।
వేదరాద్ధాన్తసంవిష్టోఽవేదపథప్రఖణ్డకః ॥ ౭ ॥

శాఙ్కరాద్వైతవ్యాఖ్యాతా శాఙ్కరాద్వైతసంస్థితః ।
శాకరాద్వైతవిద్వేష్టృవినాశనపరాయణః ॥ ౮ ॥

అత్యాశ్రమాచారరతో భూతిధారణతత్పరః ।
సిద్ధాసనసమాసీనో కాఞ్చనాభో మనోహరః ॥ ౯ ॥

అక్షమాలాధృతగ్రీవః కాషాయపరివేష్టితః ।
జ్ఞానముద్రాదక్షహస్తో వామహస్తకమణ్డలుః ॥ ౧౦ ॥

సన్న్యాసాశ్రమనిర్భాతా పరహంసధురన్ధరః ।
సన్న్యాసినయసంస్కర్తా పరహంసప్రమాణకః ॥ ౧౧ ॥

మాధుర్యపూర్ణచరితో మధురాకారవిగ్రహః ।
మధువాఙ్నిగ్రహరతో మధువిద్యాప్రదాయకః ॥ ౧౨ ॥

మధురాలాపచతురో నిగ్రహానుగ్రహక్షమః ।
ఆర్ద్ధరాత్రధ్యానరతస్త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకః ॥ ౧౩ ॥

ఆరణ్యవార్తికపరః పుష్పమాలావిభూషితః ।
వేదాన్తవార్తానిరతః ప్రస్థానత్రయభూషణః ॥ ౧౪ ॥

సానన్దజ్ఞానభాష్యాదిగ్రన్థగ్రన్థిప్రభేదకః ।
దృష్టాన్తానూక్తికుశలో దృష్టాన్తార్థనిరూపకః ॥ ౧౫ ॥

వీకానేరగురుర్వాగ్మీ వఙ్గదేశప్రపూజితః ।
లాహౌరసరగోదాదౌ హిన్దూధర్మప్రచారకః ॥ ౧౬ ॥

గణేశజయయాత్రాదిప్రతిష్ఠాపనతత్పరః ।
గణేశశక్తిసూర్యేశవిష్ణుభక్తిప్రచారకః ॥ ౧౭ ॥

సర్వవర్ణసమామ్నాతలిఙ్గపూజాప్రవర్ద్ధకః ।
గీతోత్సవసపర్యాదిచిత్రయజ్ఞప్రవర్తకః ॥ ౧౮ ॥

లోకేశ్వరానన్దప్రియో దయానన్దప్రసేవితః ।
ఆత్మానన్దగిరిజ్ఞానసతీర్థ్యపరివేష్టితః ॥ ౧౯ ॥

అనన్తశ్రద్ధాపరమప్రకాశానన్దపూజితః ।
జూనాపీఠస్థరామేశవరానన్దగిరేర్గురుః ॥ ౨౦ ॥

మాధవానన్దసంవేష్టా కాశికానన్దదేశికః ।
వేదాన్తమూర్తిరాచార్యో శాన్తో దాన్తః ప్రభుస్సుహృత్ ॥ ౨౧ ॥

నిర్మమో విశ్వతరణిః స్మితాస్యో నిర్మలో మహాన్ ।
తత్త్వమస్యాదివాక్యోత్థదివ్యజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౨౨ ॥

గిరీశానన్దసమ్ప్రాప్తపరమహంసపరమ్పరా
జనార్దనగిరిబ్రహ్యసంన్యాసాశ్రమదీక్షితః ॥ ౨౩ ॥

మణ్డలేశకులశ్రేష్ఠజయేన్ద్రపురీసంస్తుతః ।
రామానన్దగిరిస్థానస్థాపితో మణ్డలేశ్వరః ॥ ౨౪ ॥

శన్దమహేశానన్దాయ స్వకీయపదదాయకః ।
యతీన్ద్రకృష్ణానన్దైశ్చ పూజితపాదపద్మక్ః ॥ ౨౫ ॥

ఉషోత్థానస్నానపూజాజపధ్యానప్రచోదకః ।
తురీయాశ్రమసంవిష్ఠభాష్యపాఠప్రవర్తకః ॥ ౨౬ ॥

అష్టలక్ష్యీప్రదస్తృప్తః స్పర్శదీక్షావిధాయకః ।
అహైతుకకృపాసిన్ధురనఘోభక్తవత్సలః ॥ ౨౭ ॥

వికారశూన్యో దుర్ధర్షః శివసక్తో వరప్రదః ।
కాశీవాసప్రియో ముక్తో భక్తముక్తివిధాయకః ॥ ౨౮ ॥

శ్రీభత్పరమహంసాదిసమస్తబిరుదాఙ్కితః ।
నృసింహబ్రహ్మ వేదాన్తజగత్యద్య జగద్గురుః ॥ ౨౯ ॥

విలయం యాన్తి పాపాని గురునామానుకీర్తనాత్ ।
ముచ్యతే నాత్ర సన్దేహః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః ॥ ౩౦ ॥

ఇతి శ్రీనృసింహగిరిమహామణ్డలేశ్వరాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

Also Read:

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top