Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srinrsimhagirimahamandalesvarastottarasatanamastotram ॥

brahmavarna samudbhuto brahmamargapravarddhakah ।
brahmajnanasadasakto vrahmajnanaparayanah ॥ 1 ॥

sivapancaksararato’sivajnanavinasakah ॥

sivabhisekaniratah sivapujaparayanah ॥ 2 ॥

narayanapravacano narayanaparayanah ।
narayanapratnatanurnarayananayasthitah ॥ 3 ॥

daksinamurtipithastho daksinamurtidevatah ।
srimedhadaksinamurtimantrayantrasadaratah ॥ 4 ॥

mandalesavaraprestho mandalesavarapradah ।
mandalesagurusrestho mandalesavarastutah ॥ 5 ॥

niranjanaprapithastho niranjanavicarakah ।
niranjanasadacaro niranjanatanusthitah ॥ 6 ॥

vedavidvedahrdayo vedapathapravartakah।
vedaraddhantasamvisto’vedapathaprakhandakah ॥ 7 ॥

sankaradvaitavyakhyata sankaradvaitasamsthitah ।
sakaradvaitavidvestrvinasanaparayanah ॥ 8 ॥

atyasramacararato bhutidharanatatparah ।
siddhasanasamasino kancanabho manoharah ॥ 9 ॥

aksamaladhrtagrivah kasayaparivestitah ।
jnanamudradaksahasto vamahastakamandaluh ॥ 10 ॥

sannyasasramanirbhata parahamsadhurandharah ।
sannyasinayasamskarta parahamsapramanakah ॥ 11 ॥

madhuryapurnacarito madhurakaravigrahah ।
madhuvannigraharato madhuvidyapradayakah ॥ 12 ॥

madhuralapacaturo nigrahanugrahaksamah ।
arddharatradhyanaratastripundrankitamastakah ॥ 13 ॥

aranyavartikaparah puspamalavibhusitah ।
vedantavartaniratah prasthanatrayabhusanah ॥ 14 ॥

sanandajnanabhasyadigranthagranthiprabhedakah ।
drstantanuktikusalo drstantarthanirupakah ॥ 15 ॥

vikaneragururvagmi vangadesaprapujitah ।
lahaurasaragodadau hindudharmapracarakah ॥ 16 ॥

ganesajayayatradipratisthapanatatparah ।
ganesasaktisuryesavisnubhaktipracarakah ॥ 17 ॥

sarvavarnasamamnatalingapujapravarddhakah ।
gitotsavasaparyadicitrayajnapravartakah ॥ 18 ॥

lokesvaranandapriyo dayanandaprasevitah ।
atmanandagirijnanasatirthyaparivestitah ॥ 19 ॥

anantasraddhaparamaprakasanandapujitah ।
junapithastharamesavaranandagirerguruh ॥ 20 ॥

madhavanandasamvesta kasikanandadesikah ।
vedantamurtiracaryo santo dantah prabhussuhrt ॥ 21 ॥

nirmamo visvataranih smitasyo nirmalo mahan ।
tattvamasyadivakyotthadivyajnanapradayakah ॥ 22 ॥

girisanandasampraptaparamahamsaparampara
janardanagiribrahyasamnyasasramadiksitah ॥ 23 ॥

mandalesakulasresthajayendrapurisamstutah ।
ramanandagiristhanasthapito mandalesvarah ॥ 24 ॥

sandamahesanandaya svakiyapadadayakah ।
yatindrakrsnanandaisca pujitapadapadmakh ॥ 25 ॥

usotthanasnanapujajapadhyanapracodakah ।
turiyasramasamvisthabhasyapathapravartakah ॥ 26 ॥

astalaksyipradastrptah sparsadiksavidhayakah ।
ahaitukakrpasindhuranaghobhaktavatsalah ॥ 27 ॥

vikarasunyo durdharsah sivasakto varapradah ।
kasivasapriyo mukto bhaktamuktividhayakah ॥ 28 ॥

sribhatparamahamsadisamastabirudankitah ।
nrsimhabrahma vedantajagatyadya jagadguruh ॥ 29 ॥

vilayam yanti papani gurunamanukirtanat ।
mucyate natra sandehah sraddhabhaktisamanvitah ॥ 30 ॥

iti srinrsimhagirimahamandalesvarastottarasatanamastotram ॥

Also Read:

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top