Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീനൃസിംഹഗിരിമഹാമണ്ഡലേശ്വരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

ബ്രഹ്മവര്‍ണ സമുദ്ഭൂതോ ബ്രഹ്മമാര്‍ഗപ്രവര്‍ദ്ധകഃ ।
ബ്രഹ്മജ്ഞാനസദാസക്തോ വ്രഹ്മജ്ഞാനപരായണഃ ॥ 1 ॥

ശിവപഞ്ചാക്ഷരരതോഽശിവജ്ഞാനവിനാശകഃ ॥

ശിവാഭിഷേകനിരതഃ ശിവപൂജാപരായണഃ ॥ 2 ॥

നാരായണപ്രവചനോ നാരായണപരായണഃ ।
നാരായണപ്രത്നതനുര്‍നാരായണനയസ്ഥിതഃ ॥ 3 ॥

ദക്ഷിണാമൂര്‍തിപീഠസ്ഥോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിദേവതഃ ।
ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിമന്ത്രയന്ത്രസദാരതഃ ॥ 4 ॥

മണ്ഡലേശവരപ്രേഷ്ഠോ മണ്ഡലേശവരപ്രദഃ ।
മണ്ഡലേശഗുരുശ്രേഷ്ഠോ മണ്ഡലേശവരസ്തുതഃ ॥ 5 ॥

നിരഞ്ജനപ്രപീഠസ്ഥോ നിരഞ്ജനവിചാരകഃ ।
നിരഞ്ജനസദാചാരോ നിരഞ്ജനതനുസ്ഥിതഃ ॥ 6 ॥

വേദവിദ്വേദഹൃദയോ വേദപാഠപ്രവര്‍തകഃ।
വേദരാദ്ധാന്തസംവിഷ്ടോഽവേദപഥപ്രഖണ്ഡകഃ ॥ 7 ॥

ശാങ്കരാദ്വൈതവ്യാഖ്യാതാ ശാങ്കരാദ്വൈതസംസ്ഥിതഃ ।
ശാകരാദ്വൈതവിദ്വേഷ്ടൃവിനാശനപരായണഃ ॥ 8 ॥

അത്യാശ്രമാചാരരതോ ഭൂതിധാരണതത്പരഃ ।
സിദ്ധാസനസമാസീനോ കാഞ്ചനാഭോ മനോഹരഃ ॥ 9 ॥

അക്ഷമാലാധൃതഗ്രീവഃ കാഷായപരിവേഷ്ടിതഃ ।
ജ്ഞാനമുദ്രാദക്ഷഹസ്തോ വാമഹസ്തകമണ്ഡലുഃ ॥ 10 ॥

സന്ന്യാസാശ്രമനിര്‍ഭാതാ പരഹംസധുരന്ധരഃ ।
സന്ന്യാസിനയസംസ്കര്‍താ പരഹംസപ്രമാണകഃ ॥ 11 ॥

മാധുര്യപൂര്‍ണചരിതോ മധുരാകാരവിഗ്രഹഃ ।
മധുവാങ്നിഗ്രഹരതോ മധുവിദ്യാപ്രദായകഃ ॥ 12 ॥

മധുരാലാപചതുരോ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹക്ഷമഃ ।
ആര്‍ദ്ധരാത്രധ്യാനരതസ്ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകഃ ॥ 13 ॥

ആരണ്യവാര്‍തികപരഃ പുഷ്പമാലാവിഭൂഷിതഃ ।
വേദാന്തവാര്‍താനിരതഃ പ്രസ്ഥാനത്രയഭൂഷണഃ ॥ 14 ॥

സാനന്ദജ്ഞാനഭാഷ്യാദിഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥിപ്രഭേദകഃ ।
ദൃഷ്ടാന്താനൂക്തികുശലോ ദൃഷ്ടാന്താര്‍ഥനിരൂപകഃ ॥ 15 ॥

വീകാനേരഗുരുര്‍വാഗ്മീ വങ്ഗദേശപ്രപൂജിതഃ ।
ലാഹൌരസരഗോദാദൌ ഹിന്ദൂധര്‍മപ്രചാരകഃ ॥ 16 ॥

ഗണേശജയയാത്രാദിപ്രതിഷ്ഠാപനതത്പരഃ ।
ഗണേശശക്തിസൂര്യേശവിഷ്ണുഭക്തിപ്രചാരകഃ ॥ 17 ॥

സര്‍വവര്‍ണസമാംനാതലിങ്ഗപൂജാപ്രവര്‍ദ്ധകഃ ।
ഗീതോത്സവസപര്യാദിചിത്രയജ്ഞപ്രവര്‍തകഃ ॥ 18 ॥

ലോകേശ്വരാനന്ദപ്രിയോ ദയാനന്ദപ്രസേവിതഃ ।
ആത്മാനന്ദഗിരിജ്ഞാനസതീര്‍ഥ്യപരിവേഷ്ടിതഃ ॥ 19 ॥

അനന്തശ്രദ്ധാപരമപ്രകാശാനന്ദപൂജിതഃ ।
ജൂനാപീഠസ്ഥരാമേശവരാനന്ദഗിരേര്‍ഗുരുഃ ॥ 20 ॥

മാധവാനന്ദസംവേഷ്ടാ കാശികാനന്ദദേശികഃ ।
വേദാന്തമൂര്‍തിരാചാര്യോ ശാന്തോ ദാന്തഃ പ്രഭുസ്സുഹൃത് ॥ 21 ॥

നിര്‍മമോ വിശ്വതരണിഃ സ്മിതാസ്യോ നിര്‍മലോ മഹാന്‍ ।
തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യോത്ഥദിവ്യജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 22 ॥

ഗിരീശാനന്ദസമ്പ്രാപ്തപരമഹംസപരമ്പരാ
ജനാര്‍ദനഗിരിബ്രഹ്യസംന്യാസാശ്രമദീക്ഷിതഃ ॥ 23 ॥

മണ്ഡലേശകുലശ്രേഷ്ഠജയേന്ദ്രപുരീസംസ്തുതഃ ।
രാമാനന്ദഗിരിസ്ഥാനസ്ഥാപിതോ മണ്ഡലേശ്വരഃ ॥ 24 ॥

ശന്ദമഹേശാനന്ദായ സ്വകീയപദദായകഃ ।
യതീന്ദ്രകൃഷ്ണാനന്ദൈശ്ച പൂജിതപാദപദ്മക്ഃ ॥ 25 ॥

ഉഷോത്ഥാനസ്നാനപൂജാജപധ്യാനപ്രചോദകഃ ।
തുരീയാശ്രമസംവിഷ്ഠഭാഷ്യപാഠപ്രവര്‍തകഃ ॥ 26 ॥

അഷ്ടലക്ഷ്യീപ്രദസ്തൃപ്തഃ സ്പര്‍ശദീക്ഷാവിധായകഃ ।
അഹൈതുകകൃപാസിന്ധുരനഘോഭക്തവത്സലഃ ॥ 27 ॥

വികാരശൂന്യോ ദുര്‍ധര്‍ഷഃ ശിവസക്തോ വരപ്രദഃ ।
കാശീവാസപ്രിയോ മുക്തോ ഭക്തമുക്തിവിധായകഃ ॥ 28 ॥

ശ്രീഭത്പരമഹംസാദിസമസ്തബിരുദാങ്കിതഃ ।
നൃസിംഹബ്രഹ്മ വേദാന്തജഗത്യദ്യ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 29 ॥

വിലയം യാന്തി പാപാനി ഗുരുനാമാനുകീര്‍തനാത് ।
മുച്യതേ നാത്ര സന്ദേഹഃ ശ്രദ്ധാഭക്തിസമന്വിതഃ ॥ 30 ॥

ഇതി ശ്രീനൃസിംഹഗിരിമഹാമണ്ഡലേശ്വരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

Also Read:

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimhagiri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top