Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in English

śrīparaśurāmāṣṭakam 3 Lyrics in English:

॥ srimaddivyaparasuramastakastotram ॥

brahmavisnumahesasannutapavanaṅghrisaroruham
nilanirajalocanam harimasritamarabhuruham ।
kesavam jagadisvaram trigunatmakam parapurusam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 1॥

aksayam kalusapaham nirupadravam karunanidhim
vedarupamanamayam vibhumacyutam paramesvaram ।
harsadam jamadagniputrakamaryajustapadambujam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 2॥

rainukeyamahinasatvakamavyayam sujanarcitam
vikramadhyaminabjanetrakamabjasarṅgagadadharam ।
chatritahimasesavidyagamastamurtimanasrayam – ??
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 3॥

bahujanvayavaranaṅkusamarvakanthamanuttamam
sarvabhutadayaparam sivamabdhisayinamaurvajam ।
bhaktasatrujanardanam nirayardanam kujanardanam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 4॥

jambhayajnavinasakanca trivikramam danujantakam
nirvikaramagocaram narasimharupamanardaham ।
vedabhadrapadanusarinamindiradhipamistadam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 5॥

nirjaram garudadhvajam dharanisvaram paramodadam
sarvadevamaharsibhusuragitarupamarupakam ।
bhumatapasavesadharinamadrisanca mahamaham
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 6॥

samalolamabhadranasakamadimurtimilasuram
sarvatomukhamaksikarsakamaryaduhkhaharaṅkalau ।
veṅkatesvararupakam nijabhaktapalanadiksitam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 7॥

divyavigrahadharinam nikhiladhipam paramam maha-
vairisudanapanditam girijatapujitarupakam ।
bahuleyakugarvaharakamasritavaḷitarakam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 8॥

parsuramastakamidam trisandhyam yah pathennarah
parsuramakrpasaram satyam prapnoti satvaram ॥

॥ iti sripusapati raṅganayakamatya bhargavarsikrta
srimaddivyaparasuramastakam sampurnam ॥

Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top