Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in English

Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in English

34 Views

śrīparaśurāmāṣṭakam 3 Lyrics in English:

॥ srimaddivyaparasuramastakastotram ॥

brahmavisnumahesasannutapavanaṅghrisaroruham
nilanirajalocanam harimasritamarabhuruham ।
kesavam jagadisvaram trigunatmakam parapurusam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 1॥

aksayam kalusapaham nirupadravam karunanidhim
vedarupamanamayam vibhumacyutam paramesvaram ।
harsadam jamadagniputrakamaryajustapadambujam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 2॥

rainukeyamahinasatvakamavyayam sujanarcitam
vikramadhyaminabjanetrakamabjasarṅgagadadharam ।
chatritahimasesavidyagamastamurtimanasrayam – ??
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 3॥

bahujanvayavaranaṅkusamarvakanthamanuttamam
sarvabhutadayaparam sivamabdhisayinamaurvajam ।
bhaktasatrujanardanam nirayardanam kujanardanam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 4॥

jambhayajnavinasakanca trivikramam danujantakam
nirvikaramagocaram narasimharupamanardaham ।
vedabhadrapadanusarinamindiradhipamistadam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 5॥

nirjaram garudadhvajam dharanisvaram paramodadam
sarvadevamaharsibhusuragitarupamarupakam ।
bhumatapasavesadharinamadrisanca mahamaham
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 6॥

samalolamabhadranasakamadimurtimilasuram
sarvatomukhamaksikarsakamaryaduhkhaharaṅkalau ।
veṅkatesvararupakam nijabhaktapalanadiksitam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 7॥

divyavigrahadharinam nikhiladhipam paramam maha-
vairisudanapanditam girijatapujitarupakam ।
bahuleyakugarvaharakamasritavaḷitarakam
parsuramamupasmahe mama kiṅkarisyati yo’pi vai ॥ 8॥

parsuramastakamidam trisandhyam yah pathennarah
parsuramakrpasaram satyam prapnoti satvaram ॥

॥ iti sripusapati raṅganayakamatya bhargavarsikrta
srimaddivyaparasuramastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *