Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Gujarati | Hindu Slokam

Shri Premasudhasatram Lyrics in Gujarati:

શ્રીપ્રેમસુધાસત્રમ્
શ્રીવૃન્દાવનેશ્વર્યા અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં
શ્રીરાધિકાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં ચ ।
નમો વૃન્દાવનેશ્વર્યૈ ।
માનસં માનસં ત્યાગાદુત્કણ્ઠાર્તં નિરુન્ધતીમ્ ।
રાધાં સંવિદ્ય વિદ્યાઢ્યા તુઙ્ગવિદ્યેદમબ્રવીત્ ॥ ૧ ॥

વિમુઞ્ચ બન્ધુરે માનં નિર્બન્ધં શૃણુ મે વચઃ ।
પુરા કન્દર્પસુન્દર્યૈ યાન્યુત્કણ્ઠિતચેતસે ॥ ૨ ॥

ભગવતોપદિષ્ટાનિ તવ સખ્યોપલબ્ધયે ।
ઇઙ્ગિતાભિજ્ઞયા તાનિ સિન્દૂરેણાદ્ય વૃન્દયા ॥ ૩ ॥

વિલિખ્ય સખિ દત્તાનિ સ જીવિતસુહૃત્તમઃ ।
વિરહાર્તસ્તવેમાનિ જપન્નામાનિ શામ્યતિ ॥ ૪ ॥

રાધા કૃષ્ણવનાધીશા મુકુન્દમધુમાધવી ।
ગોવિન્દપ્રેયસીવૃન્દમુખ્યા વૃન્દાવનેશ્વરી ॥ ૫ ॥

બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલોત્તંસકીરિત્ઃ કાર્તિકદેવતા ।
દામોદરપ્રિયસખી રાધિકા વાર્ષભાનવી ॥ ૬ ॥

ભાનુભક્તિભરાભિજ્ઞા વૃષભાનુકુમારિકા ।
મુખરાપ્રાણદૌહિત્રી કીર્તિદાકીર્તિદાયિની ॥ ૭ ॥

કૃષ્ણપ્રેમાબ્ધિકરી વત્સલાચ્યુતમાતૃકા ।
સખીમણ્ડલજીવાતુર્લલિતાજીવિતાધિકા ॥ ૮ ॥

વિશાખાપ્રાણસર્વસ્વં કારુણ્યામૃતમેદુરા ।
પૌર્ણમાસીપૃથુપ્રેમપાત્રી સુબલનન્દિતા ॥ ૯ ॥

કૃષ્ણાધિરાજમહિષી વૃન્દારણ્યવિહારિણી ।
વિશાખાસખ્યવિખ્યાતા લલિતાપ્રેમલાલિતા ॥ ૧૦ ॥

સદા કિશોરિકા ગોષ્ઠયુવરાજવિલાસિની ।
ગોવિન્દપ્રેમશિક્ષાર્થનટીકૃતનિજાંશકા ॥ ૧૧ ॥

પ્રબોધિનીનિશાનૃત્યમાહાત્મ્યભરદર્શિની ।
ચન્દ્રકાન્તિચરી સર્વગન્ધર્વકુલપાવની ॥ ૧૨ ॥

સ્વજન્મભૂષિતોત્તુઙ્ગવૃષભાનુકુલસ્થિતિઃ ।
લાસ્યવિદ્યાવ્રતસ્નાતા રાસક્રીડાદિકારણમ્ ॥ ૧૩ ॥

રાસોત્સવયપુરગણ્યા કૃષ્ણનીતરહઃસ્થલા ।
ગોવિન્દબન્ધકવરી કૃષ્ણોત્તંસિતકુન્તલા ॥ ૧૪ ॥

વ્યક્તગોષ્ઠારવિન્દાક્ષિ વૃન્દોત્કર્ષાતિહર્ષિણી ।
અન્નતર્પિતદુર્વાસા ગાન્ધર્વા શ્રુતિવિશ્રુતા ॥ ૧૫ ॥

ગાન્ધર્વિકા સ્વગાન્ધર્વવિસ્માપિતબલાચ્યુતા ।
શઙ્ખચૂડારિદયિતા ગોપીચૂડાગ્રમાલિકા ॥ ૧૬ ॥

ચારુગોરોચનાગૌરી ગારુત્મતનિભામ્બરા ।
વિચિત્રપટ્ટચમરીચારુવેણીશિખારુચિઃ ॥ ૧૭ ॥

પદ્મેન્દુજૈત્રવક્ત્રશ્રીનિરુદ્ધમુરમર્દના ।
ચકોરિકાચમત્કારીહરિહારિવિલોચના ॥ ૧૮ ॥

કાલિયદમનોત્કમ્પિભઙ્ગુરભ્રૂભુજઙ્ગમા ।
નાસિકાશિખરાલમ્બિલવલીસ્થલમૌક્તિકા ॥ ૧૯ ॥

બન્ધુરાધરબન્ધૂકવિકૃષ્ટમધુસૂદના ।
દન્તનિર્ધૂતશિખરા શિખરીન્દ્રધરપ્રિયા ॥ ૨૦ ॥

કપોલમણ્ડલાન્દોલિમણિકુણ્ડલમણ્ડિતા ।
પીતાંશુકશુકાકર્ષિનિસ્તલસ્તનદાડિમા ॥ ૨૧ ॥

મણિકિઙ્કિણ્યલઙ્કારઝઙ્કારિશ્રોણિમણ્ડલા ।
સ્થલારવિન્દવિઞ્છોલીનિર્મઞ્છિતપદદ્યુતિઃ ॥ ૨૨ ॥

અરિષ્ટવધનર્માર્થનિર્માપિતસરોવરા ।
ગન્ધોન્માદિતગોવિન્દો માધવદ્વન્દ્વતાઙ્કિતા ॥ ૨૩ ॥

કાલિન્દીકૂલકુઞ્જશ્રીર્ભાણ્ડીરતટમણ્ડના ।
ધૃતનન્દીશ્વરસ્થેમા ગોવર્ધનદરીપ્રિયા ॥ ૨૪ ॥

વંશીબડિશિકાબિદ્ધરસોત્તર્ષમનોઝષા ।
વંશિકાધ્વનિવિશ્રંસિનીવીબન્ધગ્રહાતુરા ॥ ૨૫ ॥

મુકુન્દનેત્રશફરી વિહારામૃતદીર્ઘિકા ।
નિજકુણ્ડકુડુઙ્ગાન્તસ્તુઙ્ગાનઙ્ગરસોન્મદા ॥ ૨૬ ॥

કૃષ્ણભ્રૂચણ્ડકોદણ્ડોડ્ડીનધૈર્યવિહઙ્ગમા ।
અનુરાગસુધાસિન્ધુહિન્દોલાન્દોલિતાચ્યુતા ॥ ૨૭ ॥

વ્રજેન્દ્રનન્દનાસ્યેન્દુતુઙ્ગિતાનઙ્ગસાગરા ।
અનઙ્ગસઙ્ગરોત્તૃષ્ણકૃષ્ણલુઞ્ચિતકઞ્ચુકા ॥ ૨૮ ॥

લીલાપદ્મહતોદ્દામનર્મલમ્પટકેશવા ।
હરિવક્ષોહરિગ્રાવહરિતાલીયરેખિકા ॥ ૨૯ ॥

માધવોત્સઙ્ગપર્યઙ્કા કૃષ્ણબાહૂપધાનિકા ।
રતિકેલિવિશેષોહસખીસ્મિતવિલજ્જિતા ॥ ૩૦ ॥

આલીપુરોરહઃકેલિજલ્પોત્કહરિવન્દિની ।
વૈજયન્તી કલાભિજ્ઞા વનસ્રક્શિલ્પકલ્પિની ॥ ૩૧ ॥

ધાતુચિત્રાતિવૈચિત્રીવિસૃષ્ટિપરમેષ્ઠિની ।
વિઅદગ્ધીપ્રથમાચાર્યા ચારુચાતુર્યચિત્રિતા ॥ ૩૨ ॥

અસાધારણસૌભાગ્યભાગ્યામૃતતરઙ્ગિની ।
મૌગ્ધ્યપ્રગલ્ભતારમ્યા ધીરાધીરાઙ્કભૂષિતા ॥ ૩૩ ॥

શ્યામલપ્રચ્છદપટી મૂકનૂપુરધારિણી ।
નિકુઞ્જધામસંસ્કારમાધવાધ્વેક્ષણક્રિયા ॥ ૩૪ ॥

પ્રાદુર્ભૂતઘનોત્કણ્ઠા વિપ્રલમ્ભવિષણ્ણધીઃ ।
પ્રાતરુત્પ્રાસિતોપેન્દ્રા ચન્દ્રાવલિકટાક્ષિણી ॥ ૩૫ ॥

અનાકર્ણિતકંસારિકાકૂવાદા મનસ્વિની ।
ચાટુકારહરિત્યાગજાતાનુશયકાતરા ॥ ૩૬ ॥

ધૃતકૃષ્ણેક્ષણોત્સુક્યા લલિતાભીતિમાનિની ।
વિપ્રયોગવ્યથાહારિહરિસન્દેશનન્દિતા ॥ ૩૭ ॥

મદાલ્પજલ્પિતાધીનપુણ્ડરીકાક્ષમણ્ડિતા ।
ભ્રૂલીલામોહિતોપેન્દ્રહસ્તાગ્રહૃતવંશિકા ॥ ૩૮ ॥

અતુલાચ્યુતમાધુર્યસ્વાદનાદ્વૈતભાગ્યભૂઃ ।
નિયુદ્ધશ્રાન્તિનિદ્રાણ હરિહારાપહારિણી ॥ ૩૯ ॥

દ્યૂતનિર્જિતવંશાર્થિકંસારિપરિહાસિની ।
નિજપ્રાણાર્બુદપ્રેષ્ઠકૃષ્ણપાદનખાઞ્ચલા ॥ ૪૦ ॥

ઇતિ રાધા સખીવાચમાચમ્ય પુલકાઞ્ચિતા ।
છદ્મના પદ્મનાભસ્ય લતાસદ્માન્તિકં ગતા ॥ ૪૧ ॥

યઃ સેવતે જનો રાધાનામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
નામ્ના પ્રેમસુધાસત્રં લિહ્યાત્ પ્રેમસુધામસૌ ॥ ૪૨ ॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં પ્રેમેન્દુસુધાસત્રનામક-
શ્રીરાધિકાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ।

Also Read:

Shri Prem Sudha Satram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Gujarati | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top