Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Kannada | Hindu Slokam

Shri Premasudhasatram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಪ್ರೇಮಸುಧಾಸತ್ರಮ್
ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ।
ನಮೋ ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಮಾನಸಂ ಮಾನಸಂ ತ್ಯಾಗಾದುತ್ಕಂಠಾರ್ತಂ ನಿರುನ್ಧತೀಮ್ ।
ರಾಧಾಂ ಸಂವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಢ್ಯಾ ತುಂಗವಿದ್ಯೇದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 1 ॥

ವಿಮುಂಚ ಬನ್ಧುರೇ ಮಾನಂ ನಿರ್ಬನ್ಧಂ ಶೃಣು ಮೇ ವಚಃ ।
ಪುರಾ ಕನ್ದರ್ಪಸುನ್ದರ್ಯೈ ಯಾನ್ಯುತ್ಕಂಠಿತಚೇತಸೇ ॥ 2 ॥

ಭಗವತೋಪದಿಷ್ಟಾನಿ ತವ ಸಖ್ಯೋಪಲಬ್ಧಯೇ ।
ಇಂಗಿತಾಭಿಜ್ಞಯಾ ತಾನಿ ಸಿನ್ದೂರೇಣಾದ್ಯ ವೃನ್ದಯಾ ॥ 3 ॥

ವಿಲಿಖ್ಯ ಸಖಿ ದತ್ತಾನಿ ಸ ಜೀವಿತಸುಹೃತ್ತಮಃ ।
ವಿರಹಾರ್ತಸ್ತವೇಮಾನಿ ಜಪನ್ನಾಮಾನಿ ಶಾಮ್ಯತಿ ॥ 4 ॥

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣವನಾಧೀಶಾ ಮುಕುನ್ದಮಧುಮಾಧವೀ ।
ಗೋವಿನ್ದಪ್ರೇಯಸೀವೃನ್ದಮುಖ್ಯಾ ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರೀ ॥ 5 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲೋತ್ತಂಸಕೀರಿತ್ಃ ಕಾರ್ತಿಕದೇವತಾ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಸಖೀ ರಾಧಿಕಾ ವಾರ್ಷಭಾನವೀ ॥ 6 ॥

ಭಾನುಭಕ್ತಿಭರಾಭಿಜ್ಞಾ ವೃಷಭಾನುಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಮುಖರಾಪ್ರಾಣದೌಹಿತ್ರೀ ಕೀರ್ತಿದಾಕೀರ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ 7 ॥

ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾಬ್ಧಿಕರೀ ವತ್ಸಲಾಚ್ಯುತಮಾತೃಕಾ ।
ಸಖೀಮಂಡಲಜೀವಾತುರ್ಲಲಿತಾಜೀವಿತಾಧಿಕಾ ॥ 8 ॥

ವಿಶಾಖಾಪ್ರಾಣಸರ್ವಸ್ವಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಮೇದುರಾ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸೀಪೃಥುಪ್ರೇಮಪಾತ್ರೀ ಸುಬಲನನ್ದಿತಾ ॥ 9 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಧಿರಾಜಮಹಿಷೀ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯವಿಹಾರಿಣೀ ।
ವಿಶಾಖಾಸಖ್ಯವಿಖ್ಯಾತಾ ಲಲಿತಾಪ್ರೇಮಲಾಲಿತಾ ॥ 10 ॥

ಸದಾ ಕಿಶೋರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಯುವರಾಜವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಗೋವಿನ್ದಪ್ರೇಮಶಿಕ್ಷಾರ್ಥನಟೀಕೃತನಿಜಾಂಶಕಾ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಬೋಧಿನೀನಿಶಾನೃತ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಭರದರ್ಶಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಚರೀ ಸರ್ವಗನ್ಧರ್ವಕುಲಪಾವನೀ ॥ 12 ॥

ಸ್ವಜನ್ಮಭೂಷಿತೋತ್ತುಂಗವೃಷಭಾನುಕುಲಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಲಾಸ್ಯವಿದ್ಯಾವ್ರತಸ್ನಾತಾ ರಾಸಕ್ರೀಡಾದಿಕಾರಣಮ್ ॥ 13 ॥

ರಾಸೋತ್ಸವಯಪುರಗಣ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನೀತರಹಃಸ್ಥಲಾ ।
ಗೋವಿನ್ದಬನ್ಧಕವರೀ ಕೃಷ್ಣೋತ್ತಂಸಿತಕುನ್ತಲಾ ॥ 14 ॥

ವ್ಯಕ್ತಗೋಷ್ಠಾರವಿನ್ದಾಕ್ಷಿ ವೃನ್ದೋತ್ಕರ್ಷಾತಿಹರ್ಷಿಣೀ ।
ಅನ್ನತರ್ಪಿತದುರ್ವಾಸಾ ಗಾನ್ಧರ್ವಾ ಶ್ರುತಿವಿಶ್ರುತಾ ॥ 15 ॥

ಗಾನ್ಧರ್ವಿಕಾ ಸ್ವಗಾನ್ಧರ್ವವಿಸ್ಮಾಪಿತಬಲಾಚ್ಯುತಾ ।
ಶಂಖಚೂಡಾರಿದಯಿತಾ ಗೋಪೀಚೂಡಾಗ್ರಮಾಲಿಕಾ ॥ 16 ॥

ಚಾರುಗೋರೋಚನಾಗೌರೀ ಗಾರುತ್ಮತನಿಭಾಮ್ಬರಾ ।
ವಿಚಿತ್ರಪಟ್ಟಚಮರೀಚಾರುವೇಣೀಶಿಖಾರುಚಿಃ ॥ 17 ॥

ಪದ್ಮೇನ್ದುಜೈತ್ರವಕ್ತ್ರಶ್ರೀನಿರುದ್ಧಮುರಮರ್ದನಾ ।
ಚಕೋರಿಕಾಚಮತ್ಕಾರೀಹರಿಹಾರಿವಿಲೋಚನಾ ॥ 18 ॥

ಕಾಲಿಯದಮನೋತ್ಕಮ್ಪಿಭಂಗುರಭ್ರೂಭುಜಂಗಮಾ ।
ನಾಸಿಕಾಶಿಖರಾಲಮ್ಬಿಲವಲೀಸ್ಥಲಮೌಕ್ತಿಕಾ ॥ 19 ॥

ಬನ್ಧುರಾಧರಬನ್ಧೂಕವಿಕೃಷ್ಟಮಧುಸೂದನಾ ।
ದನ್ತನಿರ್ಧೂತಶಿಖರಾ ಶಿಖರೀನ್ದ್ರಧರಪ್ರಿಯಾ ॥ 20 ॥

ಕಪೋಲಮಂಡಲಾನ್ದೋಲಿಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾ ।
ಪೀತಾಂಶುಕಶುಕಾಕರ್ಷಿನಿಸ್ತಲಸ್ತನದಾಡಿಮಾ ॥ 21 ॥

ಮಣಿಕಿಂಕಿಣ್ಯಲಂಕಾರಝಂಕಾರಿಶ್ರೋಣಿಮಂಡಲಾ ।
ಸ್ಥಲಾರವಿನ್ದವಿಂಛೋಲೀನಿರ್ಮಂಛಿತಪದದ್ಯುತಿಃ ॥ 22 ॥

ಅರಿಷ್ಟವಧನರ್ಮಾರ್ಥನಿರ್ಮಾಪಿತಸರೋವರಾ ।
ಗನ್ಧೋನ್ಮಾದಿತಗೋವಿನ್ದೋ ಮಾಧವದ್ವನ್ದ್ವತಾಂಕಿತಾ ॥ 23 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಕೂಲಕುಂಜಶ್ರೀರ್ಭಾಂಡೀರತಟಮಂಡನಾ ।
ಧೃತನನ್ದೀಶ್ವರಸ್ಥೇಮಾ ಗೋವರ್ಧನದರೀಪ್ರಿಯಾ ॥ 24 ॥

ವಂಶೀಬಡಿಶಿಕಾಬಿದ್ಧರಸೋತ್ತರ್ಷಮನೋಝಷಾ ।
ವಂಶಿಕಾಧ್ವನಿವಿಶ್ರಂಸಿನೀವೀಬನ್ಧಗ್ರಹಾತುರಾ ॥ 25 ॥

ಮುಕುನ್ದನೇತ್ರಶಫರೀ ವಿಹಾರಾಮೃತದೀರ್ಘಿಕಾ ।
ನಿಜಕುಂಡಕುಡುಂಗಾನ್ತಸ್ತುಂಗಾನಂಗರಸೋನ್ಮದಾ ॥ 26 ॥

ಕೃಷ್ಣಭ್ರೂಚಂಡಕೋದಂಡೋಡ್ಡೀನಧೈರ್ಯವಿಹಂಗಮಾ ।
ಅನುರಾಗಸುಧಾಸಿನ್ಧುಹಿನ್ದೋಲಾನ್ದೋಲಿತಾಚ್ಯುತಾ ॥ 27 ॥

ವ್ರಜೇನ್ದ್ರನನ್ದನಾಸ್ಯೇನ್ದುತುಂಗಿತಾನಂಗಸಾಗರಾ ।
ಅನಂಗಸಂಗರೋತ್ತೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣಲುಂಚಿತಕಂಚುಕಾ ॥ 28 ॥

ಲೀಲಾಪದ್ಮಹತೋದ್ದಾಮನರ್ಮಲಮ್ಪಟಕೇಶವಾ ।
ಹರಿವಕ್ಷೋಹರಿಗ್ರಾವಹರಿತಾಲೀಯರೇಖಿಕಾ ॥ 29 ॥

ಮಾಧವೋತ್ಸಂಗಪರ್ಯಂಕಾ ಕೃಷ್ಣಬಾಹೂಪಧಾನಿಕಾ ।
ರತಿಕೇಲಿವಿಶೇಷೋಹಸಖೀಸ್ಮಿತವಿಲಜ್ಜಿತಾ ॥ 30 ॥

ಆಲೀಪುರೋರಹಃಕೇಲಿಜಲ್ಪೋತ್ಕಹರಿವನ್ದಿನೀ ।
ವೈಜಯನ್ತೀ ಕಲಾಭಿಜ್ಞಾ ವನಸ್ರಕ್ಶಿಲ್ಪಕಲ್ಪಿನೀ ॥ 31 ॥

ಧಾತುಚಿತ್ರಾತಿವೈಚಿತ್ರೀವಿಸೃಷ್ಟಿಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ।
ವಿಅದಗ್ಧೀಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯಾ ಚಾರುಚಾತುರ್ಯಚಿತ್ರಿತಾ ॥ 32 ॥

ಅಸಾಧಾರಣಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯಾಮೃತತರಂಗಿನೀ ।
ಮೌಗ್ಧ್ಯಪ್ರಗಲ್ಭತಾರಮ್ಯಾ ಧೀರಾಧೀರಾಂಕಭೂಷಿತಾ ॥ 33 ॥

ಶ್ಯಾಮಲಪ್ರಚ್ಛದಪಟೀ ಮೂಕನೂಪುರಧಾರಿಣೀ ।
ನಿಕುಂಜಧಾಮಸಂಸ್ಕಾರಮಾಧವಾಧ್ವೇಕ್ಷಣಕ್ರಿಯಾ ॥ 34 ॥

ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಘನೋತ್ಕಂಠಾ ವಿಪ್ರಲಮ್ಭವಿಷಣ್ಣಧೀಃ ।
ಪ್ರಾತರುತ್ಪ್ರಾಸಿತೋಪೇನ್ದ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಾವಲಿಕಟಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಅನಾಕರ್ಣಿತಕಂಸಾರಿಕಾಕೂವಾದಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ।
ಚಾಟುಕಾರಹರಿತ್ಯಾಗಜಾತಾನುಶಯಕಾತರಾ ॥ 36 ॥

ಧೃತಕೃಷ್ಣೇಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕ್ಯಾ ಲಲಿತಾಭೀತಿಮಾನಿನೀ ।
ವಿಪ್ರಯೋಗವ್ಯಥಾಹಾರಿಹರಿಸನ್ದೇಶನನ್ದಿತಾ ॥ 37 ॥

ಮದಾಲ್ಪಜಲ್ಪಿತಾಧೀನಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮಂಡಿತಾ ।
ಭ್ರೂಲೀಲಾಮೋಹಿತೋಪೇನ್ದ್ರಹಸ್ತಾಗ್ರಹೃತವಂಶಿಕಾ ॥ 38 ॥

ಅತುಲಾಚ್ಯುತಮಾಧುರ್ಯಸ್ವಾದನಾದ್ವೈತಭಾಗ್ಯಭೂಃ ।
ನಿಯುದ್ಧಶ್ರಾನ್ತಿನಿದ್ರಾಣ ಹರಿಹಾರಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 39 ॥

ದ್ಯೂತನಿರ್ಜಿತವಂಶಾರ್ಥಿಕಂಸಾರಿಪರಿಹಾಸಿನೀ ।
ನಿಜಪ್ರಾಣಾರ್ಬುದಪ್ರೇಷ್ಠಕೃಷ್ಣಪಾದನಖಾಂಚಲಾ ॥ 40 ॥

ಇತಿ ರಾಧಾ ಸಖೀವಾಚಮಾಚಮ್ಯ ಪುಲಕಾಂಚಿತಾ ।
ಛದ್ಮನಾ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಲತಾಸದ್ಮಾನ್ತಿಕಂ ಗತಾ ॥ 41 ॥

ಯಃ ಸೇವತೇ ಜನೋ ರಾಧಾನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರೇಮಸುಧಾಸತ್ರಂ ಲಿಹ್ಯಾತ್ ಪ್ರೇಮಸುಧಾಮಸೌ ॥ 42 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಸುಧಾಸತ್ರನಾಮಕ-
ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Also Read:

Shri Prem Sudha Satram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Kannada | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top