Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Malayalam | Hindu Slokam

Shri Premasudhasatram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീപ്രേമസുധാസത്രം
ശ്രീവൃന്ദാവനേശ്വര്യാ അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശ്രീരാധികാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ച ।
നമോ വൃന്ദാവനേശ്വര്യൈ ।
മാനസം മാനസം ത്യാഗാദുത്കണ്ഠാര്‍തം നിരുന്ധതീം ।
രാധാം സംവിദ്യ വിദ്യാഢ്യാ തുങ്ഗവിദ്യേദമബ്രവീത് ॥ 1 ॥

വിമുഞ്ച ബന്ധുരേ മാനം നിര്‍ബന്ധം ശൃണു മേ വചഃ ।
പുരാ കന്ദര്‍പസുന്ദര്യൈ യാന്യുത്കണ്ഠിതചേതസേ ॥ 2 ॥

ഭഗവതോപദിഷ്ടാനി തവ സഖ്യോപലബ്ധയേ ।
ഇങ്ഗിതാഭിജ്ഞയാ താനി സിന്ദൂരേണാദ്യ വൃന്ദയാ ॥ 3 ॥

വിലിഖ്യ സഖി ദത്താനി സ ജീവിതസുഹൃത്തമഃ ।
വിരഹാര്‍തസ്തവേമാനി ജപന്നാമാനി ശാംയതി ॥ 4 ॥

രാധാ കൃഷ്ണവനാധീശാ മുകുന്ദമധുമാധവീ ।
ഗോവിന്ദപ്രേയസീവൃന്ദമുഖ്യാ വൃന്ദാവനേശ്വരീ ॥ 5 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലോത്തംസകീരിത്ഃ കാര്‍തികദേവതാ ।
ദാമോദരപ്രിയസഖീ രാധികാ വാര്‍ഷഭാനവീ ॥ 6 ॥

ഭാനുഭക്തിഭരാഭിജ്ഞാ വൃഷഭാനുകുമാരികാ ।
മുഖരാപ്രാണദൌഹിത്രീ കീര്‍തിദാകീര്‍തിദായിനീ ॥ 7 ॥

കൃഷ്ണപ്രേമാബ്ധികരീ വത്സലാച്യുതമാതൃകാ ।
സഖീമണ്ഡലജീവാതുര്ലലിതാജീവിതാധികാ ॥ 8 ॥

വിശാഖാപ്രാണസര്‍വസ്വം കാരുണ്യാമൃതമേദുരാ ।
പൌര്‍ണമാസീപൃഥുപ്രേമപാത്രീ സുബലനന്ദിതാ ॥ 9 ॥

കൃഷ്ണാധിരാജമഹിഷീ വൃന്ദാരണ്യവിഹാരിണീ ।
വിശാഖാസഖ്യവിഖ്യാതാ ലലിതാപ്രേമലാലിതാ ॥ 10 ॥

സദാ കിശോരികാ ഗോഷ്ഠയുവരാജവിലാസിനീ ।
ഗോവിന്ദപ്രേമശിക്ഷാര്‍ഥനടീകൃതനിജാംശകാ ॥ 11 ॥

പ്രബോധിനീനിശാനൃത്യമാഹാത്മ്യഭരദര്‍ശിനീ ।
ചന്ദ്രകാന്തിചരീ സര്‍വഗന്ധര്‍വകുലപാവനീ ॥ 12 ॥

സ്വജന്‍മഭൂഷിതോത്തുങ്ഗവൃഷഭാനുകുലസ്ഥിതിഃ ।
ലാസ്യവിദ്യാവ്രതസ്നാതാ രാസക്രീഡാദികാരണം ॥ 13 ॥

രാസോത്സവയപുരഗണ്യാ കൃഷ്ണനീതരഹഃസ്ഥലാ ।
ഗോവിന്ദബന്ധകവരീ കൃഷ്ണോത്തംസിതകുന്തലാ ॥ 14 ॥

വ്യക്തഗോഷ്ഠാരവിന്ദാക്ഷി വൃന്ദോത്കര്‍ഷാതിഹര്‍ഷിണീ ।
അന്നതര്‍പിതദുര്‍വാസാ ഗാന്ധര്‍വാ ശ്രുതിവിശ്രുതാ ॥ 15 ॥

ഗാന്ധര്‍വികാ സ്വഗാന്ധര്‍വവിസ്മാപിതബലാച്യുതാ ।
ശങ്ഖചൂഡാരിദയിതാ ഗോപീചൂഡാഗ്രമാലികാ ॥ 16 ॥

ചാരുഗോരോചനാഗൌരീ ഗാരുത്മതനിഭാംബരാ ।
വിചിത്രപട്ടചമരീചാരുവേണീശിഖാരുചിഃ ॥ 17 ॥

പദ്മേന്ദുജൈത്രവക്ത്രശ്രീനിരുദ്ധമുരമര്‍ദനാ ।
ചകോരികാചമത്കാരീഹരിഹാരിവിലോചനാ ॥ 18 ॥

കാലിയദമനോത്കമ്പിഭങ്ഗുരഭ്രൂഭുജങ്ഗമാ ।
നാസികാശിഖരാലംബിലവലീസ്ഥലമൌക്തികാ ॥ 19 ॥

ബന്ധുരാധരബന്ധൂകവികൃഷ്ടമധുസൂദനാ ।
ദന്തനിര്‍ധൂതശിഖരാ ശിഖരീന്ദ്രധരപ്രിയാ ॥ 20 ॥

കപോലമണ്ഡലാന്ദോലിമണികുണ്ഡലമണ്ഡിതാ ।
പീതാംശുകശുകാകര്‍ഷിനിസ്തലസ്തനദാഡിമാ ॥ 21 ॥

മണികിങ്കിണ്യലങ്കാരഝങ്കാരിശ്രോണിമണ്ഡലാ ।
സ്ഥലാരവിന്ദവിഞ്ഛോലീനിര്‍മഞ്ഛിതപദദ്യുതിഃ ॥ 22 ॥

അരിഷ്ടവധനര്‍മാര്‍ഥനിര്‍മാപിതസരോവരാ ।
ഗന്ധോന്‍മാദിതഗോവിന്ദോ മാധവദ്വന്ദ്വതാങ്കിതാ ॥ 23 ॥

കാലിന്ദീകൂലകുഞ്ജശ്രീര്‍ഭാണ്ഡീരതടമണ്ഡനാ ।
ധൃതനന്ദീശ്വരസ്ഥേമാ ഗോവര്‍ധനദരീപ്രിയാ ॥ 24 ॥

വംശീബഡിശികാബിദ്ധരസോത്തര്‍ഷമനോഝഷാ ।
വംശികാധ്വനിവിശ്രംസിനീവീബന്ധഗ്രഹാതുരാ ॥ 25 ॥

മുകുന്ദനേത്രശഫരീ വിഹാരാമൃതദീര്‍ഘികാ ।
നിജകുണ്ഡകുഡുങ്ഗാന്തസ്തുങ്ഗാനങ്ഗരസോന്‍മദാ ॥ 26 ॥

കൃഷ്ണഭ്രൂചണ്ഡകോദണ്ഡോഡ്ഡീനധൈര്യവിഹങ്ഗമാ ।
അനുരാഗസുധാസിന്ധുഹിന്ദോലാന്ദോലിതാച്യുതാ ॥ 27 ॥

വ്രജേന്ദ്രനന്ദനാസ്യേന്ദുതുങ്ഗിതാനങ്ഗസാഗരാ ।
അനങ്ഗസങ്ഗരോത്തൃഷ്ണകൃഷ്ണലുഞ്ചിതകഞ്ചുകാ ॥ 28 ॥

ലീലാപദ്മഹതോദ്ദാമനര്‍മലമ്പടകേശവാ ।
ഹരിവക്ഷോഹരിഗ്രാവഹരിതാലീയരേഖികാ ॥ 29 ॥

മാധവോത്സങ്ഗപര്യങ്കാ കൃഷ്ണബാഹൂപധാനികാ ।
രതികേലിവിശേഷോഹസഖീസ്മിതവിലജ്ജിതാ ॥ 30 ॥

ആലീപുരോരഹഃകേലിജല്‍പോത്കഹരിവന്ദിനീ ।
വൈജയന്തീ കലാഭിജ്ഞാ വനസ്രക്ശില്‍പകല്‍പിനീ ॥ 31 ॥

ധാതുചിത്രാതിവൈചിത്രീവിസൃഷ്ടിപരമേഷ്ഠിനീ ।
വിഅദഗ്ധീപ്രഥമാചാര്യാ ചാരുചാതുര്യചിത്രിതാ ॥ 32 ॥

അസാധാരണസൌഭാഗ്യഭാഗ്യാമൃതതരങ്ഗിനീ ।
മൌഗ്ധ്യപ്രഗല്‍ഭതാരംയാ ധീരാധീരാങ്കഭൂഷിതാ ॥ 33 ॥

ശ്യാമലപ്രച്ഛദപടീ മൂകനൂപുരധാരിണീ ।
നികുഞ്ജധാമസംസ്കാരമാധവാധ്വേക്ഷണക്രിയാ ॥ 34 ॥

പ്രാദുര്‍ഭൂതഘനോത്കണ്ഠാ വിപ്രലംഭവിഷണ്ണധീഃ ।
പ്രാതരുത്പ്രാസിതോപേന്ദ്രാ ചന്ദ്രാവലികടാക്ഷിണീ ॥ 35 ॥

അനാകര്‍ണിതകംസാരികാകൂവാദാ മനസ്വിനീ ।
ചാടുകാരഹരിത്യാഗജാതാനുശയകാതരാ ॥ 36 ॥

ധൃതകൃഷ്ണേക്ഷണോത്സുക്യാ ലലിതാഭീതിമാനിനീ ।
വിപ്രയോഗവ്യഥാഹാരിഹരിസന്ദേശനന്ദിതാ ॥ 37 ॥

മദാല്‍പജല്‍പിതാധീനപുണ്ഡരീകാക്ഷമണ്ഡിതാ ।
ഭ്രൂലീലാമോഹിതോപേന്ദ്രഹസ്താഗ്രഹൃതവംശികാ ॥ 38 ॥

അതുലാച്യുതമാധുര്യസ്വാദനാദ്വൈതഭാഗ്യഭൂഃ ।
നിയുദ്ധശ്രാന്തിനിദ്രാണ ഹരിഹാരാപഹാരിണീ ॥ 39 ॥

ദ്യൂതനിര്‍ജിതവംശാര്‍ഥികംസാരിപരിഹാസിനീ ।
നിജപ്രാണാര്‍ബുദപ്രേഷ്ഠകൃഷ്ണപാദനഖാഞ്ചലാ ॥ 40 ॥

ഇതി രാധാ സഖീവാചമാചംയ പുലകാഞ്ചിതാ ।
ഛദ്മനാ പദ്മനാഭസ്യ ലതാസദ്മാന്തികം ഗതാ ॥ 41 ॥

യഃ സേവതേ ജനോ രാധാനാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
നാംനാ പ്രേമസുധാസത്രം ലിഹ്യാത് പ്രേമസുധാമസൌ ॥ 42 ॥

ഇതി ശ്രീരൂപഗോസ്വാമിവിരചിതസ്തവമാലായാം പ്രേമേന്ദുസുധാസത്രനാമക-
ശ്രീരാധികാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ।

Also Read:

Shri Prem Sudha Satram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Malayalam | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top