Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Tamil | Hindu Slokam

Shri Premasudhasatram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீப்ரேமஸுதா⁴ஸத்ரம்
ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநேஶ்வர்யா அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீராதி⁴காஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ச ।
நமோ வ்ருʼந்தா³வநேஶ்வர்யை ।
மாநஸம் மாநஸம் த்யாகா³து³த்கண்டா²ர்தம் நிருந்த⁴தீம் ।
ராதா⁴ம் ஸம்வித்³ய வித்³யாட்⁴யா துங்க³வித்³யேத³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

விமுஞ்ச ப³ந்து⁴ரே மாநம் நிர்ப³ந்த⁴ம் ஶ்ருʼணு மே வச: ।
புரா கந்த³ர்பஸுந்த³ர்யை யாந்யுத்கண்டி²தசேதஸே ॥ 2 ॥

ப⁴க³வதோபதி³ஷ்டாநி தவ ஸக்²யோபலப்³த⁴யே ।
இங்கி³தாபி⁴ஜ்ஞயா தாநி ஸிந்தூ³ரேணாத்³ய வ்ருʼந்த³யா ॥ 3 ॥

விலிக்²ய ஸகி² த³த்தாநி ஸ ஜீவிதஸுஹ்ருʼத்தம: ।
விரஹார்தஸ்தவேமாநி ஜபந்நாமாநி ஶாம்யதி ॥ 4 ॥

ராதா⁴ க்ருʼஷ்ணவநாதீ⁴ஶா முகுந்த³மது⁴மாத⁴வீ ।
கோ³விந்த³ப்ரேயஸீவ்ருʼந்த³முக்²யா வ்ருʼந்தா³வநேஶ்வரீ ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லோத்தம்ஸகீரித்: கார்திகதே³வதா ।
தா³மோத³ரப்ரியஸகீ² ராதி⁴கா வார்ஷபா⁴நவீ ॥ 6 ॥

பா⁴நுப⁴க்திப⁴ராபி⁴ஜ்ஞா வ்ருʼஷபா⁴நுகுமாரிகா ।
முக²ராப்ராணதௌ³ஹித்ரீ கீர்திதா³கீர்திதா³யிநீ ॥ 7 ॥

க்ருʼஷ்ணப்ரேமாப்³தி⁴கரீ வத்ஸலாச்யுதமாத்ருʼகா ।
ஸகீ²மண்ட³லஜீவாதுர்லலிதாஜீவிதாதி⁴கா ॥ 8 ॥

விஶாகா²ப்ராணஸர்வஸ்வம் காருண்யாம்ருʼதமேது³ரா ।
பௌர்ணமாஸீப்ருʼது²ப்ரேமபாத்ரீ ஸுப³லநந்தி³தா ॥ 9 ॥

க்ருʼஷ்ணாதி⁴ராஜமஹிஷீ வ்ருʼந்தா³ரண்யவிஹாரிணீ ।
விஶாகா²ஸக்²யவிக்²யாதா லலிதாப்ரேமலாலிதா ॥ 10 ॥

ஸதா³ கிஶோரிகா கோ³ஷ்ட²யுவராஜவிலாஸிநீ ।
கோ³விந்த³ப்ரேமஶிக்ஷார்த²நடீக்ருʼதநிஜாம்ஶகா ॥ 11 ॥

ப்ரபோ³தி⁴நீநிஶாந்ருʼத்யமாஹாத்ம்யப⁴ரத³ர்ஶிநீ ।
சந்த்³ரகாந்திசரீ ஸர்வக³ந்த⁴ர்வகுலபாவநீ ॥ 12 ॥

ஸ்வஜந்மபூ⁴ஷிதோத்துங்க³வ்ருʼஷபா⁴நுகுலஸ்தி²தி: ।
லாஸ்யவித்³யாவ்ரதஸ்நாதா ராஸக்ரீடா³தி³காரணம் ॥ 13 ॥

ராஸோத்ஸவயபுரக³ண்யா க்ருʼஷ்ணநீதரஹ:ஸ்த²லா ।
கோ³விந்த³ப³ந்த⁴கவரீ க்ருʼஷ்ணோத்தம்ஸிதகுந்தலா ॥ 14 ॥

வ்யக்தகோ³ஷ்டா²ரவிந்தா³க்ஷி வ்ருʼந்தோ³த்கர்ஷாதிஹர்ஷிணீ ।
அந்நதர்பிதது³ர்வாஸா கா³ந்த⁴ர்வா ஶ்ருதிவிஶ்ருதா ॥ 15 ॥

கா³ந்த⁴ர்விகா ஸ்வகா³ந்த⁴ர்வவிஸ்மாபிதப³லாச்யுதா ।
ஶங்க²சூடா³ரித³யிதா கோ³பீசூடா³க்³ரமாலிகா ॥ 16 ॥

சாருகோ³ரோசநாகௌ³ரீ கா³ருத்மதநிபா⁴ம்ப³ரா ।
விசித்ரபட்டசமரீசாருவேணீஶிகா²ருசி: ॥ 17 ॥

பத்³மேந்து³ஜைத்ரவக்த்ரஶ்ரீநிருத்³த⁴முரமர்த³நா ।
சகோரிகாசமத்காரீஹரிஹாரிவிலோசநா ॥ 18 ॥

காலியத³மநோத்கம்பிப⁴ங்கு³ரப்⁴ரூபு⁴ஜங்க³மா ।
நாஸிகாஶிக²ராலம்பி³லவலீஸ்த²லமௌக்திகா ॥ 19 ॥

ப³ந்து⁴ராத⁴ரப³ந்தூ⁴கவிக்ருʼஷ்டமது⁴ஸூத³நா ।
த³ந்தநிர்தூ⁴தஶிக²ரா ஶிக²ரீந்த்³ரத⁴ரப்ரியா ॥ 20 ॥

கபோலமண்ட³லாந்தோ³லிமணிகுண்ட³லமண்டி³தா ।
பீதாம்ஶுகஶுகாகர்ஷிநிஸ்தலஸ்தநதா³டி³மா ॥ 21 ॥

மணிகிங்கிண்யலங்காரஜ²ங்காரிஶ்ரோணிமண்ட³லா ।
ஸ்த²லாரவிந்த³விஞ்சோ²லீநிர்மஞ்சி²தபத³த்³யுதி: ॥ 22 ॥

அரிஷ்டவத⁴நர்மார்த²நிர்மாபிதஸரோவரா ।
க³ந்தோ⁴ந்மாதி³தகோ³விந்தோ³ மாத⁴வத்³வந்த்³வதாங்கிதா ॥ 23 ॥

காலிந்தீ³கூலகுஞ்ஜஶ்ரீர்பா⁴ண்டீ³ரதடமண்ட³நா ।
த்⁴ருʼதநந்தீ³ஶ்வரஸ்தே²மா கோ³வர்த⁴நத³ரீப்ரியா ॥ 24 ॥

வம்ஶீப³டி³ஶிகாபி³த்³த⁴ரஸோத்தர்ஷமநோஜ²ஷா ।
வம்ஶிகாத்⁴வநிவிஶ்ரம்ஸிநீவீப³ந்த⁴க்³ரஹாதுரா ॥ 25 ॥

முகுந்த³நேத்ரஶப²ரீ விஹாராம்ருʼததீ³ர்கி⁴கா ।
நிஜகுண்ட³குடு³ங்கா³ந்தஸ்துங்கா³நங்க³ரஸோந்மதா³ ॥ 26 ॥

க்ருʼஷ்ணப்⁴ரூசண்ட³கோத³ண்டோ³ட்³டீ³நதை⁴ர்யவிஹங்க³மா ।
அநுராக³ஸுதா⁴ஸிந்து⁴ஹிந்தோ³லாந்தோ³லிதாச்யுதா ॥ 27 ॥

வ்ரஜேந்த்³ரநந்த³நாஸ்யேந்து³துங்கி³தாநங்க³ஸாக³ரா ।
அநங்க³ஸங்க³ரோத்த்ருʼஷ்ணக்ருʼஷ்ணலுஞ்சிதகஞ்சுகா ॥ 28 ॥

லீலாபத்³மஹதோத்³தா³மநர்மலம்படகேஶவா ।
ஹரிவக்ஷோஹரிக்³ராவஹரிதாலீயரேகி²கா ॥ 29 ॥

மாத⁴வோத்ஸங்க³பர்யங்கா க்ருʼஷ்ணபா³ஹூபதா⁴நிகா ।
ரதிகேலிவிஶேஷோஹஸகீ²ஸ்மிதவிலஜ்ஜிதா ॥ 30 ॥

ஆலீபுரோரஹ:கேலிஜல்போத்கஹரிவந்தி³நீ ।
வைஜயந்தீ கலாபி⁴ஜ்ஞா வநஸ்ரக்ஶில்பகல்பிநீ ॥ 31 ॥

தா⁴துசித்ராதிவைசித்ரீவிஸ்ருʼஷ்டிபரமேஷ்டி²நீ ।
விஅத³க்³தீ⁴ப்ரத²மாசார்யா சாருசாதுர்யசித்ரிதா ॥ 32 ॥

அஸாதா⁴ரணஸௌபா⁴க்³யபா⁴க்³யாம்ருʼததரங்கி³நீ ।
மௌக்³த்⁴யப்ரக³ல்ப⁴தாரம்யா தீ⁴ராதீ⁴ராங்கபூ⁴ஷிதா ॥ 33 ॥

ஶ்யாமலப்ரச்ச²த³படீ மூகநூபுரதா⁴ரிணீ ।
நிகுஞ்ஜதா⁴மஸம்ஸ்காரமாத⁴வாத்⁴வேக்ஷணக்ரியா ॥ 34 ॥

ப்ராது³ர்பூ⁴தக⁴நோத்கண்டா² விப்ரலம்ப⁴விஷண்ணதீ:⁴ ।
ப்ராதருத்ப்ராஸிதோபேந்த்³ரா சந்த்³ராவலிகடாக்ஷிணீ ॥ 35 ॥

அநாகர்ணிதகம்ஸாரிகாகூவாதா³ மநஸ்விநீ ।
சாடுகாரஹரித்யாக³ஜாதாநுஶயகாதரா ॥ 36 ॥

த்⁴ருʼதக்ருʼஷ்ணேக்ஷணோத்ஸுக்யா லலிதாபீ⁴திமாநிநீ ।
விப்ரயோக³வ்யதா²ஹாரிஹரிஸந்தே³ஶநந்தி³தா ॥ 37 ॥

மதா³ல்பஜல்பிதாதீ⁴நபுண்ட³ரீகாக்ஷமண்டி³தா ।
ப்⁴ரூலீலாமோஹிதோபேந்த்³ரஹஸ்தாக்³ரஹ்ருʼதவம்ஶிகா ॥ 38 ॥

அதுலாச்யுதமாது⁴ர்யஸ்வாத³நாத்³வைதபா⁴க்³யபூ:⁴ ।
நியுத்³த⁴ஶ்ராந்திநித்³ராண ஹரிஹாராபஹாரிணீ ॥ 39 ॥

த்³யூதநிர்ஜிதவம்ஶார்தி²கம்ஸாரிபரிஹாஸிநீ ।
நிஜப்ராணார்பு³த³ப்ரேஷ்ட²க்ருʼஷ்ணபாத³நகா²ஞ்சலா ॥ 40 ॥

இதி ராதா⁴ ஸகீ²வாசமாசம்ய புலகாஞ்சிதா ।
ச²த்³மநா பத்³மநாப⁴ஸ்ய லதாஸத்³மாந்திகம் க³தா ॥ 41 ॥

ய: ஸேவதே ஜநோ ராதா⁴நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
நாம்நா ப்ரேமஸுதா⁴ஸத்ரம் லிஹ்யாத் ப்ரேமஸுதா⁴மஸௌ ॥ 42 ॥

இதி ஶ்ரீரூபகோ³ஸ்வாமிவிரசிதஸ்தவமாலாயாம் ப்ரேமேந்து³ஸுதா⁴ஸத்ரநாமக-
ஶ்ரீராதி⁴காஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ।

Also Read:

Shri Prem Sudha Satram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Tamil | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top