Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Telugu | Hindu Slokam

Shri Premasudhasatram Lyrics in Telugu:

శ్రీప్రేమసుధాసత్రమ్
శ్రీవృన్దావనేశ్వర్యా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం
శ్రీరాధికాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం చ ।
నమో వృన్దావనేశ్వర్యై ।
మానసం మానసం త్యాగాదుత్కణ్ఠార్తం నిరున్ధతీమ్ ।
రాధాం సంవిద్య విద్యాఢ్యా తుఙ్గవిద్యేదమబ్రవీత్ ॥ ౧ ॥

విముఞ్చ బన్ధురే మానం నిర్బన్ధం శృణు మే వచః ।
పురా కన్దర్పసున్దర్యై యాన్యుత్కణ్ఠితచేతసే ॥ ౨ ॥

భగవతోపదిష్టాని తవ సఖ్యోపలబ్ధయే ।
ఇఙ్గితాభిజ్ఞయా తాని సిన్దూరేణాద్య వృన్దయా ॥ ౩ ॥

విలిఖ్య సఖి దత్తాని స జీవితసుహృత్తమః ।
విరహార్తస్తవేమాని జపన్నామాని శామ్యతి ॥ ౪ ॥

రాధా కృష్ణవనాధీశా ముకున్దమధుమాధవీ ।
గోవిన్దప్రేయసీవృన్దముఖ్యా వృన్దావనేశ్వరీ ॥ ౫ ॥

బ్రహ్మాణ్డమణ్డలోత్తంసకీరిత్ః కార్తికదేవతా ।
దామోదరప్రియసఖీ రాధికా వార్షభానవీ ॥ ౬ ॥

భానుభక్తిభరాభిజ్ఞా వృషభానుకుమారికా ।
ముఖరాప్రాణదౌహిత్రీ కీర్తిదాకీర్తిదాయినీ ॥ ౭ ॥

కృష్ణప్రేమాబ్ధికరీ వత్సలాచ్యుతమాతృకా ।
సఖీమణ్డలజీవాతుర్లలితాజీవితాధికా ॥ ౮ ॥

విశాఖాప్రాణసర్వస్వం కారుణ్యామృతమేదురా ।
పౌర్ణమాసీపృథుప్రేమపాత్రీ సుబలనన్దితా ॥ ౯ ॥

కృష్ణాధిరాజమహిషీ వృన్దారణ్యవిహారిణీ ।
విశాఖాసఖ్యవిఖ్యాతా లలితాప్రేమలాలితా ॥ ౧౦ ॥

సదా కిశోరికా గోష్ఠయువరాజవిలాసినీ ।
గోవిన్దప్రేమశిక్షార్థనటీకృతనిజాంశకా ॥ ౧౧ ॥

ప్రబోధినీనిశానృత్యమాహాత్మ్యభరదర్శినీ ।
చన్ద్రకాన్తిచరీ సర్వగన్ధర్వకులపావనీ ॥ ౧౨ ॥

స్వజన్మభూషితోత్తుఙ్గవృషభానుకులస్థితిః ।
లాస్యవిద్యావ్రతస్నాతా రాసక్రీడాదికారణమ్ ॥ ౧౩ ॥

రాసోత్సవయపురగణ్యా కృష్ణనీతరహఃస్థలా ।
గోవిన్దబన్ధకవరీ కృష్ణోత్తంసితకున్తలా ॥ ౧౪ ॥

వ్యక్తగోష్ఠారవిన్దాక్షి వృన్దోత్కర్షాతిహర్షిణీ ।
అన్నతర్పితదుర్వాసా గాన్ధర్వా శ్రుతివిశ్రుతా ॥ ౧౫ ॥

గాన్ధర్వికా స్వగాన్ధర్వవిస్మాపితబలాచ్యుతా ।
శఙ్ఖచూడారిదయితా గోపీచూడాగ్రమాలికా ॥ ౧౬ ॥

చారుగోరోచనాగౌరీ గారుత్మతనిభామ్బరా ।
విచిత్రపట్టచమరీచారువేణీశిఖారుచిః ॥ ౧౭ ॥

పద్మేన్దుజైత్రవక్త్రశ్రీనిరుద్ధమురమర్దనా ।
చకోరికాచమత్కారీహరిహారివిలోచనా ॥ ౧౮ ॥

కాలియదమనోత్కమ్పిభఙ్గురభ్రూభుజఙ్గమా ।
నాసికాశిఖరాలమ్బిలవలీస్థలమౌక్తికా ॥ ౧౯ ॥

బన్ధురాధరబన్ధూకవికృష్టమధుసూదనా ।
దన్తనిర్ధూతశిఖరా శిఖరీన్ద్రధరప్రియా ॥ ౨౦ ॥

కపోలమణ్డలాన్దోలిమణికుణ్డలమణ్డితా ।
పీతాంశుకశుకాకర్షినిస్తలస్తనదాడిమా ॥ ౨౧ ॥

మణికిఙ్కిణ్యలఙ్కారఝఙ్కారిశ్రోణిమణ్డలా ।
స్థలారవిన్దవిఞ్ఛోలీనిర్మఞ్ఛితపదద్యుతిః ॥ ౨౨ ॥

అరిష్టవధనర్మార్థనిర్మాపితసరోవరా ।
గన్ధోన్మాదితగోవిన్దో మాధవద్వన్ద్వతాఙ్కితా ॥ ౨౩ ॥

కాలిన్దీకూలకుఞ్జశ్రీర్భాణ్డీరతటమణ్డనా ।
ధృతనన్దీశ్వరస్థేమా గోవర్ధనదరీప్రియా ॥ ౨౪ ॥

వంశీబడిశికాబిద్ధరసోత్తర్షమనోఝషా ।
వంశికాధ్వనివిశ్రంసినీవీబన్ధగ్రహాతురా ॥ ౨౫ ॥

ముకున్దనేత్రశఫరీ విహారామృతదీర్ఘికా ।
నిజకుణ్డకుడుఙ్గాన్తస్తుఙ్గానఙ్గరసోన్మదా ॥ ౨౬ ॥

కృష్ణభ్రూచణ్డకోదణ్డోడ్డీనధైర్యవిహఙ్గమా ।
అనురాగసుధాసిన్ధుహిన్దోలాన్దోలితాచ్యుతా ॥ ౨౭ ॥

వ్రజేన్ద్రనన్దనాస్యేన్దుతుఙ్గితానఙ్గసాగరా ।
అనఙ్గసఙ్గరోత్తృష్ణకృష్ణలుఞ్చితకఞ్చుకా ॥ ౨౮ ॥

లీలాపద్మహతోద్దామనర్మలమ్పటకేశవా ।
హరివక్షోహరిగ్రావహరితాలీయరేఖికా ॥ ౨౯ ॥

మాధవోత్సఙ్గపర్యఙ్కా కృష్ణబాహూపధానికా ।
రతికేలివిశేషోహసఖీస్మితవిలజ్జితా ॥ ౩౦ ॥

ఆలీపురోరహఃకేలిజల్పోత్కహరివన్దినీ ।
వైజయన్తీ కలాభిజ్ఞా వనస్రక్శిల్పకల్పినీ ॥ ౩౧ ॥

ధాతుచిత్రాతివైచిత్రీవిసృష్టిపరమేష్ఠినీ ।
విఅదగ్ధీప్రథమాచార్యా చారుచాతుర్యచిత్రితా ॥ ౩౨ ॥

అసాధారణసౌభాగ్యభాగ్యామృతతరఙ్గినీ ।
మౌగ్ధ్యప్రగల్భతారమ్యా ధీరాధీరాఙ్కభూషితా ॥ ౩౩ ॥

శ్యామలప్రచ్ఛదపటీ మూకనూపురధారిణీ ।
నికుఞ్జధామసంస్కారమాధవాధ్వేక్షణక్రియా ॥ ౩౪ ॥

ప్రాదుర్భూతఘనోత్కణ్ఠా విప్రలమ్భవిషణ్ణధీః ।
ప్రాతరుత్ప్రాసితోపేన్ద్రా చన్ద్రావలికటాక్షిణీ ॥ ౩౫ ॥

అనాకర్ణితకంసారికాకూవాదా మనస్వినీ ।
చాటుకారహరిత్యాగజాతానుశయకాతరా ॥ ౩౬ ॥

ధృతకృష్ణేక్షణోత్సుక్యా లలితాభీతిమానినీ ।
విప్రయోగవ్యథాహారిహరిసన్దేశనన్దితా ॥ ౩౭ ॥

మదాల్పజల్పితాధీనపుణ్డరీకాక్షమణ్డితా ।
భ్రూలీలామోహితోపేన్ద్రహస్తాగ్రహృతవంశికా ॥ ౩౮ ॥

అతులాచ్యుతమాధుర్యస్వాదనాద్వైతభాగ్యభూః ।
నియుద్ధశ్రాన్తినిద్రాణ హరిహారాపహారిణీ ॥ ౩౯ ॥

ద్యూతనిర్జితవంశార్థికంసారిపరిహాసినీ ।
నిజప్రాణార్బుదప్రేష్ఠకృష్ణపాదనఖాఞ్చలా ॥ ౪౦ ॥

ఇతి రాధా సఖీవాచమాచమ్య పులకాఞ్చితా ।
ఛద్మనా పద్మనాభస్య లతాసద్మాన్తికం గతా ॥ ౪౧ ॥

యః సేవతే జనో రాధానామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
నామ్నా ప్రేమసుధాసత్రం లిహ్యాత్ ప్రేమసుధామసౌ ॥ ౪౨ ॥

ఇతి శ్రీరూపగోస్వామివిరచితస్తవమాలాయాం ప్రేమేన్దుసుధాసత్రనామక-
శ్రీరాధికాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ।

Also Read:

Shri Prem Sudha Satram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Telugu | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top