Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Punjabi | Hindu Slokam

Shri Premasudhasatram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰੇਮਸੁਧਾਸਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਚ ।
ਨਮੋ ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ।
ਮਾਨਸਂ ਮਾਨਸਂ ਤ੍ਯਾਗਾਦੁਤ੍ਕਣ੍ਠਾਰ੍ਤਂ ਨਿਰੁਨ੍ਧਤੀਮ੍ ।
ਰਾਧਾਂ ਸਂਵਿਦ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਾਢ੍ਯਾ ਤੁਙ੍ਗਵਿਦ੍ਯੇਦਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਵਿਮੁਞ੍ਚ ਬਨ੍ਧੁਰੇ ਮਾਨਂ ਨਿਰ੍ਬਨ੍ਧਂ ਸ਼ਣੁ ਮੇ ਵਚਃ ।
ਪੁਰਾ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਯਾਨ੍ਯੁਤ੍ਕਣ੍ਠਿਤਚੇਤਸੇ ॥ ੨ ॥

ਭਗਵਤੋਪਦਿਸ਼੍ਟਾਨਿ ਤਵ ਸਖ੍ਯੋਪਲਬ੍ਧਯੇ ।
ਇਙ੍ਗਿਤਾਭਿਜ੍ਞਯਾ ਤਾਨਿ ਸਿਨ੍ਦੂਰੇਣਾਦ੍ਯ ਵਨ੍ਦਯਾ ॥ ੩ ॥

ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਸਖਿ ਦਤ੍ਤਾਨਿ ਸ ਜੀਵਿਤਸੁਹਤ੍ਤਮਃ ।
ਵਿਰਹਾਰ੍ਤਸ੍ਤਵੇਮਾਨਿ ਜਪਨ੍ਨਾਮਾਨਿ ਸ਼ਾਮ੍ਯਤਿ ॥ ੪ ॥

ਰਾਧਾ ਕਸ਼੍ਣਵਨਾਧੀਸ਼ਾ ਮੁਕੁਨ੍ਦਮਧੁਮਾਧਵੀ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਪ੍ਰੇਯਸੀਵਨ੍ਦਮੁਖ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲੋਤ੍ਤਂਸਕੀਰਿਤ੍ਃ ਕਾਰ੍ਤਿਕਦੇਵਤਾ ।
ਦਾਮੋਦਰਪ੍ਰਿਯਸਖੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਾਰ੍ਸ਼ਭਾਨਵੀ ॥ ੬ ॥

ਭਾਨੁਭਕ੍ਤਿਭਰਾਭਿਜ੍ਞਾ ਵਸ਼ਭਾਨੁਕੁਮਾਰਿਕਾ ।
ਮੁਖਰਾਪ੍ਰਾਣਦੌਹਿਤ੍ਰੀ ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰੇਮਾਬ੍ਧਿਕਰੀ ਵਤ੍ਸਲਾਚ੍ਯੁਤਮਾਤਕਾ ।
ਸਖੀਮਣ੍ਡਲਜੀਵਾਤੁਰ੍ਲਲਿਤਾਜੀਵਿਤਾਧਿਕਾ ॥ ੮ ॥

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪ੍ਰਾਣਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਮਤਮੇਦੁਰਾ ।
ਪੌਰ੍ਣਮਾਸੀਪਥੁਪ੍ਰੇਮਪਾਤ੍ਰੀ ਸੁਬਲਨਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੯ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਧਿਰਾਜਮਹਿਸ਼ੀ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਸਖ੍ਯਵਿਖ੍ਯਾਤਾ ਲਲਿਤਾਪ੍ਰੇਮਲਾਲਿਤਾ ॥ ੧੦ ॥

ਸਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰਿਕਾ ਗੋਸ਼੍ਠਯੁਵਰਾਜਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਪ੍ਰੇਮਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਨਟੀਕਤਨਿਜਾਂਸ਼ਕਾ ॥ ੧੧ ॥

ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀਨਿਸ਼ਾਨਤ੍ਯਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਭਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤਿਚਰੀ ਸਰ੍ਵਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਪਾਵਨੀ ॥ ੧੨ ॥

ਸ੍ਵਜਨ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਵਸ਼ਭਾਨੁਕੁਲਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਲਾਸ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਵ੍ਰਤਸ੍ਨਾਤਾ ਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾਦਿਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਰਾਸੋਤ੍ਸਵਯਪੁਰਗਣ੍ਯਾ ਕਸ਼੍ਣਨੀਤਰਹਃਸ੍ਥਲਾ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਬਨ੍ਧਕਵਰੀ ਕਸ਼੍ਣੋਤ੍ਤਂਸਿਤਕੁਨ੍ਤਲਾ ॥ ੧੪ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਗੋਸ਼੍ਠਾਰਵਿਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਿ ਵਨ੍ਦੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਾਤਿਹਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਅਨ੍ਨਤਰ੍ਪਿਤਦੁਰ੍ਵਾਸਾ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ॥ ੧੫ ॥

ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਿਕਾ ਸ੍ਵਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਵਿਸ੍ਮਾਪਿਤਬਲਾਚ੍ਯੁਤਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਾਰਿਦਯਿਤਾ ਗੋਪੀਚੂਡਾਗ੍ਰਮਾਲਿਕਾ ॥ ੧੬ ॥

ਚਾਰੁਗੋਰੋਚਨਾਗੌਰੀ ਗਾਰੁਤ੍ਮਤਨਿਭਾਮ੍ਬਰਾ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਪਟ੍ਟਚਮਰੀਚਾਰੁਵੇਣੀਸ਼ਿਖਾਰੁਚਿਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪਦ੍ਮੇਨ੍ਦੁਜੈਤ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਰੀਨਿਰੁਦ੍ਧਮੁਰਮਰ੍ਦਨਾ ।
ਚਕੋਰਿਕਾਚਮਤ੍ਕਾਰੀਹਰਿਹਾਰਿਵਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੮ ॥

ਕਾਲਿਯਦਮਨੋਤ੍ਕਮ੍ਪਿਭਙ੍ਗੁਰਭ੍ਰੂਭੁਜਙ੍ਗਮਾ ।
ਨਾਸਿਕਾਸ਼ਿਖਰਾਲਮ੍ਬਿਲਵਲੀਸ੍ਥਲਮੌਕ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੯ ॥

ਬਨ੍ਧੁਰਾਧਰਬਨ੍ਧੂਕਵਿਕਸ਼੍ਟਮਧੁਸੂਦਨਾ ।
ਦਨ੍ਤਨਿਰ੍ਧੂਤਸ਼ਿਖਰਾ ਸ਼ਿਖਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕਪੋਲਮਣ੍ਡਲਾਨ੍ਦੋਲਿਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਪੀਤਾਂਸ਼ੁਕਸ਼ੁਕਾਕਰ੍ਸ਼ਿਨਿਸ੍ਤਲਸ੍ਤਨਦਾਡਿਮਾ ॥ ੨੧ ॥

ਮਣਿਕਿਙ੍ਕਿਣ੍ਯਲਙ੍ਕਾਰਝਙ੍ਕਾਰਿਸ਼੍ਰੋਣਿਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਸ੍ਥਲਾਰਵਿਨ੍ਦਵਿਞ੍ਛੋਲੀਨਿਰ੍ਮਞ੍ਛਿਤਪਦਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੨੨ ॥

ਅਰਿਸ਼੍ਟਵਧਨਰ੍ਮਾਰ੍ਥਨਿਰ੍ਮਾਪਿਤਸਰੋਵਰਾ ।
ਗਨ੍ਧੋਨ੍ਮਾਦਿਤਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਮਾਧਵਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਤਾਙ੍ਕਿਤਾ ॥ ੨੩ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੂਲਕੁਞ੍ਜਸ਼੍ਰੀਰ੍ਭਾਣ੍ਡੀਰਤਟਮਣ੍ਡਨਾ ।
ਧਤਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਥੇਮਾ ਗੋਵਰ੍ਧਨਦਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੨੪ ॥

ਵਂਸ਼ੀਬਡਿਸ਼ਿਕਾਬਿਦ੍ਧਰਸੋਤ੍ਤਰ੍ਸ਼ਮਨੋਝਸ਼ਾ ।
ਵਂਸ਼ਿਕਾਧ੍ਵਨਿਵਿਸ਼੍ਰਂਸਿਨੀਵੀਬਨ੍ਧਗ੍ਰਹਾਤੁਰਾ ॥ ੨੫ ॥

ਮੁਕੁਨ੍ਦਨੇਤ੍ਰਸ਼ਫਰੀ ਵਿਹਾਰਾਮਤਦੀਰ੍ਘਿਕਾ ।
ਨਿਜਕੁਣ੍ਡਕੁਡੁਙ੍ਗਾਨ੍ਤਸ੍ਤੁਙ੍ਗਾਨਙ੍ਗਰਸੋਨ੍ਮਦਾ ॥ ੨੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਭ੍ਰੂਚਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡੋਡ੍ਡੀਨਧੈਰ੍ਯਵਿਹਙ੍ਗਮਾ ।
ਅਨੁਰਾਗਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧੁਹਿਨ੍ਦੋਲਾਨ੍ਦੋਲਿਤਾਚ੍ਯੁਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਵ੍ਰਜੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਨਾਸ੍ਯੇਨ੍ਦੁਤੁਙ੍ਗਿਤਾਨਙ੍ਗਸਾਗਰਾ ।
ਅਨਙ੍ਗਸਙ੍ਗਰੋਤ੍ਤਸ਼੍ਣਕਸ਼੍ਣਲੁਞ੍ਚਿਤਕਞ੍ਚੁਕਾ ॥ ੨੮ ॥

ਲੀਲਾਪਦ੍ਮਹਤੋਦ੍ਦਾਮਨਰ੍ਮਲਮ੍ਪਟਕੇਸ਼ਵਾ ।
ਹਰਿਵਕ੍ਸ਼ੋਹਰਿਗ੍ਰਾਵਹਰਿਤਾਲੀਯਰੇਖਿਕਾ ॥ ੨੯ ॥

ਮਾਧਵੋਤ੍ਸਙ੍ਗਪਰ੍ਯਙ੍ਕਾ ਕਸ਼੍ਣਬਾਹੂਪਧਾਨਿਕਾ ।
ਰਤਿਕੇਲਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋਹਸਖੀਸ੍ਮਿਤਵਿਲਜ੍ਜਿਤਾ ॥ ੩੦ ॥

ਆਲੀਪੁਰੋਰਹਃਕੇਲਿਜਲ੍ਪੋਤ੍ਕਹਰਿਵਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਵੈਜਯਨ੍ਤੀ ਕਲਾਭਿਜ੍ਞਾ ਵਨਸ੍ਰਕ੍ਸ਼ਿਲ੍ਪਕਲ੍ਪਿਨੀ ॥ ੩੧ ॥

ਧਾਤੁਚਿਤ੍ਰਾਤਿਵੈਚਿਤ੍ਰੀਵਿਸਸ਼੍ਟਿਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੀ ।
ਵਿਅਦਗ੍ਧੀਪ੍ਰਥਮਾਚਾਰ੍ਯਾ ਚਾਰੁਚਾਤੁਰ੍ਯਚਿਤ੍ਰਿਤਾ ॥ ੩੨ ॥

ਅਸਾਧਾਰਣਸੌਭਾਗ੍ਯਭਾਗ੍ਯਾਮਤਤਰਙ੍ਗਿਨੀ ।
ਮੌਗ੍ਧ੍ਯਪ੍ਰਗਲ੍ਭਤਾਰਮ੍ਯਾ ਧੀਰਾਧੀਰਾਙ੍ਕਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਲਪ੍ਰਚ੍ਛਦਪਟੀ ਮੂਕਨੂਪੁਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਨਿਕੁਞ੍ਜਧਾਮਸਂਸ੍ਕਾਰਮਾਧਵਾਧ੍ਵੇਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੪ ॥

ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਘਨੋਤ੍ਕਣ੍ਠਾ ਵਿਪ੍ਰਲਮ੍ਭਵਿਸ਼ਣ੍ਣਧੀਃ ।
ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਪ੍ਰਾਸਿਤੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲਿਕਟਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਅਨਾਕਰ੍ਣਿਤਕਂਸਾਰਿਕਾਕੂਵਾਦਾ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਚਾਟੁਕਾਰਹਰਿਤ੍ਯਾਗਜਾਤਾਨੁਸ਼ਯਕਾਤਰਾ ॥ ੩੬ ॥

ਧਤਕਸ਼੍ਣੇਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਸੁਕ੍ਯਾ ਲਲਿਤਾਭੀਤਿਮਾਨਿਨੀ ।
ਵਿਪ੍ਰਯੋਗਵ੍ਯਥਾਹਾਰਿਹਰਿਸਨ੍ਦੇਸ਼ਨਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੩੭ ॥

ਮਦਾਲ੍ਪਜਲ੍ਪਿਤਾਧੀਨਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਭ੍ਰੂਲੀਲਾਮੋਹਿਤੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਹਸ੍ਤਾਗ੍ਰਹਤਵਂਸ਼ਿਕਾ ॥ ੩੮ ॥

ਅਤੁਲਾਚ੍ਯੁਤਮਾਧੁਰ੍ਯਸ੍ਵਾਦਨਾਦ੍ਵੈਤਭਾਗ੍ਯਭੂਃ ।
ਨਿਯੁਦ੍ਧਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਨਿਦ੍ਰਾਣ ਹਰਿਹਾਰਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੩੯ ॥

ਦ੍ਯੂਤਨਿਰ੍ਜਿਤਵਂਸ਼ਾਰ੍ਥਿਕਂਸਾਰਿਪਰਿਹਾਸਿਨੀ ।
ਨਿਜਪ੍ਰਾਣਾਰ੍ਬੁਦਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਕਸ਼੍ਣਪਾਦਨਖਾਞ੍ਚਲਾ ॥ ੪੦ ॥

ਇਤਿ ਰਾਧਾ ਸਖੀਵਾਚਮਾਚਮ੍ਯ ਪੁਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਛਦ੍ਮਨਾ ਪਦ੍ਮਨਾਭਸ੍ਯ ਲਤਾਸਦ੍ਮਾਨ੍ਤਿਕਂ ਗਤਾ ॥ ੪੧ ॥

ਯਃ ਸੇਵਤੇ ਜਨੋ ਰਾਧਾਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰੇਮਸੁਧਾਸਤ੍ਰਂ ਲਿਹ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰੇਮਸੁਧਾਮਸੌ ॥ ੪੨ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੂਪਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਮਾਲਾਯਾਂ ਪ੍ਰੇਮੇਨ੍ਦੁਸੁਧਾਸਤ੍ਰਨਾਮਕ-
ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।

Also Read:

Shri Prem Sudha Satram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Prem Sudha Satram Lyrics in Punjabi | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top