Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Radha Ashtakam 3 Lyrics in English | Sri Radha Stotram

Shri Radhashtakam 3 Lyrics in English:

namaste sriyai radhikayai parayai
namaste namaste mukundapriyayai ।
sadanandarupe prasida tvamantah-
prakase sphuranti mukundena sardham ॥ 1॥

svavasopaharam yasodasutam va
svadadhyadicauram samaradhayantim ।
svadamnodare ya babandhasu nivya
prapadye nu damodarapreyasim tam ॥ 2॥

duraradhyamaradhya krsnam vase tam
mahapremapurena radhabhidhabhuh ।
svayam namakirtya harau prema yacchat
prapannaya me krsnarupe samaksam ॥ 3॥

mukundastvaya premadorena baddhah
patango yatha tvamanubhramyamanah ।
upakridayan hardamevanugacchan
krpavartate karayato mayistim ॥ 4॥

vrajantim svavrndavane nityakalam
mukundena sakam vidhayankamalam ।
samamoksyamananukampakataksaih
sriyam cintaye saccidanandarupam ॥ 5॥

mukundanuragena romancitangai-
raham vepyamanam tanusvedabindum ।
mahahardavrstya krpapangadrstya
samalokayantim kada mam vicakse ॥ 6॥

yad ankavaloke mahalalasaugham
mukundah karoti svayam dhyeyapadah ।
padam radhike te sada darsayantar-
hrdistham namantam kiradrocisam mam ॥ 7॥

sada radhikanama jihvagratah syat
sada radhikarupamaksyagra astam ।
srutau radhikakirtirantahsvabhave
guna radhikayah sriya etad ihe ॥ 8॥

idam tvastakam radhikayah priyayah
patheyuh sadaivam hi damodarasya ।
sutisthanti vrndavane krsnadhamni
sakhimurtayo yugmasevanukulah ॥ 9॥

iti srinimbarkacaryaviracitam radhastakam sampurnam ।

Shri Radha Ashtakam 3 Lyrics in English | Sri Radha Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top