Ashtaka

Shri Radhakunda Ashtakam Lyrics in Hindi with Meaning

Sri Radha Kunda Ashtakam Lyrics in Hindi:

श्रीराधाकुण्डाष्टकम्

वृषभदनुजनाशात् नर्मधर्मोक्तिरङ्गैः
निखिलनिजतनूभिर्यत्स्वहस्तेन पूर्णम् ।
प्रकटितमपि वृन्दारण्यराज्ञा प्रमोदैः
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ १॥

व्रजभुवि मुरशत्रोः प्रेयसीनां निकामैः
असुलभमपि तूर्णं प्रेमकल्पद्रुमं तम् ।
जनयति हृदि भूमौ स्नातुरुच्चैः प्रियं यत्
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ २॥

अघरिपुरपि यत्नादत्र देव्याः प्रसाद-
प्रसरकृतकटाक्षप्राप्तिकामः प्रकामम् ।
अनुसरति यदुच्चैः स्नानसेवानुबन्धैः
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ ३॥

व्रजभुवनसुधांशोः प्रेमभूमिर्निकामं
व्रजमधुरकिशोरीमौलिरत्नप्रियेव ।
परिचितमपि नाम्ना यच्च तेनैव तस्याः
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ ४॥

अपि जन इह कश्चिद्यस्य सेवाप्रसादैः
प्रणयसुरलता स्यात्तस्य गोष्ठेन्द्रसूनोः ।
सपदि किल मदीशा दास्यपुष्पप्रशस्या
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ ५॥

ततमधुरनिकुञ्जाः क्लृप्तनामान उच्चैः
निजपरिजनवर्गैः संविभज्याश्रितास्तैः ।
मधुकररुतरम्या यस्य राजन्ति काम्याः
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ ६॥

ततभुवि वरवेद्यं यस्य नर्मातिहृद्यं
मधुरमधुरवार्तां गोष्ठचन्द्रस्य भङ्ग्या ।
प्रथयितुमित ईशप्राणसख्यालिभिः सा
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ ७॥

अनुदिनमतिरङ्गैः प्रेममत्तालिसङ्घैः
वरसरसिजगन्धैः हारिवारिप्रपूर्णे ।
विहरत इह यस्मन् दम्पती तौ प्रमत्तौ
तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ ८॥

इति राधाकुण्डाष्टकं समाप्तम् ।

Sri Radha Kunda Ashtakam Meaning :

1) May very fragrant Radha’-kunda, which, prodded by the gopis’ many joking words after Vrsabhasura’s death, the king of Vrndavana forest happily built and filled with His own hand, be my shelter.

2) May very dear and fragrant Radha-kunda, which, for one who bathes in it immediately creates in the land of the heart a desire tree of pure love rare even among the gopi beloveds of Lord Krsna in Vraja, be my shelter.

3) May very dear and fragrant Radha-kunda, where, yearning to attain the merciful sidelong glance of His queen, Lord Krsna diligently follows Her bathing attendants, be my shelter.

4) May very fragrant Radha’-kunda, which is named after a girl who is a realm of love for He who is the moon of Vraja, a girl who is like the most precious jewel in the crown of the sweet girls of Vraja, be my shelter.

5) The mercy obtained by serving Radha’-kunda makes the celestial vine of pure love for the prince of Vraja, which is famous for bearing the flowers of service to my queen, sprout. May that very fragrant Radha’-kunda be my shelter.

6) May very fragrant Radha-kunda, on the shores of which are many splendid and charming forest groves filled with the sweet sounds of bumblebees and each named after one of Sri Radha’s friends, be my shelter.

7) May very fragrant Radha-kunda, on the shore of which, in a pleasant courtyard Queen Radha and Her friends sweetly joke with Lord Krsna, the moon of Vraja, be my shelter.

8) May very fragrant Radha-kunda, where the passionate divine couple daily plays with Their passionate friends in the charming lotus-scented water, be my shelter.

9) To one who is completely dedicated to Queen Radha’s service and who happily reads these eight beautiful verses describing Her lake, even in this present body Lord Krsna shows His beloved as he happily embraces Her.

Add Comment

Click here to post a comment