Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Apaduddharaka Stotram Lyrics in Tamil

Shri Ram Apaduddharaka Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ராம ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம் ॥
ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் |
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ||

நம꞉ கோத³ண்ட³ஹஸ்தாய ஸந்தீ⁴க்ருதஶராய ச |
த³ண்டி³தாகி²லதை³த்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 1 ||

ஆபன்னஜனரக்ஷைகதீ³க்ஷாயாமிததேஜஸே |
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணவே துப்⁴யம் ராமாயாபன்னிவாரிணே || 2 ||

பதா³ம்போ⁴ஜரஜஸ்பர்ஶபவித்ரமுனியோஷிதே |
நமோ(அ)ஸ்து ஸீதாபதயே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 3 ||

தா³னவேந்த்³ரமஹாமத்தக³ஜபஞ்சாஸ்யரூபிணே |
நமோ(அ)ஸ்து ரகு⁴னாதா²ய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 4 ||

மஹிஜாகுசஸம்லக்³னகுங்குமாருணவக்ஷஸே |
நம꞉ கல்யாணரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 5 ||

பத்³மஸம்ப⁴வ பூ⁴தேஶ முனிஸம்ஸ்துதகீர்தயே |
நமோ மார்தாண்ட³வம்ஶ்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 6 ||

ஹரத்யார்திம் ச லோகானாம் யோ வா மது⁴னிஷூத³ன꞉ |
நமோ(அ)ஸ்து ஹரயே துப்⁴யம் ராமாயாபன்னிவாரிணே || 7 ||

தாபகாரணஸம்ஸாரக³ஜஸிம்ஹஸ்வரூபிணே |
நமோ வேதா³ந்தவேத்³யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 8 ||

ரங்க³த்தரங்க³ஜலதி⁴ க³ர்வஹச்ச²ரதா⁴ரிணே |
நம꞉ ப்ரதாபரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 9 ||

தா³ரோஸஹித சந்த்³ராவதம்ஸ த்⁴யாதஸ்வமூர்தயே |
நம꞉ ஸத்யஸ்வரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 10 ||

தாரானாயகஸங்காஶவத³னாய மஹௌஜஸே |
நமோ(அ)ஸ்து தாடகாஹந்த்ரே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 11 ||

ரம்யஸானுலஸச்சித்ரகூடாஶ்ரமவிஹாரிணே |
நமஸ்ஸௌமித்ரிஸேவ்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 12 ||

ஸர்வதே³வாஹிதாஸக்த த³ஶானநவினாஶினே |
நமோ(அ)ஸ்து து³꞉க²த்⁴வம்ஸாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 13 ||

ரத்னஸானுனிவாஸைக வந்த்³யபாதா³ம்பு³ஜாய ச |
நமஸ்த்ரைலோக்யனாதா²ய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 14 ||

ஸம்ஸாரப³ந்த⁴மோக்ஷைகஹேதுதா³மப்ரகாஶினே |
நம꞉ கலுஷஸம்ஹர்த்ரே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 15 ||

பவனாஶுக³ ஸங்க்ஷிப்த மாரீசாதி³ஸுராரயே |
நமோ மக²பரித்ராத்ரே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 16 ||

தா³ம்பி⁴கேதரப⁴க்தௌக⁴மஹானந்த³ப்ரதா³யினே |
நம꞉ கமலனேத்ராய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 17 ||

லோகத்ரயோத்³வேக³கர கும்ப⁴கர்ணஶிரஶ்சி²தே³ |
நமோ நீரத³தே³ஹாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 18 ||

காகாஸுரைகனயனஹரல்லீலாஸ்த்ரதா⁴ரிணே |
நமோ ப⁴க்தைகவேத்³யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 19 ||

பி⁴க்ஷுரூபஸமாக்ராந்தப³லிஸர்வைகஸம்பதே³ |
நமோ வாமனரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 20 ||

ராஜீவனேத்ரஸுஸ்பந்த³ ருசிராங்க³ஸுரோசிஷே |
நம꞉ கைவல்யனித⁴யே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 21 ||

மந்த³மாருதஸம்வீதமந்தா³ரத்³ருமவாஸினே |
நம꞉ பல்லவபாதா³ய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 22 ||

ஶ்ரீகண்ட²சாபத³ளனது⁴ரீணப³லபா³ஹவே |
நம꞉ ஸீதானுஷக்தாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 23 ||

ராஜராஜஸுஹ்ருத்³யோஷார்சித மங்க³ளமூர்தயே |
நம இக்ஷ்வாகுவம்ஶ்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 24 ||

மஞ்ஜுலாத³ர்ஶவிப்ரேக்ஷணோத்ஸுகைகவிலாஸினே |
நம꞉ பாலிதப⁴க்தாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 25 ||

பூ⁴ரிபூ⁴த⁴ர கோத³ண்ட³மூர்தி த்⁴யேயஸ்வரூபிணே |
நமோ(அ)ஸ்து தேஜோனித⁴யே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 26 ||

யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருத்ஸரோஜாதமது⁴பாய மஹாத்மனே |
நமோ ராஜாதி⁴ராஜாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 27 ||

பூ⁴வராஹஸ்வரூபாய நமோ பூ⁴ரிப்ரதா³யினே |
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 28 ||

யோஷாஞ்ஜலிவினிர்முக்த லாஜாஞ்சிதவபுஷ்மதே |
நமஸ்ஸௌந்த³ர்யனித⁴யே ராமாயாபன்னிவாரிணே || 29 ||

நக²கோடிவினிர்பி⁴ன்னதை³த்யாதி⁴பதிவக்ஷஸே |
நமோ ந்ருஸிம்ஹரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 30 ||

மாயாமானுஷதே³ஹாய வேதோ³த்³த⁴ரணஹேதவே |
நமோ(அ)ஸ்து மத்ஸ்யரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 31 ||

மிதிஶூன்ய மஹாதி³வ்யமஹிம்னே மானிதாத்மனே |
நமோ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 32 ||

அஹங்காரீதரஜன ஸ்வாந்தஸௌத⁴விஹாரிணே |
நமோ(அ)ஸ்து சித்ஸ்வரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 33 ||

ஸீதாலக்ஷ்மணஸம்ஶோபி⁴பார்ஶ்வாய பரமாத்மனே |
நம꞉ பட்டாபி⁴ஷிக்தாய ராமாயாபன்னிவாரிணே || 34 ||

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் |
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் || 35 ||

ப²லஶ்ருதி |
இமம் ஸ்தவம் ப⁴க³வத꞉ படே²த்³ய꞉ ப்ரீதமானஸ꞉ |
ப்ரபா⁴தே வா ப்ரதோ³ஷே வா ராமஸ்ய பரமாத்மன꞉ || 1 ||

ஸ து தீர்த்வா ப⁴வாம்போ³தி⁴மாபத³ஸ்ஸகலானபி |
ராமஸாயுஜ்யமாப்னோதி தே³வதே³வப்ரஸாத³த꞉ || 2 ||

காராக்³ருஹாதி³பா³தா⁴ஸு ஸம்ப்ராப்தே ப³ஹுஸங்கடே |
ஆபன்னிவாரகஸ்தோத்ரம் படே²த்³யஸ்து யதா²விதி⁴꞉ || 3 ||

ஸம்யோஜ்யானுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரமனுஶ்லோகம் ஸ்மரன்விபு⁴ம் |
ஸப்தாஹாத்ஸர்வபா³தா⁴ப்⁴யோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 4 ||

த்³வாத்ரிம்ஶத்³வாரஜபத꞉ ப்ரத்யஹம் து த்³ருட⁴வ்ரத꞉ |
வைஶாகே² பா⁴னுமாலோக்ய ப்ரத்யஹம் ஶதஸங்க்²யயா || 5 ||

த⁴னவான் த⁴னத³ப்ரக்²யஸ்ஸ ப⁴வேன்னாத்ர ஸம்ஶய꞉ |
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன யம் யம் காமயதே நர꞉ || 6 ||

தம் தம் காமமவாப்னோதி ஸ்தோத்ரேணானேன மானவ꞉ |
யந்த்ரபூஜாவிதா⁴னேன ஜபஹோமாதி³தர்பணை꞉ || 7 ||

யஸ்து குர்வீத ஸஹஸா ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் |
இஹ லோகே ஸுகீ² பூ⁴த்வா பரே முக்தோ ப⁴விஷ்யதி || 8 ||

Also Read:

Shri Ram Raksha Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Shri Rama Apaduddharaka Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top