Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Shri Ramashtakam 3 Lyrics in English:

॥ śrī rāmāṣṭakaṁ ॥
bhaje visesasundaram samastapapakhandanam ।
svabhaktacittaranjanam sadaiva ramamadvayam ॥ 1 ॥

jatakalapasobhitam samastapapanasakam ।
svabhaktabhitibhanjanam bhaje ha ramamadvayam ॥ 2 ॥

nijasvarupabodhakam krpakaram bhavapaham ।
samam sivam niranjanam bhaje ha ramamadvayam ॥ 3 ॥

sahaprapancakalpitam hyanamarupavastavam ।
nirakrtim niramayam bhaje ha ramamadvayam ॥ 4 ॥

nisprapancanirvikalpanirmalam niramayam ॥

cidekarupasantatam bhaje ha ramamadvayam ॥ 5 ॥

bhavabdhipotarupakam hyasesadehakalpitam ।
gunakaram krpakaram bhaje ha ramamadvayam ॥ 6 ॥

mahavakyabodhakairvirajamanavakpadaih ।
parabrahma vyapakam bhaje ha ramamadvayam ॥ 7 ॥

sivapradam sukhapradam bhavacchidam bhramapaham ।
virajamanadaisikam bhaje ha ramamadvayam ॥ 8 ॥

ramastakam pathati yah sukaram supunyam
vyasena bhasitamidam srnute manusyah ।
vidyam sriyam vipulasaukhyamanantakirtim
samprapya dehavilaye labhate ca moksam ॥ 9 ॥

॥ iti srivyasaviracitam ramastakam sampurnam ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top