Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

72 Views

Shri Ramashtakam 3 Lyrics in English:

bhaje visesasundaram samastapapakhandanam ।
svabhaktacittaranjanam sadaiva ramamadvayam ॥ 1॥

jatakalapasobhitam samastapapanasakam ।
svabhaktabhitibhanjanam bhaje ha ramamadvayam ॥ 2॥

nijasvarupabodhakam krpakaram bhavapaham ।
samam sivam niranjanam bhaje ha ramamadvayam ॥ 3॥

sahaprapancakalpitam hyanamarupavastavam ।
nirakrtim niramayam bhaje ha ramamadvayam ॥ 4॥

nisprapancanirvikalpanirmalam niramayam॥

cidekarupasantatam bhaje ha ramamadvayam ॥ 5॥

bhavabdhipotarupakam hyasesadehakalpitam ।
gunakaram krpakaram bhaje ha ramamadvayam ॥ 6॥

mahavakyabodhakairvirajamanavakpadaih ।
parabrahma vyapakam bhaje ha ramamadvayam ॥ 7॥

sivapradam sukhapradam bhavacchidam bhramapaham ।
virajamanadaisikam bhaje ha ramamadvayam ॥ 8॥

ramastakam pathati yah sukaram supunyam
vyasena bhasitamidam srnute manusyah ।
vidyam sriyam vipulasaukhyamanantakirtim
samprapya dehavilaye labhate ca moksam ॥ 9॥

॥ iti srivyasaviracitam ramastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *