Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Bengali | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Bengali | Sri Rama Ashtakam

64 Views

Shri Ramashtakam 3 Lyrics in Bengali:

॥ রামাষ্টকম্ ৩ ॥

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্ ।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১॥

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্ ।
স্বভক্তভীতিভঙ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ২॥

নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্ ।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৩॥

সহপ্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্ ।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪॥

নিষ্প্রপঞ্চনির্বিকল্পনির্মলং নিরাময়ম্॥

চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৫॥

ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতম্ ।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬॥

মহাবাক্যবোধকৈর্বিরাজমনবাক্পদৈঃ ।
পরব্রহ্ম ব্যাপকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭॥

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্ ।
বিরাজমানদৈশিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮॥

রামাষ্টকং পঠতি য়ঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯॥

॥ ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং রামাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *