Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Gujarati | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 3 Lyrics in Gujarati | Sri Rama Ashtakam

70 Views

Shri Ramashtakam 3 Lyrics in Gujarati:

॥ રામાષ્ટકમ્ ૩ ॥

ભજે વિશેષસુન્દરં સમસ્તપાપખણ્ડનમ્ ।
સ્વભક્તચિત્તરઞ્જનં સદૈવ રામમદ્વયમ્ ॥ ૧॥

જટાકલાપશોભિતં સમસ્તપાપનાશકમ્ ।
સ્વભક્તભીતિભઙ્જનં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૨॥

નિજસ્વરૂપબોધકં કૃપાકરં ભવાપહમ્ ।
સમં શિવં નિરઞ્જનં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૩॥

સહપ્રપઞ્ચકલ્પિતં હ્યનામરૂપવાસ્તવમ્ ।
નિરાકૃતિં નિરામયં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૪॥

નિષ્પ્રપઞ્ચનિર્વિકલ્પનિર્મલં નિરામયમ્॥

ચિદેકરૂપસન્તતં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૫॥

ભવાબ્ધિપોતરૂપકં હ્યશેષદેહકલ્પિતમ્ ।
ગુણાકરં કૃપાકરં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૬॥

મહાવાક્યબોધકૈર્વિરાજમનવાક્પદૈઃ ।
પરબ્રહ્મ વ્યાપકં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૭॥

શિવપ્રદં સુખપ્રદં ભવચ્છિદં ભ્રમાપહમ્ ।
વિરાજમાનદૈશિકં ભજે હ રામમદ્વયમ્ ॥ ૮॥

રામાષ્ટકં પઠતિ યઃ સુકરં સુપુણ્યં
વ્યાસેન ભાષિતમિદં શૃણુતે મનુષ્યઃ ।
વિદ્યાં શ્રિયં વિપુલસૌખ્યમનન્તકીર્તિં
સમ્પ્રાપ્ય દેહવિલયે લભતે ચ મોક્ષમ્ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ શ્રીવ્યાસવિરચિતં રામાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *