Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Punjabi | Sri Rama Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram 3 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੩

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰੁਵਾਚ ।
ਯੈਸ੍ਤੁ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਪਤਨਂ ਨ ਭਵੇਤ੍ਸਦਾ ।
ਰਚਿਤਂ ਨਿਤ੍ਯਪਾਠਾਯ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਲ੍ਪਾਕ੍ਸ਼ਰਂ ਮਯਾ ॥ ੧ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਾਦਰੇਣ ਪਠਨ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਰਾਮਪਾਦਾਰਵਿਨ੍ਦਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਂ ਤੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ॥ ੨ ॥

ਗੁਣਾਨਾਂ ਚਿਨ੍ਤਨਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦੁਰ੍ਗੁਣਾਨਾਂ ਵਿਵਰ੍ਜਨਮ੍ ।
ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਸਦਾ ਵਤ੍ਤਿਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਪਰਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਯਥਾ ਤੁ ਵ੍ਯਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਰਾਘਵਃ ਸ੍ਥਿਰਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ।
ਵਿਜਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤੁ ਚ ਸਜ੍ਜਨਾਃ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸਮ੍ਰਾਡ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਸਹੋਦਰਪਰੀਵਤਃ ।
ਸਾਧੁਕਲ੍ਪਤਰੁਰ੍ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਸਨ੍ਤऋਤੁਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੫ ॥

ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦਰਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਯੌਵਰਾਜ੍ਯਵਿਨਿਰ੍ਗਤਃ ।
ਸੁਬਨ੍ਧੁਃ ਸੁਮਹਨ੍ਮਾਰ੍ਗੀ ਮਗਯਾਖੇਲਕੋਵਿਦਃ ॥ ੬ ॥

ਸਰਿਤ੍ਤੀਰਨਿਵਾਸਸ੍ਥੋ ਮਾਰੀਚਮਗਮਾਰ੍ਗਣਃ ।
ਸਦੋਤ੍ਸਾਹੀ ਚਿਰਸ੍ਥਾਯੀ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਭਾਸ਼ਣਸ਼ੋਭਨਃ ॥ ੭ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੀਲਸਂਸ਼ਯੋਦ੍ਧਿਗ੍ਨੋ ਜਾਤਵੇਦ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਬੋਧਸ੍ਤਮੋਹਾਰੀ ਪੁਣ੍ਯਪਾਦੋऽਰਿਦਾਰੁਣਃ ॥ ੮ ॥

ਸਾਧੁਪਕ੍ਸ਼ਪਰੋ ਲੀਨਃ ਸ਼ੋਕਲੋਹਿਤਲੋਚਨਃ ।
ਸਂਸਾਰਵਨਦਾਵਾਗ੍ਰਿਃ ਸਹਕਾਰ੍ਯਸਮੁਤ੍ਸੁਕਃ ॥ ੯ ॥

ਸੇਨਾਵ੍ਯੂਹਪ੍ਰਵੀਣਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਲਾਞ੍ਛਨਕਤਸਙ੍ਗਰਃ ।
ਸਤ੍ਯਾਗ੍ਰਹੀ ਵਨਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਗ੍ਰਾਹੀ ਸ਼ੁਭਾਕਤਿਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਭਿਮਤੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਨ੍ਯੁਨਿਰ੍ਜ੍ਜਿਤਸਾਗਰਃ ।
ਸੁਤਦ੍ਵਯਯੁਤਃ ਸੀਤਾਸ਼੍ਵਾਰ੍ਭਗਮਨਾਕੁਲਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸੁਪ੍ਰਮਾਣਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਃ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਸੁਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਸੁਗਤਃ ਸਾਨੁਜੋ ਯੋਦ੍ਧਾ ਦਿਵ੍ਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਸ਼ੋਭਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸਮਾਧਾਤਾ ਸਮਾਕਾਰਃ ਸਮਾਹਾਰਃ ਸਮਨ੍ਵਯਃ ।
ਸਮਯੋਗੀ ਸਮੁਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਃ ਸਮਭਾਵਃ ਸਮੁਦ੍ਯਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸਮਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸਮਾਰਮ੍ਭਃ ਸਮਵਤ੍ਤਿਃ ਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਸਦੋਦਿਤੋ ਨਵੋਨ੍ਮੇਸ਼ਃ ਸਦਸਦ੍ਵਾਚਕਃ ਪੁਮਾਨ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਹਰਿਣਾਕਸ਼੍ਟਵੈਦੇਹੀਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਹਤਦਾਰ ਉਦਾਰਸ਼੍ਰੀਰ੍ਜਨਸ਼ੋਕਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫ ॥

ਹਨੁਮਦ੍ਵਾਹਨੋऽਗਮ੍ਯਃ ਸੁਗਮਃ ਸਜ੍ਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਹਨੁਮਦ੍ਦੂਤਸਪਨ੍ਨੋ ਮਗਾਕਸ਼੍ਟਃ ਸੁਖੋਦਧਿਃ ॥ ੧੬ ॥

ਹਨ੍ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਥਚਿਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਦੂ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਗ੍ਰਣੀਸ੍ਤਮਾਲਾਭੋ ਰੁਦਨਕ੍ਲਿਨ੍ਨਲੋਚਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਣਾਯੁਰ੍ਜਨਕਾਹੂਤੋ ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨੋ ऋਕ੍ਸ਼ਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਯੋਗਵਿਜ੍ਞੋ ਯੁਕ੍ਤਿਜ੍ਞੋ ਯੁਗਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸੀਤਾਕਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕੈਕੇਯੀਸੁਤਬਾਨ੍ਧਵਃ ।
ਪੌਰਪ੍ਰਿਯਃ ਪੂਰ੍ਣਕਰ੍ਮਾ ਪੁਣ੍ਯਕਰ੍ਮਪਯੋਨਿਧਿਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸੁਰਾਜ੍ਯਸ੍ਥਾਪਕਸ਼੍ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਸਂਯੋਜਕਃ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ।
ਦ੍ਵਾਪਰਸ੍ਥੋ ਮਹਾਨਾਤ੍ਮਾ ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠੋ ਯੁਗਨ੍ਧਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਣਤਸਨ੍ਤੋਸ਼ਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਪਤਿਤਪਾਵਨਃ ।
ਪੂਰ੍ਣੋऽਪੂਰ੍ਣੋऽਨੁਜਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੋ ਨਿਜਹਦਿ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਵੈਦੇਹੀਪ੍ਰਾਣਨਿਲਯਃ ਸ਼ਰਣਣਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਸ਼ੁਭੇਚ੍ਛਾਪੁਰ੍ਵਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠਨੀਯਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਰਾਘਵਸ੍ਯ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੨੨ ॥

ਇਸ਼੍ਟਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਸਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਸਹਿਤੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਾਮੇਣ ਸਹਿਤੋ ਨਿਵਾਸਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਨ੍ਤਸੁਤਸ਼੍ਰੀਦਿਵਾਕਰਵਿਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ੩ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Punjabi | Sri Rama Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top